Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Lipiec 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 858 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/289/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 GMINY SZLICHTYNGOWA
2010 859 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/262/09 Rady Gminy Santok z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
2010 862 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/430/10 Rady Miasta Słubice z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 861 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Torzym na 2010 rok.
2010 860 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 54 /2009 Rady Gminy Otyń z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 GMINY OTYŃ
2010 885 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński.
2010 863 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Bogdaniec
2010 864 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2010 886 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających na Jeziorach Kręcko i Garbicz na terenie gminy Torzym.
2010 874 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/338/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sława w latach 2010 -2014
2010 870 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu w Torzymiu
2010 873 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr L/314/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach na Prezydenta RP.
2010 872 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr L/311/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w Nowogrodzie Bobrzańskim
2010 871 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr Nr L/310/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego drogi gminnej i drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy, na cele niezwiązane z budową, przebudową , remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2010 876 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXII/398/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól - Miasto w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 877 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXII/399/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 869 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXXII/1159/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2010 865 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXXII/1153/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcie miejskiego programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych w 2010 roku
2010 866 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXXII/1154/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, stypendiów sportowych oraz nagród za osiągane wyniki dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych reprezentujących stowarzyszenia kultury fizycznej Gorzowa Wlkp.
2010 867 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXXII/1155/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
2010 868 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXXII/1158/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz w zakładzie karnym na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2010 878 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1161/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 maja 2010r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska.
2010 879 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1162/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 maja 2010r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska.
2010 875 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LVI / 40 / 2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XLV/140/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Miasta Żagań.
2010 880 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/471/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 maja 2010r. w sprawie wskazania miejsc prowadzenia handlu obwoźnego na obszarze Gminy Sulechów
2010 881 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLI/220/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVIII/89/04 z dnia 22 kwietnia 2004 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ( Dz. Urz. Woj. Lubus. 04.65.1064)
2010 883 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/293/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole
2010 884 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/301/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 maja 2010r. ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminie Trzciel oraz ustalenia granic dla szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Trzciel.
2010 882 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LIII/390/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Brygady Saperów i ul. Cichej w Strzelcach Krajeńskich
2010 889 2010-07-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 198/10 z dnia 22 kwietnia 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 kwietnia 2010r., II SA/Go 198/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 888 2010-07-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 197/10 z dnia 22 kwietnia 2010r. WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 kwietnia 2010r., II SA/Go 197/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 887 2010-07-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 166/10 z dnia 7 kwietnia 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 7 kwietnia 2010r., II SA/Go 166/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 890 2010-07-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.TDOM.0911-7/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 kwietnia 2010r.
2010 891 2010-07-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.AZIE.0911-2-8(2)/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 maja 2010r.
2010 893 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLV/282/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2010 rok
2010 894 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr 232/XXXI/2009 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2010 rok
2010 892 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI / 207 / 09 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na rok 2010
2010 895 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XCV/298/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 16 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Międzyrzecz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań publicznych innych aniżeli należących do sfery pożytku publicznego, sposobu rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania
2010 898 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XL/212/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w podziale na stałe okręgi wyborcze do rady gminy
2010 899 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/227/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach pomocy społecznej na terenie Gminy Przytoczna
2010 901 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zabór oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2010 900 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/312/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małomice
2010 904 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/301/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu międzyrzeckiego
2010 905 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/302/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 25 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie międzyrzeckim
2010 902 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie: określenia warunków, rodzaju świadczeń i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Dobiegniew.
2010 903 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/232/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przytoczna
2010 897 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzebiel i jej jednostkom podległym
2010 906 2010-07-07 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-8(9)/2010/585/VII/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła
2010 896 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/251/10 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXV/178/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań.
2010 907 2010-07-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie przyznanych dotacji w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na wsparcie (dofinansowanie) realizacji zadań zleconych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) i w zakresie ochrony zdrowia (zapobieganie zakażeniom HIV/AIDS) w 2010 roku:
2010 909 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XLII/229/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 913 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 maja 2010r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kargowa
2010 914 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr LI/391/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 maja 2010r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków poniesionych na usługi pogrzebowe.
2010 910 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr LXVII/836/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy placowi w Zielonej Górze.
2010 911 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr LXVII/838/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 maja 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.
2010 912 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr LXVII/839/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra.
2010 915 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr LIII/297/10 Rady Gminy Santok z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Santok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 917 2010-07-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 183/10 z dnia 21 kwietnia 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 kwietnia 2010r., II SA/Go 183/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 916 2010-07-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 158/10 z dnia 15 kwietnia 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 kwietnia 2010r., II SA/Go 158/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 918 2010-07-09 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 220/10 z dnia 12 maja 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 maja 2010r., I SA/Go 220/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 908 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXV / 240 / 2010 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Torzym
2010 921 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Deszczno na 2010 rok.
2010 920 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/32/2009 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2010.
2010 919 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/09 Rady Gminy Żagań z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2010
2010 922 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/150/2005 z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Górzyca.
2010 923 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/10 Rady Gminy Żary z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadakach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2010 926 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr L/428/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie: zasad używania herbu Gminy Wschowa.
2010 931 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XLV/40/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Rzepin.
2010 932 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr L/344/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sława.
2010 933 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr L/345/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sława o inne formy wychowania przedszkolnego.
2010 934 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr L/346/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany w podziale gminy Sława na stałe okręgi wyborcze
2010 925 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 24 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw w Siedlisku
2010 935 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Zielona Góra na stałe okręgi wyborcze
2010 930 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 maja 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Górzyca lub jednostkom organizacyjnym gminy.
2010 929 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XXV/224/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Bogdaniec
2010 924 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr IV/24/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2010 928 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/2010 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 maja 2010r. w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gmine Kolsko.
2010 927 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XL/278/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 936 2010-07-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1020/II/2010 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwanej dalej „Powiatową Radą”.
2010 938 2010-07-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.IWIT.0911-1-20/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 lipca 2010r.
2010 937 2010-07-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.DKON.0911-3-11/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 lipca 2010r.
2010 939 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr 236/1939/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2009 rok
2010 946 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/10 Rady Gminy Żagań z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie gminy Żagań
2010 940 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/318/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krobielewko
2010 941 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/319/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiejce.
2010 942 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/320/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świniary
2010 943 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/321/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 kwietnia 2010r. uchwalenia Statutu Sołectwa Murzynowo.
2010 944 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/322/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia Statutu Gościnowo.
2010 945 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/323/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobrojewo.
2010 952 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LVII/53/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: likwidacji zakładów budżetowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.
2010 951 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LVII/52/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 27 maja 2010r. W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2010 953 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/257/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu napowietrznej linii 110 kV relacji Lubiechnia Wielka – Sulęcin, w gminie Sulęcin.
2010 950 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1171/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 maja 2010r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania
2010 947 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1165/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 maja 2010r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Domu Dziennego Pobytu w Gorzowie Wlkp.
2010 948 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1166/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 maja 2010r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych - przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.
2010 949 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1167/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 maja 2010r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2010 955 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr V/32/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej – obręb Wilkanowo – Rybno II.
2010 959 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/234/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXIX/141/08 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 956 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXXIII/190/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia 2009 roku dotyczącej wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłat od posiadania psów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia.
2010 954 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LI/485/10 Rady Miasta Słubice z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/24/07 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 14 lutego 2007r. określającej stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa i wyznaczania inkasenta na targowisku tymczasowym przy ul. Sportowej w Słubicach.
2010 957 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1195/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r.
2010 958 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1196/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r.
2010 960 2010-07-16 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 28 maja 2010r.
2010 962 2010-07-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA ZA 2009 ROK
2010 961 2010-07-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 29 kwietnia 2010r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2009r.
2010 964 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLI/228/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Lubieszowa, gmina Nowa Sól, obejmującego działki nr ewid. 17/2 i 79/1.
2010 967 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/555/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Świebodzin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych.
2010 968 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/557/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie przekształcenia placówki oświatowej na terenie Gminy Świebodzin.
2010 969 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/558/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
2010 970 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/258/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulęcin.
2010 971 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych gminy Sulęcin
2010 965 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 19 maja 2010r. w sprawie aktu założycielskiego Gminnego Przedszkola w Lipinkach Łużyckich
2010 966 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 19 maja 2010r. w sprawie Statutu Gminnego Przedszkola w Lipinkach Łużyckich
2010 963 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki uchwalonego uchwałą Nr XIII/116/95 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 1995 r., obejmującej tereny położone: 1) w centralnej części miejscowości, 2) w północnej części miejscowości.
2010 974 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr LIII/320/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie miasta Nowogród Bobrzański do kategorii dróg gminnych.
2010 975 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr LIII/321/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowogrodzie Bobrzańskim
2010 972 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 9 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia ich wydzierżawiania, najmu, użyczania na okres dłuższy, niż 3 lata oraz obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym
2010 973 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 9 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad dzierżawy, najmu i użyczania lokali użytkowych
2010 976 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/10 z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów,wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso.
2010 977 2010-07-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 lipca 2010r.
2010 978 2010-07-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 lipca 2010r.
2010 980 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/346/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 maja 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkonych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w Gminie Bledzew
2010 981 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/347/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 maja 2010r. w sprawie utworzenia Sołectwa Dębowiec
2010 982 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/348/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 maja 2010r. w sprawie statutu Sołectwa Dębowiec
2010 983 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/374/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Lubiszyn do kategorii dróg gminnych
2010 988 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr CXI/323/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
2010 984 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLII/319/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz placówek prowadzonych w innych formach wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2010 985 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLII/320/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dotyczących projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej tych organizacji.
2010 986 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLII/330/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2010 987 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLII/333/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy Aleksandra Zawadzkiego
2010 989 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLI/338/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Szlichtyngowa.
2010 990 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Lubrzy
2010 1009 2010-07-23 Informacja Informacja nr OSZ-4110-12(10)/2010/176/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lipca 2010r. o decyzjach Nr WCC/209-ZTO-D/176/W/OSZ/2010/JC i Nr PCC/219-ZTO-B/176/W/OSZ/2010/JC
2010 1011 2010-07-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 170/10 z dnia 15 kwietnia 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 lipca 2010r., sygn. akt II SA/Go 170/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1010 2010-07-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 lipca 2010r.
2010 991 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/244/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im. Włodzimeirza Krukowskiego w Nowej Soli
2010 992 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/245/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli
2010 993 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/246/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli
2010 994 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/247/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli
2010 995 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/248/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
2010 996 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/249/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
2010 997 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/250/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
2010 998 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
2010 999 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/252/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
2010 1000 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/253/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
2010 1001 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/254/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnyh Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
2010 1002 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/255/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli.
2010 1003 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/256/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie
2010 1004 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/257/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Publicznego Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 5 w Kożuchowie
2010 1005 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/258/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku.
2010 1006 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/259/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2010 1007 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/260/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2010 1008 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/261/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej Nr 6 wchodzącejw skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2010 979 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/335/10 Rady Miasta I Gminy Drezdenko z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
2010 1012 2010-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.TDOM.0911-12/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 lipca 2010r.
2010 1017 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2009 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2010 rok
2010 1020 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LIII/347/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2010r.
2010 1018 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2009r. uchwała budżetowa na 2010 rok Gminy Niegosławice
2010 1019 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/09 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 1016 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzyca na 2010r.
2010 1015 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/2/2009 Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin z dnia 10 grudnia 2009r. uchwała budżetowa Łużyckiego Związku Gmin na rok 2010
2010 1014 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr 217 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin CZG-12 z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2010
2010 1013 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XL/306/2009 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2010
2010 1021 2010-07-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.AMel.0911-11/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 23 lipca 2010r.
2010 1024 2010-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/10 Wójta Gminy Żary z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 1023 2010-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 310/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 17 marca 2010r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łęknica za 2009 rok
2010 1025 2010-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 312/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 7 kwietnia 2010r. zmieniające zarządzenie nr 310/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łęknica za 2009 rok
2010 1022 2010-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151-346/I/10 Burmistrza Sławy z dnia 16 marca 2010r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sława za 2009 rok.
2010 1026 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr LIII/337/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2010r.
2010 1027 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr LIII/339/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2010r.
2010 1028 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr LIII/345/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2010r.
2010 1029 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr LIII/346/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2010r.
2010 1030 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr LIII/348/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2010r.
2010 1031 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr LII/356/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sława w obrębach:Stare Strącze, Przybyszów i Lipinki.
2010 1032 2010-07-30 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-27(8)/2010/334/VIII/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lipca 2010r.