Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Październik 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1377 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 marca 2009r. W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łęknica
2009 1390 2009-10-01 Informacja Informacja Starosty Świebodzińskiego z dnia 31 sierpnia 2009r. o założeniu ewidencji budynków i lokali dla powiatu świebodzińskiego
2009 1385 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr 263/5/XXXI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 września 2009r. w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej
2009 1386 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr 264/5/XXXI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 września 2009r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Borowe, gmina Iłowa
2009 1396 2009-10-01 Porozumienie Porozumienie nr 29/DG/2009 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 sierpnia 2009r.
2009 1392 2009-10-01 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-34(11)/2009/40/VII/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 września 2009r.
2009 1376 2009-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 248/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 września 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzeszyce
2009 1378 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr LI/654/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze
2009 1379 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXII/196/09 Rady Gminy Żary z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadłubia
2009 1380 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/290/09 Rada Miejska w Kożuchowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu drogi gminnej
2009 1381 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/299/09 Rada Miejska w Kożuchowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1382 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/300/09 Rada Miejska w Kożuchowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie okeślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzi zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2009 1383 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/09 Rada Miejska w Kożuchowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2009 1384 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/305/09 Rada Miejska w Kożuchowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli w Gminie Kożuchów w zakresie przekraczającym podstawy programowe
2009 1387 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/09 Rady Gminy Słońsk z dnia 18 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Słońsk
2009 1388 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/09 Rady Gminy Słońsk z dnia 18 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Słońsk
2009 1389 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr 175/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 września 2009r.
2009 1391 2009-10-01 Komunikat Komunikat Wojewody Lubuskiego z dnia 30 września 2009r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert - adresowanego do podmiotów uprawnionych w pomocy społecznej "Powrót osób bezdomnych do społeczności 2009"
2009 1393 2009-10-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 21 września 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brody przeprowadzonych w dniu 20 września 2009r.
2009 1394 2009-10-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 21 września 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Maszewo przeprowadzonych w dniu 20 września 2009r.
2009 1395 2009-10-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2009r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w IV kwartale 2009 roku i I kwartale 2010 roku na terenie Województwa Lubuskiego
2009 1397 2009-10-01 Porozumienie Porozumienie nr 509/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 września 2009r.
2009 1398 2009-10-01 Porozumienie Porozumienie nr 510/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 września 2009r.
2009 1402 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/48/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Rzepin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2009 1403 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/49/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzepin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w tych placówkach, oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2009 1414 2009-10-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 852/08 z dnia 9 czerwca 2009r. Wyrok
2009 1413 2009-10-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 301/09 z dnia 3 czerwca 2009r. Wyrok
2009 1412 2009-10-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 715/08 z dnia 12 marca 2009r. Wyrok
2009 1399 2009-10-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 212 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkoplskim
2009 1400 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/33/09 Rady Gminy Otyń z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na budowę przydomowych (przyzagrodowych) oczyszczalni ścieków
2009 1401 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/37/09 Rady Gminy Otyń z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/16/09 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych i wałędających się zwierząt oraz dalszego z nimi postępowania
2009 1404 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Zielona Góra
2009 1405 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stwek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolneho oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zielona Góra przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2009 1406 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1407 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej Racula - Raculka, położonej we wsi Racula
2009 1408 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw
2009 1409 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/268/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Sportowej w Ochli
2009 1410 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/374/09 Rady Miasta Słubice z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Słubice
2009 1411 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XL/213/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia przez powiat słubicki niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słubicach
2009 1422 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXX/211/09 Rady Gminy Żagań z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXV/128/05 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań
2009 1424 2009-10-06 Wyrok Wyrok nr Sygn. akt I SA/Go 247/09 z dnia 21 lipca 2009r. Wyrok
2009 1416 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie uznania za pomnik przyrody skupiska drzew z gatunku modrzew rosnących na terenie Nadleśnictwa Smolarz
2009 1417 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2009 1418 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 1419 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach dla których Gmina Drezdenko jest organem prowadzącym
2009 1420 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr LX/958/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany miejsca prowadzenia i włączenia V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Okólnej 35 w Gorzowie Wlkp. do Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. 30 stycznia 29 w Gorzowie Wlkp.
2009 1421 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr LX/959/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany miejsca prowadzenia Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 22 w Gorzowie Wlkp.
2009 1423 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna
2009 1415 2009-10-06 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 1 października 2009r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Siedlice" dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2009 1432 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2009 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 2009 r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 1427 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/148/2009 dot. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum prowadzonym przez Gminę Łęknica
2009 1430 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Bledzew Nr XXXV/261/09 z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2009 1431 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i nauczycieli przedszkola Gminy Bledzew
2009 1437 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XLII/236/09 Rady Gminy Santok z dnia 11 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Santok, Gralewo, Wawrów
2009 1438 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia stawek opłat lokalnych
2009 1439 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 września 2009r. określenia stawek podatków lokalnych
2009 1425 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Trzebiel publicznego przedszkola samorządowego
2009 1426 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Trzebiel w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki pomocniczej
2009 1428 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/38/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
2009 1429 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/41/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1433 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Przedszkolu Samorządowemu w Nowogrodzie Bobrzańskim
2009 1434 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/438/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Świebodzin
2009 1435 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/439/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1436 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/440/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2009 1440 2009-10-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 października 2009r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Słubickiego
2009 1444 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXX/244/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
2009 1445 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXX/245/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: uchwalenia trybu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Trzciel.
2009 1449 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/56/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 15 września 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2009 1451 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr 108/09 ZARZADU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 16 września 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
2009 1450 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/411/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 września 2009r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów
2009 1448 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/09 Rady Miasta I Gminy Ośno Lubuskie z dnia 15 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Ośno Lubuskie
2009 1441 2009-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 266/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 października 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drezdenku
2009 1442 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr LI/657/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze
2009 1443 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr LI/660/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego osiedla Chynów, Osiedla Kolorowego oraz polany położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 9 w Zielonej Górze
2009 1446 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/09 Rady Miasta Żary z dnia 3 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad poliyki czynszowej w latach 2006 - 2013
2009 1447 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/09 Rady Miasta Żary z dnia 14 września 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie gminy miejskiej Żary
2009 1452 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/533/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2009r.
2009 1453 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/536/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2009r.
2009 1454 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/537/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2009r.
2009 1455 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/538/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2009r.
2009 1456 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/539/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2009r.
2009 1457 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/544/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2009r.
2009 1458 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/545/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 września 2009r.
2009 1459 2009-10-15 Porozumienie Porozumienie nr PZD/548/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 września 2009r.
2009 1460 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 2 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczni - obręb Bolemin.
2009 1463 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 11 września 2009r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Bobrowice przedszkola publicznego
2009 1464 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
2009 1465 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr Nr XL/244/09 Rady Gminy Skąpe z dnia 15 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej i innej towarzyszącej w miejscowości Międzylesie, gmina Skąpe
2009 1461 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 2 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Wojcieszyce
2009 1462 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/273/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 2 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa przy ul. Gorzowskiej
2009 1466 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/09 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Nr X/53/07 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie opłaty targowej
2009 1467 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/09 Rady Gminy Tuplice z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII//60/04 z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych
2009 1468 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/447/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 1469 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/09 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Andersa i części ulicy Piłsudskiego w Bytomiu Odrzańskim
2009 1470 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/09 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 30 września 2009r. w sprawie zaliczenia drigi do kategorii dróg gminnych
2009 1471 2009-10-19 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 824/II/09 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 października 2009r. w sprawie zgłoszenia kandydatur na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwanej dalej "Powiatową Radą"
2009 1472 2009-10-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.IWIT.0911-1-47/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 października 2009r.
2009 1477 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2009 Rady Gminy Kolsko z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konotop
2009 1473 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/366/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
2009 1474 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/368/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XLI/252/05 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg
2009 1475 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/369/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Szprotawy
2009 1476 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/370/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza
2009 1484 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 15 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, pracujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Niegosławice oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia w różnym wymiarze obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2009 1483 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 168 / 09 Rady Gminy Pszczew z dnia 10 września 2009r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Pszczew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 1494 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XLI/379/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2009r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla Zielonej Góry - miasta na prawach powiatu"
2009 1485 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 września 2009r. w sprawie zasad przekazywania środków budżetowych sołectwom Gminy Witnica
2009 1486 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/257/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 września 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Witnica oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas nieoznaczony, a także na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, w tym na kolejne okresy następujące po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, jeżeli przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość, a także zakres upoważnień dla Burmistrza do podejmowania decyzji w powyższych sprawach
2009 1487 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/258/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Witnica, obowiązującego w latach 2007 – 2011
2009 1489 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXV/219/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwieńsk na lata 2007-2011
2009 1490 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/384/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 września 2009r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2009 1478 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Pszczew
2009 1479 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pszczew
2009 1480 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/275/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 2 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa
2009 1481 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 2 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa
2009 1482 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 2 września 2009r. w sprawie trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i innych dodatków
2009 1488 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/09 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 22 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1491 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/09 Rada Powiatu w Sulęcinie z dnia 22 września 2009r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
2009 1492 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XLI/221/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/141/08 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie Stypendium i Nagrody Starosty Słubickiego w ramach lokalnego systemu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół oraz placówek Powiatu Słubickiego
2009 1493 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XLI/227/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych
2009 1495 2009-10-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 12 października 2009r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Świebodzinie
2009 1496 2009-10-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.AMel.0911-4-39/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 8 października 2009r.
2009 1498 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI/274/09 z dnia 10 września 2009r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sława o inne formy wychowania przedszkolnego.
2009 1499 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI/275/09 z dnia 10 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym w miejscowości Sława do kategorii dróg gminnych.
2009 1500 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI/276/09 z dnia 10 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym w miejscowości Łupice do kategorii dróg gminnych.
2009 1515 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr LIV/236/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 5 października 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Międzyrzeczu.
2009 1510 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr LXIII/988/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzów Wielkopolski.
2009 1512 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr LXIII/990/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanym na północ od ulicy Szczecińskiej.
2009 1513 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr LXIII/991/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2009r. w sprawie przyporządkowania nazw: ul. Stanisława Mikołajczyka i Plac Jana Pawła II.
2009 1514 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr LXIII/992/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2009r. w sprawie przyporządkowania nazwy: ul. Marcina Kasprzaka.
2009 1509 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr LXIII/970/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli położonych w granicach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
2009 1497 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr XLII/293/06 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim
2009 1501 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XX/181/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 15 września 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2009 1502 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XX/182/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 15 września 2009r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowegoo wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach
2009 1503 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 września 2009r. w sprawie regulaminu korzystania z Parku 1000-lecia w Krośnie Odrzańskim
2009 1504 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 września 2009r. w sprawie utworzenia Centrum Artystyczno-Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim
2009 1505 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 września 2009r. w sprawie statutu Centrum Artystyczno-Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim
2009 1506 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/241/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 1507 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/243/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 września 2009r. w sprawie opłat targowych
2009 1508 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/247/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 września 2009r. w sprawie trybu i szczególowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 1511 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr LXIII/989/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzów Wielkopolski
2009 1516 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/08 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 11 grudnia 2008r. uchwała budżetowa na 2009r. Gminy Łęknica
2009 1517 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXX/164/08 Rady Gminy Santok z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2009 1519 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/08 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Zielona Góra na 2009r.
2009 1518 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XIX/151/08 Rady Gminy Bobrowice z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowice na rok 2009
2009 1520 2009-10-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 267/09 Burmistrza Miasta Iłowa z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iłowa za 2008r.
2009 1521 2009-10-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/09 Wójta Gminy Żary z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008r.
2009 1522 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sława za rok 2008 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sławy
2009 1523 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2009 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stare Kurowo za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2009 1524 2009-10-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Sulechowa z dnia 19 marca 2009r. z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2008
2009 1525 2009-10-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Świdnica z dnia 23 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2008 rok
2009 1529 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 2 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Kiełpin
2009 1531 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/128/2008 z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 93, poz. 1402 z dnia 15 września 2008r.)
2009 1530 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/09 Rady Miasta I Gminy Ośno Lubuskie z dnia 15 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim przy ul. Radachowskiej
2009 1536 2009-10-30 Informacja Informacja nr WCC/1199/14725/W/OSZ/2009/BO, PCC/1170/14725/W/OSZ/2009/BO z dnia 21 października 2009r. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
2009 1533 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 16 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica.
2009 1534 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 16 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2010 rok.
2009 1535 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 16 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica na 2010 rok.
2009 1527 2009-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 178/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małomice z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 1528 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Lubieszowa, gmina Nowa Sól obejmującego działki Nr ewid. 96, 97, 100 oraz część działki Nr 255
2009 1532 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomaszowo, gmina Żagań
2009 1537 2009-10-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 23 października 2009r.
2009 1538 2009-10-30 Porozumienie Porozumienie nr Gm/I/2009 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 1 września 2009r.
2009 1539 2009-10-30 Porozumienie Porozumienie nr Gm/II/2009 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 1 września 2009r.
2009 1540 2009-10-30 Porozumienie Porozumienie nr Gm/III/2009 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 1 września 2009r.
2009 1541 2009-10-30 Porozumienie Porozumienie nr Gm/IV/2009 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 1 września 2009r.
2009 1542 2009-10-30 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 22 października 2009r.
2009 1526 2009-10-30 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 28 października 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich