Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Maj 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 540 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Gozdnica na 2010r.
2010 541 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2010
2010 542 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XL/274/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Międzyrzeckiego na 2010 r.
2010 548 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/306/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim.
2010 550 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/308/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
2010 549 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/307/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2010 547 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/300/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
2010 544 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/306/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2010 545 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/307/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 546 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/310/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIIII/291/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Kostrzynie nad Odrą.
2010 552 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXX/190/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2010 543 2010-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/10 Wójta Gminy Żary z dnia 19 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary
2010 553 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/219/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta Łęknicy
2010 554 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/220/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmian w podziale na stałe okręgi wyborcze do rady gminy.
2010 560 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr 243/XXXII/2010 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 221/XXXI/2009 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą.
2010 561 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr 247/XXXII/2010 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 230/XXXI/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w 2010 roku.
2010 567 2010-05-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr RZ.0041-XXXII/10 Starosty Gorzowski z dnia 16 marca 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009.
2010 562 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XII/84/2004 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński.
2010 563 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/183/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie.
2010 564 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/184/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w I Zespole Szkół we Wschowie.
2010 565 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/185/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w I Zespole Szkół we Wschowie.
2010 566 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/186/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej we Wschowie.
2010 551 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr LV/431/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 12 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 557 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr LI/374/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zmiany zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2010 558 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLI/365/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 marca 2010r. w sprawie podwyższenia minimalnych kwot zasiłku okresowego na rok 2010
2010 559 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLI/366/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Lubiszyn, przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
2010 556 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/460/10 Rady Miasta Słubice z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/331/05 Rady miejskiej w ŚŁubicach z dnia 31 sierpnia 2005 r.
2010 555 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/454/10 Rady Miasta Słubice z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Słubice.
2010 569 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLV/440/10 Rady Miasta Słubice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowo – wschodniej części miejscowości Kunowice, Gmina Słubice.
2010 568 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr LXI/781/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno Sportowego II w Zielonej Górze.
2010 570 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/308/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie geodezyjnym Białcz, gmina Witnica.
2010 574 2010-05-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 55/10 z dnia 25 lutego 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 lutego 2010r., II SA/Go 55/10
2010 572 2010-05-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1025/09 z dnia 11 lutego 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 lutego 2010r., II SA/Go 1025/09 wraz z uzasadnieniem
2010 573 2010-05-06 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 3/10 z dnia 18 lutego 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 lutego 2010r., I SA/Go 3/10 wraz z uzasadnieniem
2010 571 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 576 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ /339/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2010 rok
2010 575 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Kargowa na 2010 rok.
2010 578 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzciel na rok 2010
2010 577 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/2009 Rady Gminy Kolsko z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Kolsko na 2010r.
2010 579 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2010
2010 580 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbie na 2010 r.
2010 581 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sól na 2010 rok.
2010 582 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLI/293/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
2010 583 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LIII/16/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Starego Miasta" w Żaganiu.
2010 588 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2010 Rady Miasta I Gminy Ośno Lubuskie z dnia 19 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu napowietrznej linii 110 kV relacji Lubiechnia Wielka – Sulęcin, w gminie Ośno Lubuskie
2010 593 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubrza.
2010 584 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LV/430/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Szprotawa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2010 585 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LV/432/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych
2010 586 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LV/433/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szprotawa.
2010 587 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LV/435/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Szprotawy
2010 590 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XLII/301/2010 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso.
2010 589 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XLII/300/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 599 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/303/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 marca 2010r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Skąpem
2010 605 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2010 Rada Gminy w Niegosławicach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na: świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Niegosławice
2010 604 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Niegosławice
2010 603 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/10 Rady Gminy Łagów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Łagów w 2010 r.
2010 606 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stare Kurowo i nabywania nieruchomości do zasobu gminnego.
2010 594 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LX/377/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 595 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LX/378/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 596 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LX/379/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy.
2010 597 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LX/380/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i reklam na drogach gminnych.
2010 598 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LX/381/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto.
2010 600 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/10 Rady Gminy Zabór z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/173/05 Rady Gminy Zabór z dnia 30 września 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaborze.
2010 601 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/10 Rady Gminy Zabór z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej Nr 004010F relacji Niedoradz - Droszków w obrębie Droszków, gm. Zabór
2010 602 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/10 Rady Gminy Zabór z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi nr ewid. dz. 501/2 do kategorii dróg gminnych w obrębie Przytok, gm. Zabór.
2010 591 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/399/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym
2010 592 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/400/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2010 607 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LXX/1104/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 608 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LXX/1116/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Myśliborskiej.
2010 609 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XLII/515/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 23 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2010 610 2010-05-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 4 maja 2010r. o wygaśnięciu mandatu Wójta Gminy Przytoczna
2010 611 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLI/219/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 612 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 258 /10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie sposobu i zasad zapewnienia pomocy społecznej w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasy ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a także osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno- bytowej oraz w sprawie określenia warunków odpłatności tj. zasad zwrotu w części lub całości wydatków poniesionych na przyznane świadczenia z pomocy społecznej w tej formie w latach 2010- 2013.
2010 616 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/331/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu.
2010 615 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/330/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/216/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Sława przez inne podmioty, niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2010 613 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 19 marca 2010r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, użyczania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2010 614 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 218 /2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 19 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
2010 631 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLV/249/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dotyczących działalności Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Zielonej Górze
2010 627 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2010 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w podziale na stałe okręgi wyborcze do rady powiatu
2010 628 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/2010 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym mieszczącym się przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, ul. Sulechowska 1
2010 629 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/2010 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/274/2010 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Powiatu Zielonogórskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny
2010 626 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XL/269/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 622 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLII/225/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 marca 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, z których mogą korzystać dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Zwierzynie.
2010 624 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/10 Rady Gminy Bojadła z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Bojadła
2010 625 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/10 Rady Gminy Bojadła z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Bojadła na stałe okręgi wyborcze
2010 632 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/475/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. polegającego na ograniczeniu jego działalności, pod względem udzielanych świadczeń.
2010 633 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/476/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., polegającego na rozszerzeniu jego działalności.
2010 634 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/478/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Torzymiu.
2010 635 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/487/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2010 roku.
2010 636 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/495/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego”
2010 623 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LV/349/10 z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
2010 619 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/18/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utraty mocy uchwały Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 sierpnia 2008 roku, Numer XXIV/32/2008 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Burmistrza w sprawie wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z wody pitnej z wodociągów stanowiących własność Gminy Zbąszynek.
2010 630 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLV/224/10 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich
2010 617 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustanowinia użytków ekologicznych na terenie gminy Torzym
2010 637 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr L/507/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.
2010 642 2010-05-20 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 616/09 z dnia 11 lutego 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 lutego 2010r., I SA/Go 616/09 wraz z uzasadnieniem.
2010 640 2010-05-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 5 maja 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
2010 643 2010-05-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 71/10 z dnia 3 marca 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 3 marca 2010r., II SA/Go 71/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 641 2010-05-20 Porozumienie Porozumienie nr ES. / U - 433 / 1 /2010 z dnia 23 marca 2010r.
2010 639 2010-05-20 Informacja Informacja Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 6 maja 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2010r. do 31.03.2010r.
2010 638 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr 127/2010 z dnia 11 maja 2010r. uchwała Kolegium
2010 618 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/306/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Witnica na lata 2010-2014”.
2010 620 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LIV/23/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 25 marca 2010r. W sprawie nadania nazwy placu.
2010 621 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LIV/27/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/161/2008 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Żagań przez osoby fizyczne lub prawne.
2010 644 2010-05-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 maja 2010r. w sprawie zakazu poruszania się po wałach przeciwpowodziowych w dolinie Odry w granicach administracyjnych Województwa Lubuskiego
2010 645 2010-05-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zakazu poruszania się po wałach przeciwpowodziowych w dolinie Warty i Noteci w granicach administracyjnych województwa lubuskiego
2010 649 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/324/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Kłodawa nad jeziorem Kłodawa
2010 650 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/311/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania rocznych i wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz projektów aktów prawa miejscowego i aktów normatywnych z Radą Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Witnica.
2010 652 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/317/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/255/06 Rady Miejskiej w Witnicy
2010 654 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr LXIV/804/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchylenia regulaminu Straży Miejskiej w Zielonej Górze.
2010 653 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr LXIV/800/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
2010 655 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/2010 Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice – gazociąg wysokiego i średniego ciśnienia
2010 651 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/312/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Witnica.
2010 646 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/305/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z dożywiania.
2010 647 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/308/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skwierzyna
2010 664 2010-05-27 Porozumienie Porozumienie nr 106/2010/PZD z dnia 12 kwietnia 2010r.
2010 661 2010-05-27 Porozumienie Porozumienie nr 57/2010/PZD z dnia 15 marca 2010r.
2010 662 2010-05-27 Porozumienie Porozumienie nr 58/2010/PZD z dnia 15 marca 2010r.
2010 665 2010-05-27 Porozumienie Porozumienie nr 107/2010/PZD z dnia 12 kwietnia 2010r.
2010 656 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 237 /2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gołaszyn, gmina Nowe Miasteczko.
2010 648 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XCIV/297/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń
2010 672 2010-05-27 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 25/10 z dnia 25 lutego 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 lutego 2010r., I SA/Go 25/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 673 2010-05-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 41/10 z dnia 3 marca 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 3 marca 2010r., II SA/Go 41/10 wraz z uzasadnieniem
2010 675 2010-05-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 111/10 z dnia 17 marca 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 marca 2010r., II SA/Go 111/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 670 2010-05-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 497/09 z dnia 3 września 2009r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 3 września 2009r., II SA/Go 497/09 wraz z uzasadnieniem.
2010 674 2010-05-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 78/10 z dnia 10 marca 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 10 marca 2010r., II SA/Go 78/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 671 2010-05-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 44/10 z dnia 24 lutego 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 lutego 2010r., II SA/Go 44/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 666 2010-05-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2010 667 2010-05-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2010r.
2010 657 2010-05-27 Informacja Informacja Wojewody Lubuskiego z dnia 17 maja 2010r.
2010 658 2010-05-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 stycznia 2010r.
2010 660 2010-05-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2010r.
2010 663 2010-05-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 marca 2010r.
2010 659 2010-05-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 stycznia 2010r.
2010 668 2010-05-27 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 stycznia 2010r.
2010 669 2010-05-27 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 stycznia 2010r.
2010 676 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
2010 678 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2010 rok
2010 677 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr L/410/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2009r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2010 GMINY SZPROTAWY
2010 680 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 17 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok Gminy Łęknica.
2010 679 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/434/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2010
2010 681 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XI/79/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdnica na 2010 rok.