Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Marzec 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 219 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 15 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Terminal Ekspedycyjny Wierzbno – Odazotownia Grodzisk, odcinek na terenie gminy Pszczew
2010 221 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr LVI/343/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenu ograniczonego ulicami Zielonogórską, Kamienną i rzeką Czarną Strugą
2010 218 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania obszaru złoża kruszyw Dębowiec III pole W, w obrębie Dębówko
2010 220 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI/398/09 Rady Miasta Słubice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko, obejmującej teren położony w Słubicach w obrębie ulic Poniatowskiego, Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej
2010 226 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/305/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie opłat za korzystanie z sal wiejskich położonych na terenie Gminy Bledzew
2010 225 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2010 229 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/445/2010 z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Sulechowie i nadania jej regulaminu
2010 235 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/243/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagradzania nauczycieli
2010 227 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach Łużyckich
2010 228 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zmian do uchwały nr XVIII/99/04 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 14 września 2004 roku w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze
2010 231 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/316/10 Rady Gminy w Zielonej Górze z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Drzonkowie
2010 230 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XL / 314/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 232 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 236 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/209/10 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w 2010 roku.
2010 234 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/511/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.
2010 233 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/508/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2010 237 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XLII/229/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 224 2010-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 150/2010 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka we Wschowie w 2010 roku.
2010 238 2010-03-05 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lutego 2010r.
2010 223 2010-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 36 Wojewody Lubuskiego z dnia 23 lutego 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich
2010 244 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/467/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia liczby wydawania w roku 2010 nowych licencji wykonywania transportru drogowego taksówką
2010 245 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/468/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 254 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XLI/92/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu napowietrznej linii 110 kV relacji Lubiechnia Wielka – Sulęcin, w gminie Rzepin.
2010 255 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr LVI/347/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego teren ograniczony ulicami: 1-go Maja, Staszica, Wojska Polskiego oraz terenem leśnym
2010 257 2010-03-11 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-52(13)/2009/2010/14725/I/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Szprotawskiego Zarządu Nieruchomościami "CHROBRY" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szprotawie
2010 249 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/09 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiagnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Łagów, innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli zleconych zadań
2010 239 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/185/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich tryb pobierania
2010 240 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/189/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie utworzenia w Gminie Bogdaniec Straży Gminnej i nadania jej regulaminu
2010 247 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XL/305/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2010 252 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w samorządową instytucję kultury - Biblioteka Publiczna w Małomicach oraz nadania statutu
2010 253 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XLII/285/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Małomickiego Ośrodka Kultury i Sportu w samorządową instytucję Kultury - Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach oraz nadania statutu
2010 246 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/325/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty adiacenckiej
2010 259 2010-03-11 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 15 stycznia 2010r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 2009r. położonych na obszarze Gminy Nowa Sól Miasto
2010 248 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/53/09 Rady Gminy w Otyniu z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXVI/33/2009 Rady Gminy w Otyniu z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na budowę przydomowych (przyzagrodowych) oczyszczalni ścieków
2010 250 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Górzyca na lata 2009-2013
2010 242 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XLI/403/09 Rady Miasta Słubice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na transport drogowy taksówkami osobowymi na rok 2010
2010 251 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/168/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2010 243 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/09 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu pobierania odpłatności
2010 241 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/285/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2010 258 2010-03-11 Porozumienie Porozumienie nr 225/09 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 3 grudnia 2009r.
2010 256 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/242/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 11 marca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Żarskiemu i jednostkom organizacyjnym powiatu
2010 267 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom Gminy Trzebiel nieruchomości oraz uchwalenie regulaminu świetlic wiejskich i placów wiejskich
2010 276 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 252 /2009 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, placówkom oświatowo – wychowawczym i opiekuńczo – wychowawczym oraz zasad kontroli wykorzystania dotacji.
2010 277 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 258 /2009 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krośnieńskiego.
2010 268 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/207/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przewozie.
2010 269 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/296/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie uchylenia regulaminu Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
2010 270 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XLII/318/2010 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Santoczno
2010 271 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2010 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały.
2010 279 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/240/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie ustalenia na rok 2010 rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego.
2010 278 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/219/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2010r.
2010 261 2010-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 220/10 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2010
2010 262 2010-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 221/10 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym w Zielonej Górze w roku 2010
2010 263 2010-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 222/10 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze w roku 2010
2010 275 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XCI/293/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 1 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy
2010 272 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Boczów
2010 282 2010-03-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Krośnieńskiego z dnia 2 marca 2010r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie w 2010 roku
2010 283 2010-03-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Krośnieńskiego z dnia 2 marca 2010r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Powiatowym Domu Dziecka w Gubinie w 2010 roku
2010 266 2010-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr Z 25/2010 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 3 marca 2010r. uchylające zarządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia wywiadów alimentacyjnych i odbierania oświadczeń majątkowych oraz prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania decyzji w tych sprawach
2010 260 2010-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2010 Starosty Krośnieńskiego z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/2007 Starosty Krośnieńskiego z dnia 11 maja 2007r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Krośnieńskiego.
2010 284 2010-03-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 marca 2010r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra za 2009 rok.
2010 281 2010-03-15 Informacja Informacja nr 1/ŚR/2010 Burmistrza Miasta Żary z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Żary o statusie miejskim
2010 273 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr LXI/769/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2010 280 2010-03-15 Informacja Informacja Burmistrza Cybinki z dnia 1 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze Miasta Cybinka
2010 285 2010-03-15 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Zabór z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Zabór
2010 274 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/218/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice
2010 264 2010-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 43 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lutego 2010r. zmieniaące zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich
2010 265 2010-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 44 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 marca 2010r. zmieniaące zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich
2010 288 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzeszyce
2010 290 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w miejscowości Suchleb
2010 291 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w miejscowości Lipinki Łużyckie
2010 292 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII/317/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowiska spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bledzew
2010 293 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII/319/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/305/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie opłat za korzystanie z sal wiejskich położonych na terenie Gminy Bledzew
2010 308 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/137/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski.
2010 297 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2010 295 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/486/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 stycznia 2010r. Uchwała w/s regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim
2010 296 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/492/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 stycznia 2010r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzen infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2010 302 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/270/10 Rady Gminy Santok z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Santok
2010 298 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr LX/760/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie częściowego uchylenia uchwały Rady Miasta Zielona Góra.
2010 299 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr LX/761/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 294 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr LII/9/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/161/2008 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Żagań przez osoby fizyczne lub prawne.
2010 301 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 4 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzeszyce
2010 300 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2010 304 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/290/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Międzyrzecz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań publicznych innych aniżeli należących do sfery pożytku publicznego, sposobu rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania.
2010 303 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/298/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 5 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 310 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII/226/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosolskiego na rok szkolny 2009/2010 i 2010/2011".
2010 309 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII/225/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosolski.
2010 289 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr LVI /345/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenu ograniczonego ulicami Kamienną, Zielonogórską, rzeką Czarną Strużką do granicy z Gminą Otyń.
2010 311 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLV/251/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 23 lutego 2010r. o zmianie uchwały Nr XLIII/235/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2010 305 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XL/502/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
2010 306 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLI/326/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 4 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
2010 286 2010-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 225/2010/GKB Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
2010 307 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XL/197/2009 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosolskiego.
2010 312 2010-03-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 stycznia 2010r.
2010 313 2010-03-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 stycznia 2010r.
2010 287 2010-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 48 Wojewody Lubuskiego z dnia 8 marca 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich
2010 314 2010-03-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.DKON.0911-3-2/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 marca 2010r.
2010 180 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Trzciel
2010 181 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń.
2010 203 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo- wychowawczej
2010 204 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
2010 205 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Świebodzińskiego.
2010 195 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XL/260/2009 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 188 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/09 Rady Gminy Żary z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żary nr XXI/184/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2010 189 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/239/09 Rady Gminy Żary z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów, ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych w Gminie Żary
2010 185 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/09 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: ustawienia obelisku.
2010 183 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/09 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń w przedszkolu samorządowym w Brodach w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2010 184 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/09 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy Brody z dnia 4.12.2008r. Nr XXII/150/08.
2010 196 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XI/72/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica.
2010 197 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XI/78/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2010 193 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Publicznej Szkole Podstawowej i m. Janusza Korczaka w Międzylesiu
2010 194 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/268/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zasad usytuowania miejsc oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 198 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzciel.
2010 182 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr L/414/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/328/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie
2010 186 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2010 174 2010-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr SO-0151-2/10 Burmistrza Sulęcina z dnia 11 stycznia 2010r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sulęcinie.
2010 201 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
2010 199 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/433/10 Rady Miasta Słubice z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Słubice.
2010 200 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/434/10 Rady Miasta Słubice z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na terenie Miasta i Gminy Słubice.
2010 187 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/2009 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian niektórych stawek określonych w Uchwale Nr XVII/128/2004 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2010 176 2010-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 182/2010 Starosty Żagańskiego z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2010 roku
2010 216 2010-03-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Żagańskiego z dnia 12 lutego 2010r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO W 2009 ROKU
2010 212 2010-03-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Świebodzińskiego z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2010r.
2010 213 2010-03-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Świebodzińskiego z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2010r.
2010 206 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr 55/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 10 lutego 2010r. uchwała Kolegium Nr 55/2010
2010 208 2010-03-01 Informacja Informacja nr ../../2010 Starosty Zielonogórskiego z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie
2010 217 2010-03-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 753/09 z dnia 4 listopada 2009r. wyrok z dnia 4 listopada 2009r., II SA/Go 753/09 wraz z uzasadneiniem.
2010 215 2010-03-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 13 stycznia 2010r. sprawozdanie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku
2010 210 2010-03-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Kożuchowie
2010 209 2010-03-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie
2010 218 2010-03-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 566/09 z dnia 30 grudnia 2009r. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 grudnia 2010r., I SA/Go 566/09 wraz z uzasadnieniem.
2010 207 2010-03-01 Postanowienie Postanowienie nr 1/2010 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 22 lutego 2010r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Gubin oraz Wójta Gminy Gubin przed upływem kadencji
2010 177 2010-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/2010 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36 w 2010 roku
2010 178 2010-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 144/2010 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Słonecznej 5 w 2010 roku.
2010 179 2010-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 146/2010 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie w 2010 roku.
2010 192 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr LVI/350/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto.
2010 190 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/151/2009 Rady Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/142/2001 Rady Gminy Gubin z dnia 28.12.2001r. wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości.
2010 191 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/2009 Rady Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości
2010 214 2010-03-01 Ogłoszenie Ogłoszenie nr ../../2010 Starosty Zielonogórskiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie
2010 211 2010-03-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 9 lutego 2010r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zabór zarządzonych na dzień 28 marca 2010r.
2010 202 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Stare Kurowo.
2010 175 2010-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 25 Wojewody Lubuskiego z dnia 11 lutego 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich
2010 316 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLV/349/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2010 322 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/348/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 323 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/353/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie
2010 317 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia statutu Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
2010 318 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010-2015
2010 319 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą
2010 320 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Aleksandra Zawadzkiego
2010 321 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulic
2010 334 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/287/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 8 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych przyznanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
2010 324 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec
2010 325 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Bogdaniec.
2010 326 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Gminne Przedszkole Publiczne w Bogdańcu
2010 327 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Gminne Przedszkole Publiczne w Jeninie
2010 328 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnych Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec
2010 329 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/161/2009 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec.
2010 330 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie.
2010 341 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/442/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 1 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia
2010 342 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/449/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp., polegającego na rozszerzeniu jego działalności
2010 343 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/455/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę
2010 335 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/10 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2010 344 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr 229/1875/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych w obwodach rybackich
2010 331 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr LII/421/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zaliczenia ulicy Odrodzonego Wojska Polskiego w miejscowości Szprotawa do kategorii dróg gminnych.
2010 337 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie: ustanowienia użytku ekologicznego „Uroczysko Zagaje” na terenie Gminy Lubrza
2010 336 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie: ustanowienia użytku ekologicznego „Żurawie trzciny” na terenie Gminy Lubrza.
2010 315 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr LVI/349/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2009r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmujący kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Grota Roweckiego, Towarową, Topolową i Wrocławską.
2010 340 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr LXII/787/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 5 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
2010 332 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1075/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Matejki w Gorzowie Wlkp.
2010 346 2010-03-24 Informacja Informacja nr 1/2010 Burmistrza Zbąszynka z dnia 11 marca 2010r. w sprawie opublikowania zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Zbąszynek
2010 338 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 229 / 10 Rady Gminy Łagów z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII / 175 / 09 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
2010 345 2010-03-24 Informacja Informacja nr GM.7115/3/10 Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 5 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy Gozdnica.
2010 339 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr LIII/347/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 333 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr LII/336/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały podwyższającej kryterium dochodowe w realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Kożuchów
2010 353 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/11/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały XXI/53/2008 z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie zasad zawierania kolejnych umów dzierżawy dotyczących nieruchomości niezabudowanych stanowiących przedmiot umowy dzierżawy zawartej na okres do trzech lat.
2010 354 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/13/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rzepinie
2010 350 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XL/217/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmu sal wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi, będących własnością Gminy Zwierzyn oraz wypożyczania sprzętu stanowiącego wyposażenie tych sal.
2010 351 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 stycznia 2010r. uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012
2010 352 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 stycznia 2010r. uchwała w sprawie zarządu i korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Brody.
2010 357 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/274/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Powiatu Zielonogórskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny
2010 355 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/2010 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Trzciel.
2010 356 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XL/452/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych
2010 360 2010-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 marca 2010r. o zmianie w składzie Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
2010 347 2010-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 1671/II/2010 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2010 roku
2010 348 2010-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 1672/II/2010 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2010 roku
2010 358 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr Uchwała Kolegium Nr 82/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 10 marca 2010r. Uchwała Kolegium Nr 82/2010
2010 359 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr Uchwała Kolegium Nr 85/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 10 marca 2010r. Uchwała Kolegium Nr 85/2010
2010 361 2010-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 marca 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drezdenku przeprowadzonych w dniu 21 marca 2010 r.
2010 349 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/397/09 Rady Miasta Słubice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach
2010 362 2010-03-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.AKOP.0911-5-2/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 marca 2010r.