Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Styczeń 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1 2009-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151-69/08 Burmistrza Miasta Sulęcin z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
2009 3 2009-01-07 Uchwała Uchwała nr XXX/171/08 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie pozbawienia nazwy ulicy Budowlana działki Nr 1856/11 w Nowogrodzie Bobrzańskim
2009 4 2009-01-07 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubrza
2009 5 2009-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/100/08 Rady Gminy Bojadła z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz zespołach edukacyjnych, dla których Gmina Bojadła jest organem prowadzącym
2009 14 2009-01-07 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-80(9)/2008/465/VII/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 grudnia 2008r. .
2009 16 2009-01-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr . Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 stycznia 2009r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
2009 15 2009-01-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr . Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 stycznia 2009r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Gorzowskiego
2009 9 2009-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/320/08 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów
2009 13 2009-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/08 Rady Powiatu Świebodzin z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie, ul. Młyńska 6
2009 8 2009-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/224/08 Rady Miasta Lubsko z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 11 2009-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/08 Rady Miasta Babimost z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa
2009 12 2009-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/08 Rady Miasta i Gminy Czerwieńsk z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 roku
2009 6 2009-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/08 Rady Miasta i Gminy Trzciel z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel
2009 10 2009-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/08 Rady Miasta Szprotawa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 2 2009-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/08 Rady Miasta Kożuchów z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie
2009 7 2009-01-07 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2008 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica na rok 2009
2009 17 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/08 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 29 października 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bytom Odrzański
2009 18 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/121/08 Rady Miasta Nowe Miasteczko z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie tworzenia specjalnego funduszu nagród oraz zasad przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Rada Miejska w Nowym Miasteczku
2009 19 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/122/08 Rady Miasta Nowe Miasteczko z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Rada Miejska w Nowym Miasteczku
2009 20 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/129/08 Rady Miasta Nowe Miasteczko z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych na obszarze Miasta i Gminy Nowe Miasteczko
2009 21 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/264/08 Rady Miasta Słubice z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 22 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/08 Rady Miasta Żary z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2009 23 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/08 Rady Miasta Żary z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie stosowania zasad przy zawieraniu umów dzierżawy za grunty
2009 24 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/265/08 Rady Miasta Żary z dnia 27 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę oraz opłat za ich świadczenia
2009 25 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/267/08 Rady Miasta Żary z dnia 27 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2009 26 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/08 Rady Miasta Cybinka z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cybinka
2009 27 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/08 Rady Miasta Cybinka z dnia 28 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Cybinka
2009 28 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/08 Rady Miasta Cybinka z dnia 28 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cybinka na lata 2006-2010
2009 29 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/08 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 30 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/283/08 Rady Miasta Szprotawa z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2009 31 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/288/08 Rady Miasta Szprotawa z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szprotawa na lata 2007-2013
2009 32 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/328/08 Rady Miasta Świebodzin z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2009 33 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/329/08 Rady Miasta Świebodzin z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 34 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/119/08 Rady Miasta Babimost z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu
2009 35 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/121/08 Rady Miasta Babimost z dnia 3 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz sportu
2009 36 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/378/06 Rady Gminy Bledzew z dnia 14 września 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew
2009 37 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego przyznawania i wypłacania na rok 2009
2009 38 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Gminy Bledzew
2009 39 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/08 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2009 40 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/08 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubiszyn Nr XXXIX/310/06 z dnia 29 września 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności
2009 41 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/08 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 42 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/91/08 Rady Gminy Gubin z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin
2009 43 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/08 Rady Miasta Łęknica z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007 - 2012
2009 44 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/273/08 Rady Miasta Słubice z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i żłobko - przedszkolu prowadzonych przez Gminę Słubice
2009 45 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/89/08 Rady Miasta Rzepin z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie określenia dla nauczycieli w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r. wysokości stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i mieszkaniowego oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
2009 46 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/91/08 Rady Miasta Rzepin z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/112/07 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie odpłatności rodziców za wyżywienie dziecka oraz opłaty stałej w przedszkolach samorządowych w Gminie Rzepin
2009 47 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/92/08 Rady Miasta Rzepin z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/58/04 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 17 sierpnia 2004r. w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Dom Kultury w Rzepinie
2009 48 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr 203/5/XXI/08 Rady Miasta Iłowa z dnia 16 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej
2009 49 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr 204/5/XXI/08 Rady Miasta Iłowa z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Wanda"
2009 50 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr 205/5/XXI/08 Rady Miasta Iłowa z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Jerzy"
2009 51 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr 206/5/XXI/08 Rady Miasta Iłowa z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Henryk"
2009 52 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr 207/5/XXI/08 Rady Miasta Iłowa z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Dęby Szczepanowskie"
2009 53 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr 208/5/XXI/08 Rady Miasta Iłowa z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Cisy nad Czerną"
2009 54 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr 210/5/XXI/08 Rady Miasta Iłowa z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2009 55 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/216/08 Rady Miasta Lubsko z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubsko na lata 2009 - 2013
2009 56 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/220/08 Rady Miasta Lubsko z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Lubsko
2009 57 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/222/08 Rady Miasta Lubsko z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Lubsko
2009 58 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/86/08 Rady Gminy Maszewo z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 59 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/88/08 Rady Gminy Maszewo z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Maszewo i zasady zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2009 60 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XLV/756/08 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2009 61 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XLV/757/08 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Adopcyjno - Opiekuńczemu w Gorzowie Wlkp.
2009 62 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XLV/759/08 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie przekazania Dyrektorowi Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp. do realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 63 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XLV/762/08 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 64 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/139/08 Rady Miasta Kargowa z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa na rok 2009
2009 65 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/353/08 Rady Miasta Gubin z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/317/08 Rady Miejskiej w Gubinie w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Kościele Farnym w Gubinie
2009 66 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/154/08 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól
2009 67 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/157/08 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzone nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bytom Odrzański
2009 68 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/158/08 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bytom Odrzański
2009 69 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXII/156/08 Rady Miasta Międzyrzecz z dnia 30 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2009 70 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/135/08 Rady Miasta Torzym z dnia 30 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gminie Torzym obręb Garbicz
2009 71 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV/142/08 Rady Gminy Przytoczna z dnia 31 października 2008r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna
2009 72 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV/146/08 Rady Gminy Przytoczna z dnia 31 października 2008r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 73 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV/166/08 Rady Gminy Słońsk z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/193/05 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie opłat za świadczenia związane z prowadzeniem przez gminę Przedszkola Samorządowego w Słońsku
2009 74 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV/171/08 Rady Gminy Słońsk z dnia 31 października 2008r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2009 75 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV/172/08 Rady Gminy Słońsk z dnia 31 października 2008r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2009 76 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/114/08 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach
2009 77 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/117/08 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wymiarki dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych
2009 78 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/118/08 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2009 79 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/08 Rady Miasta Łęknica z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łęknica, obowiązującego w 2009r.
2009 80 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/08 Rady Miasta Łęknica z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Łęknica
2009 81 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/159/08 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim
2009 82 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/2/08 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 83 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/7/08 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Mechanicznych w Żaganiu na Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
2009 84 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr 122/08 Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie zawodowe pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2009
2009 85 2009-01-19 Informacja Informacja nr WCC/306-ZTOB/622/W/OSZ/2009/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 stycznia 2009r. Informacja o decyzji
2009 86 2009-01-19 Informacja Informacja nr WCC/334-ZTO-A/1330/W/OSZ/2009/AB, Nr PCC/346-ZTO-A/1330/W/OSZ/2009/AB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 stycznia 2009r. Informacja o decyzjach
2009 87 2009-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr . Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 5 stycznia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przewóz przeprowadzonych w dniu 4 stycznia 2009r.
2009 88 2009-01-19 Ogłoszenie Ogłoszenie nr . Starosty Międzyrzeckiego z dnia 12 stycznia 2009r. o założeniu ewidencji budynków i lokali w obrębach: Kursko, Gorzyca, Kuligowo, Pieski, Rojewo, Kwiecie, Żółwin w jednostce ewidencyjnej Międzyrzecz
2009 89 2009-01-19 Porozumienie Porozumienie nr WP.II.0717-19/08 Miasta Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2008r. .
2009 90 2009-01-19 Porozumienie Porozumienie nr . Starosty Słubickiego z dnia 29 grudnia 2008r. .
2009 91 2009-01-19 Aneks Aneks nr 1/2008 Miasta Zielona Góra z dnia 1 grudnia 2008r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 września 2008r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona Góra i Gminy Czerwieńsk
2009 92 2009-01-19 Aneks Aneks nr 1/2008 Miasta Zielona Góra z dnia 3 grudnia 2008r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 24 września 2008r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona Góra i Gminy Świdnica
2009 93 2009-01-19 Aneks Aneks nr 1/2008 Miasta Zielona Góra z dnia 30 grudnia 2008r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 września 2008r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór
2009 94 2009-01-19 Aneks Aneks nr 1 Starosty Słubickiego z dnia 23 grudnia 2008r. do porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2007r. pomiędzy Starostą Słubickim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Cybinka w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2009 95 2009-01-19 Aneks Aneks nr 1 Starosty Słubickiego z dnia 23 grudnia 2008r. do porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2007r. pomiędzy Starostą Słubickim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Krosno z/s w Osiecznicy w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2009 96 2009-01-19 Aneks Aneks nr 1 Starosty Słubickiego z dnia 23 grudnia 2008r. do porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2007r. pomiędzy Starostą Słubickim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ośno Lubuskie w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2009 97 2009-01-19 Aneks Aneks nr 1 Starosty Słubickiego z dnia 23 grudnia 2008r. do porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2007r. pomiędzy Starostą Słubickim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rzepin w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2009 98 2009-01-19 Wyrok Wyrok nr Sygn. akt II SA/Go726/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 grudnia 2008r. .
2009 112 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XLV/761/08 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul. Kasprzaka
2009 99 2009-01-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2009 100 2009-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2009 Starosty Sulęcińskigo z dnia 9 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tursku
2009 101 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/08 Rady Miasta i Gminy Witnica z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia ogólnych kryteriów wyliczania bonifikaty przy sprzedażny lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców korzystających z pierwszeństwa w nabyciu
2009 102 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/136/08 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siedlisko
2009 103 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/08 Rady Miasta Sulęcin z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń
2009 104 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/08 Rady Miasta Sulęcin z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu
2009 105 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/123/08 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie regulaminu określającego warunki przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia i niektórych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w 2009 roku
2009 106 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/132/08 Rady Gminy Dąbie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2009 107 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/133/08 Rady Gminy Dąbie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 108 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/135/08 Rady Gminy Dąbie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu
2009 109 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/492/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze
2009 110 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/493/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagażu autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na terenie miasta Zielona góra oraz gmin sąsiednich, z którymi miasto Zielona Góra podpisało porozumienie międzygminne
2009 111 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/494/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze miasta Zielona Góra oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2009 113 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/341/08 Rady Miasta Gubin z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim
2009 114 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/08 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków w 2009 nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą
2009 115 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/08 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 18 grudnia 2008r. o zmianie uchwały Nr VII/36/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą
2009 116 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/08 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański na rok 2009
2009 117 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXi/181/08 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 118 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/124/08 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/07 w sprawie statutu Gminy Pszczew
2009 119 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXX/163/08 Rady Gminy Santok z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Santok
2009 120 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/08 Rady Gminy Górzyca z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Górzyca na rok 2009
2009 121 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/08 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie
2009 122 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/141/08 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis na utworzone nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Łagów
2009 123 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/147/08 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Łagów, innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli zleconych zadań
2009 124 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/08 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowa Sól do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 125 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/08 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień z opłaty wniosków zgłaszających zmiany wpisu do ewidencji działalności polegającej na zmianie określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej z PKD2004 na PKD2007
2009 126 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/08 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól
2009 127 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/08 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Nowa Sól jest organem prowadzącym
2009 128 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/08 Rady Miasta Strzelce Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Strzelce Krajeńskie
2009 129 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/126/08 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów na rok 2009
2009 130 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/127/08 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów na rok 2009
2009 131 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/08 Rady Gminy Trzebiel z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebiel na lata 2008-2012
2009 132 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/159/08 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań
2009 134 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/162/08 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2009 133 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/161/08 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 135 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/165/08 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Żagań
2009 137 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/08 Rady Gminy w Dreszcznie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 138 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXX/214/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2009 139 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXX/215/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian uchwały Nr X/67/07 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego
2009 140 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/08 Rady Gminy Słońsk z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słońsk
2009 141 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/08 Rady Gminy Słońsk z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora bądź kierownika w Zespole Szkół w Słońsku
2009 142 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/08 Rady Gminy Słońsk z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
2009 143 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/08 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Sławie Nr XXXI/214/08 z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 144 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/149/08 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2009 145 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/08 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2008r. w prawie poboru podatków w drodze inkasa
2009 146 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/08 Rady Miasta Cybinka z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/154/08 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Cybinka
2009 147 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/129/08 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2009 148 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XVII/174/08 Rady Gminy Żary z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2009 136 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/100/08 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bytnica
2009 149 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/177/08 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli na rok 2009
2009 150 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/178/08 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu dostarczania wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania w roku 2009
2009 152 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/08 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2009 151 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/08 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski
2009 153 2009-01-23 Porozumienie Porozumienie nr . Powiatu Gorzowskiego z dnia 19 grudnia 2008r. porozumienie w sprawie realizacji wspólnego projektu i nazwie "Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą "
2009 172 2009-01-30 Informacja Informacja nr . Starosty Krośnieńskiego z dnia 19 stycznia 2009r. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku
2009 171 2009-01-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr , Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej "Dobiesław" w Dobiegniewie w 2009r.
2009 170 2009-01-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr . Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 19 stycznia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Otyń przeprowadzonych w dniu 18 stycznia 2009r.
2009 169 2009-01-30 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-2(3)/2009/374/VI/BS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2009r. .
2009 168 2009-01-30 Informacja Informacja nr . Starosty Zielonogórskiego z dnia 10 stycznia 2009r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Nowe Kramsko, Kolesin, Chwalim, Krężoły, Brzezie k. Sulechowa, Kalsk, Klępsk, Kruszyna, Mozów, Nowy Świat i Obłotne, Drzonków, Ochla, Świdnica, Wilkanowo, Radomia, Słone i Zagórze w powiecie zielonogórskim
2009 165 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/289/08 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 166 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/290/08 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, polegającego na ograniczeniu jego działalności pod względem udzielanych świadczeń
2009 167 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/292/08 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zasad nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego
2009 164 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr 198/09 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2009r.
2009 163 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr 85/235/08 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2009r.
2009 162 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr 246/08 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słubickiego w 2009 roku
2009 161 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/09 Rady Miasta Międzyrzecz z dnia 16 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 160 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/08 Rady Miasta Lubsko z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym
2009 159 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXI/101/08 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzeszyce
2009 157 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/137/08 Rady Miasta Żagań z dnia 12 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/69/08 Rady Miasta Żagań z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim
2009 158 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/140/08 Rady Miasta Żagań z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Żaganiu
2009 156 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/160/08 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nietków
2009 155 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XX/91/08 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego cześć Krzeszyc - działka Nr 611/3
2009 154 2009-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 1092/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra