Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Październik 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 2054 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XL/311/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 września 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
2013 2055 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XL/313/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 września 2013r. w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie
2013 2056 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XL/314/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 września 2013r. w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXIX/298/13  Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2013 2057 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy placowi w Kostrzynie nad Odrą
2013 2058 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/504/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 2059 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2013 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 1093F kategorii drogi powiatowej położonej na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2013 2060 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/339/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 września 2013r. w sprawie określenia zasad dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary
2013 2061 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/338/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 września 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Żary
2013 2062 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 0007.269.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 września 2013r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2013 2063 2013-10-01 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Barlinecka PLB080001
2013 2064 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/348/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice, dla terenu przy ul. Kościuszki oraz przy ul. Słowackiego
2013 2065 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/344/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XI/89/11 Rady Gminy Żary z dnia 29 września 2011r w sprawie zasad rozliczania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa i logopedy.
2013 2066 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr LV.455.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania.
2013 2067 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr LV.463.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych.
2013 2068 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII.171.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 września 2013r. w sprawie  Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 2069 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII.174.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI.85.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 2 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzyca w obrębie miejscowości Górzyca
2013 2070 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszyce
2013 2071 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII.193.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 27 września 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łagów
2013 2072 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr 349/13 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2013 rok
2013 2073 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/166/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013
2013 2074 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/317/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 12 września 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom
2013 2075 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.
2013 2076 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII.216.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez gminę Gubin o statusie miejskim
2013 2077 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII.188.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2014
2013 2078 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII.189.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2079 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr xxv/177/2013 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniu pożarniczym strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Siedlisko
2013 2080 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/351/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2013 2081 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/341/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 września 2013r. w sprawiew szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2082 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/13 Rady Gminy Brody z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały XXVI/197/13 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017
2013 2083 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/352/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2013 2084 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/353/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Gminy Deszczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2085 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/354/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 2086 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/350/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/225/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Deszczno
2013 2087 2013-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr Z-91/2013 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 2 października 2013r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych
2013 2088 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/342/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 września 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Lubomyśl
2013 2089 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/340/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 września 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żary
2013 2090 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII.215.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Gubina"
2013 2091 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII.218.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Gubin o statusie miejskim
2013 2092 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII.222.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 2093 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach
2013 2094 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 września 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tuplice
2013 2095 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/176/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuplice na lata 2010 - 2014
2013 2096 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/171/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 11 września 2013r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipinkach Łużyckich
2013 2097 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tuplice
2013 2098 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/396/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/162/08 Rady Miejskiej we Wschowiez dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Wschowie.
2013 2099 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr Nr XXX/171/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jabłonów
2013 2100 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 2101 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 2102 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.190.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie
2013 2103 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.192.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Kurowie
2013 2104 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.193.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 września 2013r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 2105 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/315/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie Gminy Rzepin.
2013 2106 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.314.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 2107 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.315.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Raculi
2013 2108 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.316.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Starym Kisielinie
2013 2109 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.317.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 2110 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr LI/275/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 2 października 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta i gminy Kożuchów
2013 2111 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/176/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 11 września 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2013 2112 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/178/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 11 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty adiacenckiej
2013 2113 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/274/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krośnieńskiego
2013 2114 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 26 września 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa
2013 2115 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gozdnica
2013 2116 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr LI/256/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Witnicy i nadania statutów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Domu Kultury w Witnicy.
2013 2117 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr 318/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 2 października 2013r.
2013 2118 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr 319/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 2 października 2013r.
2013 2119 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr LI/259/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Witnica
2013 2120 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr LI/260/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości
2013 2121 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr LI/261/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Witnica
2013 2122 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr LI/262/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Miasta i Gminy Witnica.
2013 2123 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr LI/263/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2013 2124 2013-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 października 2013r.
2013 2125 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/397/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2013 2126 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Sulęcina
2013 2127 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/161/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Sulęcin
2013 2128 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 września 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości
2013 2129 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu w Sulęcinie
2013 2130 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/97/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/102/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2013 2131 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/98/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwalę Nr XL/82/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 26 marca 2009 roku zmieniającą uchwałę XLV/80/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zasad ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nierolniczych gruntów komunalnych na terenie miasta Żagań
2013 2132 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2013
2013 2133 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXX/270/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 3 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr VI/43/2007 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 marca 2007r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński
2013 2134 2013-10-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Lipinki Łużyckie SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE ZA 2012 ROK
2013 2135 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych
2013 2136 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XLI/245/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 4 października 2013r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Niwiska.
2013 2137 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XLI/257/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 4 października 2013r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale określającej tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Nowogród Bobrzański.
2013 2138 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr LI/258/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Witnicy
2013 2139 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr LI/257/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Witnicy
2013 2140 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/346/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Nowa Sól - Miasto i gminnych jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2013 2141 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/99/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Żagań Nr VI/32/2011 z dnia 31.03.2011 dotyczącej określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmienionej uchwałą Rady Miasta Żagań Nr VIII/56/2011 z dnia 26 maja 2011 roku, w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Żagań Nr VI/32/2011 z dnia 31.03.2011 roku dotyczącej określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 2142 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/106/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/159/2008 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim.
2013 2143 2013-10-09 Umowa Umowa Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 maja 2013r. dotycząca wspólnego przedsiewzięcia o nazwie "Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego" realizowanego przez Miasto Gorzów Wielkopolski, Gminę Bogdaniec, Gminę Deszczno, Gminę Kłodawę i Gminę Santok, współfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
2013 2144 2013-10-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 października 2013r. o zmianie w składzie Rady Miasta Żagań
2013 2145 2013-10-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.225.2013.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 9 października 2013r. Rada Miejska w Ośnie Lubuskim
2013 2146 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 września 2013r. w sprawie wyłączenia mieszkań komunalnych, będących w zasobie Gminy ze sprzedaży
2013 2147 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLV/332/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 2148 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLV/333/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 2149 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLV/334/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 2150 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLV/339/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2151 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.181.2013 Burmistrza Sulechowa z dnia 7 października 2013r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulechów
2013 2152 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 września 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z świetlic oraz sal wiejskich w miejscowościach: Dąbrowno, Lipiny, Lubieszów, Kiełcz, Przyborów, Rudno, Stany na terenie Gminy Nowa Sól.
2013 2153 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 352/13 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2013 rok
2013 2154 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 9 października 2013r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok."
2013 2155 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 9 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Santocko
2013 2156 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XL/268/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 16 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2014
2013 2157 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 239/6/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa
2013 2158 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 243/6/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 września 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2013 2159 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 247/6/XXIX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2160 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 248/6/XXIX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 września 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2161 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXII.69.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 11 października 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Otyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 2162 2013-10-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.222.2013AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 17 października 2013r.
2013 2163 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr 0007.352.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Świat
2013 2164 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII.73.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 11 października 2013r. w sprawie: programu współpracy na rok 2014 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2013 2165 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 0007.354.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Głogusz
2013 2166 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 354/13 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2013 rok
2013 2167 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 336/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 15 października 2013r.
2013 2168 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXX.214.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy.
2013 2169 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXX.215.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 października 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2014 rok.
2013 2170 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXX.219.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 października 2013r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Łęknicy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2013 2171 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/13 Rady Gminy Santok z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2172 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/277/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2013 2173 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 października 2013r. w sprawie wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2013 2174 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 października 2013r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2013 2175 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2013 2176 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 października 2013r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2013 2177 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XIX.197.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 22 października 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łagów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2014r.
2013 2178 2013-10-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.240.2013.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 23 października 2013r.
2013 2179 2013-10-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.243.2013.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 23 października 2013r.
2013 2180 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2181 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/108/2004 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 września 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych dla terenu Gminy Przewóz.
2013 2182 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 października 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Przewóz.
2013 2183 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 października 2013r. w sprawie zniesienia użytku ekologicznego o nazwie „Zacisze”, „Rosiczka” i „Wrzosiec”.
2013 2184 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 października 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2013 2185 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2013 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 października 2013r. w sprawie: programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
2013 2186 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 października 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Skwierzyna PLH080041
2013 2187 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 października 2013r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza
2013 2188 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/89/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 2189 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/90/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 października 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia terminów płatności i zwolnień z tej opłaty
2013 2190 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/91/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchylenia w całości uchwały Rady Miejskiej w Żarach Nr VI/35/03 z dnia 24.04.2003r.
2013 2191 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 2192 2013-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 28 października 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żagań przeprowadzonych w dniu 27 października 2013 r.
2013 2193 2013-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 29 października 2013r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niegosławice zarządzonych na dzień 8 grudnia 2013 r.
2013 2194 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 października 2013r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Jasień miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 2195 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/268/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 października 2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014
2013 2196 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 października 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Jasienia
2013 2197 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/348/13 Rady Gminy Żary z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców
2013 2198 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/349/13 Rady Gminy Żary z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Żary.
2013 2199 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/273/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 października 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 2200 2013-10-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.241.2013.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 22 października 2013r.
2013 2201 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr LII/270/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 października 2013r. w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii
2013 2202 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr LII/271/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
2013 2203 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr LII/274/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Witnica
2013 2204 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania obszaru złóż kruszywa Dębowiec IV, w obrębie Dębówko
2013 2205 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/351/13 Rady Gminy Żary z dnia 24 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Biedrzychowice Dolne
2013 2206 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/352/13 Rady Gminy Żary z dnia 24 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Bieniów
2013 2207 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/353/13 Rady Gminy Żary z dnia 24 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Bogumiłów-Janików
2013 2208 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/354/13 Rady Gminy Żary z dnia 24 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Drozdów-Rusocice
2013 2209 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/351/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 2210 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/352/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 2211 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/353/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2013 2212 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/354/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 października 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2013 2213 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/357/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 października 2013r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól
2013 2214 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 0007.277.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2013r. w sprawie zasad używania hejnału Kargowej
2013 2215 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 0007.276.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r.
2013 2216 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XL/265/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 października 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2013 2217 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2013 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2014.
2013 2218 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2013 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/78/2011 z dnia 29 listopada 2011 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Żarskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2219 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/355/13 Rady Gminy Żary z dnia 24 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Drożków
2013 2220 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/356/13 Rady Gminy Żary z dnia 24 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Grabik
2013 2221 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 0007.278.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury w Kargowej
2013 2222 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 0007.281.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.259.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 sierpnia 2013 roku
2013 2223 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/350/13 Rady Gminy Żary z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Lubomyśl
2013 2224 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 października 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Dobrusułowskie PLH080037
2013 2225 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 października 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sulechów PLH080043
2013 2226 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku.
2013 2227 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego.
2013 2228 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Świebodzińskiego dla uczniów szkół (zespołów szkół), dla których organem prowadzącym jest Powiat Świebodziński.
2013 2229 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 2230 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2231 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 października 2013r. w sprawie czasu w jakim przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych
2013 2232 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/295/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 października 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
2013 2233 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 października 2013r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu oraz nadania mu Statutu.
2013 2234 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 października 2013r. w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz
2013 2235 2013-10-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 447/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 sierpnia 2013r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól
2013 2236 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 25 października 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”
2013 2237 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 września 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól.