Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Grudzień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 2463 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia " Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew"
2011 2464 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr VI/56/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siedlisko
2011 2465 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.
2011 2466 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr IX.51.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 22 września 2011r. w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania.
2011 2467 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania
2011 2468 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
2011 2469 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/69/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej.
2011 2470 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/102/11 Rady Gminy Żary z dnia 27 października 2011r. w sprawie w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lubanicach.
2011 2471 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/103/11 Rady Gminy Żary z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów, ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych w Gminie Żary
2011 2472 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/104/11 Rady Gminy Żary z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe za godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2011 2473 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV /66 /11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Bledzew
2011 2474 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV /80 /11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych w 2012 r.
2011 2475 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie: określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2476 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”
2011 2477 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV.69.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Pszczew, oraz zapewnienia im dalszej opieki
2011 2478 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/85/11 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/25/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sulęcińskiego, zmienionej uchwałą nr XXXI/194/09 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr V/25/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sulęcińskiego
2011 2479 2011-12-02 Informacja Informacja nr NU/0310-0076/11 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 28 października 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r.
2011 2480 2011-12-02 Informacja Informacja Wojewody Lubuskiego z dnia 3 listopada 2011r. lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu powołanych przy Sądzie Okregowym w Zielonej Górze decyzją Prezesa Sądu
2011 2481 2011-12-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.27.2011.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 28 stycznia 2011r.
2011 2482 2011-12-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.143.2011.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2011r.
2011 2483 2011-12-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.231.2011.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 15 czerwca 2011r.
2011 2484 2011-12-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.230.2011.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2011r.
2011 2485 2011-12-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.228.2011TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 21 czerwca 2011r.
2011 2486 2011-12-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.229.2011TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 21 czerwca 2011r.
2011 2487 2011-12-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.249.2011TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 29 czerwca 2011r.
2011 2488 2011-12-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.349.2011TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 27 września 2011r.
2011 2489 2011-12-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.352.2011TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 27 września 2011r.
2011 2490 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XV.119.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 17 października 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 2491 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/53/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 27 października 2011r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".
2011 2492 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.82.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2493 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.83.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa
2011 2494 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.84.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie miany uchwały nr III/12/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2495 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.85.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/150/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji podatkowych
2011 2496 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.91.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
2011 2497 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.93.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2011 2498 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.98.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2011 2499 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.99.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kargowa w przedmiocie zmiany granic.
2011 2500 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.100.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kargowa i wsi Wojnowo w przedmiocie zmiany granic
2011 2501 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 2502 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 2503 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych obowiązujących na terenie Gminy Siedlisko.
2011 2504 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr IX/77/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie oniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego w 2012 roku.
2011 2505 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sioedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
2011 2506 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.137.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2012
2011 2507 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.139.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym w Gminie Sulechów
2011 2508 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.140.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów na rok 2012
2011 2509 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.143.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
2011 2510 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr Nr 0007.148.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2011 2511 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/129/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
2011 2512 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok
2011 2513 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2011 2514 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2515 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2011 2516 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
2011 2517 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
2011 2518 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice
2011 2519 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice
2011 2520 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2012
2011 2521 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 2522 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2523 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2524 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/73/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą na rok 2012.
2011 2525 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/79/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 2526 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/80/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, które nie stanowią pomocy publicznej
2011 2527 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/81/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.
2011 2528 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/82/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadnia psów.
2011 2529 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/83/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2530 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/84/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia formularzy dotyczących wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 2531 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2011 2532 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2011 2533 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2011 2534 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2011 2535 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2011 2536 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2011 2537 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2012
2011 2538 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2011 2539 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/71/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka.
2011 2540 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/72/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka.
2011 2541 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/73/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Cybinka.
2011 2542 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/74/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Cybinka.
2011 2543 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/75/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru załączników do deklaracji i informacji.
2011 2544 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/76/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok.
2011 2545 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/69/11 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia na rok 2012 „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie.
