Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Czerwiec 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 841 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/330/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia
2009 845 2009-06-01 Porozumienie Porozumienie nr 56/BRDW/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia przez Województwo Lubuskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie zadań publicznych w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego, promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa, jak również turystyki w województwie - opracowania pn. Koncepcja programowo – przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego
2009 848 2009-06-01 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Sulechowa z dnia 25 maja 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Sulechów - miasto-wieś
2009 835 2009-06-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 107 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2009r. zmieniające zarządzeie w sprawie ustalenia wojewódziego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich
2009 836 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/580/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r. w spraaie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra
2009 837 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/123/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie poboru podatkó w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2009 838 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/124/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów wysokosci i terminu wynagrodzenia za inkaso
2009 839 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/126/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu
2009 840 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie
2009 842 2009-06-01 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 maja 2009r. informacja o przedsiębiorstwie ubiegającym się o koncesje
2009 843 2009-06-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 30 kwietnia 2009r. dotyczące sprostowania błędu w treści załączników do aneksu z dnia 29 grudnia 2008r. do Porozumienia zawartego w dniu 21 listopada 2007r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego - na wykonanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonywania tych umów, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 140, poz. 2248 z 31 grudnia 2008r.
2009 844 2009-06-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 25 maja 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowice przezprowadzonych w dniu 24 maja 2009r.
2009 846 2009-06-01 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego z dnia 30 marca 2009r. do Porozumienia zawartego w dniu 21 listopada 2007r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego - na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonywania tych umów, zmienionego aneksami z dnia: 11 grudnia 2007r., 31 stycznia 2008r., 29 października 2008r., 29 grudnia 2008r. i 12 lutego 2009r.
2009 847 2009-06-01 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2009r. do porozumienia o wspólnym przedsięwzięciu o nazwie "Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno
2009 850 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie Statutu Gminy Skwierzyna
2009 852 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Skwierzyna na lata 2009-2012
2009 855 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 853 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna
2009 854 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania nieruchomości komunalnych oraz ich wydzierżawiania, zamiany, oddawania w trwały zarząd , użyczenie lub najem na okres dłuższy niż trzy lata
2009 849 2009-06-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 19A/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skwierzyna z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dla Pani Agnieszki Czaczkowskiej zatrudnionej na stanowisku Kieownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
2009 851 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na 7 czerwca 2009r.
2009 856 2009-06-02 Informacja Informacja Wojewody Lubuskiego z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych z Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej na 2009 rok
2009 868 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXII/179/08 z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie określenia stawek opłat lokalnych
2009 867 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel
2009 863 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubrza
2009 869 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/09 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tych zajęć
2009 857 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/09 Rady Miasta Babimost z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Babimost
2009 858 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/09 Rady Miasta Babimost z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie wzniesienia obelisku
2009 859 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec
2009 860 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec
2009 861 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Bogdaniec
2009 862 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/120/09 Rady Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin
2009 864 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/09 Rady Gminy Szczaniec z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/188/05 w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2009 865 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/09 Rady Gminy Szczaniec z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/135/08 w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad pobierania opłaty targowej
2009 866 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/09 Rady Gminy Szczaniec z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczaniec
2009 870 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/09 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wymiarki
2009 871 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/09 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wymiarki
2009 872 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/09 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Wymiarki Nr XXIII/184/02 z dnia 20 lutego 2002r. w sprawie zwolnienia z częściowej opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2009 873 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/09 Rady Miasta Kożuchów z dnia 24 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2009 874 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałym ulicom na terenie miejscowości Siedlisko
2009 875 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siedlisko
2009 888 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/343/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 maja 2009r. w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Lubuskiego
2009 889 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/344/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 maja 2009r. w sprawie ustalenia zasad na jakich samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Lubuskie, mogą zbywać, wydzierżawiać, wynajmować, oddawać w użytkowanie oraz użyczać majątek trwały
2009 876 2009-06-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnik przyrody
2009 877 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/09 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr R/29/02 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego
2009 878 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/198/09 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 879 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/199/09 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego
2009 880 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/201/09 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze
2009 881 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/204/09 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie rozszerzenia działalności Szpitala Rehabilitacyjno - Leczniczego dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojnowie
2009 882 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/164/09 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli
2009 883 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/09 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Nowej Soli
2009 884 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/09 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Siedlisku i likwidacji szkół oraz internatu wchodzących w jego skład
2009 886 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/220/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na okres nieoznaczony
2009 885 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/179/09 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli jednostek oświatowych, dla których Powiat Gorzowski jest organem prowadzącym
2009 887 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/11/09 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie likwidacji internatu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Żagański na terenie Miasta Żagania
2009 892 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą
2009 900 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XLV/585/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra
2009 901 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XLV/586/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i za parkowanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym
2009 902 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XLV/598/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 896 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/09 Rady Gminy Zabór z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/205/06 Rady Gminy Zabór z dnia 9 marca 2006r. w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze
2009 897 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/09 Rady Gminy Zabór z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2009 898 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/09 Rady Gminy Zabór z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/152/02 Rady Gminy Zabór z dnia 18 lutego 2002r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 899 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/09 Rady Gminy Zabór z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Droszków
2009 893 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszyce
2009 890 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/125/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wzniesienia pomnika w formie kamiennego obelisku w miejscowości Maszków
2009 891 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/126/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wzniesienia pomnika w formie kamiennego obelisku w miejscowości Rudna
2009 894 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/09 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego warunki przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania i niektórych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zwierzyn
2009 895 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/50/07 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 20 września 2007r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2009 903 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr LII/850/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia miejskiego programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych w 2009r.
2009 904 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/172/09 Rady Miasta Lubniewice z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice
2009 905 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/58/09 Rady Miasta Żary z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Żary o statusie miejskim
2009 906 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/97/09 Rady Miasta Żary z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2009 907 2009-06-05 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 czerwca 2009r. o decyzjach Nr WCC/303E/1286/W/OSZ/2009/AB, Nr PCC/1049D/4160/W/OSZ/2009/AB, Nr OCC/311E/4160/W/OSZ/2009/AB
2009 908 2009-06-05 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-8(17)/2009/585/VI/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 maja 2009r.
2009 909 2009-06-05 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-13(8)/2009/1286/XI/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 czerwca 2009r.
2009 913 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Bledzew
2009 915 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXI/181/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
2009 918 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXI/184/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 917 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXI/183/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2009 916 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXI/182/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2009 928 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXII/107/09 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 910 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cybinka
2009 914 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXI/180/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
2009 911 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/09 Rady Miasta I Gminy Małomice z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małomice
2009 912 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/09 Rady Miasta I Gminy Małomice z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 919 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXI/161/09 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica
2009 920 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXI/164/09 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2009 921 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów
2009 922 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2009 923 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłodawa na lata 2009 - 2013
2009 924 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa
2009 925 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/255/09 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny
2009 926 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/257/09 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Baczyna
2009 927 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/258/09 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 929 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/324/09 Rady Miasta Słubice z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słubice
2009 933 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXV/148/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Pszczew
2009 940 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/183/09 Rady Gminy Żary z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 941 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/184/09 Rady Gminy Żary z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2009 936 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/20/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zbąszynek i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2009 942 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 6 maja 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lubsko oraz dalszego postępowania z nimi
2009 935 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Skwierzyna
2009 932 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/2009 Rady Miasta I Gminy Ośno Lubuskie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie
2009 943 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXX/156/09 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 maja 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 944 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXX/158/09 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbie
2009 946 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/363/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 maja 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 945 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/361/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 maja 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów
2009 939 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XLI/98/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/159/2008 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim
2009 938 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XLI/97/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniającą uchwałę Nr XLV/80/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zasad ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nierolniczych gruntów komunalnych na terenie miasta Żagań
2009 930 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/247/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2009 931 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XLV/277/09 Rady Miasta Nowa Sól z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych
2009 934 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/09 Rady Gminy Santok z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uznania stanowiska kłoci wiechowatej pod nazwą "Kłociowisko" zlokalizowanego w leśnictwie Janczewo w oddziale 569d, jako użytek ekologiczny
2009 947 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/273/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 937 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/21/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 950 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/08 Rady Miasta I Gminy Trzciel z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Trzciel na rok 2009
2009 948 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/284/08 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na 2009r.
2009 949 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/08 Rady Miasta I Gminy Małomice z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małomice na 2009r.
2009 953 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXII/107/08 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Krzeszyce na 2009r.
2009 951 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXII/129/08 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 grudnia 2008r. uchwała budżetowa Gminy Pszczew na 2009r.
2009 955 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/08 Rady Miasta Sulęcin z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęcin na rok 2009
2009 952 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/08 Rady Miasta i Gminy Witnica z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2009r.
2009 954 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXX/208/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009
2009 957 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXX/22/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rzepinie w rejonie ul. Słubickiej.
2009 958 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXI/192/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 kwietnia 2009r. UCHWAŁA NR XXI/192/09 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty
2009 964 2009-06-17 Porozumienie Porozumienie nr 16/DG/2009 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 kwietnia 2008r.
2009 963 2009-06-17 Porozumienie Porozumienie nr DG.II.0718-19/2009 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 24 kwietnia 2009r.
2009 959 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 maja 2009r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza.
2009 966 2009-06-17 Raport Raport Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 grudnia 2008r. Sprowozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra za 2008 r.
2009 960 2009-06-17 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 9 czerwca 2009r. Informacja Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków na obszarze miasta Zielona Góra
2009 956 2009-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 134 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
2009 962 2009-06-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 czerwca 2009r. o zmianie w składzie Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
2009 965 2009-06-17 Porozumienie Porozumienie Starosty Wschowskiego z dnia 22 maja 2009r.
2009 961 2009-06-17 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energytyki z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o.o. na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem
2009 967 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/570/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze
2009 968 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Deszcznie
2009 969 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Deszczno
2009 981 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 982 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Skąpe
2009 983 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/09 Rady Gminy Zabór z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy na terenie miejscowości Droszków
2009 984 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/09 Rady Gminy Zabór z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy na terenie miejscowości Droszków
2009 970 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/18/09 Rady Gminy Otyń z dnia 25 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otyń, Gmina Otyń
2009 971 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/19/09 Rady Gminy Otyń z dnia 25 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otyń, Gmina Otyń
2009 972 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/20/09 Rady Gminy Otyń z dnia 25 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Modrzyca, Gmina Otyń
2009 973 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/21/09 Rady Gminy Otyń z dnia 25 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Modrzyca, Gmina Otyń
2009 974 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/604/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
2009 975 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/617/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja 2009r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków za posiłki
2009 976 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr LIII/869/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Gorzowie Wlkp.
2009 977 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr LIII/870/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp.
2009 978 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr LIII/871/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp.
2009 979 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr LIII/872/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim
2009 980 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XLI/262/09 Rada Miejska w Kożuchowie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 988 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXI/194/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty
2009 985 2009-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 112 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim
2009 986 2009-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 138 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 czerwca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich
2009 987 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XL/75/09 Rady Miasta Żagań z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Osiedla Łąkowa" w Żaganiu
2009 989 2009-06-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 15 czerwca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zabór przeprowadzonych w dniu 14 czerwca 2009r.
2009 990 2009-06-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 czerwca 2009r. dotyczące przyznanych dotacji w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia tj. przeciwdziałanie: alkoholizmowi, narkomanii oraz HIV/AIDS na 2009 rok
2009 991 2009-06-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 czerwca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulęcinie przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2009r.
2009 995 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/64/08 Rady Miasta Zbąszynek z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbąszynek na 2009r.
2009 993 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XX/151/08 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytom Odrzański na rok 2009
2009 997 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/166/08 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim na rok 2009
2009 992 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/08 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2009r.
2009 996 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXI/146/08 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siedlisko na 2009r.
2009 998 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/08 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbie na 2009r.
2009 994 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXI/104/08 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytnica na rok 2009
2009 999 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXII/160/08 Rady Powiatu Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gorzowskiego na 2009r.
2009 1000 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXV/130/08 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wschowskiego na rok 2009
2009 1001 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/08 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żarskiego na rok 2009
2009 1002 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/355/08 Rady Miasta Gubin z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim na rok 2009
2009 1004 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XVI/150/08 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2009 1003 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/08 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2009
2009 1006 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/08 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na rok 2009
2009 1005 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009r.
2009 1007 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXI/193/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 kwietnia 2009r. UCHWAŁA NR XXI/193/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki.
2009 1012 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/227/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2009 1016 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XIX/165/2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 maja 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2009 1017 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XiX/166/2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek od obowiązku realizacji zajęć dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych Gminy Wymiarki
2009 1018 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XIX/167/2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga i nauczyciela logopedy
2009 1008 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/194/09 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2009r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy Brody
2009 1009 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/09 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1010 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/09 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Międzyrzecza przed upływem kadencji
2009 1011 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/31/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/24/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie określenia dla nauczycieli w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i mieszkaniowego oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
2009 1013 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/09 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 28 maja 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 1014 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/09 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/60/07 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych
2009 1015 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/295/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa
2009 1019 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/405/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie do podejmowania dziań wobec dłużnikó alimentacyjnych
2009 1020 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/09 z dnia 9 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Międzyrzecza przed upływem kadencji
2009 1021 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokosci wynagrodzenia za ich pobór
2009 1022 2009-06-09 Protokół Protokół Wójta Gminy Brody z dnia 21 czerwca 2009r. w sprawie budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na terenie gminy Brody zarządzone na 21 czerwca 2009r.
2009 1025 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/09 z dnia 28 maja 2009r. statutu Sołectwa Chycina
2009 1026 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/09 z dnia 28 maja 2009r. statutu Sołectwa Goruńsko
2009 1027 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/09 z dnia 28 maja 2009r. statutu Sołectwa Nowa Wieś
2009 1028 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/09 z dnia 28 maja 2009r. statutu Sołectwa Osiecko
2009 1029 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/09 z dnia 28 maja 2009r. statutu Sołectwa Popowo
2009 1030 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/09 z dnia 28 maja 2009r. statutu Sołectwa Sokola Dąbrowa
2009 1031 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/09 z dnia 28 maja 2009r. statutu Sołectwa Stary Dworek
2009 1032 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/09 z dnia 28 maja 2009r. statutu Sołectwa Templewo
2009 1033 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/09 z dnia 28 maja 2009r. statutu Sołectwa Zemsko
2009 1039 2009-06-29 Porozumienie Porozumienie ZARZADU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 15 maja 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Pszczew zadań w zakresie prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego
2009 1024 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XL/341/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2009 1023 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XL/337/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2009r. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr LI/301/06 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawa
2009 1035 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XLI/351/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 maja 2009r. Uchwała w sprawie zaliczenia ulic Pl. Komuny Paryskiej, Żagańskiej i Sobieskiego (od skrzyżowania z ulicą Niepodległości do skrzyżowania z ul. Żagańską) do kategorii dróg gminnych.
2009 1036 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XLI/352/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 maja 2009r. Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2009 1034 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/09 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 maja 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego w Lubiszynie prowadzonego przez Gminę Lubiszyn
2009 1037 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/132/09 Rady Gminy Brytnica z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie statutu Gminy Bytnica
2009 1038 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXX/184/09 Rada Powiatu w Sulęcinie z dnia 26 maja 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznycho uprawnieniach szkół publicznych
2009 1040 2009-06-29 Informacja Informacja Wojewody Lubuskiego z dnia 25 czerwca 2009r. wojewódzki rejestr domów pomocy społecznej
2009 1041 2009-06-29 Informacja Informacja Wojewody Lubuskiego z dnia 25 czerwca 2009r. wojewódzki rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonym w ramach działalności statutowej lub gospodarczej
2009 1042 2009-06-29 Informacja Informacja Wojewody Lubuskiego z dnia 25 czerwca 2009r. rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych
2009 1043 2009-06-29 Informacja Informacja Wojewody Lubuskiego z dnia 25 czerwca 2009r. rejestr ośrodków adopcyjno-opiekuńczych