Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Grudzień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 2453 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/306/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
2012 2454 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/307/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
2012 2455 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/308/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego, zarządzenia poboru podatku rolnego na terenie Gminy Świebodzin
2012 2456 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/309/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku leśnego na terenie Gminy Świebodzin.
2012 2457 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/311/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świebodzin.
2012 2458 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/312/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokość dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Świebodzin
2012 2459 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/313/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2012 2460 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/314/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie
2012 2461 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/319/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzin.
2012 2462 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/320/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2012 2463 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/321/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin.
2012 2464 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/168/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2465 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/169/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 2466 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/170/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2467 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2468 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/122/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 rok.
2012 2469 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/125/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2012 2470 2012-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.363.2012.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 29 listopada 2012r.
2012 2471 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII.170.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty
2012 2472 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII.171.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2473 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII.172.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze gminy Gubin o statusie miejskim
2012 2474 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII.174.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXXI.167.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 2475 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 2476 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/12 Rady Gminy Żary z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia zasad kierowania, korzystania i odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym w ramach zasobów lokalowych Gminy Żary
2012 2477 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.
2012 2478 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Świdnica i zagospodarowania tych odpadów
2012 2479 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 listopada 2012r. W sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 2480 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.132.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Stare Kurowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2481 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.136.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 2482 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.135.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 2483 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.131.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stare Kurowo.
2012 2484 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.133.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Kurowo.
2012 2485 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.134.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia na lata 2012 – 2016 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stare Kurowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2012 2486 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XL.322.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
2012 2487 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XL.323.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie statutu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Zielonej Górze.
2012 2488 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XL.324.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie statutu Biura Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze.
2012 2489 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XL.330.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie podziału Miasta na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 2490 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XL.331.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału Miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2491 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik
2012 2492 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2493 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Świdnica.
2012 2494 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Świdnica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2012 2495 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości
2012 2496 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 2497 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.145.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów  usuwania i przechowywania pojazdów
2012 2498 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.146.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych w powiecie międzyrzeckim
2012 2499 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/310/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin
2012 2500 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/163/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kłodawa.
2012 2501 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/164/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2012 2502 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/165/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty targowej.
2012 2503 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański, obręb Bogaczów
2012 2504 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV.126.2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2012 2505 2012-12-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.367.2012TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 30 listopada 2012r.
2012 2506 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2012 2507 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 2508 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 2509 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słońsk
2012 2510 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2511 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2512 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Słońsk.
2012 2513 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
2012 2514 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/145/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 r. na terenie Gminy Szczaniec
2012 2515 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/149/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu wspólpracy Gminy Szczaniec z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2013 r.
2012 2516 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/166/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2013 roku na obszarze Gminy Kłodawa.
2012 2517 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/167/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychna terenie Gminy Kłodawa.
2012 2518 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/168/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
2012 2519 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII.173.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2012 2520 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2013 roku
2012 2521 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI /140/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2013.
2012 2522 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cybinka
2012 2523 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cybinka
2012 2524 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2012 2525 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych
2012 2526 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Cybince
2012 2527 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cybinka
2012 2528 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince
2012 2529 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie
2012 2530 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok
2012 2531 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Cybinka
2012 2532 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka
2012 2533 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/148/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczaniec
2012 2534 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na rok 2013
2012 2535 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
2012 2536 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 listopada 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego  na 2012 rok
2012 2537 2012-12-05 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Lubuskiego z dnia 6 listopada 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 roku w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r.
2012 2538 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 2539 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
2012 2540 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2012 2541 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.
2012 2542 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku.
2012 2543 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/133/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2012 2544 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/135/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych na terenie gminy Torzym
2012 2545 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłat za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej
2012 2546 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013 roku.
2012 2547 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005 r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2012 2548 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim
2012 2549 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2550 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2012 2551 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/137/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 2552 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/141/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
2012 2553 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/142/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Torzym
2012 2554 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 2555 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia na rok 2013 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą.
2012 2556 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.
2012 2557 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2558 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2012 2559 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.
2012 2560 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2012 2561 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2562 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 2563 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2564 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 2565 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Sulęcin na 2013 rok
2012 2566 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
2012 2567 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 2568 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęcin"
2012 2569 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2570 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 2571 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Sulęcin
2012 2572 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII.218.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Zielona Góra
2012 2573 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice .
2012 2574 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice .
2012 2575 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
2012 2576 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2577 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/159/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Brody do kategorii dróg gminnych
2012 2578 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/160/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 2579 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/161/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Brody z dnia 14 lutego 2011r
2012 2580 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku.
2012 2581 2012-12-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie treści załącznika do uchwały Nr XXXI/237/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 października 2012r., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 8 listopada 2012r., poz. 2082
2012 2582 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/164/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego „Wąwozy”
2012 2583 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/165/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Brody
2012 2584 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/168/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013r.
2012 2585 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 2586 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.
2012 2587 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2012 2588 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów.
2012 2589 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2590 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/170/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Brody
2012 2591 2012-12-07 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie finansowania w 2012 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON
2012 2592 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2593 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie Programu współpracy Gminy Tuplice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
2012 2594 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/220/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skwierzyna na lata 2013 - 2017
2012 2595 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/222/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skwierzyna
2012 2596 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/223/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Skwierzyna
2012 2597 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/279/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Wschowa.
2012 2598 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/286/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
2012 2599 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/287/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2012 2600 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/288/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 2601 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/289/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 2602 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/290/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 2603 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2012 2604 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
2012 2605 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/164/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej  w Dobiegniewie.
2012 2606 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
2012 2607 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/225/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Skwierzyna
2012 2608 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII.219.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości
2012 2609 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII.222.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Drzonkowie
2012 2610 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/322/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 2611 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2012 2612 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2012 2613 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie
2012 2614 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.113.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2615 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.112.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzyca
2012 2616 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.114.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2617 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII.223.12 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Łężycy
2012 2618 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII.224.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Ochli
2012 2619 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII.226.12 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie Programu współpracy na 2013 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2012 2620 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013
2012 2621 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Suchleb
2012 2622 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku
2012 2623 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatków lokalnych.
2012 2624 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek opłat lokalnych.
2012 2625 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
2012 2626 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.117.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości
2012 2627 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.116.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2013 rok
2012 2628 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013r.
2012 2629 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
2012 2630 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXII/180/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2012 2631 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 2632 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Trzciel.
2012 2633 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVII/33/2000 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.06.2000 r. w sprawie przyjęcia Statutu CZG-12
2012 2634 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2012 2635 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr xxiv.118.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 2636 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/2012 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie na rok 2013”.
2012 2637 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2012 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 2638 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2012 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki.
2012 2639 2012-12-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 10 grudnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 2012r.
2012 2640 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/12 Rady Gminy Santok z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
2012 2641 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin
2012 2642 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2643 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2013 rok
2012 2644 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII.4.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
2012 2645 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI/135/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach obrębu Lubiatów w gminie Dąbie
2012 2646 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/200/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie  z dnia 26 października 2012 r.
2012 2647 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2648 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi
2012 2649 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 4 grudnia 2012r. zmiany uchwały Nr XXVII/152/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 2650 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 118/XVII/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 2651 2012-12-11 Porozumienie Porozumienie nr 3/2012/13 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
2012 2652 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/154/12 Rady Gminy Bledzew w sprawie zmiany uchwały Nr IV/11/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania dotyczącego tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
2012 2653 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 117/XVII/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.
2012 2654 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 122/XVII/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i parkowanie pojazdów na 2013 rok.
2012 2655 2012-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.371.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 6 grudnia 2012r.
2012 2656 2012-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.372.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 6 grudnia 2012r.
2012 2657 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/123/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
2012 2658 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII.225.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zielona Góra na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 2659 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 175/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 2660 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 176/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2661 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 177/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2662 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 178/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 2663 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2012 2664 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 2665 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Szlichtyngowa w latach 2013-2017”.
2012 2666 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 2667 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
2012 2668 2012-12-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobiegniewie przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 2012r.
2012 2669 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 0007.211.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na terenie gminy Kargowa
2012 2670 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 2671 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2012 2672 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
2012 2673 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2012 2674 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.
2012 2675 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 2676 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2677 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2012 2678 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański.
2012 2679 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański
2012 2680 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie upoważnienia kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2012 2681 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 174/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa
2012 2682 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tych zajęć.
2012 2683 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia trybu tworzenia Rady Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Witnica i powoływania jej członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Witnica.
2012 2684 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/180/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 2685 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/181/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2013 roku.
2012 2686 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego
2012 2687 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2013 r.
2012 2688 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2013 r.
2012 2689 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia instytucji kultury.
2012 2690 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/118/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2691 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2012 2692 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki.
2012 2693 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Tuplice.
2012 2694 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2012 2695 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2012 2696 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, dla którego Powiat Nowosolski pełni funkcję podmiotu tworzącego
2012 2697 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII /184/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”.
2012 2698 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII.63.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Otyń oraz zwolnień w tym podatku
2012 2699 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII.65.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Otyń
2012 2700 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII.66.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Otyń
2012 2701 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII.79.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Otyń
2012 2702 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII.64.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Otyń w roku 2013
2012 2703 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 521/2012 z dnia 5 grudnia 2012r.
2012 2704 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV.152.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.
2012 2705 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV.156.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew.
2012 2706 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV.159.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pszczew
2012 2707 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV.162.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
2012 2708 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV.163.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Pszczew
2012 2709 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV.164.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczew
2012 2710 2012-12-13 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 563/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 października 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 października 2012r., sygn. akt II SA/Go 563/12 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej i drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2012 2711 2012-12-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 404 Wojewody Lubuskiego z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brody
2012 2712 2012-12-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 405 Wojewody Lubuskiego z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Trzebiel
2012 2713 2012-12-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 406 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zbąszynku
2012 2714 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX.160.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica
2012 2715 2012-12-13 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubuskiego
2012 2716 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX.161.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Łęknica
2012 2717 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX.162.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęknica
2012 2718 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX.163.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łęknica
2012 2719 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI.137.2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Niegosławice.
2012 2720 2012-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 92/UMWP/DIF/2012 . z dnia 31 października 2012r. w sprawie powierzenia przez Województwo Lubuskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego
2012 2721 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/144/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Torzym na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2722 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX.158.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy
2012 2723 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX.164.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2724 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
2012 2725 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI.134.2012 Radę Gminy Niegosławice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice.
2012 2726 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI.135.2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia metody i opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2727 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI.136.2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2728 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszyce
2012 2729 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/113/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce.
2012 2730 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/114/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2731 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/115/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy w roku 2013 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2012 2732 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/116/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzeszyce na stałe okręgi wyborcze.
2012 2733 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/117/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzeszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2734 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rzepin
2012 2735 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/421/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie likwidacji instytucji kultury pn. Klub Nauczyciela w Gorzowie Wlkp.
2012 2736 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/422/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie likwidacji instytucji kultury pn. Dom Kultury Małyszyn w Gorzowie Wlkp.
2012 2737 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/424/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Grodzki Dom Kultury w Gorzowie Wlkp.
2012 2738 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/425/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Klub Myśli Twórczej „Lamus” w Gorzowie Wlkp.
2012 2739 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/428/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013
2012 2740 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/431/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gorzów Wlkp. na lata 2012 - 2016
2012 2741 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2012 2742 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2012 2743 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 2744 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie
2012 2745 2012-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 411 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy
2012 2746 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Słubice w roku 2013
2012 2747 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 2748 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/409/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2009 r. i uchwały Nr XLIII/429/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2009 r.
2012 2749 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2012 2750 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawki, terminów płatności oraz zasad ustalania i poboru opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Słubice
2012 2751 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/32/07 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 14 lutego 2007r.
2012 2752 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/119/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zarządzania poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2753 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Lubsko.
2012 2754 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2755 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2756 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
2012 2757 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
2012 2758 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 2759 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
2012 2760 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2761 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 2762 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.
2012 2763 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2012 2764 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadnia psów.
2012 2765 2012-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie sprostowania błędu
2012 2766 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie  nadania nazw ulic
2012 2767 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/150/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2012 2768 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dzieciecym utworzonym przez Gminę Słubice albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2012 2769 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na rok 2013
2012 2770 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłat lokalnych i inkasa na terenie gminy Tuplice.
2012 2771 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: uznania za pomnik przyrody dębu bezszypułkowego rosnącego w obrębie ewidencyjnym Cielmów, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko wraz z nadaniem mu nazwy.
2012 2772 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
2012 2773 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/420/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp.
2012 2774 2012-12-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.381.2012TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 14 grudnia 2012r.
2012 2775 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawa
2012 2776 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Szprotawa
2012 2777 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawy
2012 2778 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego w Słubicach.
2012 2779 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice.
2012 2780 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2781 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawy
2012 2782 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Szprotawie
2012 2783 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy dla Parku Zabaw przy ulicy 3 Maja w Szprotawie
2012 2784 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2012 Rada Miejska w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie programu współpracy Gminy Szprotawa w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2012 2785 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Szprotawy.
2012 2786 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 2787 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2788 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 2789 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/274/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2790 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 2791 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawiewieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bytom Odrzański na lata 2013-2018.
2012 2792 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVII/145/2012 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie zasad udzielania Gminnej Spółce Wodnej Nowa Sól dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sól, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 2793 2012-12-18 Informacja Informacja nr 1/2012 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze za 2011 rok
2012 2794 2012-12-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 414 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulęcinie
2012 2795 2012-12-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 415 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
2012 2796 2012-12-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 416 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Kurowo
2012 2797 2012-12-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 417 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
2012 2798 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól.
2012 2799 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/88/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2012 2800 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/301/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI-111/96 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie
2012 2801 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XLI.335.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
2012 2802 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2012 2803 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Witnica
2012 2804 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/173/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2805 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2012 2806 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Nowe Miasteczko na okręgi wyborcze,  ustaleniu ich numerów i granic.
2012 2807 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2013 rok
2012 2808 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2012 2809 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gościm
2012 2810 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów
2012 2811 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
2012 2812 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr 184/6/XX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2012 2813 2012-12-19 Informacja Informacja nr OSZ-4110-27(4)/2012/14720/AP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 grudnia 2012r. o decyzji Nr WCC/1196D/14720/W/OSZ/2012/AP
2012 2814 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.
2012 2815 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Rehabilitacyjno - Leczniczego dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojnowie.
2012 2816 2012-12-19 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 listopada 2012r. do Porozumienia nr 45/DG/2009, z dnia 30 października 2009r.
2012 2817 2012-12-19 Ogłoszenie Ogłoszenie nr DZ.1214/2012 Starosty Żagańskiego z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie o zakończeniu modernizacji operatu ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla terenu miasta Iłowa
2012 2818 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr VII/38/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2013.
2012 2819 2012-12-20 Informacja Informacja nr GG-I.6641.1.18.2012 Starosty Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2012r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2012 2820 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2012r. sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 2821 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2822 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2012 2823 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bogdaniec, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2824 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2825 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec
2012 2826 2012-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
2012 2827 2012-12-20 Porozumienie Porozumienie nr 14/2012/13 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 1 października 2012r. w sprawie prowadzenia i finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2012 2828 2012-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
2012 2829 2012-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
2012 2830 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr 0007.212.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2013 rok
2012 2831 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2012 Rady Gminy Maszewo z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Maszewo na rok 2013
2012 2832 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXI/117/12 Rady Gminy Maszewo z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/123/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 marca 2005roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2012 2833 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Błonie
2012 2834 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
2012 2835 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za  uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2836 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów
2012 2837 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2012 2838 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXI/118/12 Rady Gminy Maszewo z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2012 2839 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Darnawa
2012 2840 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2013
2012 2841 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Kalinowo
2012 2842 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Łąkie
2012 2843 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXX/220/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2013.
2012 2844 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXX/216/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa gatunku buk pospolity (Fagus silvatica) zlokalizowanego w gminie Sława obręb Tarnów Jezierny działka nr geod. 3049/13 – oddział 49f Leśnictwo Tarnów Nadleśnictwo Sława Śląska.
2012 2845 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/175/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 12 grudnia 2012r. zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Łośno i Różanki do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2012 2846 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Międzylesie
2012 2847 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Niekarzyn
2012 2848 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Niesulice
2012 2849 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2850 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/268/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
2012 2851 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/277/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich
2012 2852 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Ołobok
2012 2853 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/269/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2854 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2012 2855 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/271/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2856 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2012 2857 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku do wymiaru podatku rolnego
2012 2858 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Pałck
2012 2859 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Podła Góra
2012 2860 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Radoszyn
2012 2861 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Rokitnica
2012 2862 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Skąpe
2012 2863 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr 0007.271.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2013
2012 2864 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr 0007.264.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia
2012 2865 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/350/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2013 rok
2012 2866 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/351/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku
2012 2867 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/352/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2012 2868 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/353/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę
2012 2869 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/272/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2870 2012-12-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 października 2012r. dotyczące przyznanych dotacji w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z póżn. zm.) na wsparcie (dofinansowanie) realizacji zadań zleconych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) i w zakresie ochrony i promocji zdrowia (zapobieganie zakażeniom HIV/AIDS) oraz w obszarze pomocy społecznej w 2012 roku:
2012 2871 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Węgrzynice
2012 2872 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Zawisze
2012 2873 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2012 2874 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom
2012 2875 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe
2012 2876 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2012 2877 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2878 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2012 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w 2013 roku.
2012 2879 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2012 2880 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Babimost.
2012 2881 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Babimost.
2012 2882 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 2883 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 2884 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Babimost.
2012 2885 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babimost.
2012 2886 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2887 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2888 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
2012 2889 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 2890 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie opłaty miejscowej
2012 2891 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr 541/2012 z dnia 19 grudnia 2012r.
2012 2892 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr 542/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 grudnia 2012r.
2012 2893 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr 543/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 grudnia 2012r.
2012 2894 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2013.
2012 2895 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV.123.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 2896 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV.121.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2012 2897 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV.122.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2898 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV.128.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzyca na 2013r.
2012 2899 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zasad korzystania z obiektów gminnych wchodzących w skład zasobu Gminy Cybinka
2012 2900 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/152/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słone gmina Świdnica.
2012 2901 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/154/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2902 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/159/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXIV/148/12 Rady Gminy Świdnica w sprawie podatku od środków transportowych.
2012 2903 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013
2012 2904 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sposobu poboru podatku leśnego.
2012 2905 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2003 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu poboru podatku rolnego.
2012 2906 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody.
2012 2907 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla gminy Małomice
2012 2908 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 2909 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV.163.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli.
2012 2910 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/205/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Kożuchów w ramach pomocy de minimis.
2012 2911 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2012 2912 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2913 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2914 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ośno Lubuskie
2012 2915 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/458/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2012 2916 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/459/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2917 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/460/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 2918 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/461/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2919 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/462/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2920 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/468/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska w Gorzowie Wlkp.
2012 2921 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/185/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Santok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2922 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/191/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
2012 2923 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/192/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2012 2924 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/193/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2925 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/194/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 2926 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/195/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2927 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/196/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Santok, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2928 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/344/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Świebodzin.
2012 2929 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/345/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzin.
2012 2930 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/343/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spelniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świebodzin.
2012 2931 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/342/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 2932 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 grudnia 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok.
2012 2933 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2934 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
2012 2935 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Słubice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2936 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2012 2937 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim
2012 2938 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Dąbie
2012 2939 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2012 2940 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Dąbie
2012 2941 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Dąbie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2942 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2012 2943 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV.150.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stare Kurowo.
2012 2944 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/255/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2012 2945 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2013rok
2012 2946 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XLI.340.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
2012 2947 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XLI.344.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze w rejonie ul. Słubickiej.
2012 2948 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XLI.345.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
2012 2949 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiel
2012 2950 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 2951 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 2952 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzebiel
2012 2953 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 2954 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi