Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Marzec 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 569 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII/154/12 Rady Gminy Żary z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2012 570 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII/156/12 Rady Gminy Żary z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, przyznanej pod warunkiem zwrotu.
2012 571 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII/157/12 Rady Gminy Żary z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatnośći za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania.
2012 572 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII/158/12 Rady Gminy Żary z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Żary oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu
2012 573 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII/161/12 Rady Gminy Żary z dnia 23 lutego 2012r. sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żary
2012 574 2012-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 10.2012 Starosty Żagańskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2012 roku
2012 575 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/182/ 12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wschowa publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych.
2012 576 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/126/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
2012 577 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 82 /2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany regulaminu określającego warunki przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania i niektórych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zwierzyn
2012 578 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XII/115/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2012 579 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XII/116/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 580 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XII/119/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwieńsk w 2012 roku.
2012 581 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XII/120/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.
2012 582 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XII/122/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
2012 583 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIII.98.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2012 584 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIII.99.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości rekultywowanych gruntów po składowiskach odpadów.
2012 585 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIII.102.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy.
2012 586 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XII/79/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2012 587 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/3/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu.
2012 588 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/9/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/6/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań.
2012 589 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/10/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lutego 2012r. Zmieniająca Uchwałę NR XLVI/149/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 24 września 2009r w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i zespołów szkół, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych
2012 590 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/12/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lutego 2012r. zmieniająca Uchwalę Nr VI/54/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Żagań o statusie miejskim.
2012 591 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XI/79/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso.
2012 592 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XI/76/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bogdaniec.
2012 593 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XI/73/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2012 594 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XI/72/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2012 595 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/195/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 596 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wymiarki dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych.
2012 597 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/168/2001 Rady Gminy w Wymiarkach z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 598 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wymiarki 2012 - 2016.
2012 599 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach.
2012 600 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą.
2012 601 2012-03-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.50.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 29 lutego 2012r.
2012 602 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XV/141/11 Rady Gminy Żary z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Statutu Zespołu Szkół w Bieniowie
2012 603 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XV/143/11 Rady Gminy Żary z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Statutu Zespołu Szkół w Mirostowicach Dolnych
2012 604 2012-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/12 Starosty Świebodzińskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2012r.
2012 605 2012-03-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.60.2012.ABej. Wojewody Lubuskiego z dnia 1 marca 2012r.
2012 606 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/75/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/46/2007 Rady Gminy Gubin z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin.
2012 607 2012-03-06 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Żagańskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zakończenia modernizacji operatu ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla terenu miast Gozdnica i Małomice
2012 608 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr 81/XIII/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
2012 609 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XV/120/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 610 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XV/124/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2012r.
2012 611 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XIII/75/12 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 21 września 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Maszewo.
2012 612 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVI.100.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 613 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVI.101.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie założenia szkoły policealnej w Międzyrzeczu
2012 614 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVI.103.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum w Międzyrzeczu i nadania mu statutu
2012 615 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVIII.103.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP
2012 616 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin.
2012 617 2012-03-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.66.2012AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 5 marca 2012r.
2012 618 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVIII.155.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 2 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w Zatoniu
2012 619 2012-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 5 marca 2012r. w sprawie sprostowania błędu w treści uchwały Nr XIX/116/05 Rady Gminy Żary z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadłubia ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 4 sierpnia 2005r. Nr 46, poz. 1005
2012 620 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Glinik.
2012 621 2012-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.63.2012AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 2 marca 2012r.
2012 622 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/111/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 623 2012-03-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/12 Starosty Świebodzińskiego z dnia 2 marca 2012r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2012r.
2012 624 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/90/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/76/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny na terenie Gminy Szczaniec
2012 625 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/92/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Szczaniec, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 626 2012-03-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 908/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2011r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 29.12.2011 r., sygn. akt II SA/Go 908/11, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 627 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 464/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczoncyh na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2012 roku
2012 628 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 469/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 6 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Gorzowa Wlkp. w 2012 roku.
2012 629 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 0007.158.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Krężoły i części obrębu 1 miasta Sulechów
2012 630 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
2012 631 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/258/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
2012 632 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie określenia zasad tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Żarski.
2012 633 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2012.
2012 634 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żarski
2012 635 2012-03-08 Komunikat Komunikat nr 1/2012 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie aktualizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2012 636 2012-03-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia wojewódzkiego banku danych
2012 637 2012-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Starosty Gorzowskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu gorzowskiego w 2012 roku.
2012 638 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 117/6/XII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej
2012 639 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 118/6/XII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Iłowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 640 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 119/6/XII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Iłowa na rzecz dotychczasowych najemców
2012 641 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII.220.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 642 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 182/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 7 marca 2012r.
2012 643 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 191/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 7 marca 2012r.
2012 644 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/101/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 2 marca 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
2012 645 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/102/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Słońsk do kategorii dróg gminnych.
2012 646 2012-03-09 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-11(4)/2012/13859/IIzm2/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci cieplnych zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego.
2012 647 2012-03-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 7 marca 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  w Mieście Zielona Góra  za 2011 rok.
2012 648 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 2 marca 2012r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 649 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/86/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 650 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XV/111/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich.
2012 651 2012-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 12 marca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żagań  przeprowadzonych w dniu 11 marca 2012 r.
2012 652 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w mieście Witnica.
2012 653 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy.
2012 654 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XV/102/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 2 marca 2012r. w sprawie określenia zasad dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiszyn.
2012 655 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XV/103/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 2 marca 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2012 656 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2012 rok.
2012 657 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 658 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2012 659 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV/102/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad Odrą przeznaczonego pod inwestycję liniową – gazociąg wysokiego ciśnienia DN200
2012 660 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII.76.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie: warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości .
2012 661 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr X/94/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2012 roku
2012 662 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr X/95/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2012 663 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr X/102/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników  bezodpływowych
2012 664 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/129/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale dotyczącej zasad udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Nowogród Bobrzański
2012 665 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.57.2012 Burmistrza Sulechowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz stawki czynszu za najem lokali socjalnych na terenie Gminy Sulechów.
2012 666 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów szkolnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Gminę Skąpe
2012 667 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skąpe
2012 668 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem
2012 669 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 9 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 670 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg stanowiących własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2012 671 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 9 marca 2012r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2012 672 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 673 2012-03-16 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Zabór z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Zabór
2012 674 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Witnica na lata 2012-2016
2012 675 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/77/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego korzystania z Kompleksu Sportowego "Orlik 2012"
2012 676 2012-03-16 Informacja Informacja nr RZPIIBiGK.7113.2.2012 Wójta Gminy Otyń z dnia 1 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Otyń
2012 677 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XV/106/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Lubniewic
2012 678 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXII/117/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia  29 czerwca 2011 roku w sprawie: poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego  i od nieruchomości, ustalenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz obszaru działania.
2012 679 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXII/122/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Dobiegniewie.
2012 680 2012-03-19 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5 grudnia 2011r. do Porozumienia z dnia 10 grudnia 2010r.
2012 681 2012-03-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Nr NK-I.4131.82.2012.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 16 marca 2012r.
2012 682 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XV/94/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 15 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gozdnica.
2012 683 2012-03-19 Lista Lista Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na okręg Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
2012 684 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIX/122/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Skibice, gmina Nowogród Bobrzański
2012 685 2012-03-20 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 3 lutego 2012r. w sprawiebieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Świebodzin
2012 686 2012-03-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.80.2012TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 20 marca 2012r.
2012 687 2012-03-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.72.2012.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 20 marca 2012r.
2012 688 2012-03-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Powiatu Gorzowskiego z dnia 23 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011.
2012 689 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XI/92/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/72/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2012
2012 690 2012-03-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.88.2012TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2012r.
2012 691 2012-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 5.2012 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych i budynkach gospodarczych stanowiących gminne zasoby nieruchomości.
2012 692 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XI/93/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2012 693 2012-03-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.97.2012.TDOM Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2012r.
2012 694 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XVI/91/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg stanowiących własność Gminy Szczaniec do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2012 695 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2012 rok.
2012 696 2012-03-22 Zestawienie Zestawienie nr GK-IV.7021.10.2012 Burmistrza Sulechowa z dnia 16 marca 2012r. W sprawie danych dotyczących czyszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r. położonych na obszarze Gminy Sulechów.
2012 697 2012-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.73.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2012r.
2012 698 2012-03-22 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Świebodzina z dnia 19 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok połozonych na obszarze Gminy Świebodzin
2012 699 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/132/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/216/08 z dnia 16 grudnia 2008 r., w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubsko na lata 2009-2013.
2012 700 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/133/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 21 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich.
2012 701 2012-03-22 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Słubickiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Słubickiego w 2012r.
2012 702 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr 0007.178.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2012 703 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr 0007.179.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie Gminy Sulechów
2012 704 2012-03-23 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Słubic z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Słubice
2012 705 2012-03-23 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 10 stycznia 2012r. do porozumienia nr 51/DG/2009 z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Zbąszynek
2012 706 2012-03-23 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zbąszynek
2012 707 2012-03-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.90.2012.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 23 marca 2012r.
2012 708 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 709 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2012 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 23 marca 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie w 2012 roku.
2012 710 2012-03-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego
2012 711 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebiechów na lata 2012-2017
2012 712 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2012 roku.
2012 713 2012-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 26 marca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szczaniec  przeprowadzonych w dniu 25 marca 2012 r.
2012 714 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Wrzosiec".
2012 715 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Dębowiec"
2012 716 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Annabrzeskie Wąwozy"
2012 717 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Buczyna Szprotawska"
2012 718 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Uroczysko Węglińskie".
2012 719 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Pniewski Ług".
2012 720 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Młodno".
2012 721 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Radowice".
2012 722 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Dolina Ilanki".
2012 723 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Rybojady".
2012 724 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Pawski Ług".
2012 725 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rzepin w 2012 roku ".
2012 726 2012-03-26 Informacja Informacja nr 1/2012 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Trzebiel
2012 727 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jodłowa gm. Nowa Sól obejmującego działki nr ewid. 172/5 - 172/15 i 172/17 - 172/27
2012 728 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie sposobu organizacji pogrzebów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepinie
2012 729 2012-03-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Witnica.
2012 730 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/126/12 Rady Gminy Santok z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie w Santoku oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
2012 731 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/133/12 Rady Gminy Santok z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok na rok 2012
2012 732 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/132/12 Rady Gminy Santok z dnia 22 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
2012 733 2012-03-27 Informacja Informacja nr GK-GM.7113.1.2012.UW Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r położonych na obszarze Miasta Kostrzyn and Odrą
2012 734 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Lubniewice na lata 2012 – 2016”.
2012 735 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2012 736 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania dotyczącego tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
2012 737 2012-03-27 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 26 marca 2012r.
2012 738 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/141/2011 w sprawie programu współpracy Gminy Szprotawa w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2012 739 2012-03-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy z dnia 26 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do poublicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Szprotawa
2012 740 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 741 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień od tej opłaty oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa
2012 742 2012-03-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 7/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 stycznia 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt II SA/Go 7/12, w sprawi ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze miasta Sulechów.
2012 743 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXII/192/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2012r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie utworzenia Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego
2012 744 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 116/6/XII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego
2012 745 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2012 ROK GMINY SZPROTAWY
2012 746 2012-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany nazwy rezerwatu przyrody.
2012 747 2012-03-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/IB Wojewody Lubuskiego z dnia 5 marca 2012r. pomiędzy  Wojewodą Lubuskim  a Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego  w sprawie powierzenia zadań należących do kompetencji Wojewody Lubuskiego
2012 748 2012-03-28 Porozumienie Porozumienie nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. niektórych zadań dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
2012 749 2012-03-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie sprostowania błędu
2012 750 2012-03-28 Zestawienie Zestawienie nr 1 WÓJTA GMINY BOJADŁA z dnia 23 marca 2012r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Bojadła
2012 751 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/86/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/223/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2012 752 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/88/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Bojadłach Nr XXIV/114/09 w sprawie określenia wysokości stawki i zasad pobierania opłaty targowej na terenie Gminy Bojadła.
2012 753 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu
2012 754 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiel w 2012 roku.
2012 755 2012-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany nazwy rezerwatu przyrody.
2012 756 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/72/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Budachowie
2012 757 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna”
2012 758 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce
2012 759 2012-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 377/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.
2012 760 2012-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Wschowie.
2012 761 2012-03-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.91.2012.ABej Wojewody Lubuskiego
2012 762 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/88/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 763 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/89/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pław
2012 764 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/92/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbie
2012 765 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2012r.
2012 766 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 767 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Witosa w Żarach
2012 768 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2012.
2012 769 2012-03-30 Informacja Informacja nr RIT.7113.3.2012 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2011 położonych na obszarze Gminy Zielona Góra
2012 770 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr 99/1171/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok
2012 771 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
2012 772 2012-03-30 Komunikat Komunikat nr 2 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie aktualizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2012 773 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/108/12 Rady Gminy Brody z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2012 roku.
2012 774 2012-03-30 Informacja Informacja nr 1/RŚ/2012 Wójta Gminy Żary z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Żary
2012 775 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XX/129/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIV/168/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.
2012 776 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV.106.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica w 2012 roku
2012 777 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/110/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2012 roku
2012 778 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/169/12 Rady Gminy Żary z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia progrmu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary.
2012 779 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/170/12 Rady Gminy Żary z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2012 780 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Babimost.
2012 781 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 782 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 26 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 783 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2012 roku.
2012 784 2012-03-30 Informacja Informacja Burmistrza Lubska z dnia 29 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Lubsko