Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Listopad 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 2238 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubiszyn.
2013 2239 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/531/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
2013 2240 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/253/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2013 2241 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr LII/280/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów
2013 2242 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr LII/281/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Kożuchów
2013 2243 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr LII/282/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta i gminy Kożuchów
2013 2244 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/317/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2245 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/284/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/176/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 września 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Krośnieńskiego
2013 2246 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XLI/484/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków drogi nr 282 oraz zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi w m. Zielona Góra
2013 2247 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XLI/487/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie likwidacji aglomeracji Santok
2013 2248 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XLI/488/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gubin
2013 2249 2013-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.245.2013.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 31 października 2013r.
2013 2250 2013-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.248.2013TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 31 października 2013r.
2013 2251 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 181 /2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 23 października 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 2252 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/343/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/244/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawy
2013 2253 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/345/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 października 2013r. w sprawie programu współpracy Gminy Szprotawa w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2013 2254 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/258/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 października 2013r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
2013 2255 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rzepin
2013 2256 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/319/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2257 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych i  transportu nieczystości ciekłych
2013 2258 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2013 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 ”
2013 2259 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy w roku 2014 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2013 2260 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustanowienia jako pomniki przyrody drzew rosnących na terenie Gminy Krzeszyce
2013 2261 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/13 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu z drogi i jego przechowywaniu na parkingu strzeżonym na rok 2014
2013 2262 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/331/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Drezdenko.
2013 2263 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 2264 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Wschowskim
2013 2265 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/144/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 października 2013r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) na 2014 rok”
2013 2266 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbie
2013 2267 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/158/13 Rady Gminy Dąbie z dnia 31.01.2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie
2013 2268 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/147/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20.12.2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Dąbie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2269 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie.
2013 2270 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/179/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 2271 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 października 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014"
2013 2272 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/13 Rady Gminy Brody z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 2273 2013-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.237.2013.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 31 października 2013r.
2013 2274 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Maszewo
2013 2275 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Maszewo
2013 2276 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/13 Rady Gminy Brody z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 2277 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 252/ 2013 Rady Gminy Brody z dnia 31 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2013 2278 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/145/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Bytnica
2013 2279 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/146/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej
2013 2280 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 2281 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr 252/6/XXX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Dworskiego w Iłowej
2013 2282 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr 253/6/XXX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2013 2283 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV.212.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Pszczew
2013 2284 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV.211.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku
2013 2285 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/2013 Rady Gminy Brody z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2014
2013 2286 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XL.319.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 31 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Zielona Góra
2013 2287 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XL.326.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 31 października 2013r. w sprawie Programu współpracy na rok 2014 Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2013 2288 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XL.327.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 31 października 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Ochli
2013 2289 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/358/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2014 roku
2013 2290 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Deszczno
2013 2291 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ciecierzyce
2013 2292 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/362/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2013 2293 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/166/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013
2013 2294 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr 254/6/XXX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2013 2295 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/239/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych w 2014 r.
2013 2296 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/241/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2013 2297 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/242/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 października 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych
2013 2298 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr 255/6/XXX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2299 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr 256/6/XXX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłowa oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych
2013 2300 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr 258/6/XXX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2301 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI.465.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 2302 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI.466.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego
2013 2303 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI.474.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze
2013 2304 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI.476.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 października 2013r. w sprawie Honorowego Obywatelstwa Miasta Zielona Góra oraz Nagrody Miasta Zielona Góra
2013 2305 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/67/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2014 rok
2013 2306 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/68/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zbąszynek na lata 2013-2018r.
2013 2307 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/363/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2013 2308 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Deszczno
2013 2309 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX.212.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 października 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2014 rok.
2013 2310 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr LVI.472.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Uczonych w Zielonej Górze
2013 2311 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
2013 2312 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.
2013 2313 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 261/13 Burmistrza Iłowej z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2012 r.
2013 2314 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI/329/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko
2013 2315 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr LVII/644/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp.
2013 2316 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr LVII/645/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokosci stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2013 2317 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr LVII/646/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej w podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych, w podatku rolnym i leśnym, w podatku od spadków i darowizn, w podatku od czynności cywilnoprawnych, w podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej oraz opłacie targowej
2013 2318 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr LVII/652/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2013 2319 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr LVII/653/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.
2013 2320 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr LVII/657/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wlkp.
2013 2321 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIII.231.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 31 października 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gubin o statusie miejskim.
2013 2322 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIII.232.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2323 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLII/261/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2013 2324 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI/316/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2013 2325 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI/317/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 października 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2013 2326 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI/319/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 października 2013r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
2013 2327 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI/322/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2328 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI/323/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2013 2329 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV.152.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2014
2013 2330 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV.153.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 4 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XV/106/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 października 2012r. w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso
2013 2331 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV.154.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec
2013 2332 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV.155.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2333 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV.156.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2334 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV.157.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bogdaniec
2013 2335 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.190.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2013 2336 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.191.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2337 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.192.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Niegosławice
2013 2338 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych
2013 2339 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Trzebiel miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 2340 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie Programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.
2013 2341 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2013 2342 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminu wynagrodzenia za inkaso
2013 2343 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso.
2013 2344 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/196/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Sulęcińskiej w Torzymiu
2013 2345 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/201/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 października 2013r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
2013 2346 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/214/13 Rady Gminy Żagań z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne i oddziały przedszkolne na terenie Gminy Żagań
2013 2347 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/215/13 Rady Gminy Żagań z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Żagań
2013 2348 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/216/13 Rady Gminy Żagań z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 2349 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/217/13 Rady Gminy Żagań z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Żagań na 2014 rok
2013 2350 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 0007.357.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów
2013 2351 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 0007.358.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie
2013 2352 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr LVII/638/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Koniawską, ul. Kujawską i Kanałem Ulgi.
2013 2353 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/219/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2013 2354 2013-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.250.2013 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 listopada 2013r.
2013 2355 2013-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.251.2013.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 8 listopada 2013r.
2013 2356 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/220/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 października 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych
2013 2357 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/221/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 października 2013r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2013 2358 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/224/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 października 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w Bytomiu Odrzańskim
2013 2359 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/13 Rady Gminy Santok z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
2013 2360 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/13 Rady Gminy Santok z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Santok
2013 2361 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/333/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 października 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku
2013 2362 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/334/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2013 2363 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/335/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 października 2013r. w spawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna
2013 2364 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/337/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 października 2013r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
2013 2365 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.232.13 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy powiatu międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”
2013 2366 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/343/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Waszkiewicza w mieście Skwierzyna
2013 2367 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku
2013 2368 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.233.13 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów
2013 2369 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLII/246/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
2013 2370 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLII/249/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2371 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLII/251/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie uchylenia w całości uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XXXIX/279/2009 z dnia 22 grudnia 2009r. i w sprawie uchylenia w całości uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XXXVIII/261/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
2013 2372 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/13 Rady Gminy Santok z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2014 rok na obszarze Gminy Santok
2013 2373 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr 356/13 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2013 rok
2013 2374 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/223/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 października 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2013 2375 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/250/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2376 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także planu sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Brzeźnica oraz granic ich obwodów
2013 2377 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok.
2013 2378 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 357/13 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2013 rok
2013 2379 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 314 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niegosławice
2013 2380 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.182.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały
2013 2381 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.184.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 20 września 2013r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2382 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2383 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/407/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych, obiektów sportowych "Orlik", siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Wschowa.
2013 2384 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/408/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2385 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/410/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2013 2386 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2013 Rady Gminy Siedlisko z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 2387 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XL/197/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice
2013 2388 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XL/198/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2389 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX.183.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały.
2013 2390 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX.185.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolsko
2013 2391 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2013 Rady Gminy Siedlisko z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 2392 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2013 2393 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 2394 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 15 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2013 2395 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/297/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2013 2396 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2013 2397 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia na rok 2014 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą
2013 2398 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
2013 2399 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2013 2400 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Janiszowice PLH080053
2013 2401 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowogrodzkie Przygiełkowisko PLH080054
2013 2403 2013-11-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 464/13 z dnia 28 sierpnia 2013r. na uchwałę Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 marca 2007r., Nr VII/36/07 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego z 2007r. Nr 42, poz. 692 ze zm.)
2013 2402 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 325 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wymiarki
2013 2404 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 360/13 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2013 rok
2013 2405 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr L/365/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól - Miasto.
2013 2406 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr L/367/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014r.
2013 2407 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/275/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2014r.
2013 2408 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/276/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku
2013 2409 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII.183.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zabór z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
2013 2410 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.185.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 2411 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII.190.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 2412 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII.191.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r.
2013 2413 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII.192.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2013 2414 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII.193.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Zaborze
2013 2415 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII.194.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2014 rok
2013 2416 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2013 Rady Gminy Siedlisko z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2417 2013-11-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Burmistrza Zbąszynka z dnia 21 listopada 2013r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2012 rok
2013 2418 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2419 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2420 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 2421 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/181/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica
2013 2422 2013-11-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.254.2013.IBoł Wojewody Lubuskiego z dnia 21 listopada 2013r.
2013 2423 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2013 2424 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 2425 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2426 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.
2013 2427 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV.196.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2428 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV.197.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Niegosławice
2013 2429 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV.198.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2013 2430 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV.199.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Niegosławice
2013 2431 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 362/2013 z dnia 19 listopada 2013r.
2013 2432 2013-11-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 listopada 2013r.
2013 2433 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV.201.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego w 2014 roku
2013 2434 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV.202.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie ustalenia metody i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2435 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.360.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mozów, Brzezie k. Sulechowa, części obrębu 3 miasta Sulechów i części obrębu Nowy Świat
2013 2436 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok
2013 2437 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2013 2438 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2439 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 363/2013 z dnia 19 listopada 2013r.
2013 2440 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 367/2013 z dnia 19 listopada 2013r.
2013 2441 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 369/2013 z dnia 19 listopada 2013r.
2013 2442 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 370/2013 z dnia 19 listopada 2013r.
2013 2443 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 48/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 34/2013 z dnia 1 marca 2013r. Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2444 2013-11-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 4 Starosty Słubickiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla terenów wiejskich gminy Ośno Lubuskie i gminy Cybinka
2013 2445 2013-11-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 25 listopada 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kargowej przeprowadzonych w dniu 24 listopada 2013 r.
2013 2446 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.361.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
2013 2447 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.362.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2013 2448 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.364.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów na rok 2014
2013 2449 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.365.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2014
2013 2450 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.367.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2013 2451 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/361/13 Rady Gminy Żary z dnia 21 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawiana na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nioznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Żary.
2013 2452 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/364/13 Rady Gminy Żary z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
2013 2453 2013-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 260 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 października 2013r. zmieniająca zarządzenie w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim
2013 2454 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/282/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2013
2013 2455 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 2456 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej
2013 2457 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 2458 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/357/13 Rady Gminy Żary z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na obszarze Gminy Żary na rok 2014
2013 2459 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/363/13 Rady Gminy Żary z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie  nagrody Wójta Gminy Żary za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żary
2013 2460 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok
2013 2461 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2013 2462 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cybinka
2013 2463 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 listopada 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 2464 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
2013 2465 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2013 2466 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cybinka
2013 2467 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cybinka
2013 2468 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2469 2013-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słubickiego
2013 2470 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/370/13 Rady Gminy Żary z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa MIROSTOWICE GÓRNE
2013 2471 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/202/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ośno Lubuskie na lata 2014-2020
2013 2472 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 2473 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim
2013 2474 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2013 2475 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/207/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 4 września 2013 r. nr XXIII/193/2013 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole Publiczne w Ośnie Lubuskim prowadzone przez Gminę Ośno Lubuskie
2013 2476 2013-11-27 Informacja Informacja nr NU/0310-0057/13 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2013 2477 2013-11-28 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr FE-II.1.2013 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2013r. na rzecz realizacji Projektu pn. „Rozwój obszaru funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra”
2013 2478 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2013 2479 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.226.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2013 2480 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.227.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2013 2481 2013-11-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Łęknicy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uczniów i studentów.
2013 2482 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2013 2483 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.
2013 2484 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
2013 2485 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.
2013 2486 2013-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Diabelski Staw koło Radomicka PLH080056
2013 2487 2013-11-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia nowego statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy
2013 2488 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/365/13 Rady Gminy Żary z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa KADŁUBIA
2013 2489 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego
2013 2490 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Międzyrzecz na rok 2014
2013 2491 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2013 2492 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/533/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
2013 2493 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/534/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego, zarządzenia poboru podatku rolnego na terenie Gminy Świebodzin
2013 2494 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/535/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego na terenie Gminy Świebodzin
2013 2495 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/536/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin
2013 2496 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/537/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2013 2497 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/538/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świebodzin
2013 2498 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/553/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w grupie żłobkowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w grupie żłobkowej oraz częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat
2013 2499 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 2500 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi, oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 2501 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/176 /2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2013 2502 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/129/2012 Rady Gminy Wymiarki w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2503 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2013 2504 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2505 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2506 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 2507 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 2508 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Sulęcin na 2014 rok
2013 2509 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2510 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin, pomiędzy ulicami Poznańska – Jana Paska.
2013 2511 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
2013 2512 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/332/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2013 2513 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/333/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie opłaty miejscowej
2013 2514 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/335/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko
2013 2515 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych
2013 2516 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/290/2013 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Zielonogórskiego
2013 2517 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/367/13 Rady Gminy Żary z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa ŁAZ
2013 2518 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/368/13 Rady Gminy Żary z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa ŁUKAWY
2013 2519 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/336/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2014 rok
2013 2520 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/284/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Kożuchów na rok 2014
2013 2521 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/287/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie Programu współpracy w 2014 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2013 2522 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/288/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
2013 2523 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/325/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.
2013 2524 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/369/13 Rady Gminy Żary z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa MIROSTOWICE DOLNE
2013 2525 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/366/13 Rady Gminy Żary z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa LUBANICE
2013 2526 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Bojadłach Nr XXXII/186/13 z dnia 18 listopada 2013r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.