Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Wrzesień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1887 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VI/58/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty.
2011 1888 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VI/60/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Płoty
2011 1889 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 lipca 2011r. zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Lubiszyn do kategorii dróg gminnych
2011 1890 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od cen sprzedazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubiszyn.
2011 1891 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.
2011 1892 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1893 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Żagań z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXV/185/09 Rady Gminy Żagań z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2011 1894 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/66/11 Rady Gminy Żagań z dnia 10 sierpnia 2011r. zmiany w Uchwale Nr XXV/128/05 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań
2011 1895 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/67/11 Rady Gminy Żagań z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr IX/63/11 Rady Gminy Żagań z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Żagań
2011 1896 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI.69.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie:podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłków w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2011 1897 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1898 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI.64.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1899 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/ 41 /2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru złobków i klubów dziecięcych
2011 1900 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałego obwodu głosowania na terenie miasta Drezdenko
2011 1901 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1902 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domach Pomocy Społecznej w Rokitnie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 1903 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przytoczna
2011 1904 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/238/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów
2011 1905 2011-09-06 Informacja Informacja nr NU/0310-0050/11 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.
2011 1906 2011-09-06 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-14(15)/2011/13859/II/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 sierpnia 2011r.
2011 1907 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VIII / 68 / 2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Rybojady, gmina Trzciel
2011 1908 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XI.58.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.
2011 1909 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XI.59.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia czasu, w jakim przedszkole prowadzone przez Gminę Pszczew świadczy bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokość opłat za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych
2011 1910 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XI.60.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych.
2011 1911 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/87/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sławie Nr XXV/152/05 z 17 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sława.
2011 1912 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/88/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach miasta Sławy
2011 1913 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sława.
2011 1914 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/106/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.
2011 1915 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/109/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 1916 2011-09-07 Ogłoszenie Ogłoszenie nr V Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 30 sierpnia 2011r. O możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2011 1917 2011-09-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.332.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 5 września 2011r. rozstrzygnięcie nadzorcze
2011 1918 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/39/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania statutu sołectwu Sieńsk
2011 1919 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/87/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy nieruchomości.
2011 1920 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego północną część Zatorza
2011 1921 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1922 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2011 1923 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1924 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/64/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1925 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital i Domu Pomocy Społecznej “Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą.
2011 1926 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/222/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2011 1927 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/223/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1928 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/224/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Żary o statusie miejskim.
2011 1929 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/225/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Żarach
2011 1930 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/226/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze miasta w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 9 października 2011 r.
2011 1931 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/228/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu
2011 1932 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII/84/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze gminy Lubsko w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 1933 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie:zmian do Uchwały Nr VIII/43/2011 dotyczącej opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól.
2011 1934 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/63/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2011 1935 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/103/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
2011 1936 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/104/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 1937 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej.
2011 1938 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/110/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól - Miasto w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 1939 2011-09-12 Komunikat Komunikat Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 18 sierpnia 2011r. Zestawienie danych dotyczacych czynszu mieszkaniowego za I półrocze 2011 r.
2011 1940 2011-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 września 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Żurawie Bagno"
2011 1941 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr 0007.58.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kargowej
2011 1942 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Deszczno w związku z uczestniczeniem w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2011 1943 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XIII/99/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 1944 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XIII/100/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Samorządowemu w Strzelcach Krajeńskich
2011 1945 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XIII/102/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Strzelce Krajeńskie
2011 1946 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XIII/103/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobka i klubów dziecięcych
2011 1947 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Żary z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lubanicach.
2011 1948 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/66/11 Rady Gminy Żary z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie założenia przedszkola publicznego w Grabiku
2011 1949 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Żary z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/37/11 Rady Gminy Żary z dnia 5 maja 2011r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotna dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania
2011 1950 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Żary z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zasad rozliczania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa i logopedy
2011 1951 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Gminy Żary z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr IX/52/11 Rady Gminy Żary z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Grabiku
2011 1952 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Gminy Żary z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokosci stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytulu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podzialu nieruchomości
2011 1953 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa wsi Lemierzycko.
2011 1954 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1955 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1956 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/86/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze miasta w wyborach do Sejmu i Senatu RP
2011 1957 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII.74.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Zarządu Miasta Gubina w/s utworzenia obwodów głosowania
2011 1958 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII.75.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie : utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2011 1959 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodawa
2011 1960 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa
2011 1961 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/62/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa
2011 1962 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/63/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa
2011 1963 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Skąpe w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 r.
2011 1964 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Żary z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Statycie Sołectwa Drożków
2011 1965 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr X/77/11 Rady Gminy Żary z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Mirostowice Górne
2011 1966 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr X/78/11 Rady Gminy Żary z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Mirostowice Dolne
2011 1967 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr X/79/11 Rady Gminy Żary z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Miłowice
2011 1968 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII.57.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gronów
2011 1969 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII.58.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łagów
2011 1970 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII.59.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łagówek
2011 1971 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII.60.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niedźwiedź
2011 1972 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII.61.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Poźrzadło
2011 1973 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII.62.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sieniawy
2011 1974 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII.63.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stok
2011 1975 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII.64.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Toporów
2011 1976 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII.65.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żelechów
2011 1977 2011-09-15 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich.
2011 1978 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XV/64/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2011 1979 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VI.44.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 27 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Niedoradz
2011 1980 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII.53.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu samorządowym i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Łagów.
2011 1981 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/48/2011 RADA GMINY BOJADŁA z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bojadła na lata 2011 - 2014
2011 1982 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/109/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały określajacej wysokość stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
2011 1983 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/110/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin
2011 1984 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XIV.107.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 1985 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XIV.108.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 1986 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok
2011 1987 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Wschowskim
2011 1988 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Wschowskiego
2011 1989 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Wschowskiego mających charakter cywilnoprawny
2011 1990 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie nr 23/UMWP/BRDW/2011 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie powierzenia przez Województwo Lubuskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie zadań publicznych w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego, promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa, jak również turystyki na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego
2011 1991 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/67/11 Rady Gminy Żary z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Grabiku do Zespołu Szkół w Grabiku
2011 1992 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Rzepin
2011 1993 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 RADA GMINY BOJADŁA z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Bojadła
2011 1994 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 RADA GMINY BOJADŁA z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1995 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/55/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cybinka
2011 1996 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr XII/81/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
2011 1997 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
2011 1998 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr XII/102/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatu Krośnieńskiego w wyborach do Sejmu i Senatu RP.
2011 1999 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
2011 2000 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr IX.64.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr VI/43/2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2001 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr XI/58/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 2002 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr XI/62/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Szczańcu prowadzonym przez Gminę Szczaniec
2011 2003 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 1 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2011 2004 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach.
2011 2005 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 2006 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/64/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Międzyrzecz
2011 2007 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2011 2008 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 2009 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr XI/57/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 2010 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/40/2011 z dnia 7 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej przedszkoli samorządowych w Gminie Bytnica.
2011 2011 2011-09-20 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Żagańskiego z dnia 7 września 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żagańskiego
2011 2012 2011-09-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 269/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2011r., sygn. akt II SA/Go 269/11 wraz z uzasadnieniem
2011 2013 2011-09-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 306/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2011r., sygn. akt II SA/Go 306/11.
2011 2014 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/72/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic H. Sawickiej, Kolejowej, J. Słowackiego w Rzepinie - działki nr ewid. 917/129, 917/130, 917/131
2011 2015 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/78/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starego Miasta” w Żaganiu
2011 2016 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/54/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości (gruntów użytkowanych rolniczo i na cele inne niż rolnicze) stanowiących własność Gminy Świdnica
2011 2017 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/57/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/11 Rady Gminy Świdnica w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdnica.
2011 2018 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XVIII.133.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek.
2011 2019 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XVIII.134.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2011 2020 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XVIII.135.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 2021 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XVIII.136.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania.
2011 2022 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XVIII.142.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra.
2011 2023 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XVIII.143.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna.
2011 2024 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XVIII.144.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym oraz u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
2011 2025 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XVIII.145.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Zielonej Górze.
2011 2026 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XVIII.146.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 4 w Zielonej Górze.
2011 2027 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XVIII.147.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 7 w Zielonej Górze.
2011 2028 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/79/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2029 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr X/53/11 w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
2011 2030 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz określenia granic obwodów tych szkół.
2011 2031 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania
2011 2032 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/95/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Krosno Odrzańskie oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym
2011 2033 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/97/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Szklarka Radnicka
2011 2034 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/98/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 1 w Krośnie Odrzańskim
2011 2035 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 2 w Krośnie Odrzańskim
2011 2036 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX.67.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy w Otyniu nr XVII/64/2007 z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Otyń
2011 2037 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/56/11 Rada Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie
2011 2038 2011-09-22 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 13 września 2011r.
2011 2039 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XV/73/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2011 2040 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XV/75/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2011 2041 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2011 2042 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, nauczycielom zajęć rewalidacyjnych.
2011 2043 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie
2011 2044 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowaną przez Państwową Straż Pożarną
2011 2045 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/50/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, z których mogą korzystać dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Zwierzynie.
2011 2046 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 2 września 2011r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa
2011 2047 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr LXXI/519/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
2011 2048 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 2 września 2011r. zmieniająca uchwałę Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2011 2049 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 2050 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 5 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasady usytuowania na terenie gminy Małomice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 2051 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 5 września 2011r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam wynikającego z przedsięwzięć nie realizowanych przez Gminę Małomice.
2011 2052 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2002 Rady Gminy w Przewozie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Przewóz.
2011 2053 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 8 września 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2011 2054 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/82/11 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie w Santoku oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 2055 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 9 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Kłodawa do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu
2011 2056 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr X/66/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 września 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Szlichtyngowa.
2011 2057 2011-09-23 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-33(13)/2011/3706/VI/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 września 2011r.
2011 2058 2011-09-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Gorzowskiego z dnia 9 września 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwaną dalej „Powiatową Radą”
2011 2059 2011-09-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 353/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 czerwca 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 czerwca 2011r., sygn. akt II SA/Go 353/11.
2011 2060 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, dla których zarządcą jest Gmina Słubice.
2011 2061 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Zabór z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zabór
2011 2062 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej Nr 000816F obręb wsi Skórzyn.
2011 2063 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr V/38/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Maszewo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2064 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty  budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 2065 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin pedagogów, logopedów i psychologów
2011 2066 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie
2011 2067 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Trzebiechów oraz granic ich obwodów.
2011 2068 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowego ich wykorzystywania
2011 2069 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Edukacyjnemu w Trzebiechowie
2011 2070 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów.
2011 2071 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów
2011 2072 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Regulaminu placu zabaw obowiązującego na terenie Gminy Trzebiechów
2011 2073 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XII/50/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Babimost
2011 2074 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XI/126/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 2075 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/81 /11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 2076 2011-09-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2011 Starosty Żarskiego z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żarskiego.
2011 2077 2011-09-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.265.2011.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 25 lipca 2011r.
2011 2078 2011-09-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.310.2011.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 8 sierpnia 2011r.
2011 2079 2011-09-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.318.2011.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 8 sierpnia 2011r.
2011 2080 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr I/10/2011 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2011.
2011 2081 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stare Kurowo za 2010 rok.
2011 2082 2011-09-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2010