Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Styczeń 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXV/404/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji
2011 2 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/196/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Przewóz.
2011 3 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Trzebiel
2011 4 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień z tych podatków.
2011 5 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 6 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/351/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jasień
2011 7 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/353/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/199/09 Rady Miejskiej w Jasieniu dnia 26 marca 2009r.
2011 8 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2010 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/111/08 Rady Gminy Kolsko z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2011 9 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2010 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kolsko i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 10 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LVII/358/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Gminy.
2011 11 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LVII/359/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia opłaty w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański
2011 12 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IX/56/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2011 13 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IX/58/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 października 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy
2011 14 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IX/59/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 października 2010r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy.
2011 15 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XLI/339/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadania.
2011 16 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/380/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Witnicy Nr VIII/61/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie: 1) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 2) szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za ww. usługi, 3) trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2011 17 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/381/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Witnica w latach 2007 – 2011.
2011 18 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/387/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z sali gimnastycznej oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbroszynie przez mieszkańców gminy.
2011 19 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXVI/411/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 20 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXVI/414/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji
2011 21 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXVI/415/10 Rady Miasta Kożuchów z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu
2011 22 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXVI/416/10 Rady Miasta Kożuchów z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy - Kożuchów
2011 23 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXVI/417/10 Rady Miasta Kożuchów z dnia 29 października 2010r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
2011 24 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/279/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 25 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXIV/113/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 4 listopada 2010r. Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz Uchwały Nr XXXV/92/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 27 października 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 26 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXIV/121/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/6/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań.
2011 27 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXIV/129/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XL/81/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim.
2011 28 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXIV/138/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 4 listopada 2010r. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/134/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie nadania nazwy rondu
2011 29 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LV/349/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
2011 30 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LV/350/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
2011 31 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LIX/428/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”.
2011 32 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XLV/366/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 33 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XLV/367/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 34 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 286/XLIV/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych na terenie Gminy Cybinka.
2011 35 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 287/XLIV/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych i użytkowych.
2011 36 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 288/XLIV/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów i logopedów w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Cybinka.
2011 37 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 289/XLIV/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 99/XIV/96 Rady Miasta i Gminy w Cybince z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Cybince.
2011 38 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 290/XLIV/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Cybinka liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży na terenie gminy.
2011 39 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
2011 40 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/262/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 41 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 383/5/XLII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
2011 42 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LVII/543/10 Rady Miasta Słubice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Słubice lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 43 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LII/549/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
2011 44 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LII/550/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów
2011 45 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LIII/395/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Bledzew
2011 46 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LIII/406/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Gminie Bledzew
2011 47 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/401/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 listopada 2010r. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2011 rok
2011 48 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXXXV/1295/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2011 49 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXXXV/1296/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp.
2011 50 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXXXV/1297/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2011 51 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXXXV/1298/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Gorzowa Wlkp."
2011 52 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXLV/270/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.
2011 53 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XLV/271/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Górzyca na lata 2011- 2015.
2011 54 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr L/561/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
2011 55 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr L/562/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji
2011 56 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr L/571/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina
2011 57 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr L/572/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 58 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
2011 59 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr CXXXIX/378/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg.
2011 60 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr CXXXIX/379/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 61 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LI/84/10 Rady Gminy Otyń z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: programu współpracy na rok 2011 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2011 62 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XLV/258/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stare Kurowo w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkującym na terenie gminy Stare Kurowo.
2011 63 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XLV/259/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Kurowo.
2011 64 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr CXL/381/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 65 2011-01-11 Porozumienie Porozumienie Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia procesu dokumentacyjnego dla przebudowy skrzyżowania ulic Nowej i Stanisława Wyspiańskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 286 i 138 oraz przebudowy ulicy Fryderyka Chopina na odcinku od skrzyżowania z ulicą Nową do granicy Państwa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Gubin
2011 66 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XL/236/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 września 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew obrębie Borowy Młyn
2011 67 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/341/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 68 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/344/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 października 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobiegniew.
2011 69 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr LVIII/374/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Witnicy przy ul. Poprzecznej
2011 70 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Brody.
2011 71 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 72 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmiany do Statutu Gminy Nowa Sól.
2011 73 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr L/67/10 Rady Gminy Otyń z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 74 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/293/10 Rady Gminy Żary z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Żary
2011 75 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr L/418/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Lubiszyn – obręb Baczyna, dz. nr ewid. 130/11, 132/2 i 131 część.
2011 76 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr LIX/424/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uporządkowania gospodarki ściekowej i przebiegu drogi dojazdowej dla potrzeb ośrodka wypoczynkowego położonego nad jeziorem Lipie w gminie Dobiegniew.
2011 77 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 5 listopada 2010r. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Tuplice.
2011 78 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 5 listopada 2010r. zmiany uchwały nr XXVI/123/97 Rady Gminy Tuplice z dnia 24. czerwiec 1997 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuplicach”.
2011 79 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 5 listopada 2010r. uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuplicach
2011 80 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr LVII/430/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia na 2011 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Lubsko
2011 81 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr LVII/ 431/ 10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację w ramach inicjatywy lokalnej
2011 82 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr LVII/436/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu na obszarze Gminy Lubsko.
2011 83 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr LVIII/404/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko
2011 84 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr L/339/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Międzyrzeckiego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 85 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr L/340/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 86 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/306/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 października 2010r. w sparwie szczegółowych zasad, sposobu trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Powiatu Świebodzińskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny.
2011 87 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/313/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie.
2011 88 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr LIII/288/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach
2011 89 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr LIII/291/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 r.
2011 90 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzyca na 2011 r.
2011 91 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 grudnia 2010r. W sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2011.
2011 92 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/09/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2011.
2011 93 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
2011 94 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/29/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku
2011 95 2011-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2011 Starosty Sulęcińskiego z dnia 7 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tursku.
2011 96 2011-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 8 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
2011 97 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/324/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzebiszewo
2011 98 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów
2011 99 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr LVI/363/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 września 2010r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Witnicy
2011 100 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr LVI/364/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Witnica
2011 101 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr I/07/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/241?2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza.
2011 102 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmieniająca Uchwałę NR II/6/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 103 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2011
2011 104 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/22/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym w Gminie Sulechów
2011 105 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 106 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2011 107 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2011 108 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rada Gminy w Niegosławicach z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2011 109 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów
2011 110 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 111 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji podatkowych
2011 112 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2011 113 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego na 2011r.
2011 114 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/317/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny.
2011 115 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/415/10 z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2011.
2011 116 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 117 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica.
2011 118 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2011 119 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany uchawły Nr I/4 /10 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 01 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podtaku dla Gminy Małomice.
2011 120 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/13/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/368/2010 z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/250/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2011 121 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/369/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2011 122 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2011 123 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego oraz uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem
2011 124 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Strzelce Kraj., zarządzenia poboru opłaty targowej, ustalenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 125 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 126 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szprotawa
2011 127 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały określajacej wysokość stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
2011 128 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały określającej wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin
2011 129 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2011 130 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Gozdnica.
2011 131 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr V/15/10 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 132 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr V/16/10 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 133 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/4/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
2011 134 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 135 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjecia wzoru deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości
2011 136 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wzoru informacji dotyczącej podatku od nieruchomości
2011 137 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.
2011 138 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2011 139 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2011 140 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 141 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2011 142 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia czasu, w jakim przedszkola prowadzone przez Gminę Sulęcin świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokość opłat za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych
2011 143 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatków i oplat lokalnych
2011 144 2011-01-19 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-75(6)/2010/374/VII/AB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 145 2011-01-19 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-78(4)/2010/14720/I/AB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 146 2011-01-19 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-49(10)/2010/386/X/BO/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 147 2011-01-19 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-68(6)/2011/1286/XII/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 stycznia 2011r.
2011 148 2011-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 3 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Sejmiku Województwa Lubuskiego
2011 149 2011-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 3 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Sejmiku Województwa Lubuskiego
2011 150 2011-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 3 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej we Wschowie
2011 151 2011-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 3 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Sejmiku Województwa Lubuskiego
2011 152 2011-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 3 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Nowosolskiego
2011 153 2011-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 3 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Szprotawie
2011 154 2011-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 3 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Sulechowie
2011 155 2011-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 3 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Sulechowie
2011 156 2011-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 3 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej we Wschowie
2011 157 2011-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 4 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Krośnieńskiego
2011 158 2011-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 4 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Żagańskiego
2011 159 2011-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 10 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Zielonogórskiego
2011 160 2011-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 10 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Świebodzińskiego
2011 161 2011-01-19 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GN-GA.7438-17/09 Starosty Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla gminy Witnica - obszar wiejski, poprzez uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o brakujące dane dotyczące budynków i lokali.
2011 162 2011-01-19 Wyrok Wyrok nr II SA Go 719 10 z dnia 27 października 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 października 2010r., sygn. akt II SA/Go 719/10 wraz z uzasadnieniem.
2011 163 2011-01-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 606/10 z dnia 27 października 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 października 2010r., sygn. akt II SA/Go 606/10 wraz z uzasadnieniem.
2011 164 2011-01-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 583/10 z dnia 28 października 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 października 2010r., sygn. akt II SA/Go 583/10 wraz z uzasadnieniem.
2011 165 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LIX/242/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 30 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz – „Międzyrzecki Park Przemysłowy II”
2011 166 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Trzebiel.
2011 167 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/319/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel
2011 168 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/326/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie: rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
2011 169 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/328/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 170 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/329/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 171 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/330/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania przy zlecaniu przez Gminę Trzciel organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zadań gminy do realizacji, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 172 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/338/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzciel i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 173 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LXI/340/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzciel
2011 174 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/376/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2011 175 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/280/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łęknica.
2011 176 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/284/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Łęknicy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uczniów i studentów
2011 177 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/285/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łęknicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 178 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/252/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 października 2010r. w sprawie:zmian do Uchwały Nr VII/49/03 z dnia 30 czerwca 2003r. dotyczącej utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kiełczu oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kiełczu.
2011 179 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/263/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 października 2010r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 180 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą na rok 2011.
2011 181 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego
2011 182 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/365/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2011 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką .
2011 183 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/372/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2011 184 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/250/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2011 185 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 4 listopada 2010r. W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 186 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pszczew i jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 187 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/290/10 Rady Gminy Żary z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mirostowice Dolne.
2011 188 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/224/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego i utworzeniu na jego bazie jednostki budżetowej.
2011 189 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/225/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego i utworzeniu na jego bazie jednostki budżetowej.
2011 190 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/231/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rudnica
2011 191 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/239/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 5 listopada 2010r. zmieniająca Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach
2011 192 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/240/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 5 listopada 2010r. zmieniająca Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach
2011 193 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/241/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 5 listopada 2010r. zmieniająca Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Krzeszycach
2011 194 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/242/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 5 listopada 2010r. zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszycach
2011 195 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr L/423/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/250/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Lubiszynie.
2011 196 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr L/426/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie podwyższenia minimalnych kwot zasiłku okresowego na rok 2010
2011 197 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Siedlisko
2011 198 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz w sprawie sposobu określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2011 199 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LII/64/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 200 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Usługowemu w Brzeźnicy - jednostce budżetowej Gminy Brzeźnica
2011 201 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr L/570/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie w sprawie realizacji i współfinansowania procesu dokumetacyjnego przebudowy dróg wojewódzkich
2011 202 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr L/573/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zasad korzystania z Wyspy Teatralnej
2011 203 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr L/575/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad,sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielenia tych ulg .
2011 204 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 205 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2011 206 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 207 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzebiel
2011 208 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Trzebiel publicznego przedszkola samorządowego
2011 209 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/308/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brody lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 210 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/309/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 211 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LI/288/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Nowej Soli, ul. Arciszewskiego 13
2011 212 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LI/290/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich parkowanie na parkingach strzeżonych.
2011 213 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LI/292/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego
2011 214 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLII/342/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej
2011 215 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLII/343/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej.
2011 216 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLII/345/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Powiatu Zielonogórskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny
2011 217 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LI/345/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 12 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Międzyrzeckiego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 218 2011-01-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XI/120/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 maja 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów
2011 219 2011-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.MGRZ.0911-4-35/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2010r.
2011 220 2011-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.DKON.0911-3-31/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 grudnia 2010r.
2011 221 2011-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.MGRZ.0911-4-40/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 grudnia 2010r.
2011 222 2011-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.TDOM.0911-21/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2010r.
2011 223 2011-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.DKON.0911-3-41/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 16 grudnia 2010r.
2011 224 2011-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.DKON.0911-42/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2010r.
2011 225 2011-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.DKON.0911-3-46/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2010r.
2011 226 2011-01-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zakazu poruszania się po wałach przeciwpowodziowych w dolinie Odry, Warty i Noteci w granicach administracyjnych województwa lubuskiego
2011 227 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Lubsko na rok 2011.
2011 228 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2011 rok.
2011 229 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr II/13/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok
2011 230 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr V/21/10 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2011.
2011 231 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011.
2011 232 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gmint Trzebiel na rok 2011
2011 233 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/25/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2011 r.
2011 234 2011-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 16 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
2011 235 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 22 września 2010r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych dla najemców.
2011 236 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LVI/361/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 września 2010r. w sprawie utworzenia w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego
2011 237 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LVI/365/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 września 2010r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze udzielane w ramach pomocy sąsiedzkiej oraz zasad odpłatności za te usługi.
2011 238 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LXX/512/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2011 239 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LXX/513/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 października 2010r. w sprawie w szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 240 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LXX/515/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli
2011 241 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LIV/372/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011.
2011 242 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LIV/373/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Skąpem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 243 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr I/4/10 Rady Gminy Zabór z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody – dębu „Napoleon”
2011 244 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr I/8/10 Rady Gminy Bojadła z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu na obszarze gminy Bojadła.
2011 245 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr I/9/10 Rady Gminy Bojadła z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację w ramach inicjatywy lokalnej
2011 246 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 247 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr II/ 6 /2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 13 grudnia 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wymiarki lub jej jesdnostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
2011 248 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr 10/6/II/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2011 249 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli
2011 250 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Szprotawy
2011 251 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 252 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 253 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach
2011 254 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Gminnego Przedszkola w Lubniewicach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową – Samorządowe Przedszkole w Lubniewicach.
2011 255 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 2011 r.
2011 256 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III / 6 /10 Rady Gminy Pszczew z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 257 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
2011 258 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III//10/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: regulaminu określającego wysokośc oraz szczegółowe warunki przyznawania dadatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim
2011 259 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 260 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/155/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie
2011 261 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 262 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Edukacyjnego w Łagowie Samorządowego Przedszkola w Łagowie.
2011 263 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łagów
2011 264 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku.
2011 265 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie sposobu i trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 266 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr IV/9/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 267 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr 15/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 268 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr 16/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 269 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr 17/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2011 270 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr 27/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”
2011 271 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr II/14/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011 roku.
2011 272 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr II/16/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku
2011 273 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr II/17/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku
2011 274 2011-01-26 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-51(11)/2010/2011/14720/II/CK/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 stycznia 2011r.
2011 275 2011-01-26 Aneks Aneks nr 1/2010/601 DO POROZUMIENIA 108/2010/PZD z dnia 22 września 2010r.
2011 276 2011-01-26 Aneks Aneks nr 1/2010/602 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 września 2010r.
2011 277 2011-01-26 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 grudnia 2010r. Aneks nr 2z dnia 24 grudnia 2010r.do Porozumienia Nr ES/3052/ 1 /2010 z dnia 10 marca 2010r. w sprawie realizacji zadania o nazwie „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Sulechów przy ul. St. Żeromskiego 38”.
2011 278 2011-01-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.MGRZ.0911-4-31/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 8 grudnia 2010r.
2011 279 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr XL/235/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr ewid. gruntu 314, 315 i część działki nr 310 - w obrębie Stołuń
2011 280 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/278/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica.
2011 281 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej i Grodziskiej w Strzelcach Krajeńskich
2011 282 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej i usługowej w miejscowości Niesulice – obręb Ołobok, gmina Skąpe.
2011 283 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr XL/237/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew obrębach: Pszczew, Świechocin, Silna, Policko, Borowy Młyn, Stołuń, Szarcz, Zielomyśl
2011 284 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr LV/369/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 października 2010r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Radzyń, Kuźnica Głogowska, Tarnów Jezierny i Lipinki - gmina Sława.
2011 285 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr LV/370/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Sława.