Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Czerwiec 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1134 2012-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.190.2012.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 31 maja 2012r.
2012 1135 2012-06-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. niektórych zadań dotyczących udzielania upoważnień wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, starostom oraz marszałkowi województwa do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej
2012 1136 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Bytnica
2012 1137 2012-06-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 165/12 Burmistrza Iłowej z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2011 r.
2012 1138 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Witnica
2012 1139 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/100/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Babimost.
2012 1140 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/165/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1141 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2012 1142 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów i pedagogów
2012 1143 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 maja 2012r. o zmianie uchwały Nr XI/51/07 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu gminnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży dla uczniów klas trzecich szkoły gimnazjalnej
2012 1144 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/127/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
2012 1145 2012-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.30.1.2012 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
2012 1146 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/245/12 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Świebodzin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1147 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/244/12 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Świebodzin na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1148 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/243/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały wprowadzenia na terenie Gminy Świebodzin programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 1149 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/246/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 1150 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/242/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1151 2012-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Nr Nr NK-I.4131.174.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 30 maja 2012r.
2012 1152 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/106/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbie
2012 1153 2012-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.181.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 4 czerwca 2012r. Uzasadnienie
2012 1154 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/275/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury pn. Klub Nauczyciela
2012 1155 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/276/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury pn. Dom Kultury „Małyszyn”
2012 1156 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/280/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Gorzowie Wlkp.
2012 1157 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/281/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp.
2012 1158 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/118/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
2012 1159 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/119/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Sulęcinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
2012 1160 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/120/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
2012 1161 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/121/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły dla Dorosłych przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
2012 1162 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/122/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
2012 1163 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/123/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2012 1164 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Lubsko.
2012 1165 2012-06-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Lubska z dnia 30 marca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2011 rok  SPIS TREŚCI
2012 1166 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/222/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wschowa.
2012 1167 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/225/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały NR VII/53/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, i specjalistów dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.
2012 1168 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2012
2012 1169 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  od właścicieli nieruchomości i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Sława
2012 1170 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 marca 2011r. sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2012 1171 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXII/144/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Szlichtyngowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1172 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXII/145/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Szlichtyngowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 1173 2012-06-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 czerwca 2012r.
2012 1174 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siedlisko
2012 1175 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XI/108/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia sołectwa Brzezinka
2012 1176 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/96/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 maja 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.
2012 1177 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/129/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 maja 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok.
2012 1178 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi od granicy miasta Szprotawa do obwodnicy miasta Szprotawa (działka nr 149/2 obręb wsi Kartowice) do kategorii dróg gminnych
2012 1179 2012-06-08 Decyzja Decyzja nr OSZ –4210-15(7)/2012/1286/XIV/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 czerwca 2012r.
2012 1180 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel
2012 1181 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVII/100/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej – obręb Grabowiec, gmina Świdnica
2012 1190 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXII.250.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2012 1191 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XVII.94.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stare Kurowo za 2011 rok.
2012 1192 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Sulęcina z dnia 14 marca 2012r. w sprawie powierzenia gminie Sulęcin zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sulęcinie oraz kierowanie do niego osób wymagających opieki z gminy Torzym
2012 1193 2012-06-12 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 64/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 marca 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 15.03.2012 r., sygn. akt I SA/Go 64/12 w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2012 1194 2012-06-12 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-20(8)/2012/282/XI/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 czerwca 2012r.
2012 1195 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Lubuskie pełni funkcję podmiotu tworzącego
2012 1196 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/166/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 1197 2012-06-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.194.2012.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 6 czerwca 2012r.
2012 1182 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/143/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom
2012 1184 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis dla przedsiebiorców działających na terenie Gminy Szprotawy
2012 1185 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 czerwca 2012r. zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005 r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2012 1186 2012-06-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.154.2012.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2012r.
2012 1187 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/34/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Zbąszynek na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1188 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/35/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Zbąszynek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1189 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/148/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2012 1198 2012-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 11 czerwca 2012r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej we Wschowie
2012 1199 2012-06-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/12 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 marca 2012r. w sprawie realizacji z wykonania Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2011 rok
2012 1200 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/12 Rady Gminy Żagań z dnia 24 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1201 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/12 Rady Gminy Żagań z dnia 24 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1202 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1203 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 1204 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVII/133/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kostrzyn nad Odrą przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w roku 2012.
2012 1205 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Ośno Lubuskie
2012 1206 2012-06-14 Postanowienie Postanowienie nr OPO-4210-20(11)/2012/282/XI/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 czerwca 2012r.
2012 1207 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XV/86/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/142/09 z dnia 17 września 2009 roku
2012 1208 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr Nr XV/89/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – „Moje boisko - Orlik 2012” w Krzeszycach
2012 1209 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XV/87/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 maja 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania
2012 1210 2012-06-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011r. położonych na obszarze miasta Nowa Sól
2012 1211 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XX /212/ 12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały NR VII / 52 / 11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.
2012 1212 2012-06-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.199.2012.ABej. Wojewody Lubuskiego z dnia 15 czerwca 2012r.
2012 1213 2012-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 18 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 2012r.
2012 1214 2012-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 18 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Otyń przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 2012 r.
2012 1215 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XX.112.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VI/44/03 Rady Gminy Pszczew w sprawie statutów sołectw
2012 1216 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXi.178.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw
2012 1217 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI.179.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Łężycy
2012 1218 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVII/104/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawki i zasad pobierania opłaty targowej na terenie Gminy Bojadła.
2012 1219 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI.119.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Pszczew.
2012 1220 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XX.115.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 maja 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie w strefie oraz regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania
2012 1221 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXI/160/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Soli.
2012 1222 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/155/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 stycznia 2012r.
2012 1223 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2012 1224 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Nowa Sól.
2012 1225 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2012 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zasad udzielenia dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól.
2012 1226 2012-06-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.202.2012.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 20 czerwca 2012r.
2012 1227 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XV/112/11 Rady Gminy Santok z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. gruntu 38/26 – w obrębie Wawrów
2012 1228 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 25 maja 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na ustalenie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościami.
2012 1229 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XX.113.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie
2012 1230 2012-06-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.200.2012.ABej. Wojewody Lubuskiego z dnia 21 czerwca 2012r.
2012 1231 2012-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.204.2012.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2012r.
2012 1232 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko.
2012 1233 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2012 1234 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Drezdenka
2012 1235 2012-06-22 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego Wojewódzki rejestr Domów Pomocy Społecznej
2012 1236 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXX/329/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Gorzowie Wlkp.
2012 1237 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXX/330/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w Gorzowie Wlkp.
2012 1238 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXX/331/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Gorzowie Wlkp.
2012 1239 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXX/332/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 14 w Gorzowie Wlkp.
2012 1240 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXX/333/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 1241 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXX/334/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Nagrody Honorowej „Mecenas Kultury-Gorzów Przystań”.
2012 1242 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXX/335/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp.
2012 1243 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXX/341/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
2012 1244 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIV.130.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2012
2012 1245 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVII/105/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Dąbiu
2012 1246 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2012 1247 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XV/116/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1248 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XV/117/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1249 2012-06-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.205.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 21 czerwca 2012r.
2012 1250 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Zawodowego w Świebodzinie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie.
2012 1251 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XX/141/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubsko im. L. Kruczkowskiego
2012 1252 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XX/140/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Lubskiego Domu Kultury
2012 1253 2012-06-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.209.2012.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 25 czerwca 2012r.
2012 1254 2012-06-26 Informacja Informacja nr OSZ-4110-11(7)/2012/620/TW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 czerwca 2012r. o decyzji Nr WCC/154-ZTO-A/620/W/OSZ/2012/TW
2012 1255 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/258/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowogród Bobrzański
2012 1256 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Przewóz na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1257 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Przewóz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 1258 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr 0007.195.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sulechów
2012 1259 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr 0007.201.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2012 1260 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr 0007.206.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 1261 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XX/208/12 Rady Gminy Żary z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Żary
2012 1262 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XX/207/12 Rady Gminy Żary z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w regulaminie określającym zasady, tryb i oplaty korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Żary
2012 1263 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/223/2012 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/168/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2012 1264 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XX/131/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Gminie Przytoczna
2012 1265 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Krzeszyce
2012 1266 2012-06-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 207/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 kwietnia 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 19.04.2012 r., sygn. akt II SA/Go 207/12 w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego
2012 1267 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVI/148/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/271/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński
2012 1268 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/118/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy Trzebiechów na lata 2012-2016
2012 1269 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/119/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzebiechów
2012 1270 2012-06-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr CZG-, 12 Zarządu Celowego Związku Gmin CZG-12 z dnia 31 marca 2012r. z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2011
2012 1271 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/94/12 Rady Gminy Maszewo z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Maszewo na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1272 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/95/12 Rady Gminy Maszewo z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Maszewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1273 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/97/12 Rady Gminy Maszewo z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia użytku ekologicznego o nazwie ,,Diabelski Staw koło Radomicka”.
2012 1274 2012-06-28 Porozumienie Porozumienie nr DT-D/3448/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych Legnica - Żary, Żary - Węgliniec oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania
2012 1275 2012-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.214.2012.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie
2012 1276 2012-06-28 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-14(10)/2012/14725/III/AP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 czerwca 2012r.
2012 1277 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2012r.
2012 1278 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2012 1279 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr 0007.173.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1280 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr 0007.174.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1281 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr 0007.176.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.
2012 1282 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie
2012 1283 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/43/2007 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Rzepin.
2012 1284 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2012 1285 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2012 1286 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/143/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami
2012 1287 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI/157/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 1288 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII.184.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Zielona Góra na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1289 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII.186.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Ochli
2012 1290 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII.187.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zielona Góra
2012 1291 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XIV/154/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Czerwieńsk, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 1292 2012-06-29 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego REJESTR WOJEWODY LUBUSKIEGO PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE
2012 1293 2012-06-29 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego REJESTR WOJEWODY LUBUSKIEGO JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA