Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Lipiec 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1045 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/31/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/24/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia dla nauczycieli w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i mieszkaniowego, oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
2009 1044 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 maja 2009r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 1053 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/09 Rady Gminy Żagań z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody ożywionej występujących na terenie leśnym Nadleśnictwa Szprotawa
2009 1056 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/624/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 1046 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/09 Rady Gminy Santok z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1047 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/09 Rady Gminy Santok z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
2009 1048 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/09 Rady Gminy Santok z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 1049 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/26/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze
2009 1050 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XLII/111/09 Rady Miasta Żagań z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/61/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 27 marca 2003r. w sprawie programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców
2009 1051 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XLII/112/09 Rady Miasta Żagań z dnia 28 maja 2009r. w sprawie udzielenia zwolnień z podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działaność gospodarczą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2009 1052 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XLII/113/09 Rady Miasta Żagań z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/15/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie cen biletów za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określenia osób prawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania zwierząt i rzeczy
2009 1054 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/09 Rady Miasta Babimost z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydaków
2009 1055 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/09 Rady Miasta Babimost z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie wzniesienia obelisku
2009 1057 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1058 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/102/09 Rady Miasta Żary z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1059 2009-07-01 Decyzja Decyzja nr NK.II.AJar.0911-2-15(2)/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 maja 2009r. rozstrzygnięcie nadzorcze
2009 1060 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr IV/29/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we wsi Słone, gmina Świdnica, na działkach o numerach ewidencyjnych 477/4 i 478/20
2009 1063 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/09 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz zwolnień od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmującym stanowiska kierownicze
2009 1062 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/09 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2009 1061 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/09 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2009 1066 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
2009 1067 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/221/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury
2009 1068 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 3 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku Wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kostrzynie nad Odrą
2009 1071 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/288/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Lubsko w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1064 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/407/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276
2009 1065 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/409/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Świebodzinie, w obrębie czwartym, w rejonie ulicy Sobieskiego i Koziej
2009 1069 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/09 Rady Miasta I Gminy Małomice z dnia 9 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg wynikającego z przedsięwzięć nie realizowanych przez Gminę Małomice
2009 1070 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/412/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzina w zakresie lokalizacji terenów usługowych i kultu religijnego"
2009 1072 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr 104/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 20 maja 2009r.
2009 1073 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr 121/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 maja 2009r.
2009 1074 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr 122/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 2 czerwca 2009r.
2009 1076 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr IV/31/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone.
2009 1075 2009-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 151 Wojewody Lubuskiego z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brody i Rady Gminy Maszewo
2009 1077 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII/110/09 Rady Miasta Żagań z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Żaganiu przy ulicy Lotników Alianckich
2009 1078 2009-07-10 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-32(7)/2009/3706/V/AgS Prezesa Urzędu Regulacji Energytyki z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła SydKraft Term Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie na wytwarzanie, przeyłanie i dystrybucję ciepła
2009 1079 2009-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 6 lipca 2009r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Żarskiego
2009 1080 2009-07-10 Porozumienie Porozumienie nr 1/2009 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 lutego 2009r. o przejęcie zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi przez Gminę Babimost
2009 1081 2009-07-10 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 6 marca 2009r. do porozumienia Nr 1/2009 o przejęcie zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi przez Gminę Babimost
2009 1084 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/09 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia na terenie wsi Dąbroszyn czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, w dniach 31 lipca – 2 sierpnia 2009 r., w związku z imprezą Woodstock w Kostrzynie nad Odrą.
2009 1082 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/15/09 Rady Gminy Otyń z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego wsi Ługi
2009 1083 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXV/153/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie
2009 1085 2009-07-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie przepisów zmienianych ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracyji publicznej w województwie
2009 1086 2009-07-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2009r.
2009 1087 2009-07-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 9 lipca 2009r.
2009 1088 2009-07-15 Aneks Aneks nr 1 Starosty Zielonogórskiego z dnia 29 czerwca 2009r.
2009 1090 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/218/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz zespole szkół prowadzonych przez gminę Deszczno
2009 1091 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Deszcznie
2009 1092 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/371/09 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych dróg publicznych i ustalenia ich przebiegu
2009 1093 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/376/09 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów
2009 1101 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/626/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Zielonej Górze
2009 1089 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/09 Rady Miasta I Gminy Małomice z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
2009 1094 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/380/09 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze miasta Sulechów
2009 1095 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa
2009 1096 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie uznania dwóch obiektów położonych na terenie Gminy Kłodawa jako użytki ekologiczne
2009 1097 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1098 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodawa
2009 1099 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/344/09 Rady Miasta Słubice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2009 1100 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/345/09 Rady Miasta Słubice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2009 1102 2009-07-21 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-22(7)/2009/324/VIII/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 lipca 2009r.
2009 1103 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXV/309/08 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulechów na rok 2009
2009 1104 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/08 Rady Miasta Strzelce Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.
2009 1105 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXI/174/08 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009r.
2009 1123 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 maja 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2009 1124 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 maja 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/202/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli.
2009 1112 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko
2009 1113 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/222/08 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez gminę Lubsko.
2009 1122 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XLII/288/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Strzelce Krajeńskie w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Jedności Robotniczej.
2009 1106 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXX/234/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Kijewickie Kerki"
2009 1107 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXX/235/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2009 1108 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXX/236/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny
2009 1109 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXX/133/09 Rady Miasta Żary z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żary o statusie miejskim
2009 1110 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXX/134/09 Rady Miasta Żary z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żary o statusie miejskim
2009 1111 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXX/142/09 Rady Miasta Żary z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania
2009 1114 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2009 1115 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2009 1116 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr LVI/918/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp.
2009 1117 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr LVI/919/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie opinii dla nazw węzłów komunikacyjnych w przebiegu drogi S-3 na odcinku obwodnicy Miasta Gorzowa Wlkp.
2009 1118 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr LVI/920/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie pozbawienia niektórych odcinków ulic w Gorzowie Wlkp. kategorii dróg gminnych
2009 1119 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr LVI/921/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia niektórych odcinków ulic na terenie miasta Gorzowa Wlkp. do kategorii dróg powiatowych
2009 1120 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr LVI/923/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 1121 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XL/227/09 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w statucie Gminy Santok
2009 1130 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XL/266/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sława stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIV/249/06 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 maja 2006r. (Dz.U.Woj.Lub. z 2006r. Nr 49, poz. 1128)
2009 1128 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/09 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wysokości, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Dąbie
2009 1131 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, związanych z nowo uruchamianą działalnością gospodarczą oraz poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej
2009 1132 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel
2009 1133 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXVI/209/09 z dnia 19 marca 2009r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
2009 1129 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 1125 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXX/248/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury "Gminnej Bibliotece Publicznej z/s w Zawadzie"
2009 1126 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXX/250/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2009 1127 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXX/251/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielona Góra
2009 1134 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2009 1135 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/307/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom
2009 1136 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty miejscowej
2009 1137 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1138 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/416/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą "Klipa"
2009 1139 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr LVII/931/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Miasta Gorzowa Wlkp.
2009 1140 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/09 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego i osób prawnych należących do Powiatu
2009 1141 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/09 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 1142 2009-07-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie podziału dotacji podmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności spółek wodnych
2009 1143 2009-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie Nr 4/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 9 maja 2007r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Glinka Górna", gmina Jasień, Powiat Żarski, Województwo Lubuskie
2009 1144 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr 134/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 lipca 2009r.
2009 1146 2009-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 13 lipca 2009r. o zmianie w składzie Rady Miasta Zielona Góra
2009 1147 2009-07-31 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 21 listopada 2007r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie prowierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonanie zadań zespołów ratownicwa medycznego, zawieranie , rozliczanie i kontrolę wykonania tych umów
2009 1145 2009-07-31 Wykaz Wykaz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 22 lipca 2009r. wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków