Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Listopad 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 2265 2011-11-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2011 Burmistrza Zbąszynka z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2010 rok
2011 2266 2011-11-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Lipinki Łużyckie z realizacji budżetu Gminy Lipinki Łużyckie za rok 2010
2011 2267 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 20 września 2011r. w sprawie nadania statutu sołectwa Bronków
2011 2268 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 20 września 2011r. w sprawie nadania statutu sołectwa Chojnowo
2011 2269 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 18 października 2011r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Trzebiel oraz gruntów z nimi związanych
2011 2270 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 października 2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2011 2271 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 października 2011r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela grupy mieszanej 5 - 6 latków
2011 2272 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/80/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny.
2011 2273 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/86/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania rozliczania i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Jasień
2011 2274 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/118/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Gościnowo
2011 2275 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Murzynowo
2011 2276 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 października 2011r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2012
2011 2277 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 21 października 2011r. w sprawie: programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2011 2278 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/61/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2011 2279 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/62/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 października 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości
2011 2280 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/66/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/46/11 Rady Gminy Świdnica z 29.06.2011 r. w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica
2011 2281 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/89/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2011 2282 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/90/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Czerwieńsk.
2011 2283 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 października 2011r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 234, poz. 1536 z późn. zm) na 2012rok”
2011 2284 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej
2011 2285 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X.68.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 października 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
2011 2286 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X.69.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2011 2287 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/84/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 października 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Szlichtyngowa.
2011 2288 2011-11-08 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.2.2011 z dnia 1 września 2011r. W sprawie przejęcia do realizacji zadania powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Bojadła
2011 2289 2011-11-08 Porozumienie Porozumienie nr Z/211/2011 z dnia 3 października 2011r. w sprawie zawarcie porozumienia z Powiatem Zielonogórskm w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujacych się na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w sezonie 2011-2012.
2011 2290 2011-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 24 października 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tuplice przeprowadzonych w dniu 23 października 2011 r.
2011 2291 2011-11-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 361/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 lipca 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 6 lipca 2011r., sygn. akt II SA/Go 361/11
2011 2292 2011-11-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2011 Burmistrza Małomic z dnia 10 października 2011r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 2293 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr VI/57/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siedlisko
2011 2294 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr VII/64/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy Siedlisko.
2011 2295 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr VII/69/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie zasad i warunków używania herbu Gminy Siedlisko.
2011 2296 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuplice i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 2297 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/114/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Wschowa.
2011 2298 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/115/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie: opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wschowa albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat.
2011 2299 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/116/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania.
2011 2300 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/117/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wschowa.
2011 2301 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/118/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa.
2011 2302 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XV/114/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXV/305/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa.
2011 2303 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XV/117/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy.
2011 2304 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/98/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/159/2008 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim.
2011 2305 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/99/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2011r. Zmieniająca Uchwałę Nr VIII/52/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Żagań o statusie miejskim
2011 2306 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2011 2307 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2011
2011 2308 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/79/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały XLIV/367/10 z dnia 18 sierpnia 2010 w sprawie nadania imienia Adama Mickiewicza Gimnazjum w Kłodawie wchodzących w skład Zespołu Szkół w Kłodawie.
2011 2309 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 października 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
2011 2310 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/90/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 2311 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/92/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego.
2011 2312 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/96/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012 roku.
2011 2313 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/97/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego.
2011 2314 2011-11-10 Informacja Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
2011 2315 2011-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.369.2011.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 19 października 2011r.
2011 2316 2011-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.376.2011.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 31 października 2011r.
2011 2317 2011-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Nk-I.4131.402.2011.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 31 października 2011r.
2011 2318 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/113/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie oraz ustalenia przebiegu dróg gminnych.
2011 2319 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy Żary z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Rościce
2011 2320 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/91/11 Rady Gminy Żary z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Olbrachtów
2011 2321 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/92/11 Rady Gminy Żary z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Olszyniec
2011 2322 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/93/11 Rady Gminy Żary z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Marszów
2011 2323 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/94/11 Rady Gminy Żary z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Stawnik
2011 2324 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/104/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 października 2011r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2011 2325 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 października 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2011 2326 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej i wyłączenia jej z użytkowania
2011 2327 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/67/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
2011 2328 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 2329 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/69/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 2330 2011-11-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 6 października 2011r. o zmianie w składzie Rady Miasta Zielona Góra
2011 2331 2011-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 487/2011/PZD Powiatu Nowosolskiego
2011 2332 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/184/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2012 rok.
2011 2333 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/185/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2012 rok
2011 2334 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/196/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2011 2335 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIV/62/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 2336 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIV/63/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2337 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIV/65/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Babimost przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 2338 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Brody z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 2339 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2011r. w sprawie: wysokości opłaty targowej .
2011 2340 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2011r. w sprawie wysokości opłaty miejscowej.
2011 2341 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/71/2011 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 2342 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Nowa Sól.
2011 2343 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/128/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy
2011 2344 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/129/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 2345 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/130/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 października 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie
2011 2346 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/131/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przeszkoli prowadzonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania
2011 2347 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/135/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku do wymiaru podatku rolnego
2011 2348 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2012 rok.
2011 2349 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/274/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żary o statusie miejskim i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2011 2350 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/275/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 października 2011r. w sprawie likwidacji podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej
2011 2351 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/276/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 października 2011r. w sprawie utworzenia żłobka miejskiego w Żarach
2011 2352 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i dekalaracji podatkowych
2011 2353 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2354 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/49/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2355 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/50/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 2356 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/51/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2011 2357 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X.74.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2012
2011 2358 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X.75.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2359 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X.76.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2360 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X.77.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego w 2012 r na terenie Gminy Łagów.
2011 2361 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X.78.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2011 2362 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X.79.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia miejscowości , w których pobiera się opłatę miejscową.
2011 2363 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X.80.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie opłaty miejscowej
2011 2364 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg stanowiących własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2011 2365 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/250/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2011 2366 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/80/11 Rady Gminy Żagań z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Żagań za 2012 rok
2011 2367 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/81/11 Rady Gminy Żagań z dnia 28 października 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2011 2368 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/82/11 Rady Gminy Żagań z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań
2011 2369 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.
2011 2370 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/66/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2371 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego
2011 2372 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/83/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 3 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2011 2373 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/84/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 3 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 2374 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/85/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 3 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 2375 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/86/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2011 2376 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/89/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
2011 2377 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 469/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 28 października 2011r.
2011 2378 2011-11-16 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-81(3)/2011/13859/IIzm/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2011 2379 2011-11-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 listopada 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Sulęcińskiego
2011 2380 2011-11-16 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 528/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 sierpnia 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2011 r., sygn. akt II SA/Go 528/11
2011 2381 2011-11-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 577/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 września 2011r. wyrok WSA z dnia 08.09.2011 r., sygn. akt II SA/Go 577/11, uwzględniający skargę na akt prawa miejscowego
2011 2382 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/63/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 16 września 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2383 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/380/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od podatku
2011 2384 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/75/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 września 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.
2011 2385 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie
2011 2386 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 18 października 2011r. w sprawie :ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lubrza na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2011 2387 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 18 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/240/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2388 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/80/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 20 października 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2011 2389 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/85/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale w sprawie programu współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.
2011 2390 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 października 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 2391 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/218/05 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzciel.
2011 2392 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2011 2393 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 października 2011r. w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.
2011 2394 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 października 2011r. w sprawie: określenia stawek opłat lokalnych.
2011 2395 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/89/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę nr XXII/180/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2011 2396 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady przydzielania stypendiów dla uczniów Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie
2011 2397 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 października 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2011 2398 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 października 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 2399 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/50/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz niektórych innych uchwał
2011 2400 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/51/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2011 2401 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/53/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany do Statutu Gminy Zbąszynek
2011 2402 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/67/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Cybinka i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2011 2403 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII.67.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 października 2011r. w sprawie zasad dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Górzyca
2011 2404 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI / 59 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 października 2011r. w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego w Nowym Miasteczku do Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku
2011 2405 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI / 63 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr VII/ 38 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 6 czerwca 2011 roku dotyczącej uchwalenia programu współpracy Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi w 2011 r
2011 2406 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI.78.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na dz. nr 432/10 w m. Otyń, Gmina Otyń
2011 2407 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI.84.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Otyń
2011 2408 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI.86.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Otyń.
2011 2409 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI.87.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXI/3/08 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Otyń
2011 2410 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI.88.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Otyń.
2011 2411 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI.89.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Otyń.
2011 2412 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rzepinie
2011 2413 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie : nadania nazw ulicom
2011 2414 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/139/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 2415 2011-11-18 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 listopada 2011r.
2011 2416 2011-11-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.403.2011.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 3 listopada 2011r.
2011 2417 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIII/79/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu Rady Powiatu Słubickiego na 2011 rok
2011 2418 2011-11-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Niegosławice z dnia 19 czerwca 2011r. z wykonania budżetu Gminy Niegosławice za 2010 rok.
2011 2419 2011-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 405 Wojewody Lubuskiego z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Otyń
2011 2420 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 79/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podmiotach i przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 2421 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 83/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015
2011 2422 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2423 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 2424 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2011 2425 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 2426 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie opłaty miejscowej
2011 2427 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2428 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2011 2429 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV /73 /11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2011 2430 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV /74 /11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 2431 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV /75 /11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 2432 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV /76 /11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 2433 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV /77 /11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2434 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV /78 /11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2011 2435 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV /79 /11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości
2011 2436 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 2437 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/301/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI-111/96 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie
2011 2438 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2012 roku
2011 2439 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2440 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
2011 2441 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno.
2011 2442 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/104/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 2012 r.
2011 2443 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/106/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2011 2444 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/107/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/317/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny
2011 2445 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/108/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 r. na terenie Gminy Lubsko
2011 2446 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/109/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2012
2011 2447 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 2448 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/111/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku
2011 2449 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI.71.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica.
2011 2450 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI.72.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2012 rok.
2011 2451 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI.73.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2011 2452 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV.70.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku.
2011 2453 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/71/11 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 21 października 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy w roku 2012 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2011 2454 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 492/2011 z dnia 15 listopada 2011r.
2011 2455 2011-11-23 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 listopada 2011r.
2011 2456 2011-11-23 Informacja Informacja nr OSZ-4110-18,19(15)/2011/20684/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 listopada 2011r.
2011 2457 2011-11-23 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 października 2011r.
2011 2458 2011-11-23 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 448/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2011r. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., sygn. akt II SA/Go 448/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r., uwzględniający skargę na akt prawa miejscowego
2011 2459 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIX.157.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra.
2011 2460 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/86/11 Rady Gminy Żary z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Polkowice-Żary w granicach administracyjnych gminy Żary.
2011 2461 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XV/112/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego na gruntach obrębu Witków w gminie Szprotawa
2011 2462 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Małuszów