2011 2546 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2011r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2011 - 2014, z perspektywą na lata 2015 - 2018"
2011 2547 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2011r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko
2011 2548 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/62/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Zbąszynek.
2011 2549 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr IX.51.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodniej części "Starego Miasta" miasta Gubin.
2011 2550 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr IX.66.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Modrzyca w rejonie ul. Nowosolskiej
2011 2551 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr VII/43/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 21 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Maszewo.
2011 2552 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/110/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego na gruntach obrębu Borowina w gminie Szprotawa
2011 2553 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/101/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/6/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań.
2011 2554 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 0007.122.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulechów - Brzezie
2011 2555 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/195/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Czereśniowej i Walczaka
2011 2556 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 82/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa
2011 2557 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 84/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym składników mienia do korzystania
2011 2558 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 85/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2011 2559 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Trzebów
2011 2560 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/132/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2011 2561 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/133/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa.
2011 2562 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/140/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wschowa.
2011 2563 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/141/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/116/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania.
2011 2564 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/105/11 Rady Gminy Żary z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Żary
2011 2565 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/106/11 Rady Gminy Żary z dnia 27 października 2011r. w sprawie w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Siodło
2011 2566 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/107/11 Rady Gminy Żary z dnia 27 października 2011r. w sprawie w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Surowa
2011 2567 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/108/11 Rady Gminy Żary z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Sieniawa Żarska
2011 2568 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/109/11 Rady Gminy Żary z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Włostów-Dąbrowiec
2011 2569 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/110/11 Rady Gminy Żary z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiant w Statucie Sołectwa Złotnik
2011 2570 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zaliczenia ulic Kolejowej, Kopernika i Przejazdowej do kategorii dróg gminnych.
2011 2571 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/104/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2011r. Zmieniająca Uchwałę Nr VIII/52/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Żagań o statusie miejskim.
2011 2572 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/109/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2011 2573 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 0007.86.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Gminnego Terenu Rekreacji i Wypoczynku w Kargowej
2011 2574 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 0007.87.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk przy ulicy Marchlewskiego w Kargowej
2011 2575 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 0007.88.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk przy ulicy Górnej w Kargowej
2011 2576 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/124/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.
2011 2577 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/126/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
2011 2578 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/127/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim.
2011 2579 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/128/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie.
2011 2580 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/130/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
2011 2581 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/131/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 2582 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/ 132 /11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie
2011 2583 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/134/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów Gminy Krosno Odrzańskie w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego
2011 2584 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/135 /11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Osiecznicy
2011 2585 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz placówek prowadzonych w innych formach wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 2586 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów.
2011 2587 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Placu Wojska Polskiego zlokalizowanego u zbiegu ul. Władysława Sikorskiego i ul. Tadeusza Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą wraz z fontannami.
2011 2588 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/77/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z parku usytuowanego pomiędzy ulicami Gorzowska, Sikorskiego i Kopernika w Kostrzynie nad Odrą
2011 2589 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/297/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą
2011 2590 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/86/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kostrzynie nad Odrą
2011 2591 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy parkowi
2011 2592 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/142/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
2011 2593 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/145/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawki procentowej bonifikaty oraz warunków jej udzielania osobom fizycznym z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność miasta Wschowa.
2011 2594 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych.
2011 2595 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2011 2596 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”.
2011 2597 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X.6.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2011 2598 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X.7.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.6.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Żagański
2011 2599 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X.8.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.4.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie założenia Powiatowego Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego w Szprotawie i włączenia w Zespół Szkół Ponadgimnajzalnych w Szprotawie.
2011 2600 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
2011 2601 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/69/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29.09.2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych.
2011 2602 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012.
2011 2603 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2011 2604 2011-12-09 Aneks Aneks nr 2 do Porozumienia nr 45/DG/2009 z dnia 30 października 2009r. Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zbąszynek
2011 2605 2011-12-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.433.2011.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 25 listopada 2011r.
2011 2606 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Gorzów Wlkp.
2011 2607 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/174/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usuniecia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 2608 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/53/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na obszarze gminy Maszewo.
2011 2609 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Maszewo.
2011 2610 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy Zabór z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 2611 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy Zabór z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2012.
2011 2612 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Zabór z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r.
2011 2613 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/ 68 /11 Rady Gminy Zabór z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2011 2614 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2615 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie : opłaty miejscowej
2011 2616 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/75/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2617 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie : uchylenia uchwały Nr XXXII/193/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubrza
2011 2618 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/77/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2619 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
2011 2620 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 2621 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/83/20 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów
2011 2622 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Trzebiechów
2011 2623 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków
2011 2624 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/65/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatkowych.
2011 2625 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/66/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2011 2626 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/67/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2627 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/68/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn.
2011 2628 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2011 2629 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2630 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia miejscowości położonych na terenie Gminy Przytoczna, w którym pobierana jest opłata miejscowa
2011 2631 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2632 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2011 2633 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 2634 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/106/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2635 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/107/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: ustalania stawek i zasad poboru opłaty miejscowej.
2011 2636 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/108/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 2637 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/109/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości i zasad pobierania opłaty targowej
2011 2638 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie : określenia stawek podatku od środków transportowych.
2011 2639 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/111/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od nieruchomości
2011 2640 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/112/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku 2012.
2011 2641 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/113/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku rolnego
2011 2642 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/114/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku leśnego
2011 2643 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
2011 2644 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/97/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 2645 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/148/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2646 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/149/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2647 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/150/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 2648 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/151/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2011 2649 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/152/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny.
2011 2650 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchmości i opłaty targowej.
2011 2651 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Zbąszynek
2011 2652 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2011 2653 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV.69.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 2654 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV.68.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za rok 2012
2011 2655 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV.70.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości
2011 2656 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV.71.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla osób fizycznych i prawnych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2011 2657 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/108/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: stawek opłaty targowej na terenie Gminy Rzepin
2011 2658 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/110/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rzepin
2011 2659 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/111/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzepin
2011 2660 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/112/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzepin
2011 2661 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 2662 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/114/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2663 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X.56.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Stare Kurowo.
2011 2664 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X.57.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stare Kurowo oraz zwolnień od tego podatku.
2011 2665 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X.58.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stare Kurowo.
2011 2666 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 2667 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 2668 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego
2011 2669 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szprotawa
2011 2670 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 2671 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII / 71 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2011 2672 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII / 73 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2011 2673 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII / 74 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
2011 2674 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII / 75 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
2011 2675 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/90/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Kożuchów.
2011 2676 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/91/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
2011 2677 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/92/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Kożuchów
2011 2678 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/93/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów
2011 2679 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych.
2011 2680 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych.
2011 2681 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 2682 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 2683 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2011 2684 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Słońsk w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2011 2685 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/95/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2686 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica.
2011 2687 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/72/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gozdnica.
2011 2688 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy podatkowych.
2011 2689 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2690 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/143/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2011 2691 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości.
2011 2692 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia wzoru informacji dotyczącej podatku od nieruchomości.
2011 2693 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji dotyczącej podatku rolnego
2011 2694 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia wzoru informacji dotyczącej podatku rolnego
2011 2695 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/94/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji dotyczącej podatku leśnego
2011 2696 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/95/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia wzoru informacji dotyczącej podatku leśnego.
2011 2697 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/96/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2011 2698 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/100/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 2699 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 2700 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na 2012 rok.
2011 2701 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku.
2011 2702 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 2703 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie.
2011 2704 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 2705 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XX/102/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica
2011 2706 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XX/103/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2012r.
2011 2707 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XX/104/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2012 roku.
2011 2708 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XX/105/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze Mista i Gminy Witnica w 2012 r.
2011 2709 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XX/106/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia na terenie gminy Witnica poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2710 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/123/11 Rady Gminy Żary z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 2711 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/124/11 Rady Gminy Żary z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości, opłaty targowej na terenie Gminy Żary
2011 2712 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/125/11 Rady Gminy Żary z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zasad poboru, ustalenia inkasentów i wysokości inkasa od opłaty targowej na terenie Gminy Żary
2011 2713 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/126/11 Rady Gminy Żary z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na obszarze Gminy Żary na rok 2012
2011 2714 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr Nr XII/56/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2715 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2716 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/88/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 2717 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/89/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2011 2718 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2719 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: zatwierdzenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 2720 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec.
2011 2721 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2722 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2723 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 2724 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/100/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2012 rok na obszarze Gminy Santok.
2011 2725 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/101/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 2726 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/102/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego
2011 2727 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/103/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2728 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/73/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych na terenie gminy Torzym
2011 2729 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/74/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2011 2730 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/75/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy i miasta Torzym na 2012 r.
2011 2731 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/76/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2732 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/77/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2011 2733 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/66/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2011 2734 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2011 2735 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2011 2736 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie
2011 2737 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 2738 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Słubice w roku 2012.
2011 2739 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 2740 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
2011 2741 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 2742 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/70/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 r. na terenie Gminy Szczaniec
2011 2743 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/71/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 2744 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/72/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2745 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/73/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2746 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/74/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/188/05 w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2011 2747 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/75/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/268/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w spawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Szczaniec
2011 2748 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/76/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny na terenie Gminy Szczaniec
2011 2749 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/145/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
2011 2750 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/146/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin.
2011 2751 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/147/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego, zarządzenia poboru podatku rolnego na terenie Gminy Świebodzin
2011 2752 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/148/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku leśnego na terenie Gminy Świebodzin.
2011 2753 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/149/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin
2011 2754 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/150/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2011 2755 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/151/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świebodzin.
2011 2756 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/62/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 2757 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
2011 2758 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2011 2759 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.
2011 2760 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/ 62 /2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego.
2011 2761 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII / 63 / 2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2011 2762 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/ 64 /2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2011 2763 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII / 67 / 2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2764 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/ 68 /2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2011 2765 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII / 69 /2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Wymiarki zasad poboru podatków i ustalenia wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych.
2011 2766 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI.128.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2767 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI.129.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w celu ustalenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 2768 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia na terenie Gminy Nowa Sól miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.
2011 2769 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: wysokości opłaty miejscowej.
2011 2770 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/78/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2771 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/79/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2772 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2773 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 2774 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/82/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2011 2775 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/83/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 2776 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/61/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2777 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/62/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gubin
2011 2778 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/63/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/157/2010 Rady Gminy Gubin z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2779 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/64/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2780 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 98/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2781 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 99/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2782 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 100/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2783 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 101/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iłowa w 2012 roku
2011 2784 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 102/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów
2011 2785 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X.75.2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2786 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X.76.2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2787 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X.77.2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 2788 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X.78.2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2011 2789 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr Nr XV/74/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami
2011 2790 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr Nr XV/75/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami.
2011 2791 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr Nr/76/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami.
2011 2792 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr NrXV/77/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie :określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla gminy Małomice.
2011 2793 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/78/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Małomice w 2012 roku.
2011 2794 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr Nr XV/79/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2011 2795 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/102/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 2796 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/103/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2797 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/104/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 2798 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII.92.2011 Rady Gminy Otyń z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Otyń
2011 2799 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII.93.2011 Rady Gminy Otyń z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Otyń
2011 2800 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII.94.2011 Rady Gminy Otyń z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2011 2801 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII.95.2011 Rady Gminy Otyń z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Otyń w roku 2012
2011 2802 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII.96.2011 Rady Gminy Otyń z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2803 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII.97.2011 Rady Gminy Otyń z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/14/02 Rady Gminy w Otyniu z dnia 17 grudnia 2002 r. dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości , podatek rolny i podatek leśny
2011 2804 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/131/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku
2011 2805 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/133/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Skwierzyna na 2012 rok
2011 2806 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna
2011 2807 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/135/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2011 2808 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatków i oplat lokalnych
2011 2809 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2011 2810 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
2011 2811 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV.176.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2812 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV.185.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2011 2813 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/73/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok.
2011 2814 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/74/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 2815 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/63/11 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków
2011 2816 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/64/11 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Bojadła
2011 2817 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/65/11 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego na rok 2012
2011 2818 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/66/11 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2819 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/67/11 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych w roku 2012.
2011 2820 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2011 2821 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2012 roku.
2011 2822 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2011r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 2823 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2011 2824 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2825 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2826 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII.95.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 2827 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
2011 2828 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/71/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
2011 2829 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
2011 2830 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice .
2011 2831 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
2011 2832 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w 2012roku.
2011 2833 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2011 2834 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XII/71/2011 z dnia 27 października 2011 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 2835 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/279/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 2836 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/280/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 2837 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/294/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do niniejszych formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 2838 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/117/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 2839 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2011 2840 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/119/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 2841 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 2842 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2011 2843 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2011 2844 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr IX/77/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2011 2845 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr IX/78/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2011 2846 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 2847 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.
2011 2848 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2011 2849 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso .
2011 2850 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego w roku 2012
2011 2851 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XVII/128/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 2852 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XII/72/ 11 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/11 Rady Gminy Brody z dnia 27 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 2853 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny.
2011 2854 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XII/74/11 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012r. na terenie Gminy Brody.
2011 2855 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2011 2856 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Tuplice.
2011 2857 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłat lokalnych i inkasa na terenie gminy Tuplice.
2011 2858 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2859 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia podatku rolnego
2011 2860 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XI/92/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2861 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2862 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XI/95/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/80/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny
2011 2863 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2012 roku na terenie Gminy Lubiszyn.
2011 2864 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn.
2011 2865 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek rolny na terenie Gminy Lubiszyn.
2011 2866 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI / 85 / 11 Rady Gminy Bledzew z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok
2011 2867 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI /86 /11 Rady Gminy Bledzew z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości
2011 2868 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XII/92/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, które nie stanowią pomocy publicznej.
2011 2869 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XII/91/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2011 2870 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 2871 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.149.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w Gminie Sulechów w roku 2012
2011 2872 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.150.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów
2011 2873 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.151.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym w Gminie Sulechów
2011 2874 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/87/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie : określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 2875 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/88/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 2876 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/89/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2012 rok.
2011 2877 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/90/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego na 2012r.
2011 2878 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/91/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok
2011 2879 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/92/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok obowiązujących na terenie Gminy Kłodawa.
2011 2880 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/93/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kłodawa
2011 2881 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/71/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 2882 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIV/129/11 Rady Gminy Żary z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żary.
2011 2883 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/97/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.
2011 2884 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.105.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa
2011 2885 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.114.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/150/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji podatkowych
2011 2886 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 2887 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIX/97/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2888 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIX/98/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2889 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIX/99/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2011 2890 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XXII/96/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Kożuchów na rok 2012
2011 2891 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XV/102/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2011 2892 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/96/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2011 2893 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIV / 74 /2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/67/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2894 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIV/ 73 /2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2011 2895 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIV/ 75 /2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/238/2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 września 2010r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomości.
2011 2896 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2011 2897 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty od posiadania psów- od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Sława oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2898 2011-12-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 58 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bagno Chłopiny"
2011 2899 2011-12-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 59 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Mokradła Sułowskie"
2011 2900 2011-12-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 60 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Rzeka Przyłężek"
2011 2901 2011-12-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 61 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Łęgi koło Słubic"
2011 2902 2011-12-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 62 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Janie im. Włodzimierza Korsaka"
2011 2903 2011-12-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 63 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Santockie Zakole"
2011 2904 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr VIII/81/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Płoty.
2011 2905 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr VIII/83/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki.
2011 2906 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr VIII/85/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagórze.
2011 2907 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XV/111/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego na gruntach obrębu Siecieborzyce w gminie Szprotawa
2011 2908 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubiszyn
2011 2909 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmiany do uchwały Nr IV/30/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2011 2910 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr 94/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2011 2911 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
2011 2912 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 - 2016
2011 2913 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV/108/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego
2011 2914 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/137/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.
2011 2915 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/138/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Strzelce Krajeńskie.
2011 2916 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlisku
2011 2917 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Żarskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 2918 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XVI/142/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku.
2011 2919 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XVI/145/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia zasad na jakich podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie, mogą zbywać, wydzierżawiać, wynajmować, oddawać w użytkowanie oraz użyczać majątek trwały
2011 2920 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr 513/2011 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 29 listopada 2011r.
2011 2921 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr 524/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 listopada 2011r.
2011 2922 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr 525/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 listopada 2011r.
2011 2923 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr 531/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 listopada 2011r.
2011 2924 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr 532/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 listopada 2011r.
2011 2925 2011-12-21 Informacja Informacja nr OSZ-4110-20 (11)/2011/324/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 listopada 2011r.
2011 2926 2011-12-21 Informacja Informacja nr OSZ-4110-21 (9)/2011/14720/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 grudnia 2011r.
2011 2927 2011-12-21 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-52(9)/2011/334/IX/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 grudnia 2011r.
2011 2928 2011-12-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2011r. o zmianie w składzie Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2011 2929 2011-12-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 490/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 września 2011r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 22.09.2011 r., syg. akt I SA/Go 490/11, w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa
2011 2930 2011-12-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 558/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 września 2011r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., sygn. akt II SA/Go 558/11 z dnia 22 września 2011 r., w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych (...) na terenie Miasta i Gminy Dobigniew
2011 2931 2011-12-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 576/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 września 2011r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. zdnia 28.09.2011 r., sygn. akt II SA/Go 576/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
2011 2932 2011-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.436.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 12 grudnia 2011r.
2011 2933 2011-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.449.2011.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 14 grudnia 2011r.
2011 2934 2011-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.453.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2011r.
2011 2935 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XVI/96/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 9 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Szlichtyngowa
2011 2936 2011-12-23 Uchwała Uchwała Zgromadzenia Celowego Związku Gmin CZG-12 z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2012
2011 2937 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/95/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
2011 2938 2011-12-23 Uchwała Uchwała Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin z dnia 15 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Łużyckiego Związku Gmin na rok 2012
2011 2939 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XVII/152/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2012 rok
2011 2940 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr VII/24/2011 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2012
2011 2941 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XI.79.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Otyń.
2011 2942 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XII/83/11 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Brody.
2011 2943 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XIV/153/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w I obrębie Świebodzina – dawniej w obrębie Grodziszcze.
2011 2944 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XIV/155/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Świebodzinie w obrębie drugim w rejonie ulic: Kawaleryjska, 30 Stycznia, Walki Młodych, Wałowa, Aleja 700-lecia
2011 2945 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII/101/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w miejscowości Kłodawa pomiędzy ulicami Jeziorną i Czereśniową oraz przy ulicy Wojcieszyckiej
2011 2998 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2011r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Zabór oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2011 2999 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu świetlicy wiejskiej – Domu Spotkań w Lemierzycach
2011 3000 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu świetlicy wiejskiej – Domu Wielopokoleniowego w Głuchowie
2011 3001 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/98/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych, gimnazjów i granic ich obwodów oraz ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2011 3002 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę nr IX/49/03 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 sierpnia 2003 roku w sprawie zarządu i korzystania z cmentarza komunalnego w Pławiu.
2011 3003 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".
2011 3004 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku
2011 3005 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XX/99/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Witnica
2011 3006 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XX/101/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Witnica
2011 3007 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/127/11 Rady Gminy Żary z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty z korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Żary
2011 3008 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/101/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/72/2003 Rady Miejskiej w Rzepinie w sprawie określenia zasad gospodarowania lokalami i działkami niezabudowanymi stanowiącymi mienie gminy Rzepin oraz ustalania wysokości bonifikaty przy zbywaniu lokali mieszkalnych.
2011 3009 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/94/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2011 3010 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/95/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2011 3011 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXI/519/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
2011 3012 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 3013 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Szprotawa w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2011 3014 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bogdańcu.
2011 3015 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2012.
2011 3016 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Bogdaniec.
2011 3017 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/86/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych w mieście Sulęcin
2011 3018 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/87/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
2011 3019 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
2011 3020 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/115/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2011 3021 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/118/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2012 rok
2011 3022 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Drezdenko na lata 2012-2016
2011 3023 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/121/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie lokalizacji targowiska i ustalenia regulaminu targowiska
2011 3024 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.
2011 3025 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII.93.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych stanowiących podstawę do obliczania wysokości dodatków mieszkaniowych
2011 3026 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/159/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
2011 3027 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela grupy mieszanej 5 - 6 latków
2011 3028 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI.127.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
2011 3029 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI.137.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia wysokości stawki procentowej
2011 3030 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego
2011 3031 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XV.78.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzyca na 2012r.
2011 3032 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Bytnica z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytnica na 2012 rok
2011 3033 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2012rok
2011 3034 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok
2011 3035 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 0007.152.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012
2011 3036 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV.191.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2012.
2011 3037 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XII.74.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2012 rok Gminy Łęknica.
2011 3038 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/118/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2012.
2011 2946 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/201/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2011 2947 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/202/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2011 2948 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/203/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2012
2011 2949 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/207/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej
2011 2950 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
2011 2951 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr Nr XV/64/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2011 2952 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2011 2953 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2011 2954 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
2011 2955 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVII/124/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy nieruchomości.
2011 2956 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVII/135/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012r.
2011 2957 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/106/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
2011 2958 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Rzepin
2011 2959 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr X.60.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 2960 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/79/11 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2009r. 
2011 2961 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/80/11 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012r. uchwala się, co następuje:
2011 2962 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/82/11 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Brody z dnia 14 lutego 2011r.
2011 2963 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/99/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
2011 2964 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/94/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie Programu współpracy w 2012 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2011 2965 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
2011 2966 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/69/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 2967 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 r.
2011 2968 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr X/96/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czerwieńsk.
2011 2969 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr X/98/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
2011 2970 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr X/100/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 2971 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobiegniewie.
2011 2972 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/69/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2973 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr IX/72/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2012
2011 2974 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lipinki Łużyckie i jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
2011 2975 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/77/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Szczaniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2012 r.
2011 2976 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2977 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2978 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Bytnica z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego
2011 2979 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Bytnica z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2980 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Bytnica z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty miejscowej, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej.
2011 2981 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIX.102.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVII.95.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 2982 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIX.103.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 2983 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 20 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2011 2984 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa.
2011 2985 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie.
2011 2986 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr X/53/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 30.11.2011r.
2011 2987 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/95/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom
2011 2988 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/74/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 2989 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/76/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 30 listopada 2011r. o zmianie uchwały w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2011 2990 2011-12-29 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-47(14)/2011/40/IX/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2011r.
2011 2991 2011-12-29 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-51(11)/2011/14720/III/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 grudnia 2011r.
2011 2992 2011-12-29 Decyzja Decyzja nr OSZ–4210-59(7)/2011/14720/II/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 grudnia 2011r.
2011 2993 2011-12-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Powiatu Gorzowskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla gminy Witnica - obszar wiejski, poprzez uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące działek ewidencyjnych objętych ustaleniem granic.
2011 2994 2011-12-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 19 grudnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowice przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2011 r.
2011 2995 2011-12-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 19 grudnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2011 r.
2011 2996 2011-12-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 578/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 października 2011r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 20.10.2011 r., sygn. akt II SA/Go 578/11 w sprawie czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Trzebiechów.
2011 2997 2011-12-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 584/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 października 2011r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 20.10.2011 r., sygn. akt II SA/Go 584/11 w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, z których mogą korzystać dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Zwierzynie.