Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Listopad 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1512 2010-11-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
2010 1513 2010-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 330 Wojewody Lubuskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim
2010 1514 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr xxv/223/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Bogdaniec
2010 1515 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/41/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynek oraz przyległych wsi Kosieczyn i Chlastawa w obrębie wsi Chlastawa.
2010 1516 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/508/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Obłotne
2010 1517 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/340/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 23 września 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Jasieniu
2010 1518 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LVI/352/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nowogród Bobrzański lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1519 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LVI/353/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Nowogród Bobrzański.
2010 1520 2010-11-02 uchwała Uchwała nr LXIX/500/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za swiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
2010 1521 2010-11-02 uchwała Uchwała nr LXIX/502/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 września 2010r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 1522 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LXIX/506/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010r.
2010 1523 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XL/283/10 Rady Gminy Żagań z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1524 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/333/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 1 października 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 1525 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/356/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 1 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
2010 1526 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji podatkowych
2010 1527 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychna terenie gminy Kargowa
2010 1528 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 1529 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/379/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 6 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
2010 1530 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/380/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 6 października 2010r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2011 rok.
2010 1531 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LVI/420/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/317/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny.
2010 1532 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LVI/421/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia zasad jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów
2010 1533 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LVI/422/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 października 2010r. w sprawie utworzenia odrebnych obwodów głosowania na obszarze gminy Lubsko w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010r.
2010 1534 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LVI/428/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/415/10 z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2011.
2010 1535 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LVI/429/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/262/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym.
2010 1536 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr 329/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 13 października 2010r. Uchwała Kolegium
2010 1537 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr 330/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 13 października 2010r. Uchwała Kolegium
2010 1538 2010-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 12 października 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siedlisko
2010 1539 2010-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody Mesze
2010 1540 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LVIII/72/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żagańskiej Strefy Gospodarczej II zlokalizowanej w Żaganiu w rejonie ul. Bolesława Chrobrego.
2010 1541 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/244/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1542 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2010 1543 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2010 1544 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 1545 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański
2010 1546 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/10 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2010r. w sprawie :określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2011 .
2010 1547 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/275/10 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2010 1548 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LXV/400/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kożuchów
2010 1549 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLII/242/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 14 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 1550 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLII/245/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1551 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/378/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Bledzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2015”
2010 1552 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/379/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania
2010 1553 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/380/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od podatku
2010 1554 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/381/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie ustalenia opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2010 1555 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/382/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 1556 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/383/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych w 2011r.
2010 1557 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/386/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/363/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1558 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/388/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie
2010 1559 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/389/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom szkół i placówek oświatowych Gminy Bledzew, realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2010 1560 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/393/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych
2010 1561 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LI/532/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 1562 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LI/540/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów na rok 2011
2010 1563 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LI/541/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2011
2010 1564 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LI/542/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1565 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LI/543/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów
2010 1566 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr CXXXIII/363/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2010 1567 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr CXXXIII/364/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
2010 1568 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2010 z dnia 22 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bytnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1569 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/237/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1570 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/240/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1571 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/241/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza.
2010 1572 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 1573 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.
2010 1574 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
2010 1575 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2010 1576 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr 282/XXXVI/2010 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą.
2010 1577 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/300/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1578 2010-11-08 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-46(4)/2010/334/VIII/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła
2010 1579 2010-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.IWIT.0911-1-43/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 października 2010r.
2010 1580 2010-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.IWIT.0911-1-45/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 października 2010r.
2010 1581 2010-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.IWIT.0911-1-42/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 października 2010r.
2010 1582 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwieńsk za rok 2009 oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza.
2010 1583 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/443/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szprotawy
2010 1584 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LVI/30/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2009 rok.
2010 1585 2010-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 3 /2010 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009r.
2010 1586 2010-11-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 18 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Świebodzin za 2009 r.
2010 1587 2010-11-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta Nowe Miasteczko z dnia 27 kwietnia 2010r. W sprawie wykonania Budżetu Gminy za rok 2009
2010 1588 2010-11-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 kwietnia 2010r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009
2010 1589 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/362/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 1 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom
2010 1590 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LV/509/10 Rady Miasta Słubice z dnia 7 października 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice.
2010 1591 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LII/335/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 19 października 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Małomice
2010 1592 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/241/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza.
2010 1593 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/391/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 1594 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/392/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
2010 1595 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/62/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za wyżywienie dziecka oraz opłat za dodatkowe zajęcia świadczone przez przedszkola Gminy Rzepin.
2010 1596 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/68/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Łąkowej położonej w Rzepinie.
2010 1597 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/73/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie: stawek opłaty targowej na terenie Gminy Rzepin.
2010 1598 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/74/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzepin
2010 1599 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/75/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1600 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/76/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2010 1601 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LXXIX/931/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 października 2010r. w sprawie zwolnień od opłaty targowej.
2010 1602 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/1283/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2011 rok.
2010 1603 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/1284/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2010 1604 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIII/384/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok obowiązujących na terenie Gminy Kłodawa.
2010 1605 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LVII/363/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
2010 1606 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXX/246 /2010 Rada Gminy Wymiarki z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2010 1607 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2010 Rada Gminy Wymiarki z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2010 1608 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXX/250 /2010 Rada Gminy Wymiarki z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2010 1609 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LVI/527/10 Rady Miasta Słubice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2010 1610 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LVI/528/10 Rady Miasta Słubice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
2010 1611 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LVI/532/10 Rady Miasta Słubice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2010 1612 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 października 2010r. w sprawie w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 1613 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego na określonym obszarze gminy na 2011 rok.
2010 1614 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2011.
2010 1615 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 października 2010r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r.
2010 1616 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/203/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
2010 1617 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/228/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 1618 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/230/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.
2010 1619 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/231/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 1620 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/232/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania
2010 1621 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 1622 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny.
2010 1623 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/268/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/160/2005 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Górzyca
2010 1624 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/275/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica.
2010 1625 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/276/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2011 rok.
2010 1626 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/253 /10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXIX/141/08 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1627 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/256/2010 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 października 2010r. w sprawie: wysokości opłaty stawki targowej.
2010 1628 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/257/2010 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 października 2010r. w sprawie wysokości opłaty stawki miejscowej.
2010 1629 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/258/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2010 1630 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/259/ 2010 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Nowa Sól.
2010 1631 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku rolnego i leśnego
2010 1632 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/143/2008 Rady Gminy Przytoczna z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości
2010 1633 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia opłaty miejscowej
2010 1634 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr XXXVI/200/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1635 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2010 1636 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/252/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1637 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/278/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2010 1638 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/279/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ich ustalania i poboru, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 1639 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/280/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1640 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/281/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, wysokości stawek tej opłaty, zasad jej ustalania i poboru, terminów płatności, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty
2010 1641 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/285/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2010 1642 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/645/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
2010 1643 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/646/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku leśnego na terenie Gminy Świebodzin.
2010 1644 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/647/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego na terenie Gminy Świebodzin
2010 1645 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/648/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin
2010 1646 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/649/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świebodzin.
2010 1647 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/650/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2010 1648 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/259/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2010r. w sprawie: przyjęcia średniej ceny żyta dla celów obliczania podatku rolnego
2010 1649 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/260/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1650 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/261/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn
2010 1651 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/263/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2010 1652 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr CXXXVI/368/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 3 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2010 1653 2010-11-17 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-38(9)/2010/13859/I/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła
2010 1654 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LI/372/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 4 października 2010r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego lokalizacji lotniska na terenie Gminy Kłodawa.
2010 1655 2010-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.MGRZ.0911-4-24/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 listopada 2010r.
2010 1656 2010-11-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 22 marca 2010r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2009
2010 1657 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIV/301/10 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok obejmujących tereny w miejscowościach: Czechów, Janczewo, Górki,
2010 1658 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/354/2010 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2010 1659 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/355/2010 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1660 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2010 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1661 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/2010 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2010 1662 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIX/331/10 Rady Gminy Santok z dnia 28 października 2010r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2011 rok na obszarze Gminy Santok.
2010 1663 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/332/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.
2010 1664 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/333/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia stawek opłat lokalnych.
2010 1665 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/334/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych
2010 1666 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/335/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/231/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, związanych z nowo uruchamianą działalnością gospodarczą oraz poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej
2010 1667 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LXIX/458/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2010 1668 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LXIX/459/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 1669 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LXIX/464/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 1670 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LXIX/465/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
2010 1671 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LXIX/470/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy nieruchomości.
2010 1672 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/366/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 1673 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.
2010 1674 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/368/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów.
2010 1675 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/369/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1676 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/249/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku.
2010 1677 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIV/367/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2010 1678 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIV/368/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/250/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2010 1679 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIV/369/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2010 1680 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LXIV/131/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 1681 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LXIV/132/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie : określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, deklaracji na podatek od nieruchomości, wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, a także wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.
2010 1682 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/298/10 Rady Gminy Żary z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na obszarze Gminy Żary na 2011 rok
2010 1683 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/299/10 Rady Gminy Żary z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2010 1684 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/300/10 Rady Gminy Żary z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości, zwolnień i zasad poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej na terenie gminy Żary
2010 1685 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/10 Rady Gminy Łagów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2011.
2010 1686 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/203/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1687 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/206/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 5 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2010 1688 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 1689 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LI/322/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczeń podatku rolnego
2010 1690 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LI/323/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 1691 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LI/324/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od środków transportowych.
2010 1692 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LI/327/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.
2010 1693 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIX/418/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, udzielenia zwolnień oraz określenia wzorów formularzy
2010 1694 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIX/419/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1695 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIX/420/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku do wymiaru podatku rolnego
2010 1696 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIX/421/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty miejscowej w miejscowości Długie
2010 1697 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLV/371/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 1698 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLV/372/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 1699 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLV/373/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 1700 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2010 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 1701 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LVII/438/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2011
2010 1702 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LVII/439 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/421/10 z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia zasad jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów
2010 1703 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LVII/443/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011 r. na terenie Gminy Lubsko.
2010 1704 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/281/10 Rady Miasta Gozdnica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica.
2010 1705 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/285/10 Rady Miasta Gozdnica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Gozdnica.
2010 1706 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIII/337/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice.
2010 1707 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/370/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna na rok 2011.
2010 1708 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/371/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku.
2010 1709 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/373/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat targowych
2010 1710 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LII/62/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchmości i opłaty targowej.
2010 1711 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1712 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1713 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1714 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalania wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2010 1715 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
2010 1716 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLV/272/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości
2010 1717 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLV/273/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych
2010 1718 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLV/255/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Stare Kurowo.
2010 1719 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLV/256/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gmny Stare Kurowo oraz zwolnień od tego podatku.
2010 1720 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/311/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII /301/10 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 1721 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI / 256 /2010 Rada Gminy Wymiarki z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2010 1722 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 257 /2010 Rada Gminy Wymiarki z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2010 1723 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 259 /2010 Rada Gminy Wymiarki z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych
2010 1724 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr 345/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 28 października 2010r. uchwała Kolegium
2010 1725 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr 356/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 28 października 2010r. uchwała Kolegium
2010 1726 2010-11-26 Informacja Informacja nr III-1/0310-0071/10 Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2010r. do 30.09.2010r.
2010 1727 2010-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Zielonogórskiego z dnia 10 sierpnia 2010r. Aneks nr 1z dnia 10 sierpnia 2010r.do Porozumienie Nr ES/3052/ 1 /2010 z dnia 10 marca 2010r. w sprawie realizacji zadania o nazwie „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Sulechów przy ul. St. Żeromskiego 38”.
2010 1728 2010-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/10 Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gozdnica za 2009 rok.
2010 1729 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/2010 XXXIX/234/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stare Kurowo za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
2010 1730 2010-11-29 Sprawozdanie Sprawozdanie z dnia 31 grudnia 2009r.