Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Lipiec 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1294 2012-07-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 30 marca 2012r. z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2011 r
2012 1295 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXI/139/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2012 1296 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXI/140/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 czerwca 2012r. o zmianie uchwały Rady Powiatu Słubickiego  w sprawie uchwalenia Programu Współpracy  Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
2012 1297 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXI/142/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 czerwca 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok
2012 1298 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XII/109/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów i psychologów
2012 1299 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XII/100/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach Łużyckich
2012 1300 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.
2012 1301 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1302 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1303 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubsko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1304 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVI.143.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w/s opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Gubin o statusie miejskim
2012 1305 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVI.144.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 1306 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2012 1307 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI/135/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów
2012 1308 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI/136/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/179/09 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat sulęciński
2012 1309 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno
2012 1310 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Białobłocie
2012 1311 2012-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.216.2012 Wojewody Lubuskiego z dnia 2 lipca 2012r.
2012 1312 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 1313 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/140/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jasieniu
2012 1314 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/144/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1315 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/145/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1316 2012-07-03 Wyrok Wyrok nr II SA/go 208/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 kwietnia 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 18.04.2012 r., sygn. akt II SA/go 208/12 w przedmiocie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa
2012 1317 2012-07-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie sprostowania błędu w treści uchwały Nr IX/28/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 5 maja 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych dla najemców, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 1 sierpnia 2011r. Nr 82, poz. 1619
2012 1318 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej w Gminie Słubice, zasad jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 1319 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 1320 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2012 1321 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XX/120/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 czerwca 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 1322 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XX/124/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Sulęcin
2012 1323 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XX/125/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulęcinie.
2012 1324 2012-07-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 2 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2011
2012 1325 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Samorządowej Instytucji Kultury GOK i B w Lubrzy
2012 1326 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy
2012 1327 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/121/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczaniec na lata 2012-2016
2012 1328 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/123/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Szczaniec
2012 1329 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/124/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, których zarządcą jest Wójt Gminy Szczaniec
2012 1330 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/125/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/168/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2012 1331 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1332 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na terenie Miasta i Gminy Witnica
2012 1333 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia na terenie wsi Dąbroszyn czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2012 1334 2012-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 249 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słońsk
2012 1335 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/138/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz - "Międzyrzecki Park Przemysłowy I"
2012 1336 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII.128.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica.
2012 1337 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII.129.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy
2012 1338 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nowej Soli.
2012 1339 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XX.123.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w statucie powiatu międzyrzeckiego
2012 1341 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2012 1342 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2012 1343 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/203/12 Rady Gminy Żary z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy pomnikowi przyrody ustanowionemu w drodze uchwały Rady Gminy Żary Nr XXI/133/97 z dnia 30 kwietnia 1997r.
2012 1344 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/209/12 Rady Gminy Żary z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1345 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/210/12 Rady Gminy Żary z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1346 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/211/12 Rady Gminy Żary z dnia 21 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów, ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych w Gminie Żary
2012 1347 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/212/12 Rady Gminy Żary z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr IX/52/11 Rady Gminy Żary z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Grabiku
2012 1348 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/213/12 Rady Gminy Żary z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Żary
2012 1349 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.269.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 1350 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.273.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze.
2012 1351 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Szprotawie
2012 1352 2012-07-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Szprotawy z dnia 29 marca 2012r.
2012 1353 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/71/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom.
2012 1354 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/48/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Żary o statusie miejskim na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1355 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/65/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2012 1356 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/69/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
2012 1357 2012-07-06 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-30(7)/2012/585/IX/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2012r.
2012 1358 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX.31.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic na osiedlu Ogrodowym w Otyniu
2012 1359 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX.32.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na dz. nr ew. 623/24 w Otyniu
2012 1360 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX.33.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: podziału gminy Otyń na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1361 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX.34.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: podziału gminy Otyń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 1340 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr 130/6/XIV/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Iłowa
2012 1362 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr V/24/11 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 1363 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XX/40/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1364 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1365 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 1366 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr 331/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 lipca 2012r.
2012 1367 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XVIII.101.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo.
2012 1368 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małomice.
2012 1369 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie określania zasad udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
2012 1370 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2012 1371 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI.118.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2012 1372 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/105/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza dla przebiegu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Bledzew.
2012 1373 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim.
2012 1374 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim
2012 1375 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/214/12 Rady Gminy Żary z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Łukawy
2012 1376 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Skwierzyna
2012 1377 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
2012 1378 2012-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.219.2012.MGRZ Wojewody Lubuskiego z dnia 2 lipca 2012r.
2012 1379 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII.97.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 1 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stare Kurowo.
2012 1380 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/241/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/288/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
2012 1381 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/243/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: regulaminu korzystania z kąpieliska w miejscowości Lgiń nad Jeziorem Lgińsko (Lgiń Duży).
2012 1382 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku w trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku
2012 1383 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach w trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową wchodzącą w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach
2012 1384 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 - Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenia w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 1385 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie statków i innych obiektów pływających i ich przechowywania na parkingach strzeżonych – na rok 2012.
2012 1386 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/206/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuplicach
2012 1387 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach , zasad zwalniania z obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa i logopedy
2012 1388 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/89/2005 Rady Gminy w Tuplicach z dnia 18.02.2005r w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach
2012 1389 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy
2012 1390 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: określenia szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szlichtyngowa i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych .
2012 1391 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/50/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/7/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie: ustalenia zasad polityki czynszowej i warunków obniżania czynszu.
2012 1392 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/53/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29 czerwca 2012r. Zmieniająca Uchwałę Nr VIII/52/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Żagań o statusie miejskim.
2012 1393 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/247/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Ortopedycznemu im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
2012 1394 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/234/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
2012 1395 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/235/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wlkp.
2012 1396 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/236/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
2012 1397 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/237/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
2012 1398 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/238/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
2012 1399 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/239/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze
2012 1400 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/240/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze
2012 1401 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/241/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
2012 1402 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/242/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.
2012 1403 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/243/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi dla Osób Uzależnionych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Nowy Dworek”
2012 1404 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/244/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Obwód Lecznictwa Kolejowego" w Gorzowie Wlkp.
2012 1405 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/245/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Zielonej Górze
2012 1406 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/246/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.
2012 1407 2012-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.40.2012 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Kożuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za rok 2011.
2012 1408 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 21 maja 2012r. w sprawie likwidacji oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Boleminie.
2012 1409 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/32/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksów boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” położonych na terenie Gminy Zbąszynek.
2012 1410 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/33/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zmiany do Statutu Gminy Zbąszynek.
2012 1411 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 0007.196.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Sulechów na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1412 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XV/90/12 Rady Gminy Maszewo z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gęstowicach
2012 1413 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/134/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Sulęcińskiego
2012 1414 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 102/XV/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i parkowanie pojazdów na 2012 rok.
2012 1415 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 103/XV/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2012 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego.
2012 1416 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom mieszkającym  na terenie Dobiegniew.
2012 1417 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz logopedy i pedagoga.
2012 1418 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały VI/36/99 Rady Miejskiej w Dobiegniewie w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Radęcinie.
2012 1419 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały VI/35/99 Rady Miejskiej w Dobiegniewie w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Dobiegniewie.
2012 1420 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr Nr XVII/159/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.
2012 1421 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/160/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno - Leczniczemu dla Dzieci Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wojnowie.
2012 1422 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/359/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty rodzicom, osobom dysponującym dochodem dziecka, osobie pełnoletniej, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej, za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej
2012 1423 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/360/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty rodzicom, osobom dysponującym dochodem dziecka, osobie pełnoletniej, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej, za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej
2012 1424 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/362/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Gorzowie Wlkp.
2012 1425 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/363/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska
2012 1426 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/364/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu instytucji artystycznej pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska.
2012 1427 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/365/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp., przy ul. Fabrycznej 97
2012 1428 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/122/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1429 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/123/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1430 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/125/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę  Bytom Odrzański albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2012 1431 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/126/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2012 1432 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XX/145/12 Rady Gminy Santok z dnia 24 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie Janczewo
2012 1433 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Świdnica
2012 1434 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX.120.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
2012 1435 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
2012 1436 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Drezdenku
2012 1437 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej
2012 1438 2012-07-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Burmistrza Zbąszynka z dnia 4 czerwca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2011rok
2012 1439 2012-07-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 254/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 maja 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 10.05.2012 r., w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Szlichtyngowa.
2012 1440 2012-07-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia stref ochronnych ujęcia wody powierzchniowej "SADOWA" z rzeki Obrzycy w km 2+880 w miejscowości Głuchów, gmina Trzebiechów, powiat Zielona Góra, województwo lubuskie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze
2012 1441 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
2012 1442 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr IX/24/07 Rady Gminy Nowa Sól dotyczącej aktu o utworzeniu Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Przyborowie i nadania jej Statutu.
2012 1443 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV.95.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/173/05 Rady Gminy Zabór z dnia 30 września 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaborze
2012 1444 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV.96.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Czarna
2012 1445 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV.97.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dąbrowa
2012 1446 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV.98.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Droszków
2012 1447 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV.99.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Łaz
2012 1448 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV.100.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Milsko
2012 1449 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV.101.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Przytok
2012 1450 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV.102.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tarnawa
2012 1451 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV.103.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zabór
2012 1452 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XIX/146/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad dofinansowania ze środków budżetu Miasta zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kostrzyn nad Odrą przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
2012 1453 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVI / 122 / 12 Rady Gminy Brody z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zasad odpłatności za użytkowanie sali gimnastycznej, pracowni komputerowej i sal lekcyjnych w Zespole Szkól w Brodach
2012 1454 2012-07-18 Statut Statut Związku Międzygminnego Statut Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
2012 1455 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XV.8.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żagańskiego
2012 1456 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XV.10.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2012 1457 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/126/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Brody.
2012 1458 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania dotowanego zadania
2012 1459 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bledzewie
2012 1460 2012-07-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 28 czerwca 2012r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2011 rok
2012 1461 2012-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 253 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brody
2012 1462 2012-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 252 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
2012 1463 2012-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 251 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czerwieńsku
2012 1464 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/254/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: likwidacji szkoły na terenie Gminy Świebodzin.
2012 1465 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 maja 2012r. W sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu
2012 1466 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/156/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom
2012 1467 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli.
2012 1468 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XV.94.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/171/09 Rady Gminy Zabór z dnia 29 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
2012 1469 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2012 1470 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX/112/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości (gruntów użytkowanych rolniczo i na cele inne niż rolnicze) stanowiących własność Gminy Świdnica
2012 1471 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX/114/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
2012 1472 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX/117/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów i studentów na stałe zameldowanych i zamieszkałych na terenie gminy Świdnica.
2012 1473 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr Nr XIX/118/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów motywacyjno-socjalnych uczniom i studentom na stałe zameldowanych i zamieszkałych na terenie gminy Świdnica.
2012 1474 2012-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Chłopiny”.
2012 1475 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XX/145/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia muzeum fortyfikacji i nietoperzy w Pniewie
2012 1476 2012-07-20 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie załozenia i prowadzenia przedszkola specjalnego
2012 1477 2012-07-20 Informacja Informacja nr OSZ-4110-16(8)/2012/1286/CK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 lipca 2012r. o decyzji Nr WCC/303H/1286/W/OSZ/2012/CK
2012 1478 2012-07-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 lipca 2012r.
2012 1479 2012-07-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 23 lipca 2012r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Żagańskiego
2012 1480 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz określenia granic obwodów tych szkół.
2012 1481 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Deszczno
2012 1482 2012-07-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.241.2012.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 23 lipca 2012r.
2012 1483 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/370/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp.
2012 1484 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Filii w Łagowie ul. 1 lutego 2 organizacyjnie podporządkowanej Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Świebodzinie ul. Żaków 3
2012 1485 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Ulim.
2012 1486 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Łagodzin.
2012 1487 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lemierzyce w Gminie Słońsk
2012 1488 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich.
2012 1489 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia i włączenia Technikum w Strzelcach Krajeńskich do Zespołu Szkół w Strzelcach Krajeńskich.
2012 1490 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia i włączenia Liceum nr 2 w Strzelcach Krajeńskich do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich.
2012 1491 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia i włączenia Technikum w Drezdenku do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku.
2012 1492 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Niegosławice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1493 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Niegosławice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 1494 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXI/121/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia wysokości stawki oprocentowania rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2012 1495 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXI/120/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych na terenie Gminy Cybinka
2012 1496 2012-07-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 marca 2012r. z wykonania Budżetu Gminy Deszczno za 2011 rok
2012 1497 2012-07-27 Porozumienie Porozumienie Gminy Słubice z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego
2012 1498 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej – obręb Świdnica, gmina Świdnica
2012 1499 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/ 130 /12 Rady Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/03 Rady Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie wprowadzenia form ochrony przyrody.
2012 1500 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVII.154.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gubin o statusie miejskim
2012 1501 2012-07-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.234.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lipca 2012r.
2012 1502 2012-07-30 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.1.2012 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie objęcia specjalistyczną opieką psychologiczno-pedagogiczną w zakresie diagnozowania, wydawania opinii i orzeczeń dzieciom niewidomym i słabo widzącym oraz autystycznym z terenu Powiatu Wschowskiego
2012 1503 2012-07-30 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-26(10)/2012/14720/III/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2012r.
2012 1504 2012-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.226.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lipca 2012r.
2012 1505 2012-07-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu niektórych kompetencji z zakresu właściwiści Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2012 1506 2012-07-31 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-19(13)/2012/638/IX/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 lipca 2012r.