Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Styczeń 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1 2012-01-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 2 stycznia 2012r.
2012 2 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/93/11 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Brody Nr XII/80/11 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012r.  uchwala, co następuje:
2012 3 2012-01-11 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.4.2011 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 września 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Babimost zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego
2012 4 2012-01-11 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.5.2011 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 31 października 2011r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kargowa
2012 5 2012-01-11 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.6.2011 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 31 października 2011r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi
2012 6 2012-01-11 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.7.2011 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Zabór zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego
2012 7 2012-01-11 Informacja Informacja nr OSZ-4110-25,26(6)/2011/374/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2011r.
2012 8 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji na podatek od nieruchomości
2012 9 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklarcji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
2012 10 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklarcji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego
2012 11 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/67/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 12 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbie oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2012 13 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/108/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie: stawek opłaty targowej na terenie Gminy Rzepin.
2012 14 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rzepin w latach 2012 – 2016 .
2012 15 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zielonogórskiego
2012 16 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2012 17 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej wzory formularzy obowiązujących na terenie Gminy Słońsk w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2012 18 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Słońsk oraz jej jednostkom podległym
2012 19 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słońsk
2012 20 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/316/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/123/11 Rady Miejskiej w Żarach z dn. 26.05.2011r.
2012 21 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/314/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Żarach w sprawie stosowania zasad przy zawieraniu umów dzierżawy za grunty
2012 22 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/315/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Żarach nr X/129/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r.
2012 23 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XII.71.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Stare Kurowo
2012 24 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XI.90.2011 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/155/2001 w sprawie ustalenia wysokości procentowej opłaty adiacenckiej.
2012 25 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XI.88.2011 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X.75.2011 z dnia 28 października 2011r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 26 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XI.102.2011 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2011r. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łagów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2012 r.
2012 27 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/162/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia miejscowości w których pobiera się opłatę miejscową, określenia wysokości stawek opłaty miejscowej i terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2012 28 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/93/11 Rady Gminy Żagań z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze. zm.), na rok 2012.
2012 29 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/94/11 Rady Gminy Żagań z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawiew nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2012 30 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bogdaniec
2012 31 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/122/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 32 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XI.83.2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr X.78.2011 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2012 33 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XI.80.2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 34 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 20 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat oraz wysokości kosztów usuwanie i przechowywania pojazdów
2012 35 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie do realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 36 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Zbąszynek, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 37 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr 92/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych należących do zasobu gminy na okres co najmniej jednomiesięczny
2012 38 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr 93/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Iłowa na lata 2012-2016
2012 39 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/144/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Świebodzin, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 40 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/75/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
2012 41 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/61/11 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 r.
2012 42 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 105/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia zasad korzystania z gminnych placów zabaw
2012 43 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany statutu międzygminnego związku pod nazwą „Puszcza Drawska” stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIII/146/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin o nazwie: „Puszcza Drawska” i przyjęcia jego statutu.
2012 44 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr IX.72.2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tatarki.
2012 45 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.
2012 46 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 47 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie Gminy Lubniewice
2012 48 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2012 49 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/132/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Skwierzyna
2012 50 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/136/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z dożywiania.
2012 51 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/143/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2012 52 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/297/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 53 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/291/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok.
2012 54 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/293/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarach.
2012 55 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przewóz.
2012 56 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/85/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
2012 57 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII.100.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: programu współpracy na rok 2012 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2012 58 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr Nr XV/82/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 59 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/57/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 60 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.179.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kwiatowego w Zielonej Górze.
2012 61 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.182.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 62 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.183.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.
2012 63 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.186.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym oraz u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
2012 64 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 listopada 2011r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, dla których zarządcą jest Gmina Słubice.
2012 65 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/90/11 Rady Miejskiej Jasień z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012.
2012 66 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/101/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 67 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tuplice oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu
2012 68 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuplice
2012 69 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Tuplice
2012 70 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Tuplice
2012 71 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich transportu, na terenie Gminy Tuplice
2012 72 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/104/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczenia dotacji celowych na inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
2012 73 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/95/11 Rada Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 74 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/97/11 Rada Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie uznania dwóch obiektów położonych na terenie Gminy Kłodawa jako użytki ekologiczne .
2012 75 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/102/11 Rada Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmiany nazw ulicy w miejscowości Kłodawa
2012 76 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/103/11 Rada Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Chwalęcice
2012 77 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 0007.101.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa
2012 78 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 0007.102.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa
2012 79 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 0007.103.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych
2012 80 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 0007.111.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kargowa, przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej
2012 81 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 0007.113.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa oraz określenia granic ich obwodów.
2012 82 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Świdnica, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz upoważnienia Wójta Gminy do stanowienia o ich wysokości
2012 83 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/74/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Buchałów gmina Świdnica.
2012 84 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/120/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 15 grudnia 2011r. W sprawie nadania nazw ulic miejscowości Lubogoszcz
2012 85 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/124/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 19 grudnia 2011r. W sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Sława.
2012 86 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczenia dotacji celowych na inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
2012 87 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/89/11 Rady Gminy Żagań z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny, informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek leśny oraz załączników do tych informacji i deklaracji.
2012 88 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Bogdaniec
2012 89 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV.73.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 90 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV.71.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 91 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 536/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 2011r.
2012 92 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 546/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 2011r.
2012 93 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 557/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 2011r.
2012 94 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy w roku 2012 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2012 95 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/91/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2012 96 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/92/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie opłaty miejscowej na 2012 rok
2012 97 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2012 98 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/157/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2011r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2012 99 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 0007.161.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 100 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2012 roku
2012 101 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Trzebiechów
2012 102 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/94/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebiechów na lata 2012-2017
2012 103 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/111/11 Rady Gminy Santok z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/101/11 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 104 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV.77.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla osób fizycznych i prawnych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2012 105 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/207/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przewozie.
2012 106 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.
2012 107 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XXV.199.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2012 108 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 109 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ośno Lubuskie
2012 110 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Ośno Lubuskie
2012 111 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII/221/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2012 112 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII.88.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2012 113 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII.89.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łęknica.
2012 114 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII.87.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007-2012.
2012 115 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 571/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 grudnia 2011r.
2012 116 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 572/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 grudnia 2011r.
2012 117 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 581/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 grudnia 2011r.
2012 118 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 601/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 grudnia 2011r.
2012 119 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 602/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 grudnia 2011r.
2012 120 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 604/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 grudnia 2011r.
2012 121 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 605/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 grudnia 2011r.
2012 122 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 606/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 grudnia 2011r.
2012 123 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/102/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica.
2012 124 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/103/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2012 r.
2012 125 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/92/11 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie : zmian do statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach.
2012 126 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/90/11 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2011r. uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach
2012 127 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały określającej stawki podatku od środków transportowych.
2012 128 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII.72.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia na lata 2012 – 2016 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stare Kurowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2012 129 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII.80.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Droszków.
2012 130 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XI.82.2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolsko
2012 131 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/327/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 1 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy turystyczno-sportowej Osiek-Dobiegniew.
2012 132 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/86/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Rady Powiatu Słubickiego na 2011 rok
2012 133 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
2012 134 2012-01-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.455 2011.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2011r.
2012 135 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszewo.
2012 136 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/103/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2012.
2012 137 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2012
2012 138 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbie na 2012 r.
2012 139 2012-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wojewody Lubuskiego z dnia 31 grudnia 2011r.
2012 140 2012-01-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.463.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2011r.
2012 141 2012-01-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planuy ochrony dla rezerwatu przyrody "Kręcki Łęg"
2012 142 2012-01-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dębowy Ostrów”.
2012 143 2012-01-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dąbrowa Brzeźnicka”.
2012 144 2012-01-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Święte”.
2012 145 2012-01-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.473.2011TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 146 2012-01-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4130.27.15.2011TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2011r.
2012 147 2012-01-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.460.2011TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2011r.
2012 148 2012-01-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.480.2011.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 30 grudnia 2011r.
2012 149 2012-01-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.478.2011.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2011r.
2012 150 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/81/11 Rady Gminy Szcaniec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2012
2012 151 2012-01-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 698/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 października 2011r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 27.10.2011 r., sygn. akt II SA/Go 698/11, w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Witnica (...).
2012 152 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XI.89.2011 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Łagów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 153 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/146/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 154 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/147/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2012 155 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/148/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2012 156 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/149/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2012 157 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/150/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2012 158 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/153/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/68/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim
2012 159 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/146/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 160 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/146/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
2012 161 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/62/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”.
2012 162 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/58/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata .
2012 163 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/125/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie : określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, deklaracji na podatek od nieruchomości, wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, a także wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.
2012 164 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/126/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 16 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr LXII/103/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości zmienionej uchwałą Nr VI/37/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2011 r. zmieniającą uchwałę Nr LXII/103/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 165 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/118/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu
2012 166 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII/224/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 167 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
2012 168 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2012.
2012 169 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011r. uchwała budżetowa na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.
2012 170 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/113/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012
2012 171 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2012
2012 172 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/165/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2012 rok.
2012 173 2012-01-16 Informacja Informacja nr OSZ-4110-56(7)/2011/2012/627/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 stycznia 2012r. o decyzji Nr OSZ/56(6)/2011/2012/627/JC
2012 174 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/81/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach.
2012 175 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Słońsk na 2012 rok
2012 176 2012-01-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 9 stycznia 2012r. o zmianie w składzie Sejmiku Województwa Lubuskiego
2012 177 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII.144.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz określenia sposobu dokumentowania wykonania obowiązku w zakresie utrzymania porządku i czystości.
2012 178 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII .143.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Zielona Gora, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 179 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII.142.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Zielona Góra
2012 180 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr IX/80/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 181 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr IX/85/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 182 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr IX/87/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2012 183 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany do uchwały nr IX/67/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2012 184 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr X/84/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipinkach Łużyckich
2012 185 2012-01-16 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-58(7)/2011/2012/14725/II/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 stycznia 2012r.
2012 186 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 2012 r.
2012 187 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2012
2012 188 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 189 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przekazania do prowadzenia punktów przedszkolnych w miejscowościach Lubinicko i Rusinów.
2012 190 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy
2012 191 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2012 192 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku do wymiaru podatku rolnego
2012 193 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/80/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2012 194 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/81/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Babimost w latach 2012 – 2016.
2012 195 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica
2012 196 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIV/79/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.
2012 198 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/98/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2012 199 2012-01-17 Informacja Informacja nr SGK.III.6621.6.1.2011 Starosty Sulęcińskiego z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia operatu ewidencji gruntów i budynków
2012 200 2012-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2012 Starosty Sulęcińskiego z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tursku
2012 201 2012-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.75.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lutego 2011r.
2012 202 2012-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.79.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 4 marca 2011r.
2012 203 2012-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.78.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 4 marca 2011r.
2012 204 2012-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.83.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 lutego 2011r.
2012 205 2012-01-17 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2012r.
2012 206 2012-01-17 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2012 r.
2012 207 2012-01-17 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-1(7)/2012/386/X/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2012r.
2012 208 2012-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.162.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2011r.
2012 209 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/85/11 Rady Gminy Szcaniec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/267/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczaniec
2012 210 2012-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.163.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2011r.
2012 211 2012-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.166.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2011r.
2012 212 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic lokalnych i dróg dojazdowych w obrębach Borek, Głuchów, Gębice, Mieszkowo, Ostrzyce, Podlegórz, Radowice, Swarzynice i Trzebiechów w gminie Trzebiechów .
2012 213 2012-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.189.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 maja 2011r.
2012 214 2012-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.244.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2011r.
2012 215 2012-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.441.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2011r.
2012 216 2012-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.462.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2011r.
2012 217 2012-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.12.2012.IWit. Wojewody Lubuskiego z dnia 11 stycznia 2012r.
2012 218 2012-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.13.2012.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 11 stycznia 2012r.
2012 219 2012-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 12 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szczaniec
2012 220 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Zabór z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zabór z organizacjami pozarządowymi na rok 2012
2012 221 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr X/73/11 Rady Gminy Zabór z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zabór przez osoby prawne lub fizyczne
2012 222 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Gminy Zabór z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Zabór
2012 223 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/137/11 Rady Gminy Żary z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : stawek i opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu tereytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Żary
2012 224 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/139/11 Rady Gminy Żary z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Olszyńcu
2012 225 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/146/11 Rady Gminy Żary z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
2012 226 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/150/11 Rady Gminy Żary z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
2012 227 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2012 228 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego planu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Lubniewice na lata 2012 – 2016.
