Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Październik 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1717 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XX/129/12 Rady Gminy Żagań z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXV/128/05 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań
2012 1718 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1719 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1720 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXI/141/12 Rady Gminy Żagań z dnia 27 września 2012r. w sprawie w sprawie zmiany w Uchwale Nr XX/129/12 Rady Gminy Żagań z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXV/128/05 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań
2012 1721 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego
2012 1722 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/80/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2012 1723 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie pozbawienia drogi nr 1111 F kategorii drogi powiatowej położonej na terenie Gminy Trzebiel.
2012 1724 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od wlaścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wymiarki.
2012 1725 2012-10-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.296.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2012r.
2012 1726 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV.129.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2013
2012 1727 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV.128.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 1728 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII.298.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Miasta na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1729 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XX / 146 / 12 Rady Gminy Brody z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Brody jest organem prowadzącym
2012 1730 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XX / 145 /12 Rady Gminy Brody z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian do uchwały Nr XV/116/08 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2008-2012.
2012 1731 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 1 października 2012r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego Nr 3 w Strzelcach Krajeńskich dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich.
2012 1732 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXX/286/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2012 1733 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr 0007.209.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Sulechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1734 2012-10-03 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 0007.1.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 września 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Sulechów
2012 1735 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/110/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 1736 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Słubice na stałe okręgi wyborcze.
2012 1737 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 września 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok
2012 1738 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr 142/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 1739 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr 143/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1740 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr 144/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów
2012 1741 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr 145/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2012 1742 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr 146/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1743 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr 147/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1744 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXI/76/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2012 1745 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/168/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 września 2012r. w sprawie: podziału gminy Santok na okręgi wyborcze.
2012 1746 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/167/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gralewo
2012 1747 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów, pedagogów szkolnych i psychologów
2012 1748 2012-10-03 Porozumienie Porozumienie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 28 września 2012r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przedszkola specjalnego  pomiędzy:  Gminą Strzelce Krajeńskie  reprezentowaną przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich – Wiesława Sawickiego,  przy kontrasygnacie Skarbnika - Adama Skrockiego  a  Powiatem Strzelecko – Drezdeneckim  reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:  1.Andrzej Bajko – Starosta,  2.Wiesław Pietruszak – Wicestarosta,  przy kontrasygnacie Wandy Podhajnej – Skarbnika.
2012 1749 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/164/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwieńsk na lata 2012- 2016
2012 1750 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2012 1751 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/73/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2012 1752 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/78/11 Rady Gminy Bledew z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagroczenia za inkaso
2012 1753 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/75/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 1754 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/180/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 września 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/278/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych akwenach wodnych Powiatu Krośnieńskiego
2012 1755 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 września 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, położonego w granicach administracyjnych Gminy Deszczno
2012 1756 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Deszczno
2012 1757 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1758 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Bytnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1759 2012-10-04 Porozumienie Porozumienie nr WKU 01/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2012r.
2012 1760 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/396/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 września 2012r. w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu 01 Listopada 2012 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2012 1761 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.156.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 września 2012r. w sprawie : podziału Gminy Gubin o statusie miejskim na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1762 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.157.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 września 2012r. w sprawie: podziału Gminy Gubin o statusie miejskim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1763 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
2012 1764 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr 424/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 3 października 2012r.
2012 1765 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr 425/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 3 października 2012r.
2012 1766 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr 113/XVI/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 102/XV/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i parkowanie pojazdów na 2012 rok.
2012 1767 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr 114/XVI/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 1768 2012-10-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2012r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w IV kwartale 2012 roku i I kwartale 2013 roku na terenie Województwa Lubuskiego
2012 1769 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/276/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule, gmina Świebodzin
2012 1770 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach etatu łączonego.
2012 1771 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 września 2012r. w sprawie w sprawie udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowosolskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2012 1772 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1773 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krzeszycach
2012 1774 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXI.116.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Stare Kurowo.
2012 1775 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVII.113.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Zabór na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1776 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVII.114.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1777 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania nazwy skwerowi połozonemu na terenie miejscowości Lubiszyn
2012 1778 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXV/168/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 3 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Lubsko na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1779 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV.133.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Łagów na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1780 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV.134.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Łagów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 1781 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV.130.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 26 września 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje oraz sposób i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
2012 1782 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
2012 1783 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1784 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 września 2012r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2012 1785 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/119/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Gozdnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 1786 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/118/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Gozdnica na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1787 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1788 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XX.40.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 września 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr VI/43/2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1789 2012-10-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I/2012 Wójta Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GUBIN ZA 2011 ROK
2012 1790 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2012 1791 2012-10-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 8 października 2012r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Świebodzinie
2012 1792 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Dobiegniewie dotyczących utworzenia Celowego Związku Gmin „Puszcza Drawska” i przyjęcia jego statutu.
2012 1793 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Skąpe na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1794 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Skąpe na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1795 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 września 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw i osiedla Gminy Skąpe
2012 1796 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/119/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 17 września 2012r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Nowe Miasteczko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 1797 2012-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 322 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 października 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobiegniewie
2012 1798 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXV.289.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Raculi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2012 1799 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowej Soli.
2012 1800 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 1801 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom.
2012 1802 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom.
2012 1803 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 1804 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII.101.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 września 2012r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2012 1805 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/132/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 1 października 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Sulęcin na stałe okręgi wyborcze.
2012 1806 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/133/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 1 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Sulęcin
2012 1807 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/135/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 1 października 2012r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie.
2012 1808 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/138/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 1 października 2012r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałym ulicom w miejscowości Ostrów, gmina Sulęcin.
2012 1809 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XVI/134/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 1810 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/394/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wlkp.
2012 1811 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w  Nowym Miasteczku
2012 1812 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XVII.115.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Przytok.
2012 1813 2012-10-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.297.2012.AHor Wojewody Lubuskiego
2012 1814 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 września 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubrza i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
2012 1815 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Lubrza
2012 1816 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubrza.
2012 1817 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2013 – 2017.
2012 1818 2012-10-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.321.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 9 października 2012r.
2012 1819 2012-10-11 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-73(5)/2012/13859/III/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespołu Zarzadców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2012 1820 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2012 1821 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/163/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 września 2012r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 1822 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Tuplice na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 1823 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 września 2012r. w sprawie: podziału Gminy Tuplice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1824 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XX.133.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Uście.
2012 1825 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuplice oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1826 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tuplice oraz określenia regulaminu nadawania
2012 1827 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/126/2009 Rady Gminy Tuplice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania oraz ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice.
2012 1828 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale z dnia 29 czerwca 2012r. Nr XVI/82/2012 Rady Gminy Tuplice w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania z obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa i logopedy.
2012 1829 2012-10-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 14 września 2012r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia wojewódzkiego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie
2012 1830 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/72/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Miasta Żagań.
2012 1831 2012-10-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Sulęcińskiego z dnia 12 października 2012r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwanej dalej „Powiatową Radą”.
2012 1832 2012-10-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 15 października 2012r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Wschowie.
2012 1833 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/164/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 4 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Witnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1834 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/163/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 4 października 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Witnica na stałe okręgi wyborcze
2012 1835 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXX/281/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 września 2012r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku
2012 1836 2012-10-17 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie termomodernizacji Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Witnicy zawarte 30 maja 2012 r. w Gorzowie Wielkopolskim
2012 1837 2012-10-17 Porozumienie Porozumienie nr 2 Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie realizacji wspólnego projektu o nazwie „Budowa warsztatów zawodowych przy Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej – Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą” zawarte w Kostrzynie nad Odrą dnia 27 czerwca 2012 roku
2012 1838 2012-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 313 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2012r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim
2012 1839 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXV/199/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Krośnieńskiej i ulicy Polnej w obrębie Osiecznica gmina Krosno Odrzańskie.
2012 1840 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 4 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2012 1841 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 4 października 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Witnica na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 1842 2012-10-17 Porozumienie Porozumienie Rady Gminy Zielona Góra z dnia 17 października 2012r. w sprawie wspólnego wykonania zadania publicznego polegającego na zleceniu wykonania opracowania: aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Zielona Góra i projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zielona Góra.
2012 1843 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 4 października 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Witnica
2012 1844 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/379/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy strefą przemysłową a zachodnią granicą miasta w Gorzowie Wlkp.
2012 1845 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 września 2012r. w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz uchylenia uchwały
2012 1846 2012-10-18 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 524/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 sierpnia 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 02.08.2012 r., sygn. akt II SA/Go 524/12 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stare Kurowo.
2012 1847 2012-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.302.2012.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 28 września 2012r.
2012 1848 2012-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.308.2012IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 2 października 2012r.
2012 1849 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XX/159/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Łagowiec, gmina Trzciel
2012 1850 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/94/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bieżyce
2012 1851 2012-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.314.2012AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 2 października 2012r.
2012 1852 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXV.282.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela , nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
2012 1853 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/58/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w kwartale ulic: Plac Kilińskiego, Dworcowa, Traugutta, Koszarowa, Przyjaciół Żołnierza.
2012 1854 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminy Kożuchów
2012 1855 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX/176/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Krośnieńskiego
2012 1856 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XX/121/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Połupin
2012 1857 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XX/124/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 września 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2012 1858 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 1859 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2012 1860 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 września 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2013
2012 1861 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX.42.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1862 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX.43.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1863 2012-10-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.324.2012.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 października 2012r. uchwała Nr XX/125/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 września 2012r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli...
2012 1864 2012-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 października 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic”.
2012 1865 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 października 2012r. w sprawie podziału gminy Siedlisko na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1866 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 października 2012r. w sprawie podziału gminy Siedlisko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1867 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Szlichtyngowa.
2012 1868 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 września 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy.
2012 1869 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XX.41.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 września 2012r. w sprawie: programu współpracy na rok 2013 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2012 1870 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 1871 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 1872 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 października 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 1873 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/295/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość
2012 1874 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/296/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego
2012 1875 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/313/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 października 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zielona Góra
2012 1876 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr 0007.233.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Krężoły
2012 1877 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr 148/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2012 1878 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr 149/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 1879 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXI/154/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad Odrą przeznaczonego pod inwestycję liniową – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 – II etap
2012 1880 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.134.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 października 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 1881 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.135.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 października 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 1882 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.136.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 października 2012r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przeznaczonych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2012 1883 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Drezdenko na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 1884 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Drezdenko na stałe okręgi wyborcze
2012 1885 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVII/117/07 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie zasad najmu lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Drezdenko.
2012 1886 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXI/98/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego
2012 1887 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXI/81/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2012 1888 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Lipinki Łużyckie
2012 1889 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.138.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 października 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/196/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2012 1890 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.139.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie
2012 1891 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.140.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 października 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pszczew
2012 1892 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.141.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 października 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Pszczew.
2012 1893 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.144.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Pszczew na stałe okręgi wyborcze
2012 1894 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Górzyn, gmina Lubsko, obejmującego część południową działki o numerze ewid. 640/1
2012 1895 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części północnej działki o nr ewid. 640/1 i działki o nr ewid. 565, położonych w obrębie Górzyn, gm. Lubsko
2012 1896 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/125/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 września 2012r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, kierownika filii; ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2012 1897 2012-10-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.330.2012TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 25 października 2012r.
2012 1898 2012-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.328.2012AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 23 października 2012r.
2012 1899 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 września 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Szprotawa niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.
2012 1900 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1901 2012-10-26 Informacja Informacja nr OWA-4110-13(15)/2012/13859/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 października 2012r. o decyzjach nr WCC/1163J/13859/W/OWA/2012/ML, PCC/1139J/13859/W/OWA/2012/ML, OCC/335D/13859/W/OWA/2012/ML
2012 1902 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 17 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince
2012 1903 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 17 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów i logopedów w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Cybinka
2012 1904 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/223/12 Rady Gminy Żary z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Żary
2012 1905 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Szprotawa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1906 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Szczaniec na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1907 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Szczaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1908 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2013
2012 1909 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/129/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbie
2012 1910 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy
2012 1911 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XX/115/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 1912 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubiszyn.
2012 1913 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 września 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”
2012 1914 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/70/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Żagań Nr XXXVI/159/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim.
2012 1915 2012-10-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.323.2012AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 26 października 2012r.
2012 1916 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XX/126/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1917 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Trzciel na stałe okręgi wyborcze.
2012 1918 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Trzciel oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1919 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2012 1920 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2012 1921 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2012 1922 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 października 2012r. w sprawie wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2012 1923 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Przytoczna na stałe okręgi wyborcze.
2012 1924 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/45/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 75, poz. 1411 z dnia 8 lipca 2011 r.)
2012 1925 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XX/127/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 24 października 2012r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
2012 1926 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/123/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Małomice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1927 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/124/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie: podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1928 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2012r. w sprawie w sprawie podziału Gminy Trzebiel na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1929 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzebiel, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trzebiel oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 1930 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2012r. w sprawie Programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku.
2012 1931 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 1932 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2012 1933 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1934 2012-10-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-.4131.344.2012TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 30 października 2012r.
2012 1935 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXV/268/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie: podziału gminy Wschowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1936 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/12 Rady Gminy Maszewo z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Maszewo.
2012 1937 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
2012 1938 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/269/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie: podziału gminy Wschowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1939 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie Gminy Rzepin.
2012 1940 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1941 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzepin.
2012 1942 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Rzepin na stałe okręgi wyborcze
2012 1943 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/12 Rady Gminy Żary z dnia 25 października 2012r. w sprawie zasad poboru, ustalenia inkasentów i wysokości inkasa od opłaty targowej na terenie Gminy Żary
2012 1944 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/153/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 23 października 2012r. o zmianie uchwały Rady Powiatu Słubickiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słubickiego w 2012 r.
2012 1945 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/155/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 23 października 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok.
2012 1946 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Słońsk na stałe okręgi wyborcze.
2012 1947 2012-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.342.2012.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 30 października 2012r.
2012 1948 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/106/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso.
2012 1949 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/104/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 1950 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/107/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Bogdaniec na stałe okręgi wyborcze.
2012 1951 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/105/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 1952 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/103/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec.
2012 1953 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XVII\135\2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 października 2012r. w prawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
2012 1954 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/147/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przewóz.
2012 1955 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 1956 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XX/116/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/2007 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka we Wschowie z placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w placówkę wielofunkcyjną typu interwencyjno-socjalizacyjnego oraz nadania statutu Domowi Dziecka we Wschowie.
2012 1957 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XX/117/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/50/2007 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z siedzibą przy ul. Ogrodowej 1 w Sławie.
2012 1958 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XX/118/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/51/2007 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 maja 2007r. w sprawie utworzenia wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjno-socjalizacyjnego z siedzibą w Sławie przy ul. Słonecznej 5.
2012 1959 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr 465/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 października 2012r.