Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Październik 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1366 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części północnej działki o nr ewid. 640/1 i działki o nr ewid. 565, położonych w obrębie Górzyn, gm. Lubsko
2010 1367 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/381/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Górzyn, gm. Lubsko, obejmującego część południową działki o numerze ewidencyjnym 640/1
2010 1368 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/373/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Lubuskiego Parku Przemysłowego
2010 1369 2010-10-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 23 września 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siedlisko
2010 1372 2010-10-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 398/10 z dnia 8 lipca 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 8 lipca 2010r., sygn. akt II SA/Go 398/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1371 2010-10-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 399/10 z dnia 30 czerwca 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r., sygn. akt II SA/Go 399/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1370 2010-10-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2010r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w IV kwartale 2010 roku i I kwartale 2011 roku na terenie Województwa Lubuskiego
2010 1378 2010-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 1376 2010-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przewóz na rok 2010.
2010 1375 2010-10-05 Uchwała Uchwała nr Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/192/2009 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Brzeźnica na 2010 rok.
2010 1373 2010-10-05 Uchwała Uchwała nr XLII/283/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetwej Gminy Małomice na 2010 rok.
2010 1377 2010-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2009 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 1374 2010-10-05 Uchwała Uchwała nr XXII/197/2009 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 1413 2010-10-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
2010 1379 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2010 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jesiona.
2010 1397 2010-10-08 uchwala Uchwala nr LV/414/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lubsku
2010 1398 2010-10-08 uchwala Uchwala nr LV/415/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2011.
2010 1399 2010-10-08 uchwala Uchwala nr LV/417/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 września 2010r. w sprawie statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku”.
2010 1391 2010-10-08 uchwala Uchwala nr L\325\2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Małomickiego Ośrodka Kultury i Sportu w samorządową instytucję kultury – Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach oraz nadania statutu.
2010 1392 2010-10-08 uchwala Uchwala nr L\326\2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach
2010 1393 2010-10-08 uchwala Uchwala nr L\327\2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia zasad korzystania ze Stadionu Miejskiego w Małomicach i Stadionu Piłkarskiego w Janowcu.
2010 1404 2010-10-08 uchwala Uchwala nr LVIII/415/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 23 września 2010r. określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1405 2010-10-08 uchwala Uchwala nr CXXVII/351/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2010 1400 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXXVIII/227/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Gminne Przedszkole w Przewozie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
2010 1401 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXXVIII/228/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przewóz na lata 2009-2013.
2010 1402 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXXVIII/229/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/301/2002 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 września 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2010 1403 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXXVIII/230/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Przewozie.
2010 1381 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 360/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
2010 1382 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 361/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1383 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 362/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2010 1384 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 363/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
2010 1385 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 364/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2010 1386 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 365/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010r. w sprawie ustalenia czasu, w trakcie którego zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym
2010 1387 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 366/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ustalony czas, w trakcie którego zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadzącym jest gmina Iłowa
2010 1388 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 367/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010r. w sprawie pozbawienia części dróg kategorii publicznych dróg gminnych, utworzenia nowych publicznych dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Szczepanów, gmina Iłowa
2010 1389 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 368/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr 268/5/XXXII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 września 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miejscowości Wilkowisko, gmina Iłowa
2010 1390 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 369/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Rady Miejskiej w Iłowej w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1395 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XLIX/518/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym w Gminie Sulechów
2010 1394 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XLIX/517/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na 2011
2010 1396 2010-10-08 uchwala Uchwala nr LI/372/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1412 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XLIX/324/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Powiatu Międzyrzeckiego oraz ustalenia zasad ich używania.
2010 1380 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXXVI/166/2010 Rady Gminy Gubin z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od srodków transportowych
2010 1406 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XLV/242/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domach Pomocy Społecznej w Rokitnie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarzadzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 1408 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/5/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg w mieście Żagań kategorii dróg powiatowych
2010 1411 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/8/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu
2010 1410 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/7/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Domu Dziecka w Szprotawie
2010 1407 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/4/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Żagańskiemu i jednostkom organizacyjnym powiatu
2010 1409 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/6/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2010 1414 2010-10-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 239/10 z dnia 6 maja 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 6 maja 2010r., sygn. akt II SA/Go 239/10 wraz z uzasadnieniem i wyrok WSA w Gorzowie Wlkp., sygn. akt II SA/Go 239/10 wraz z uzasadnieniem uzupełniajacy wyrok z dnia 6 maja 2010r.
2010 1415 2010-10-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 486/10 z dnia 5 sierpnia 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 5 sierpnia 2010r., sygn. akt II SA/Go 486/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1416 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zielona Góra na 2010 rok
2010 1417 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr LI/330/09 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kożuchów na 2010 rok
2010 1422 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/09 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2010r.
2010 1420 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010 Gminy Skwierzyna
2010 1419 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr LI/205/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa na rok 2010 Gminy Żagań o statusie miejskim
2010 1418 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/09 Rady Miasta Babimost z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy na rok 2010
2010 1421 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/09 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2010
2010 1423 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/40/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn i Chlastawa, tereny położone w obrębie wsi Kosieczyn i Chlastawa przy drodze woj. Nr 302.
2010 1424 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LVIII/410/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2010 1425 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LVIII/413/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 23 września 2010r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej
2010 1426 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LVIII/414/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 23 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie
2010 1435 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/197/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 24 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2010 1442 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/369/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno
2010 1441 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/388/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 24 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zielona Góra
2010 1439 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/385/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 24 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Starym Kisielinie
2010 1440 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/386/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 24 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Łężycy
2010 1438 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/384/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 24 września 2010r. nadania nazwy drodze wewnętrznej w Nowym Kisielinie.
2010 1436 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/381/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 24 września 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości
2010 1437 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr Nr XLVII/382 /10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
2010 1466 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/277/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego
2010 1460 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XL/228/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Babimoście.
2010 1445 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/235/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Dąbie w ramach pomocy de minimis.
2010 1468 2010-10-15 Informacja Informacja nr OSZ-4110-4(14)/2010/13998/CK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 października 2010r. o decyzji Nr WCC/1213/13998/W/OSZ/2010/CK
2010 1427 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr L/51/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 września 2010r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Usług Komunalnych w Zbąszynku.
2010 1464 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LIII/353/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drogom publicznym, stanowiącym własność Gminy Skąpe
2010 1465 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LIII/358/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Skąpe w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
2010 1461 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Brzeźnica oraz zwolnień z tego podatku
2010 1462 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1467 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/284/10 Rady Gminy Żary z dnia 30 września 2010r. w sprawie wysokości, zwolnień i zasad poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej na terernie gminy Żary.
2010 1444 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XLII/295/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 września 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w m. Brody.
2010 1443 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XLII/294/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 września 2010r. w sprawie: nadania nazwy placowi w m. Brody.
2010 1446 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1253/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanym między ulicami: Przemysłową i Piotra Wawrzyniaka.
2010 1447 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1254/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanym między ulicami: Obrońców Pokoju, gen. Leopolda Okulickiego i gen. Stanisława Franciszka Sosabowskiego .
2010 1448 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1255/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzów Wielkopolski w rejonie ul.Poznańskiej.
2010 1449 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1256/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzów Wielkopolski w rejonie ulic Bazaltowej i Marmurowej.
2010 1450 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1257/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanej między ulicami: Franciszka Walczaka i gen. Nikołaja Bierzarina.
2010 1451 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1258/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanej w rejonie ulicy Żelaznej.
2010 1452 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1259/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2010 1454 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1267/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu 01 Listopada 2010 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2010 1455 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1268/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Nadbrzeżnej w Gorzowie Wlkp. kategorii drogi powiatowej
2010 1456 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1269/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie zaliczenia odcinka ulicy Nadbrzeżnej w Gorzowie Wlkp. do kategorii drogi gminnej
2010 1457 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1270/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic w Gorzowie Wlkp. do kategorii dróg powiatowych
2010 1458 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1271/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic w Gorzowie Wlkp. do kategorii dróg gminnych
2010 1459 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1277/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz w zakładzie karnym na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2010 1431 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 września 2010r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Bogdaniec
2010 1428 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXI\188\2009 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1430 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 września 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego oraz opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Gminie Bogdaniec.
2010 1429 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bogdaniec.
2010 1433 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 września 2010r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na ternie Gminy Bogdaniec.
2010 1434 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/240/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/185/2009 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
2010 1432 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Łupowo
2010 1463 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LI/333/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1469 2010-10-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.AZIE.0911-2-9(2)/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lipca 2010r.
2010 1470 2010-10-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.AZIE.0911-2-10(2)/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lipca 2010r.
2010 1471 2010-10-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.IWIT.0911-1-25/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lipca 2010r.
2010 1453 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LXXXII/1260/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na rachunkach dochodów wyodrębnionych, źródeł dochodów, przeznaczenie dochodów oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz trybu ich zatwierdzania.
2010 1472 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Babimostu.
2010 1473 2010-10-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bojadła z dnia 31 grudnia 2009r. z wykonia budżetu Gminy Bojadła za rok 2009r.
2010 1474 2010-10-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bledzew z dnia 29 kwietnia 2010r. roczne z wykonania budzetu Gminy Bledzew za 2009 rok
2010 1475 2010-10-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2010 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 29 kwietnia 2010r. z wykonania budżetu gminy Niegosławice za 2009 rok
2010 1477 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr 265/XLI/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Cybinka.
2010 1476 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr 264/XLI/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Cybinka.
2010 1509 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr 325/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 września 2010r. uchwała Kolegium
2010 1490 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LIII/468/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Wschowa, przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
2010 1491 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LIII/471/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
2010 1508 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XL/322/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Powiatu Zielonogórskiego.
2010 1510 2010-10-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 5 października 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zbąszynku
2010 1484 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/905/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze.
2010 1485 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/906/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 września 2010r. w sprawie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze w jednostkę budżetową.
2010 1486 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/907/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania statutu Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
2010 1487 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/912/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
2010 1488 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/916/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2010 1489 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/917/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia ze spółki Centrum Biznesu Spółka z o.o. i określenia zasad zbycia udziałów.
2010 1497 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr CXXX/354/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 6 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego.
2010 1498 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr CXXX/355/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 6 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1499 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr CXXX/356/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 6 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1500 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr CXXX/357/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 6 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1501 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr CXXX/358/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 6 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1502 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr CXXX/359/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 6 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1494 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XLV/201/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 września 2010r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta Żary.
2010 1495 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XLV/202/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze miasta w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
2010 1482 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/623/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 1483 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/637/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 1492 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LXII/103/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1493 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LXII/106/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2010r. w sprawie: odrębnego obwodu głosowania na obszarze miasta w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
2010 1478 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LXVIII/437/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gmine Nowa Sól - Miasto.
2010 1479 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LXVIII/439/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej.
2010 1480 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1481 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LXVIII/449/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól- Miasto w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów na Prezydenta Miasta Nowa Sól
2010 1505 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr L/525/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 7 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
2010 1503 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/324/10 Rady Gminy Santok z dnia 7 października 2010r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im dalszej opieki na terenie gminy Santok.
2010 1504 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/325/10 Rady Gminy Santok z dnia 7 października 2010r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 1496 2010-10-22 uchwała Uchwała nr XXXV/220/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010r. w sprawie ustelenia stawek podatku od nieruchomości
2010 1506 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr VIII/52/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 października 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości
2010 1507 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr VIII/53/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1511 2010-10-22 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 maja 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Zagań niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków