Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Listopad 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1543 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/204/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty.
2009 1550 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 1 października 2009r. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany siedziby władz gminy
2009 1548 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr LIII/688/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 września 2009r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Zielonej Górze.
2009 1549 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr LIII/689/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 września 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2009 1551 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/418/2009 z dnia 20 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2010
2009 1544 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr LI/651/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzeennego miasta Zielona Góra dla terenu "Jędrzychów I: Na Skarpie"
2009 1545 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 września 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Małomice
2009 1546 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 września 2009r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Małomice
2009 1547 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXX/142/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 17 września 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krzeszyce na lata 2009-2015
2009 1552 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr 188/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 października 2009r.
2009 1553 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr 197/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 października 2009r.
2009 1554 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr 198/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 października 2009r.
2009 1555 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr 199/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 października 2009r.
2009 1556 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr 204/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 października 2009r.
2009 1557 2009-11-02 Ogłoszenie Ogłoszenie STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 26 października 2009r. o założeniu ewidencji budynk ów i lokali w obrębach Nowe Gorzycko, Zielomyśl, Stołuń, Szarcz, Stoki, Świechocin, Policko, Janowo , Rańsko, Borowy Młyn, Silna w gminie Pszczew oraz obrębie Kuźnik w gminie Międzyrzecz
2009 1559 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXX/274/08 Rady Miasta Słubice z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 1558 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/08 Rady Gminy Górzyca z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzyca na rok 2009
2009 1561 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XIX/145/09 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.
2009 1560 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/153/08 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ośno Lubuskie na 2009r.
2009 1562 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Międzyrzeckiego na 2009r.
2009 1564 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2009 Rady Gminy Kolsko z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kolsko
2009 1568 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/218/09 z dnia 23 września 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za opiekę, wychowanie i zajęcia dydaktyczne ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej i wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach Gminy Czerwieńsk
2009 1571 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr 268/5/XXXII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 września 2009r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Wilkowisko, gmina Iłowa
2009 1573 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr 270/5/XXXII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenie przebiegu dróg gminnych na terenie miejscowości Borowe, gmina Iłowa
2009 1572 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr 269/5/XXXII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 września 2009r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Czyżówek, gmina Iłowa
2009 1563 2009-11-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/09 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 21 października 2009r. zmieniające Rozporządzenie Nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Nowej Soli, gmina Nowa Sól, powiat nowosolski, województwo lubuskie
2009 1565 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/139/09 Rady Miasta Żagań z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek lub zwolnienia od obowiązku reaizacji pensum dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, a także dla nauczycieli, którzy te obowiązki pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2009 1566 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/140/09 Rady Miasta Żagań z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Miasta Żagań
2009 1567 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/292/09 Rada Miejska w Kożuchowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kożuchów obejmującego teren w obrębie 1, w rjonie ulicy Zielonogórskiej
2009 1569 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 25 września 2009r. w sprawie przyjęcia statutów Sołectw na terenie Gminy Bytnica
2009 1570 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za wyżywienie dziecka oraz opłat za zajęcia dodatkowe wykraczające poza podstawę programową świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bytnica
2009 1574 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/3/09 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie zaliczenia nowo wybudowanego odcinka drogi krajowej łączącej drogę powiatową Nr 1064F, ul. Żelazna w Żaganiu z obwodnicą m. Żagania w ciągu drogi krajowej Nr 12 do kategorii dróg powiatowych
2009 1575 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/4/09 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu żagańskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 1576 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/5/09 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach i palcówkach oświatowo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański
2009 1577 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/6/09 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, dla których organem prowadzącym jest Powiatu Żagański
2009 1578 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/8/09 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie pozbawienia ul. Hutniczej w Iłowej kategorii drogi powiatowej
2009 1579 2009-11-06 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2009r. w sprawie realizacji wspólnego projektu o nazwie "Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą"
2009 1580 2009-11-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r. z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2008
2009 1581 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr 169/1154/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2008 rok
2009 1586 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/ 243/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach geodezyjnych: Chociszewo, Lutol Suchy, Łagowiec, Panowice, Stary Dwór w gminie Trzciel.
2009 1587 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/403/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części obrębu Kalsk
2009 1589 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr LIV/700/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 października 2009r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2010 roku
2009 1599 2009-11-13 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 września 2009r. Aneks nr 1 z dnia 30 września 2009r. do porozumienia nr 16/DG/2009 z dnia 27.04.2009r.
2009 1585 2009-11-13 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa lubuskiego
2009 1588 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 15 września 2009r. Ww sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przebiegu linii kablowej SN 15kV położonego w obrębie Tarnawa Rzepińska w gminie Torzym
2009 1590 2009-11-13 Informacja Informacja nr WCC/1163D/13859/W/OWA/2009/ML; PCC/1139D//13859/W/OWA/2009/ML; OCC335B/13859/W/OWA/2009/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o.o. na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem
2009 1591 2009-11-13 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy RWE Polska Contracting Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
2009 1592 2009-11-13 Ogłoszenie Ogłoszenie STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 5 listopada 2009r. o złożeniu ewidencji budynków i lokali w obrębach: Krasne Dłusko, Gaj, Poręba, Orłowice, Krobielewo, Stryszewo, Dębówko, Goraj, Strychy, Chełmsko, Nowa Niedrzwica, Wierzbno, Twierdzielewo, Rokitno, Lubikowo w gminie Przytoczna
2009 1593 2009-11-13 Ogłoszenie Ogłoszenie STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 5 listopada 2009r. o złożeniu ewidencji budynków i lokali w obrębach: Gościnowo, Dobrojewo, Trzebiszewo, Murzynowo, Świniary, Krobielewko, Wiejce, Nowy Dwór, Skrzynica w gminie Skwierzyna
2009 1594 2009-11-13 Ogłoszenie Ogłoszenie STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 5 listopada 2009r. o złożeniu ewidencji budynków i lokali w obrębach: Siercz, Sierczynek, Rybojady, Żydowo, Świdwowiec, Bieleń, Jasieniec, Stary Dwór, Łagowiec, Lutol Suchy, Brójce, Chociszewo, Lutol Mokry, Panowice w gminie Trzciel
2009 1595 2009-11-13 Aneks Aneks nr 1/09 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 września 2009r.
2009 1596 2009-11-13 Aneks Aneks nr 1/09 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 września 2009r.
2009 1597 2009-11-13 Aneks Aneks nr 1/09 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 września 2009r.
2009 1598 2009-11-13 Aneks Aneks nr 1/09 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 września 2009r.
2009 1600 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Miejskiego w Gozdnicy.
2009 1602 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 października 2009r. w sprawie: wysokości opłaty stawki targowej
2009 1603 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 października 2009r. w sprawie wysokości opłaty stawki miejscowej
2009 1604 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 1612 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/250/09 Rady Gminy Santok z dnia 29 października 2009r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2009 1613 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/251/09 Rady Gminy Santok z dnia 29 października 2009r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2010 rok na obszarze Gminy Santok.
2009 1601 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/189/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXIX/141/08 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inakso.
2009 1605 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Nowa Sól.
2009 1616 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/09 Rady Gminy Żary z dnia 29 października 2009r. w sprawie wysokości, zwolnień i zasad poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej na terenie Gminy Żary.
2009 1623 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX/135/09 Rady Gminy Bojadła z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na rok 2010.
2009 1624 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX/136/09 Rady Gminy Bojadła z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych w roku 2010
2009 1625 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXV/147/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2009 1626 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXV/148/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień z tych podatków
2009 1606 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28 października 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2009 1607 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany w uchwałę Nr XIX/146/08 Rady Gminy Żagań z dnia 30 października 2008r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2009 1608 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów
2009 1610 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań
2009 1611 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny, informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek leśny oraz załączników do tych informacji i deklaracji
2009 1609 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28 października 2009r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, opłaty od posiadania psów oraz wysokości wynagradzania inkasentów
2009 1617 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2009r. w sprawie: opłaty od posiadania psów
2009 1618 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2009r. w sprawie: podatku od środków transportowych
2009 1619 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/280/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2009r. w sprawie: podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz zwolnień od podatku
2009 1620 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2009r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2009 1628 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2010 roku
2009 1629 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2009 1621 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/09 Rada Miejska w Kożuchowie z dnia 30 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1622 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/316/09 Rada Miejska w Kożuchowie z dnia 30 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso , wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 1614 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 października 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości
2009 1615 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 1627 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXV/149/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
2009 1584 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XLI/84/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2008 rok
2009 1582 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr 000/06/09 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w roku 2008
2009 1583 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/1/2009 Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Łużyckiego Związku Gmin
2009 1634 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXI/160/08 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczaniec na rok 2009
2009 1632 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/08 Rady Gminy Skąpe z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2009
2009 1633 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/333/08 Rady Miasta Świebodzin z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.
2009 1631 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXII/137/08 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na rok 2009
2009 1635 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/147/08 Rady Gminy Kolsko z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolsko na 2009r.
2009 1630 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/08 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 12 grudnia 2008r. uchwała budżetowa na rok 2009 Gminy Szlichtyngowa
2009 1636 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/08 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 grudnia 2008r. uchwała budżetowa na 2009 rok Gminy Zwierzyn
2009 1644 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/262/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/199/2008 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
2009 1645 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Szlichtyngowa.
2009 1646 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2009 1647 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.
2009 1648 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2009 1649 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 września 2008r. Ogłoszenia uchwały Nr XXXIV/186/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2009 1643 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/445/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 września 2009r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy w Gubinie.
2009 1653 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr LIII/694/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
2009 1659 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 21 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej na rok 2010
2009 1637 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/09 Rady Gminy Bojadła z dnia 18 września 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2009 1638 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/09 Rady Gminy Bojadła z dnia 18 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bojadła
2009 1639 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXX/163/09 Rady Miasta Babimost z dnia 24 września 2009r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Babimost
2009 1640 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXX/166/09 Rady Miasta Babimost z dnia 24 września 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 1641 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXX/169/09 Rady Miasta Babimost z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej
2009 1642 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/444/09 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 września 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Gubin o statusie miejskim
2009 1650 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XLV/312/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 września 2009r. w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 1651 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XLV/316/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach i żłobku prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie
2009 1652 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XLV/317/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulic projektowanych położonych na terenie miasta Strzelce Krajeńskie
2009 1654 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/09 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 października 2009r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy
2009 1655 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/09 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 października 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o nieruchomosciach i obiektach budowlanych
2009 1656 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/09 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 października 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o podatku rolnym
2009 1657 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/176 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 października 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o odatku leśnym
2009 1658 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/09 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Brzeźnica oraz zwolnień z tego podatku
2009 1660 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/09 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości
2009 1661 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/09 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 1662 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów
2009 1663 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/09 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2009 1664 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XxIV/192/09 Rady Miasta Lubniewice z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2009 1665 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/09 Rady Miasta Lubniewice z dnia 28 października 2009r. w sprawie wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2009 1666 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/09 Rady Miasta Lubniewice z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokosci stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2009 1667 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/09 Rady Miasta Lubniewice z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2009 1668 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/09 Burmistrza Miasta Lubniewice z dnia 28 października 2009r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2009 1669 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/09 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 1670 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/09 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2010
2009 1671 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr 209/XXVIII/09 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 września 2009r. w sprawie przyjęcia nowego statutu Domu Pomocy Społecznej "Dom Seniora" w Kostrzynie nad Odrą
2009 1672 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr 211/XXVIII/09 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 września 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Gorzowskiego
2009 1673 2009-11-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 września 2009r.
2009 1674 2009-11-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.AFIT.0911-7-7/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 października 2009r.
2009 1678 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/09 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 września 2009r. w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów
2009 1684 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2009 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę Przedszkola Komunalnego, przekraczające podstawę programową
2009 1685 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/09 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 września 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za wyżywienie dziecka oraz opłaty za dodatkowe zajęcia świadczone przez przedszkole prowadzone przez Gminę Maszewo
2009 1693 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej
2009 1694 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1695 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
2009 1690 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/996/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2010 rok.
2009 1691 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/997/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2010 rok
2009 1692 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/998/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2009 1675 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 1676 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
2009 1677 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania
2009 1679 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XL/239/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany zapisów w statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
2009 1680 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/145/09 Rady Miasta Żagań z dnia 24 września 2009r. w sprawie pozbawienia ulicy Czereśniowej w Żaganiu kategorii drogi gminnej
2009 1681 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/148/09 Rady Miasta Żagań z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/105/06 Rady Miasta Żagań z dnia 26 października 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2009 1682 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/149/09 Rady Miasta Żagań z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i zespołów szkół, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych
2009 1683 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/151/09 Rady Miasta Żagań z dnia 24 września 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Żaganiu
2009 1686 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/307/09 Rada Miejska w Kożuchowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Kożuchów
2009 1687 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV/170/09 Rady Gminy Zabór z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zabór
2009 1688 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV/171/09 Rady Gminy Zabór z dnia 29 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
2009 1689 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV/172/09 Rady Gminy Zabór z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom. dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2009 1696 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr 205/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 listopada 2009r.
2009 1697 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr 207/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 listopada 2009r.
2009 1698 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr 208/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 listopada 2009r.
2009 1699 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr 209/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 listopada 2009r.
2009 1700 2009-11-19 Protokół Protokół Rady Gminy Gubin z dnia 8 listopada 2009r.
2009 1702 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/397/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 1 miasta Sulechów
2009 1709 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 września 2009r. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego
2009 1705 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2009 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2009 1704 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Kolsko lub jej jednostkom organizacyjnym.
2009 1703 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2009 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Kolsko
2009 1706 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2009 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kolsko.
2009 1710 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/62/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 1 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rzepinie Nr XVI/9/2004 z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2009 1714 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr LVII/240/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 21 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1701 2009-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr ZW 0151/29/2009 Wójta Gminy Zwierzyn z dnia 23 października 2009r. w sprawie wysokości stawek czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Zwierzyn.
2009 1712 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr LIV/706/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra.
2009 1721 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/392/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 1722 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/393/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
2009 1723 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/394/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia zasad oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szprotawa
2009 1724 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2009 1725 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych
2009 1726 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 182/2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2009 1730 2009-11-20 Wyrok Wyrok nr II OSK 226/09 z dnia 24 czerwca 2009r. wyrok
2009 1727 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/09 Rady Gminy Zabór z dnia 12 listopada 2009r. określenie wysokości podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 1707 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowe Miasteczko,dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2009 1708 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i tryb obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Nowe Miasteczko
2009 1711 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 9 października 2009r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gmię publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych
2009 1713 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 21 października 2009r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
2009 1715 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/09 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 października 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Nr VI/17/2007 rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 1 marca 2007r.
2009 1716 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/09 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 października 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Jasieniu
2009 1717 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna na rok 2010 i zwolnienia od tego podatku
2009 1718 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2009 1719 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku
2009 1720 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat targowych
2009 1728 2009-11-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.AJAR.0911-2-3(2)/08 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 lutego 2008r.
2009 1729 2009-11-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.AFIT.0911-7-9/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2009r.
2009 1731 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 1 października 2009r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2009-2013”
2009 1732 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/2009 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 października 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminy Zwierzyn
2009 1734 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1735 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/326/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 października 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku do wymiaru podatku rolnego
2009 1743 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr 281/5/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2009 1744 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr 282/5/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
2009 1745 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr 283/5/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1746 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr 284/5/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1747 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 1748 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2009 1749 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1750 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/277/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów
2009 1752 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 18 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej na rok 2010
2009 1753 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1757 2009-11-23 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-23(17)/2009/13859/I/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2009r. Decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła
2009 1733 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXX/153/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej
2009 1736 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1737 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Siedlisko
2009 1738 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 października 2009r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1739 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/144/08 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 1740 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/271/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice
2009 1741 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/272/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1742 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/273/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2009 1751 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/09 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brzeźnica
2009 1754 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr 211/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 listopada 2009r.
2009 1755 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr 213/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 listopada 2009r.
2009 1756 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr 216/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 listopada 2009r.
2009 1759 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/399/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 2 miasta Sulechowa oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Świat
2009 1760 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/401/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Piastów” w Sulechowie
2009 1761 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin, pomiędzy ulicami Poznańska – Jana Paska
2009 1762 2009-11-25 Informacja Informacja nr WCC/145-ZTO-B/334/W/OSZ/2009/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 listopada 2009r. informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
2009 1763 2009-11-25 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 514/09 z dnia 17 września 2009r. wyrok
2009 1758 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/09 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 3 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powojskowych przy ul. Żagańskiej w Żarach
2009 1776 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/09 Rady Gminy Dąbie Rady Gminy Dąbie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy
2009 1777 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/188/09 Rady Gminy Dąbie Rady Gminy Dąbie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 1778 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/189/09 Rady Gminy Dąbie Rady Gminy Dąbie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/122/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 1779 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/09 Rady Gminy Dąbie Rady Gminy Dąbie z dnia 19 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2009 1780 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/09 Rady Gminy Dąbie Rady Gminy Dąbie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie wysokości i zasad poboru opłaty miejscowej oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1772 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/426/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów na rok 2010
2009 1773 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/427/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2010
2009 1764 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/207/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1765 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XL/315/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2010
2009 1766 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XL/316/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2010
2009 1767 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XL/317/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny.
2009 1792 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr LXIII/247/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1793 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr LXIII/248/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2009 1794 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr LXIII/249/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 23 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2009 1774 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/2009 Rady Gminy Kolsko z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.
2009 1775 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2009 Rady Gminy Kolsko z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
2009 1796 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2009 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od środków transportowych.
2009 1785 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/09 Rady Gminy Brody z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 1784 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Brody z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1786 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV /223 /09 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 1795 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2009 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1787 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/115/2008 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
2009 1788 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
2009 1790 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.
2009 1791 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/178/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2009 1768 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/177/09 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1769 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/178/09 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1770 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/179/09 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/8/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1771 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XLix/180/09 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/81/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lipca 20006r. w sprawie ustalenia zasad poboru, wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Żagań oraz wyznaczenia inkasentów
2009 1781 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2009 1782 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1783 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2009 1789 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.