Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Wrzesień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1615 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr 0007.181.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Kargowa
2012 1616 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XIX/146/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Kłodawa do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 1617 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XIX/150/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kłodawa.
2012 1618 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/12 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis.
2012 1619 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice
2012 1620 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XX.110.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo.
2012 1621 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XX.113.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Stare Kurowo na stałe okręgi wyborcze.
2012 1622 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokość stawek procentowych bonifikaty
2012 1623 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXV/193/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1624 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1625 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2012 1626 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Kożuchów
2012 1627 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Świebodzin
2012 1628 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXV/141/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie określenia inkasenta w Sołectwie Nowa Wieś
2012 1629 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno
2012 1630 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2012 1631 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.280.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2012 1632 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI.130.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego
2012 1633 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI.129.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów
2012 1634 2012-09-07 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 384/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 27.06.2012 r., sygn. akt II SA/Go 384/12 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 1635 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XVII/150/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/154/08 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Jasień.
2012 1636 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XVII/151/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/145/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 21 czerwca 2012 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obowdowych komisji wyborczych
2012 1637 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XVII/152/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2012 1638 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały VI/36/99 Rady Miejskiej w Dobiegniewie w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Radęcinie.
2012 1639 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany treści aktu założycielskiego pod nazwą „Orzeczenia o organizacji Przedszkola w Dobiegniewie”.
2012 1640 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały VI/35/99 Rady Miejskiej w Dobiegniewie w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Dobiegniewie.
2012 1641 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr 403/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 5 września 2012r.
2012 1642 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/279/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw i osiedli Gminy Świebodzin.
2012 1643 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/291/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzin oraz warunków i wysokości stawek procentowych udzielanych bonifikat
2012 1644 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXI/45/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 1645 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/278/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2012 1646 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIII.115.2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 4 września 2012r. w sprawie określenia pensum nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz ustalenia godzin ponadwymiarowych.
2012 1647 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XX/131/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia zasad wspierania edukacji uczniów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Sulęciński
2012 1648 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXV/205/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zniesienia Osiedla Nr 1 oraz Osiedla Nr 2 - będących jednostkami pomocniczymi Gminy       Krosno Odrzańskie.
2012 1649 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX.126.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania zakładu budżetowego pn. Komunalny Zakład Gospodarczy w Kolsku
2012 1650 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX/121/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 1651 2012-09-12 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 24 lipca 2012r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2011r. położonych na obszarze miasta Nowa Sól
2012 1652 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 1653 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 10 września 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sława
2012 1654 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr IV/14/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 4 września 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/9/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO - PRZYSZŁOŚĆ” z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „EKO - PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2012.
2012 1655 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 7 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Trzebiel na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1656 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXII/109/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV i lokalizacji stacji transformatorowej 110/15kV w gminie Babimost.
2012 1657 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr IV/15/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 4 września 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2012.
2012 1658 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
2012 1659 2012-09-13 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 402/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 lipca 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 04.07.2012 r., sygn. akt II SA/Go 402/12 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 1660 2012-09-13 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 311/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 14.06.2012 r., sygn. akt II SA/Go 311/12 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie do realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2012 1661 2012-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 292 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 września 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Jasieniu
2012 1662 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr 0007.182.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kargowej
2012 1663 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 11 września 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 1664 2012-09-17 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 234/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 maja 2012r. Wyrok Wojewódzki ego Sądu Administarcyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30.05.2012 r., sygn. akt II SA/Go 234/12 w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Przytok.
2012 1665 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr XIX/140 /12 Rady Gminy Brody z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
2012 1666 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr XXX/289/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego.
2012 1667 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/135/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szprotawa
2012 1668 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XIII/119/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 6 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Bobrowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1669 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XIII/120/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 6 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Bobrowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1670 2012-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 296 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 września 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niegosławice
2012 1671 2012-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 297 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 września 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niegosławice
2012 1672 2012-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 września 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Wielkie”.
2012 1673 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXII/110/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Babimost oraz zasad używania i wykorzystywania tego znaku.
2012 1674 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi od wiaduktu do obwodnicy miasta Szprotawa (działka nr 149/4 obręb wsi Kartowice) do kategorii dróg gminnych.
2012 1675 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szprotawie
2012 1676 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1677 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 września 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 r.
2012 1678 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 września 2012r. w sprawie opłat targowych
2012 1679 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XX/130/12 Rady Gminy Żagań z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr IX/63/11 Rady Gminy Żagań z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań
2012 1680 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr xx/120/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2012 1681 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 0007.218.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie
2012 1682 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 0007.223.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n."Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie".
2012 1683 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr ooo7.226.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 1684 2012-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 306 Wojewody Lubuskiego z dnia 21 września 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
2012 1685 2012-09-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 24 września 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brody przeprowadzonych w dniu 23 września 2012 r.
2012 1686 2012-09-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 24 września 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czerwieńsku przeprowadzonych w dniu 23 września 2012 r.
2012 1687 2012-09-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 24 września 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku przeprowadzonych w dniu 23 września 2012 r.
2012 1688 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XX/123/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2012 1689 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XX/126/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 września 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 1690 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 17 września 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 1691 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 17 września 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie
2012 1692 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty na terenie Gminy Skąpe
2012 1693 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 1694 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem
2012 1695 2012-09-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 września 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słońsk przeprowadzonych w dniu 23 września 2012 r.
2012 1696 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr 416/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 września 2012r.
2012 1697 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr 417/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 września 2012r.
2012 1698 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr 418/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 września 2012r.
2012 1699 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 września 2012r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XIX/ 125/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
2012 1700 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Lubniewice na stałe okregi wyborcze
2012 1701 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Powiecie Żarskim.
2012 1702 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI/54/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 1703 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/381/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzów Wlkp. obszaru ograniczonego Al. 11 Listopada, ul. Olimpijską i drogą wewnętrzną.
2012 1704 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/383/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego na południe od ulicy Myśliborskiej w rejonie ulicy Brukselskiej
2012 1705 2012-09-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.294.2012.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 17 września 2012r.
2012 1706 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 25 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów  na rok 2013
2012 1707 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XXV/105/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 24 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Zwierzyn na stałe okręgi wyborcze.
2012 1708 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 września 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Rzepin
2012 1709 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Rzepin w zakresie projektów nowych statutów sołectw
2012 1710 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z boisk sportowych przy Zespole Szkół w Kowalowie.
2012 1711 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Rzepinie.
2012 1712 2012-09-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131. .2012.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 25 września 2012r.
2012 1713 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze.
2012 1714 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/261/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/206/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Wschowa.
2012 1715 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie.
2012 1716 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 września 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie