Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Maj 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 669 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/09 z dnia 26 marca 2009r. regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bledzew
2009 674 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/09 z dnia 26 marca 2009r. W sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym miejscowości Lubogoszcz do kategorii dróg gminnych
2009 670 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/09 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
2009 671 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/09 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad i trybu umarzania opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2009 672 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/09 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital i Domu Pomocy Społecznej “Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą
2009 673 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/09 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/221/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury
2009 668 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/149/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2009 690 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/322/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego
2009 691 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/323/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 686 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2009 687 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 688 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.
2009 689 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Świebodzińskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Świebodzińskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2009 680 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2009 675 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Witnica: 1) wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; 2) wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania,3) szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw.
2009 676 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Witnicy w sprawie:- szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za ww. usługi,- trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2009 677 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Witnica.
2009 678 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Witnica, obowiązującym w latach 2007 – 2011.
2009 679 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
2009 684 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/09 z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2009 683 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/09 z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w podziale Gminy Dąbie na stałe obwody głosowania
2009 681 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/09 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Niegosławice
2009 682 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/09 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnonym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2009 685 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/09 Rady Gminy Brody z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w Gminie Brody
2009 692 2009-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 84 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich
2009 693 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/380/09 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego
2009 694 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/382/09 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2009 695 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/383/09 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania na terenie miasta Gubina
2009 696 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 26 marca 2009r. w sprawie Statutu Gminy Bytnica
2009 697 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 26 marca 2009r. w sprawie rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach oświatowych oraz obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2009 698 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 26 marca 2009r. w sprawie obniżenia wysokości stawek podatku od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem przez osoby fizyczne działalności gospodarczej, polegającej na zapewnieniu osobom fizycznym możliwości wypoczynkowych, turystycznych i szkoleniowych
2009 699 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/09 Rady Miasta Kożuchów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Kożuchów
2009 700 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/09 Rady Miasta Kożuchów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Kożuchów
2009 701 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/81/09 Rady Miasta Żagań z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim
2009 702 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/82/09 Rady Miasta Żagań z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/80/06 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zasad ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nierolniczych gruntów komunalnych na terenie miasta Żagań
2009 703 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/83/09 Rady Miasta Żagań z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu
2009 704 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2009 705 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/315/06 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko
2009 706 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XX/126/09 Rady Gminy Tuplice z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wynagradzania oraz ustalania regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla którym organem prowadzącym jest Gmina Tuplice
2009 707 2009-05-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 727 2009-05-07 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2009r.
2009 708 2009-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 90 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 maja 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich
2009 709 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/09 Rady Miasta Jasień z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin pedagogów, logopedów i psychologów
2009 710 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/09 Rady Miasta Jasień z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jest organem prowadzącym
2009 711 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/09 Rady Miasta Jasień z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XXII/154/08 z dnia 29 października 2008r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Jasień
2009 712 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2009 713 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia użytku ekologicznego o nazwie "Torfowisko wysokie"
2009 714 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia użytku ekologicznego o nazwie "Uroczysta rzeki Pliszki"
2009 715 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie gminy
2009 716 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 27 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór
2009 717 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2009 718 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Osiecznicy
2009 719 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie
2009 720 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 721 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/273/09 Rady Miasta Nowa Sól z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól - Miasto w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 722 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/274/09 Rady Miasta Nowa Sól z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany granic obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól - Miasto
2009 723 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/09 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym Gorzów Wlkp. Oddział Zewnętrzny w Słońsku
2009 724 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/09 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 marca 2009r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Lemierzycach, będącej Filią Szkoły Podstawowej w Słońsku im. "Przyjaźni Narodów", wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Słońsku przy ulicy Lipowej 9
2009 725 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/09 Rady Gminy Łagów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów
2009 726 2009-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 maja 2009r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Słubickiego
2009 728 2009-05-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2009r.
2009 731 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XVI/127/08 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwały budżetowej na 2009r.
2009 730 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII/153/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2009 729 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/08 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2008r. uchwała budżetowa na 2009r. Miasta i Gminy Skwierzyna
2009 733 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/08 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009r.
2009 732 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/99/08 Rady Miasta Rzepin z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rzepin na rok 2009
2009 751 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/195/09 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 752 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/197/09 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń
2009 753 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/198/09 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku
2009 740 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2009 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 738 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2009 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 marca 2009r. zmieniająca regulamin wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo.
2009 739 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2009 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo.
2009 750 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/187/08 Rady Gminy Żagań z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIX/148/08 Rady Gminy Żagań z dnia 30 października 2008 r. w sprawie poboru podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 747 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/179/09 Rady Gminy Żagań z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody ożywionej występujących na terenie leśnym Nadleśnictwa Żagań
2009 748 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/185/09 Rady Gminy Żagań z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 746 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/ 178/09 Rady Gminy Żagań z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań
2009 734 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu i utylizacji elementów i materiałów zawierjących azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Drezdenko ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 735 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 września 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2009 736 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XIX/164/09 Rady Miasta Lubniewice z dnia 25 marca 2009r. w sprawie Regulaminu określającego wysokosć oraz szczególowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pacy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubniewice
2009 737 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XIX/165/09 Rady Miasta Lubniewice z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach i nadania statutu
2009 741 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/09 Rady Miasta I Gminy Małomice z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będących mieszkańcami gminy Małomice"
2009 742 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/09 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie świadczeń przyznawanych ze środków finasowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 743 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/09 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad korzystania z sal komunalnych należących do gminy Nowogród Bobrzański
2009 744 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/09 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański
2009 745 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przekazania w administrowanie sołectwom gminy Strzelce Krajeńskie nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
2009 749 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/186/09 Rady Gminy Żagań z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Nr X/67/07 Rady Gminy Żagań z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminie płatności oraz sposobu jej poboru
2009 754 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXII/2/09 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokosć oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nauczycielskich dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli jednostek oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański
2009 755 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/09 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2009r. ucw sprawie zmiany statutu Powiatu Żarskiego
2009 756 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/09 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania niektórych dodatkówdo wynagrodzenia nauczycielom i wychowawcom zatrudnionym w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Żarski
2009 757 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/09 Rady Gminy Brody z dnia 30 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/18/03 Rady Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2003r.
2009 758 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/371/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie pierwszym Świebodzina pomiędzy ulicą Świerczewskiego a obwodnicą miasta Świebodzina
2009 759 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/389/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzeniu stałych obwodów głosowania
2009 760 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/390/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Świebodzin w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 761 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany do Statutu Gminy Nowa Sól
2009 762 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 marca 2009r. w sprawie udostępniania sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zwierzynie oraz ustalenia stawek czynszu najmu
2009 763 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/09 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi, będących własnością Gminy Zwierzyn oraz wypożyczania sprzętu stanowiącego wyposażenie tych sal
2009 764 2009-05-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 11 maja 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Babimoście przeprowadzonych w dniu 10 maja 2009r.
2009 765 2009-05-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/2009 Starosty Nowosolskiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
2009 766 2009-05-14 Porozumienie Porozumienie nr WO.X.0711-1/2009 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r.
2009 772 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz zespole szkół prowadzonych przez gminę Deszczno
2009 775 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr 238/5/XXVI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa
2009 781 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/583/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 15 kwietnia 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
2009 782 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Gozdnica.
2009 767 2009-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 103 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 maja 2009r. zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich
2009 768 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/172/08 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomosci objętych podziałem
2009 769 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na inwestycje związane z ochroną środowiska
2009 770 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę
2009 771 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 773 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Górzyca
2009 774 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róznym tygodniowym wymiarze godzin
2009 776 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/09 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy
2009 777 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/09 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w Bytomiu Odrzańskim
2009 778 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/09 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminy Bytom Odrzański
2009 779 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/09 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański
2009 780 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/09 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie przeznaczenia środków finasowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański oraz przejęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami
2009 783 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/397/09 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2009 784 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/394/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie określenia wysokości dziennje stawki oraz zarzadzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2009 785 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2009 Rady Miejskej w Łęknicy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Łęknica
2009 786 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2009 Rady Miejskej w Łęknicy z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy Nr XVII/87/08 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów zamieszkalych na terenie Gminy Łęknica
2009 787 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/146/2009 Rady Miejskej w Łęknicy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie aktu założycielskiego Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
2009 788 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/2009 Rady Miejskej w Łęknicy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
2009 789 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2009 Rady Miejskej w Łęknicy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łęknica, obowiązyjącego w 2009 roku
2009 793 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzeszyce
2009 794 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy placowi w Kołczynie
2009 790 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/322/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXVII/317/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia ulic Kościuszki, Pl. Komuny Paryskiej, Żagańskiej i Sobieskiego (od skrzyzowania z ulicą Niepodległości do skrzyzowania z ulicą Żagańską) do kategorii dróg gminnych
2009 791 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/326/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa
2009 792 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/328/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społęcznej w Szprotawie
2009 795 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/09 Rady Gminy Santok z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przdszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
2009 796 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/09 Rady Gminy Santok z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2009 797 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/09 Rady Gminy Santok z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie określenia wysokosci nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
2009 798 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/09 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie regulamnu przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw do wynagrodzenia nauczycieli
2009 799 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/53/09 Rady Miasta Żary z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2009 800 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/54/09 Rady Miasta Żary z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczególowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2009 801 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bytnica
2009 802 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 11/98 Zarządu Gminy w Bytnicy z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2009 803 2009-05-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 11 maja 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bojadła przeprowadzonych w dniu 10 maja 2009r.
2009 804 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/09 z dnia 6 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2009 821 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/09 z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zespołu Obiektów Turystycznych w Sławie
2009 820 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/09 z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 822 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/259/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/278/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 10 luty 2006r. i zmienionej uchwałą Nr XLV/329/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 września 2006r. w sprawie sposobu i zasad zapewnienia pomocy społecznej w zakresie dożywiania dzieciom, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a także osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno - bytowej oraz w sprawie określenia warunków odpłatności tj. zasad zwrotu w części lub w całości wydatków poniesionych na przyznane świadczenia z pomocy społecznej w tej formie w latach 2006-2009
2009 823 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/262/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym
2009 815 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/20/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Rzepin
2009 816 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/21/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie wzniesienia pomnika w Rzepinie
2009 817 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/24/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie określenia dla nauczycieli w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i mieszkaniowego, oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
2009 818 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/25/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kowalowie
2009 808 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia zmian do uchwały Nr XLII/238/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Przytocznej
2009 809 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia wójtowi gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2009 810 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna
2009 811 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
2009 812 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2009 813 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 814 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2009 805 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXV/119/09 Rady Gminy Bojadła z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz zespołach edukacyjnych, dla których Gmina Bojadła jest organem prowadzącym
2009 806 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/09 Rady Miasta Nowe Miasteczko z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych
2009 807 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/09 Rady Miasta Nowe Miasteczko z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 819 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól
2009 824 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/09 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słońsk
2009 825 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/601/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 5 maja 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 826 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/602/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 5 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagażu autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na terenie miasta Zielona Góra oraz Gmin sąsiednich z którymi Miasto Zielona Góra podpisało porozumienie międzygminne
2009 830 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2009 828 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/08 Rady Miasta Babimost z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 829 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/08 Rady Miasta i Gminy Czerwieńsk z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2009
2009 827 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XLV/744/08 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009r.
2009 831 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XVII/162/08 Rady Gminy Żary z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żary na rok 2009
2009 834 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/526/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009
2009 832 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXII/167/08 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żagań na rok 2009
2009 833 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XVII/152/08 Rady Miasta Lubniewice z dnia 30 grudnia 2008r. uchwała budżetowa Gminy Lubniewice na 2009 rok