Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Sierpień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1507 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Bojadła
2012 1508 2012-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.254.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 1 sierpnia 2012r.
2012 1509 2012-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.273.2012AKop Wojewody Lubuskiego
2012 1510 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej.
2012 1511 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy oraz zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2012 1512 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2012-2016.
2012 1513 2012-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.265.2012.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 2 sierpnia 2012r.
2012 1514 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Nowa Sól.
2012 1515 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXI/217/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – D – 54 – MU.
2012 1516 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.267.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Słowiańskiego w Zielonej Górze.
2012 1517 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/125/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów
2012 1518 2012-08-03 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-27(11)/2012/1249/X-1330/CK/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 sierpnia 2012r.
2012 1519 2012-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.230.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 3 sierpnia 2012r.
2012 1520 2012-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.233.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 3 sierpnia 2012r.
2012 1521 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XVIII.124.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kolsko
2012 1522 2012-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie
2012 1523 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XIX/115/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 1524 2012-08-07 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 355/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 31 maja 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 31.05.2012 r., sygn. akt II SA/Go 355/12, w spr. ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Witnica
2012 1525 2012-08-07 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 289/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 31 maja 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego w Gorzowie Wielkp. z dnia 31.05.2012 r., sygn. akt II SA/Go 289/12, w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2012 1526 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIII.193.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Zielona Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1527 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIII.195.2012 Rady Gminy w Zielonej Górze z dnia 27 lipca 2012r. w sprawiw sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Zielona Góra na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 1528 2012-08-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.272.2012 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 sierpnia 2012r.
2012 1529 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXI/126/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sulęcin
2012 1530 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Torzym dla terenu w obrębie Boczów
2012 1531 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 maja 2012r. o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach
2012 1532 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól.
2012 1533 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/191/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2012r. Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwalenia „Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego”.
2012 1534 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII.120.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jemiołów
2012 1535 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII.124.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2012 1536 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII.125.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/10 z dnia 30 września 2010r., w sprawie regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów.
2012 1537 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pojezierza Dobiegniewskiego – Jezioro Wielgie.
2012 1538 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.12.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej zasadniczej szkoły zawodowej  w 3 - letnią zasadniczą szkołę zawodową w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
2012 1539 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.13.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej zasadniczej szkoły zawodowej  w 3 - letnią zasadniczą szkołę zawodową w Zespole Szkół Tekstylno Handlowych w Żaganiu
2012 1540 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.14.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej zasadniczej szkoły zawodowej  w 3 - letnią zasadniczą szkołę zawodową w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie
2012 1541 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.15.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej zasadniczej szkoły zawodowej  w 3 - letnią zasadniczą szkołę zawodową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej
2012 1542 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.16.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu.
2012 1543 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.17.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu.
2012 1544 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.18.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Tekstylno Handlowych w Żaganiu.
2012 1545 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.19.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej.
2012 1546 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.20.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie.
2012 1547 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.21.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie.
2012 1548 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.22.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie.
2012 1549 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV.23.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie.
2012 1550 2012-08-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.271.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 6 sierpnia 2012r.
2012 1551 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIII.192.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Starym Kisielinie
2012 1552 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIII.194.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Gminy Zielona Góra nie będących w zarządzie szkół.
2012 1553 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI.122.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego – logo Gminy Pszczew  oraz zasad jego używania
2012 1554 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/101/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Babimost na rok 2012.
2012 1555 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/104/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Babimoście.
2012 1556 2012-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.237.2012TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 25 lipca 2012r.
2012 1557 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Małomice
2012 1558 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI.98.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 1559 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zagórze
2012 1560 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok
2012 1561 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminów korzystania z Miejsc Wykorzystywanych do Kąpieli w miejscowości Zagórze i Lubiewo znajdujących się w Gminie Drezdenko
2012 1562 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVII/103/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Świdnica.
2012 1563 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenów położonych pomiędzy ulicą Głogowską i torami kolejowymi w kierunku na Kożuchów do granicy z terenami Gminy Nowa Sól.
2012 1564 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/89/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/85/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim.
2012 1565 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr II/9/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 lipca 2012r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2012.
2012 1566 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr 375/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r.
2012 1567 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXII/85/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Stargardzie Gubińskim
2012 1568 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXII/84/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wyłapania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Gubin oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym.
2012 1569 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXII/87/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie
2012 1570 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1571 2012-08-13 Informacja Informacja nr NU/0310-0040/12 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.
2012 1572 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012r. zmiany zarządzenia nr R/29/2002 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego.
2012 1573 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie.
2012 1574 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie.
2012 1575 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 384/2012 z dnia 9 sierpnia 2012r.
2012 1576 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXVI/157/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 1577 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 1578 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2012 1579 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XIX.108.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zasad jej poboru.
2012 1580 2012-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Santockie Zakole”.
2012 1581 2012-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody „Bogdanieckie Grądy”.
2012 1582 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr 0007.188.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2012r. zmieniającą Uchwałę Nr 0007.52.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa.
2012 1583 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XX/75/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/123/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26.05.2011r.
2012 1584 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/161/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kożuchów
2012 1585 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kożuchów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2012 1586 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
2012 1587 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród finansowych dla najlepszych sportowców z Województwa Lubuskiego
2012 1588 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Lecha Wierusza w Świebodzinie
2012 1589 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr 0007.187.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.
2012 1590 2012-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dębowa Góra”.
2012 1591 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/168/2008 Rady Gminy Skąpe z dnia 31.10.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty na terenie Gminy Skąpe
2012 1592 2012-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Morenowy Las”.
2012 1593 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
2012 1594 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Bledzew na stałe okręgi wyborcze
2012 1595 2012-08-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.280.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 22 sierpnia 2012r.
2012 1597 2012-08-23 Aneks Aneks nr 1 do porozumienia nr DT-D/3448/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych Legnica - Żary, Żary - Węgliniec oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania
2012 1596 2012-08-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nietoperek”.
2012 1598 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr 391/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 sierpnia 2012r.
2012 1599 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXII/220/12 Rady Gminy Żary z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Żary
2012 1600 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XIX/188/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 1601 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr 135/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015
2012 1602 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok
2012 1603 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr 138/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
2012 1604 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr 137/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej
2012 1605 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2012 1606 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubsko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1607 2012-08-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 339/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 czerwca 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 13.06.2012 r., sygn. akt II SA/Go 339/12 w przedmiocie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sława.
2012 1608 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/253/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.
2012 1609 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII.196.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Zielona Góra.
2012 1610 2012-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Młodno”.
2012 1611 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Strzelce Krajeńskie
2012 1612 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XXV/150/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowogród Bobrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1613 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XXV/151/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowogród Bobrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1614 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XXV/153/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w/s ustalenia opłaty w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.