Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Maj 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 955 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 956 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr 0007.37.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kruszyna
2011 957 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII.38.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: określenia zasad przeznaczania do sprzedaży lokali komunalnych, w tym ulg stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
2011 958 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII.39.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gubin o statusie miejskim
2011 959 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/17/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica.
2011 960 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/22/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób z terenu Gminy Świdnica w ośrodkach wsparcia
2011 961 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/25/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 962 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/68/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury we Wschowie oraz nadania statutu.
2011 963 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.
2011 964 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/53/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, i specjalistów dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.
2011 965 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 966 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Stare Kurowo
2011 967 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 968 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2011r. uchwalenia programu współpracy Gminy Zabór z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.
2011 969 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
2011 970 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/80/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
2011 971 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/31/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2011”.
2011 972 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz
2011 973 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej, kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012”, Stadionu Miejskiego im. dr Adama Szantruczka, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w Głębokim.
2011 974 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia czasu, w jakim przedszkola prowadzone przez Gminę Międzyrzecz świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokości opłat za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2011 975 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI//35/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
2011 976 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Miasta Słubice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu powołania i odwoływania członków Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 977 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 978 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011
2011 979 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/34/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 980 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/36/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 7 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
2011 981 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/42/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2011 982 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia na terenie gminy Witnica poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 983 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/ 48 /2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
2011 984 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/78/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Lubuskiego
2011 985 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr 195/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 kwietnia 2011r. uchwała Kolegium
2011 986 2011-05-05 Informacja Informacja nr OSZ-4110-6(4)/2011/1286/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 kwietnia 2011r.
2011 987 2011-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 kwietnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubniewicach przeprowadzonych w dniu 17 kwietnia 2011 r.
2011 988 2011-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 18 kwietnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Trzebiel przeprowadzonych w dniu 17 kwietnia 2011 r.
2011 989 2011-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 18 kwietnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Jasieniu przeprowadzonych w dniu 17 kwietnia 2011 r.
2011 990 2011-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 18 kwietnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubsku przeprowadzonych w dniu 17 kwietnia 2011 r.
2011 991 2011-05-05 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 24 marca 2011r. dotyczące danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Trzebiel
2011 992 2011-05-05 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Słubickiego z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 993 2011-05-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 marca 2011r.
2011 994 2011-05-05 Aneks Aneks nr 2 do Porozumienia zawartego w dniu 30 marca 2010 r. Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
2011 995 2011-05-05 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 264/09 z dnia 21 lipca 2009r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 lipca 2009r., sygn. akt I SA/Go 264/09 wraz z uzasadnieniem.
2011 996 2011-05-05 Wyrok Wyrok nr II SA Go 899 10 z dnia 26 stycznia 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 stycznia 2011r., sygn. akt II SA/Go 899/10 wraz z uzasadnieniem.
2011 997 2011-05-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 911/10 z dnia 27 stycznia 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 stycznia 2011r., sygn. akt II SA/Go 911/10 wraz z uzasadnieniem.
2011 998 2011-05-05 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 1333/10 z dnia 3 lutego 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 3 lutego 2011r., sygn. akt I SA/Go 1333/10 wraz z uzasadnieniem.
2011 999 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kopernika w miejscowości Drezdenko
2011 1000 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Okrężnej w miejscowości Drezdenko
2011 1001 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII.75.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra.
2011 1002 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr 204/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 20 kwietnia 2011r. uchwała Kolegium
2011 1003 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr 215/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 20 kwietnia 2011r. uchwała Kolegium
2011 1004 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr 230/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 20 kwietnia 2011r. uchwała Kolegium
2011 1005 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr 252/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 20 kwietnia 2011r. uchwała Kolegium
2011 1006 2011-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2011r. Porozumienie w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gmina Cybinka
2011 1007 2011-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2011r. Porozumienie w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Gorzów Wlkp.
2011 1008 2011-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2011r. Porozumienie w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiedzy Wojewodą Lubuskim a Gmina Gubin
2011 1009 2011-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2011r. Porozumienie w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Iłowa
2011 1010 2011-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2011r. Porozumienie w sprawie utrzymania grobów i cmewntarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kożuchów
2011 1011 2011-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2011r. Porozumienie w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kostrzyn nad Odrą
2011 1012 2011-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2011r. Porozumienie w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiedzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Krosno Odrzańskie
2011 1013 2011-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2011r. Porozumienie w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Lubsko
2011 1014 2011-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2011r. Porozumienie w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewoda Lubuskim a Gminą Międzyrzecz
2011 1015 2011-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2011r. Porozumienie w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Ośno Lubuskie
2011 1016 2011-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2011r. Porozumienie w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Rzepin
2011 1017 2011-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2011r. Porozumienie w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Skwierzyna
2011 1018 2011-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2011r. Porozumienie w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Słońsk
2011 1019 2011-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2011r. Porozumienie w sprawie utrzymania grobówe i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Świebodzin
2011 1020 2011-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2011r. Porozumienie w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Zielona Góra
2011 1021 2011-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2011r. Porozumienie w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Żagań
2011 1022 2011-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2011r. Porozumienie w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Żary
2011 1023 2011-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Skąpe z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skąpe
2011 1024 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Brody ".
2011 1025 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2015
2011 1026 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
2011 1027 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Brody.
2011 1028 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/32/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bledzew na lata 2011 -2016
2011 1029 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/37/11 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2011 1030 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2011r. zmiany uchwały Nr XXVIII/205/06 Rady Gminy Zabór z dnia 9 marca 2006r. w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze
2011 1031 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy placu na terenie miejscowości Zabór.
2011 1032 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/152/02 Rady Gminy Zabór z dnia 18 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 1033 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/245/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Drezdenko ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2011 1034 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/237/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie miasta i gminy Drezdenka
2011 1035 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V.28.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007-2012.
2011 1036 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V.30.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2011 1037 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V.31.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1038 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/205/97 Rady Gminy w Przewozie z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej” w Przewozie.
2011 1039 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminu wynagrodzenia za inkaso
2011 1040 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso.
2011 1041 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2011 1042 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1043 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr Nr VI.62.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Nowym Kisielinie
2011 1044 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr Nr VI.63.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 marca 2011r. nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
2011 1045 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/27/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych.
2011 1046 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/29/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2011r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Babimost.
2011 1047 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/30/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Babimost.
2011 1048 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i tryb finansowania realizacji zadania dotyczącego tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
2011 1049 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2011r.
2011 1050 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie programu współpracy gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2011 1051 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 marca 2011r. zmianiejąca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2011 1052 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu, transporcie i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie ze środków budżetu gminy
2011 1053 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania budowy przydomowych urządzeń związanych z ochrona wód.
2011 1054 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich i utworzenia Strzeleckiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich.
2011 1055 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/56/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2011 1056 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 1057 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VIII/40/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności i pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg.
2011 1058 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VIII/41/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa
2011 1059 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 marca 2011r. w sprawie utworzenia przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sulechowie
2011 1060 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 marca 2011r. o zmianie uchwały Nr III/26/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok
2011 1061 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Słubickiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2011 1062 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 marca 2011r.
2011 1063 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie usuniętego pojazdu
2011 1064 2011-05-12 Informacja Informacja nr GK.7113.1.2011 Burmistrza Miasta Lubsko z dnia 29 marca 2011r.
2011 1065 2011-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie.
2011 1066 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 1067 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały o opłatach za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól - Miasto.
2011 1068 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2011 1069 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Murzynowo na lata 2011-2019
2011 1070 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału sołectwa Krobielewko
2011 1071 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw dla nowo powstałych ulic w mieście Skwierzyna
2011 1072 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat targowych.
2011 1073 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/53/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zwrotu bonifikaty
2011 1074 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr 35/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1075 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr 36/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa
2011 1076 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1077 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/23/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy w roku 2011 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2011 1078 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach
2011 1079 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Żagań z dnia 28 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1080 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/37/11 Rady Gminy Żagań z dnia 28 marca 2011r. nadanie nazwy ulicy na terenie miejscowości Tomaszowo
2011 1081 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr 0007.31.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 marca 2011r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kargowej
2011 1082 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII.69.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2011r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.
2011 1083 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII.78.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia nazwy pomnika przyrody.
2011 1084 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII.79.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
2011 1085 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII.80.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania.
2011 1086 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII.81.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2011r. sprawie ustalenia Podstrefy Płatnego Parkowania.
2011 1087 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr X/36/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kożuchów
2011 1088 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr X/38/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom Gminy Kożuchów składników mienia do korzystania
2011 1089 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
2011 1090 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2011 1091 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/37/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie.
2011 1092 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII.33.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 31 marca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Pamięcinie.
2011 1093 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII.34.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 31 marca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Gen. J .H. Dąbrowskiego w Żabicach.
2011 1094 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII.38.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 31 marca 2011r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 1095 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg stanowiących własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2011 1096 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg stanowiących własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2011 1097 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr V/15/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz Uchwałę Nr XXXV/92/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 27 października 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 1098 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/20/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011".
2011 1099 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/23/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 marca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1100 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1101 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu
2011 1102 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: trybu udzielania rozliczania i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Jasień
2011 1103 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jasień i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2011 1104 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Kolsko
2011 1105 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
2011 1106 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany do uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 lutego 2011 r.
2011 1107 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIX/338/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sława w latach 2010 - 2014 opublikowanej Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 Nr 63 poz. 874,
2011 1108 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy.
2011 1109 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w Szprotawie.
2011 1110 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1111 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2011 1112 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1113 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień od tej opłaty oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa
2011 1114 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Trzciel
2011 1115 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały XXXIV/262/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzciel.
2011 1116 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
2011 1117 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłat lokalnych.
2011 1118 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2011 1119 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 1120 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy miejskiej Żagań
2011 1121 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Żaganiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1122 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/54/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Żagań o statusie miejskim.
2011 1123 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr LXII/103/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1124 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr LXIV/132/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych , deklaracji na podatek od nieruchomości , wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, a także wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.
2011 1125 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Punktu Filialnego w Mierkowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubsku
2011 1126 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsko
2011 1127 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubsku.
2011 1128 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa
2011 1129 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach.
2011 1130 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Żary z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie Statutu Zespołu Szkół w Grabiku
2011 1131 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr V/44/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 1132 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/62/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzepin.
2011 1133 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/63/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rzepin
2011 1134 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Głuchowie
2011 1135 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie.
2011 1136 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budzetu Powiatu Wschowskiego na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2011 1137 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/137/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski.
2011 1138 2011-05-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra.
2011 1139 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Santok w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Santok lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
2011 1140 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/177/08 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławie
2011 1141 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/37/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2011r. określenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach miasta Sławy
2011 1142 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/216/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie gminy Sława przez inne podmioty, niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2011 1143 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Żary z dnia 31 marca 2011r. w sprawie :określenia zasad udzielenia dotacji z budzetu gminy Żary na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków , zbiorników na gnojówkę i płyt gnojowych
2011 1144 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości opłaty targowej na obszarze gminySiedliskoi wyznaczenia inkasentów
2011 1145 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/41/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/141/2008 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadanych psów na obszarze gminy.
2011 1146 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/42/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/187/2009 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1147 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/43/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie Regulaminu dotyczącego udzielania dotacji z budżetu Gminy Siedlisko osobom fizycznym nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, ktore wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
2011 1148 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/46/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zasad dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siedlisko.
2011 1149 2011-05-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 15/11 z dnia 3 lutego 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 3 lutego 2011r., sygn. akt II SA/Go 15/11 wraz z uzasadnieiem.
2011 1150 2011-05-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 898/10 z dnia 16 lutego 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 16 lutego 2011r., sygn. akt II SA/Go 898/10 wraz z uzasadnieniem.
2011 1151 2011-05-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 14/11 z dnia 16 lutego 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 16 lutego 2011r., sygn. akt II SA/Go 14/11 wraz z uzasadnieniem.
2011 1152 2011-05-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 873/10 z dnia 17 lutego 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 lutego 2011r., sygn. akt II SA/Go 873/10 wraz z uzasadnienie.
2011 1153 2011-05-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1/11 z dnia 23 lutego 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 lutego 2011r., sygn. akt II SA/Go 1/11 wraz z uzasadnieniem.
2011 1154 2011-05-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 5/11 z dnia 23 lutego 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 lutego 2011r., sygn akt II SA/Go 5/11 wraz z uzasadnieniem.
2011 1155 2011-05-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 29/11 z dnia 23 lutego 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 lutego 2011r., sygn. akt II SA/Go 29/11 wraz z uzasadnieniem.
2011 1156 2011-05-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 6/11 z dnia 24 lutego 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 lutego 2011r., sygn. akt II SA/Go 6/11 wraz z uzasadnieniem.
2011 1157 2011-05-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 69/11 z dnia 10 marca 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 10 marca 2011r., sygn. akt II SA/Go 69/11 wraz z uzasadnieniem.
2011 1158 2011-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.52.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 1 lutego 2011r. rozstrzygnięcie nadzorcze
2011 1159 2011-05-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 30 marca 2011r. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
2011 1160 2011-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/11 Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 28 marca 2011r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gozdnica za 2010r.
2011 1161 2011-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2010r.
2011 1162 2011-05-31 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 1291/10 z dnia 17 lutego 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 lutego 2011r., sygn. akt I SA/Go 1291/10 wraz z uzasadnieniem.
2011 1163 2011-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 26/11 z dnia 17 lutego 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 lutego 2011r., sygn. akt II SA/Go 26/11 wraz z uzasadnieniem.
2011 1164 2011-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 70/11 z dnia 9 marca 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 9 marca 2011r., sygn. akt II SA/Go 70/11 wraz z uzasadnieniem.
2011 1165 2011-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/go 100/11 z dnia 24 marca 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 marca 2011r., sygn. akt II SA/Go 100/11 wraz z uzasadnieniem.
2011 1166 2011-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 109/11 z dnia 24 marca 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 marca 2011r., sygn. akt II SA/Go 109/11 wraz z uzasadnieniem.
2011 1167 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.TDom.0911-19/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 listopada 2010r.
2011 1168 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.MGrz.0911-4-27/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 listopada 2010r.
2011 1169 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.MGrz.0911-4-29/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 listopada 2010r.
2011 1170 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.IWit.0911-1-55/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2010r.
2011 1171 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.MGrz.0911-4-39/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2010r.
2011 1172 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.IWit.0911-1-63/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 grudnia 2010r.
2011 1173 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.77.2011.DKon Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lutego 2011r.
2011 1174 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.103.2011.DKon Wojewody Lubuskiego z dnia 15 marca 2011r.
2011 1175 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.106.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 24 marca 2011r.
2011 1176 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.130.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 24 marca 2011r.
2011 1177 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.133.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 30 marca 2011r.
2011 1178 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.107.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2011r.
2011 1179 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.128.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2011r.
2011 1180 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.129.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2011r.
2011 1181 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.137.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2011r.
2011 1182 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.141.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 6 kwietnia 2011r.
2011 1183 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.151.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2011r.