2012 229 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubniewice
2012 230 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych
2012 231 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Skąpe, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 232 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XI.6.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.
2012 233 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 234 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 235 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłat lokalnych.
2012 236 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
2012 237 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/100/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: uchwały budżetowej gminy na rok 2012.
2012 238 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XI.85.2011 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Łagów na rok 2012.
2012 239 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XII.65.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Stare Kurowo na 2012 rok.
2012 240 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
2012 241 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/299/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 242 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVI/77/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2012.
2012 243 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/ 91/ 11 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2012 244 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XII/106/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/269/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu umarzania i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających powiatowi krośnieńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym
2012 245 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 1.2012 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie zawodowe pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2012
2012 246 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/109/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 247 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/91/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 248 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi
2012 249 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania odpadów na terenie Gminy miejskiej Żagań.
2012 250 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/59/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 listopada 2011r.
2012 251 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2012 252 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny , wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego ,leśnego oraz wzoru załączników do deklaracji i informacji
2012 253 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok .
2012 254 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr X/62/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 255 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawiezarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 256 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami.
2012 257 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami.
2012 258 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami.
2012 259 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/134/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól, uchwalonego uchwałą Nr LVI/349/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2009 r., obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Grota Roweckiego, Towarową, Topolową i Wrocławską, w części dotyczącej działek nr 592/8, 592/13 i 592/14.
2012 260 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 112/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa
2012 261 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 113/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2012 262 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 114/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 263 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XV/81/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice w obrębie Śliwnik.
2012 264 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/158/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 265 2012-01-19 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku
2012 266 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII.91.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego
2012 267 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XX.109.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w/s programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego
2012 268 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XX.110.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2012 269 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2012 rok.
2012 270 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogród Bobrzański.
2012 271 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale o ustaleniu regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w pacówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.
2012 272 2012-01-19 Lista Lista Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze; Wojewody Lubuskiego z dnia 11 stycznia 2012r.
2012 273 2012-01-19 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 761/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 listopada 2011r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17.11.2011 r., sygn. akt II 761/11 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawa
2012 274 2012-01-19 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 744/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 listopada 2011r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 09.11.2011 r., sygn. akt II SA/Go 744/11 w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego.
2012 275 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bytom Odrzański i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych
2012 276 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr X/92/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bytom Odrzański na lata 2007-2012
2012 277 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 278 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Programu współpracy Gminy Tuplice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
2012 279 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/47/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Tuplice oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu
2012 280 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XX/158/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/194/04 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 czerwca 2004 r. określającej stawki opłaty targowej na terenach otwartych w mieście i gminie Słubice.
2012 281 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XX/159/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowisku przy Placu Przyjaźni w Słubicach
2012 282 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Witnica z orgaznizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2012 283 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy.
2012 284 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania
2012 285 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
2012 286 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/118/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości
2012 287 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany dotychczasowych nazw ulic w mieście Witnica
2012 288 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdnica na 2012 rok.
2012 289 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/96/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
2012 290 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/83/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cybinka
2012 295 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2011 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Nowa Sól z Organizacjami Pozarządowymi w 2012 roku.
2012 296 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII/106/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2012 rok
2012 293 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr X/77/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2012
2012 292 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII.149.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zielona Góra na 2012 rok
2012 294 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 grudnia 2011r. W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NA 2012 ROK
2012 291 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XI.84.2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kolsko na rok 2012.
2012 297 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2012.
2012 298 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w „Rocznym Programie Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2012”.
2012 299 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 0007.118.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2012 rok
2012 300 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 0007.123.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie podziału miasta Kargowa na osiedla
2012 301 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 0007.124.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu osiedla Górna Kargowa
2012 302 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 0007.125.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Dolna Kargowa
2012 303 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 0007.126.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Zamieście
2012 304 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 0007.128.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
2012 305 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 0007.129.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 306 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/92/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2012r. Powiatu Żarskiego
2012 307 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Brzeźnica, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2012 308 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 listopada 2011r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 309 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzeźnica.
2012 310 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIII.113.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012 GMINY OTYŃ
2012 311 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/146/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 312 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/147/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie.
2012 313 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2012.
2012 314 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 0007.168.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze miasta Sulechów
2012 315 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XII/103/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2012”.
2012 316 2012-01-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Zielonogórskiego z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu Dom Dziecka na rok 2012.
2012 317 2012-01-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2012 Starosty Zielonogórskiego z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Bełczu i Trzebiechowie na rok 2012.
2012 318 2012-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151 - 272/2010 Burmistrza Sulechowa z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz stawki czynszu za najem lokali socjalnych na terenie Gminy Sulechów.
2012 319 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XV/105/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 910/95, położonej przy ul. Morelowej w Rzepinie
2012 320 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przewóz na rok 2012.
2012 321 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa
2012 322 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2012 rok
2012 323 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XX.113.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2012 r.
2012 324 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Cmentarzy Komunalnych oraz opłat obowiązujących na Cmentarzach Komunalnych w Gminie Lubiszyn
2012 325 2012-01-24 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Bobrowice z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie realizacji zadania z zakresu oświaty dotyczącego zapewnienia transportu uczniów zamieszkałych w miejscowości Stary Zagór położonej w Gminie Dąbie z miejscowości Dychów do Gimnazjum w Bobrowicach
2012 326 2012-01-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 18/2012/PZD Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 2 stycznia 2012r.
2012 327 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/153/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2012
2012 328 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2012 r.
2012 329 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr Uchwała budżetowa na rok 2012 Rady Gminy Zabór z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetu na rok 2012
2012 330 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/95/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
2012 331 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/94/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2012 r.
2012 332 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/152/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Skwierzyna
2012 333 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XI1/91/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2012
2012 334 2012-01-25 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2012r. do porozumienia zawartego dnia 22 marca 2011r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. niektórych zadań dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
2012 335 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie Statutu Gminy Bytnica
2012 336 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XV/79/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2012 r.
2012 337 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012
2012 338 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/166/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.
2012 339 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XV/151/11 Rady Gminy Żary z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 340 2012-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr I Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Dobiesław” w Dobiegniewie w 2012 r.
2012 341 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały NR IV/22/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27stycznia 2011 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2012 342 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku
2012 343 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/101/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2012 rok.
2012 344 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2011 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2012 rok.
2012 345 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/91/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2012
2012 346 2012-01-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I Starosty Starosty Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 26 stycznia 2012r. SPRAWOZDANIE Starosty Strzelecko – Drezdeneckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku.
2012 347 2012-01-27 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 784/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 listopada 2011r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 23.11.2011 r., sygn. akt II SA/Go 784/11 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów pojazdów samochodowych na drogach publicznychmiasta Żagań
2012 348 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2011r. ustalenia kierunków rozwoju gospodarki ściekowej w Gminie Zabór.
2012 349 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/22/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia kierunków rozwoju gospodarki ściekowej w Gminie Zabór.
2012 350 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok
2012 351 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr 58/XII/2011 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Powiatu Gorzowskiego na 2012 rok.
2012 352 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Krzeszyce
2012 353 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 354 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/76/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok Gminy Zwierzyn
2012 355 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sława.
2012 356 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr NR XIII/71/11 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
2012 357 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2012 r.
2012 358 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Brzeźnica
2012 359 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XV/92/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/62/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 360 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XV/93/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/64/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2012 361 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XV/94/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów.
2012 362 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2012 363 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 364 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/176/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy.
2012 365 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasień na rok 2012.
2012 366 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr XIV/109/11 Rada Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Rada Gminy Kłodawa na 2012 rok.
2012 367 2012-01-31 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 30 stycznia 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Krosna Odrzańskiego i Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim przed upływem kadencji
2012 368 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 61/XII/2011 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok.
2012 369 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 65/XII/2011 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w 2012 roku.
2012 370 2012-01-31 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Żarskiego z dnia 20 stycznia 2012r. z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Żarskim w 2011roku
2012 371 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego
2012 372 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia " Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie"
2012 373 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Dąbie oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym
2012 374 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbie.
2012 375 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach.
2012 376 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/231/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz samorządowych osób prawnych prowadzących działalność kulturalną
2012 377 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kożuchów
2012 197 2012-01-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór.