Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Październik 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 2083 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2084 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rada Gminy w Niegosławicach z dnia 15 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2011 2085 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 9 września 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2086 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr 65/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2011 2087 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr 66/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2088 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr 67/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2089 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 września 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowego ich wykorzystywania
2011 2090 2011-10-03 Informacja Informacja nr OSZ-4210-45(4)/2011/40/VIII/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 września 2011r.
2011 2091 2011-10-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 19 września 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bojadła przeprowadzonych w dniu 18 września 2011 r.
2011 2092 2011-10-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2011r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w IV kwartale 2011 roku i I kwartale 2012 roku na terenie Województwa Lubuskiego
2011 2093 2011-10-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 319/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2011r., sygn. akt II SA/Go 319/11.
2011 2094 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr IX/79/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Wyspy Parkowej - "Bażanciarnia" w Żaganiu.
2011 2095 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII.65.2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Konotop.
2011 2096 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr 0007.65.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kargowa w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych – osiedli
2011 2097 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr 0007.69.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 września 2011r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno- Przedszkolnemu w Kargowej
2011 2098 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Cybinka i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2011 2099 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/112/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 września 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 2100 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/121/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 września 2011r. w sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego w Drzecinie, gmina Słubice.
2011 2101 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/122/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 września 2011r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2011 2102 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/123/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 września 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach.
2011 2103 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/125/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 września 2011r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach – jednostce budżetowej.
2011 2104 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/71/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2011 2105 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 23 września 2011r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiszyn
2011 2106 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 23 września 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie i podległym jej jednostkom organizacyjnym.
2011 2107 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/93/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2108 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/95/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Lubsko albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat.
2011 2109 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/96/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2011 2110 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr IX.4.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 23 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Żaganiu
2011 2111 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr IX.6.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXIII/2/2009 Rady Powiatu Zagańskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nauczycielskich dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański.
2011 2112 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XIII/119/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 sierpnia 2011r. zmieniająca rozporządzenie nr 23 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zakazów oraz ujednolicenia dotychczasowych zapisów ustanawiających obszar i granice Łagowskiego Parku Krajobrazowego
2011 2113 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XIII/120/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., polegającego na ograniczeniu jego działalności pod względem udzielanych świadczeń.
2011 2114 2011-10-04 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-40(8)/2011/374/VIII/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 września 2011r.
2011 2115 2011-10-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 września 2011r. o sprostowaniu błędu
2011 2116 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/167/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 września 2011r. w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu 01 Listopada 2011 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2011 2117 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 0007.63.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej
2011 2118 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 0007.64.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Kargowa w przedmiocie utworzenia w mieście jednostek pomocniczych – osiedli
2011 2119 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 0007.66.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 września 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Gminnego Terenu Rekreacji i Wypoczynku w Kargowej
2011 2120 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 0007.68.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 września 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kargowej
2011 2121 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 0007.71.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 września 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk przy ulicy Marchlewskiego w Kargowej
2011 2122 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 0007.72.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 września 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk przy ulicy Górnej w Kargowej
2011 2123 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 63/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania a także zasad zwrotu wydatków za te usługi
2011 2124 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 68/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czerna
2011 2125 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 70/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej
2011 2126 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr IX.52.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 22 września 2011r. w sprawie ustalenia oraz zasad udzielania zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli.
2011 2127 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr IX.53.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 22 września 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stare Kurowo.
2011 2128 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/69/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 2129 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/70/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2011 2130 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 2131 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XIV/112/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 września 2011r. zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 2132 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XIV/114/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 2133 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/54/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 września 2011r. w sprawie konieczności przeprowadzenia konsultacji dotyczących nazwy miejscowości Kokoszczyn obejmującej część wsi Rzekcin
2011 2134 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2011r.
2011 2135 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr IX/72/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych akwenach wodnych Powiatu Krośnieńskiego
2011 2136 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr IX/77/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi, oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 2137 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 427 / 2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielona Górze z dnia 21 września 2011r.
2011 2138 2011-10-10 Informacja Informacja nr GK.II.6621.177.2011 Starosty Krośnieńskiego z dnia 9 września 2011r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2011 2139 2011-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 348 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 października 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowice
2011 2140 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XV/128/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2011 2141 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XV/129/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2011 2142 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Gorzowie Wlkp.
2011 2143 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp.
2011 2144 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp.
2011 2145 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego w rejonie ulic: Żwirowej, Hipolita Cegielskiego, Gen. Józefa Dowbora – Muśnickiego, Stanisława Taczaka i Błotnej.
2011 2146 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/159/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wzniesienia na terenie parku Górczyńskiego w Gorzowie Wlkp., pomnika Włodzimierza Korsaka
2011 2147 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XII.65.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 8 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych w gminie Pszczew
2011 2148 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 września 2011r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp.
2011 2149 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 września 2011r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Cybinka.
2011 2150 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/71/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2151 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/72/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 września 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012 r.
2011 2152 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/73/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 września 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2153 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Czerwieńsk.
2011 2154 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej.
2011 2155 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2011 2156 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XIX/169/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róźnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2011 2157 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XIX/173/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. i podległym Miastu Gorzów Wlkp. jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz ustalenia organów do tego uprawnionych.
2011 2158 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ciecierzyce
2011 2159 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ulim
2011 2160 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, oraz logopedy i pedagoga.
2011 2161 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XVI/80/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/68/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie: opłaty za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Dobiegniew.
2011 2162 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Przytoczna
2011 2163 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 września 2011r. w sprawie przyjęcia zmian do Uchwały Nr XLII/238/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Przytocznej
2011 2164 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Przytoczna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2165 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przytoczna.
2011 2166 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/96/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 września 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2011 2167 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/54/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Babimost.
2011 2168 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Bogdaniec
2011 2169 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 września 2011r. w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso.
2011 2170 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr R/29/2002 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego
2011 2171 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XII/77/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok
2011 2172 2011-10-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr - Wójta Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2011r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gubin za 2010r.
2011 2173 2011-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 361 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 października 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
2011 2174 2011-10-14 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-25(13)/2011/627/VII/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2011r.
2011 2175 2011-10-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 6 października 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Wschowskiego
2011 2176 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr IX/33/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn.
2011 2177 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany do uchwały Nr X/83/03 Rady Gminy Brody z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie określenia zasad korzystania z terenu pomilitarnego w miejscowości Brożek „Rokita”.
2011 2178 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 2 września 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skąpe dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
2011 2179 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.59.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 września 2011r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łęknica.
2011 2180 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie  miejscowości Przytok
2011 2181 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/207/06 Rady Gminy Zabór z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Droszków.
2011 2182 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 września 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej we wsi Milsko
2011 2183 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Brody z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brody Nr IX/57/11 z dnia 22 lipca 2011r.
2011 2184 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Brody z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXX/194/09 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy Brody.
2011 2185 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/66/11 Rady Gminy Brody z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Brody przy przejściu granicznym w miejscowości Olszyna do kategorii dróg gminnych.
2011 2186 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Witnica oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas nieoznaczony, a także na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, w tym na kolejne okresy następujące po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, jeżeli przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość, a także zakresu upoważnień dla Burmistrza do podejmowania decyzji w powyższych sprawach
2011 2187 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w mieście Witnica.
2011 2188 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr XI/42/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr LII/62/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 9 listopada 2010 r.
2011 2189 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr XII.58.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 września 2011r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działaność pożytku publicznego na 2012 rok.
2011 2190 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X / 52/11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Nowym Miasteczku
2011 2191 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X / 53 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 2192 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X / 54 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 września 2011r. w sprawie: Pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
2011 2193 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2011
2011 2194 2011-10-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2011 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 30 marca 2011r.
2011 2195 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XIX.161.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2011r. w sprawie nadania nazwy placowi w Zielonej Górze.
2011 2196 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr Nr XIII/66/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 września 2011r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Małomice
2011 2197 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XIII/99/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sławie Nr XII/89/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
2011 2198 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Gminy Żary z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Żary
2011 2199 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/89/11 Rady Gminy Żary z dnia 29 września 2011r. w sprawie zasad rozliczania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa i logopedy.
2011 2200 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/237/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 września 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2011 - 2016
2011 2201 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2011 2202 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej ,dla których zarządcą jest Gmina Rzepin
2011 2203 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XIII/109/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 października 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2011 2204 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 października 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Krosno Odrzańskie
2011 2205 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rada Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
2011 2206 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rada Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej
2011 2207 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr X/63/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej pożytku publicznego i wolontariatu
2011 2208 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr 453/2011 z dnia 12 października 2011r.
2011 2209 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.168.2011.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 5 maja 2011r.
2011 2210 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4130.172.2011.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 6 maja 2011r.
2011 2211 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.177.2011.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2011r.
2011 2212 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.180.2011.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2011r.
2011 2213 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.182.2011.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2011r.
2011 2214 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.183.2011.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 13 maja 2011r.
2011 2215 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.196.1.2011.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 26 maja 2011r.
2011 2216 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.221.2011.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2011r.
2011 2217 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.199.2011.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 14 czerwca 2011r.
2011 2218 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.205.2011.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2011r.
2011 2219 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.262.2011.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 7 lipca 2011r.
2011 2220 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.252.2011.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 8 lipca 2011r.
2011 2221 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.252.2011.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 8 lipca 2011r.
2011 2222 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.267.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 13 lipca 2011r.
2011 2223 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.268.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 13 lipca 2011r.
2011 2224 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.276.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lipca 2011r.
2011 2225 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.329.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 31 sierpnia 2011r.
2011 2226 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.338.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 września 2011r.
2011 2227 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.331.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 21 września 2011r.
2011 2228 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.335.2011.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 21 września 2011r.
2011 2229 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.341.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 21 września 2011r.
2011 2230 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I-4131.346.2011.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 28 września 2011r.
2011 2231 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.342.2011.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 29 września 2011r.
2011 2232 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.343.2011.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 29 września 2011r.
2011 2233 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.353.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 29 września 2011r.
2011 2234 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.355.2011.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 6 października 2011r.
2011 2235 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.356.2011.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 6 października 2011r.
2011 2236 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.367.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 11 października 2011r.
2011 2237 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.363.2011.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 20 października 2011r.
2011 2238 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.368.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 20 października 2011r.
2011 2239 2011-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.371.2011.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 20 października 2011r.
2011 2240 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr IX/41/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica
2011 2241 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Rybakowo w rejonie ulic: Sosnowej i Łąkowej
2011 2242 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Chwalęcice w rejonie ulicy Lipowej
2011 2243 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w I obrębie Świebodzina – dawniej w obrębie Ługów, na północ od obwodnicy Świebodzina
2011 2244 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 września 2011r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokość stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości.
2011 2245 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lubrza na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2011 2246 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 września 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące osobom fizycznym .
2011 2247 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 września 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2011 2248 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i grunty nierolnicze, stanowiące własność Gminy Lubrza
2011 2249 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 września 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2250 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2011 2251 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/214/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lipinki Łużyckie
2011 2252 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/51/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 2253 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr 0007.74.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 października 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kargowa w przedmiocie zmiany granic.
2011 2254 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr 0007.75.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 października 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kargowa i wsi Wojnowo w przedmiocie zmiany granic.
2011 2255 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XV.118.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 17 października 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości
2011 2256 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XV.123.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 17 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnetrznej w Przylepie
2011 2257 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XV.124.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 17 października 2011r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Ochli
2011 2258 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XV/80/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 września 2011r. w sprawie w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosolskiego dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2011 2259 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XV/81/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 września 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowosolski, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć.
2011 2260 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/71/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej na terenie miasta Kożuchów
2011 2261 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XV/85/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/69/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie miasta Nowe Miasteczko. .
2011 2262 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XV/86/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/67/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie miasta Nowa Sól
2011 2263 2011-10-28 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-39(13)/2011/324/X/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 października 2011r.
2011 2264 2011-10-28 Porozumienie Porozumienie nr 502/2011/PZD Starosty Nowosolskiego z dnia 5 października 2011r. Starosty Nowosolskiego