Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Kwiecień 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 926 2013-04-03 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Lubska z dnia 29 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze gminy Lubsko
2013 927 2013-04-03 Informacja Informacja nr GM.7113.1.2013 Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 29 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze gminy Gozdnica
2013 928 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr IX/47/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 1 października 2012r. Nr V/22/2012 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku z dnia 12 listopada 2012r. Nr VI/29/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 929 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.140.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 930 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Powiatowym Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie i Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie.
2013 931 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały z dnia 27 marca 2008r. Nr XXII /149/08 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2013 932 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagradzania
2013 933 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX.160.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2022.
2013 934 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 935 2013-04-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.67.2013.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 26 marca 2013r.
2013 936 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.141.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 937 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.143.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Górzyca
2013 938 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzepinie
2013 939 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rzepin
2013 940 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/272/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/238/2013 z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 941 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/175/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia zasad jej poboru oraz określenia inkasentów
2013 942 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/190/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 943 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko.
2013 944 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebicz.
2013 945 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 946 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście i gminie Drezdenko
2013 947 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko
2013 948 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko
2013 949 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 950 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór
2013 951 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Osiecznicy
2013 952 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krosno Odrzańskie
2013 953 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/159/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Babimost
2013 954 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/160/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Babimost
2013 955 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/162/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście
2013 956 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/191/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cybinka
2013 957 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/192/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 958 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/193/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 959 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/194/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cybinka
2013 960 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/196/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cybinka
2013 961 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/199/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cybinka
2013 962 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/200/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cybinka na lata 2011- 2015
2013 963 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębach Lutol Suchy i Chociszewo w gminie Trzciel.
2013 964 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI.263.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania
2013 965 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/223/2006 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Przewóz.
2013 966 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/142/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2013 967 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/144/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 968 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/180/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2013 969 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/182/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 marca 2013r. o zmianie uchwały Nr XXVII/166/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013
2013 970 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII.6.2013 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Domu Dziecka w Szprotawie
2013 971 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Straży Miejskiej, umiejscowienia w strukturze Urzędu Miejskiego oraz nadania regulaminu
2013 972 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych ich numeracji oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych Gminy Szprotawa
2013 973 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/195/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 974 2013-04-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.77.2013.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 28 marca 2013r.
2013 975 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/33/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2013 976 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/36/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Żarach działajacego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2013 977 2013-04-04 Informacja Informacja nr RZPIIBiGK.7113.2.2013 Wójta Gminy Otyń z dnia 25 marca 2013r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Otyń
2013 978 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX.182.13 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
2013 979 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 118/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2013r.
2013 980 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 119/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2013r.
2013 981 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 982 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/328/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie
2013 983 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 marca 2013r. sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie.
2013 984 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nadania nazw osiedlom mieszkaniowym w Szprotawie
2013 985 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 marca 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 986 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.
2013 987 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 988 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2013.
2013 989 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV.383.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 3.
2013 990 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV.388.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2013 991 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV.390.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wzniesienia pomnika „Dobosza Powstania Wielkopolskiego 1918/1919”.
2013 992 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV.391.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze.
2013 993 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdnica
2013 994 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 995 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gozdnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 996 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Torzym w rejonie miejscowości Kownaty
2013 997 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2013 998 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 120/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2013r.
2013 999 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 125/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2013r.
2013 1000 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 130/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2013r.
2013 1001 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 131/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2013r.
2013 1002 2013-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 8.2013 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.
2013 1003 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 177/2114/13 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych w obwodach rybackich
2013 1004 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ulim
2013 1005 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/294/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ulim
2013 1006 2013-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 83 Wojewody Lubuskiego z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Jasieniu
2013 1007 2013-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.76.2013TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 2 kwietnia 2013r.
2013 1008 2013-04-05 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GG.7113.1.2013 Burmistrza Drezdenka z dnia 19 marca 2013r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Drezdenko
2013 1009 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/26/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/101/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2013 1010 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/430/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Świebodzin dotyczącego zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z Gminy Świebodzin na lata 2012-2032” przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz przy udziale środków NFOŚiGW
2013 1011 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie
2013 1012 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/223/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim w filię Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie
2013 1013 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/224/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia sieci gminnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Witnica oraz w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Witnica
2013 1014 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/225/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia sieci gminnych publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Witnica
2013 1015 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI.29.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1016 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI.30.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy
2013 1017 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/295/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 1018 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/296/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno
2013 1019 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno
2013 1020 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Glinik
2013 1021 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/299/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Glinik
2013 1022 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszewo
2013 1023 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/301/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszewo
2013 1024 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/302/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 1025 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/305/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Karnin i Łagodzin
2013 1026 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości.
2013 1027 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia wzoru informacji dotyczącej podatku od nieruchomości
2013 1028 2013-04-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Burmistrza Iłowej z dnia 29 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 r. położonych na obszarze Gminy Iłowa
2013 1029 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/27/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/104/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1030 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/29/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2013r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze miasta w przedterminowych wyborach do Rady Miasta Żagań oraz przedterminowych wyborach Burmistrza Miasta Żagań
2013 1031 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/306/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Osiedle Poznańskie
2013 1032 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/307/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Osiedle Poznańskie
2013 1033 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko
2013 1034 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1035 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1036 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drezdenko
2013 1037 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI.171.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Gminy Kolsko nie będących w zarządzie Zespołów Edukacyjnych.
2013 1038 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dąbie na lata 2013- 2017
2013 1039 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbiu
2013 1040 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/308/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Dzierżów.
2013 1041 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.194.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXXIV.180.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej oraz jej wysokości
2013 1042 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Ciecierzyce
2013 1043 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2013 1044 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.193.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1045 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr III.4.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1046 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr III.5.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i opłaty za pojemnik.
2013 1047 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr III.6.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 21 marca 2013r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 1048 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr III.7.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1049 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr III.8.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 21 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1050 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr III.9.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 21 marca 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1051 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 28 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bytnicy
2013 1052 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/535/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2013 1053 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/536/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1054 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr 140/XXI/2013 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2013 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego.
2013 1055 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr 141/XXI/2013 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego.
2013 1056 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom
2013 1057 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a także nauczycieli realizujacych w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć.
2013 1058 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1059 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skwierzyna.
2013 1060 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2013 1061 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1062 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maszewo
2013 1063 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1064 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 marca 2013r. zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1065 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XVI.162.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 1066 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XVI.166.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.143.2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów
2013 1067 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/168/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2013 1068 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/169/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1069 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2013 1070 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie cmentarza przy ul. Świerczewskiego w Lubniewicach
2013 1071 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenu położonego w Jarnatowie, nr ewidencyjny działki 133
2013 1072 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 226.2013 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Zielonej Górze w roku 2013.
2013 1073 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 227.2013 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2013.
2013 1074 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 228.2013 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze w roku 2013.
2013 1075 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/184/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1076 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1077 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII.192.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina
2013 1078 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.162.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 marca 2013r. o uchyleniu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie gminy Stare Kurowo
2013 1079 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.163.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 marca 2013r. o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stare Kurowo
2013 1080 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.164.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 marca 2013r. o uchyleniu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1081 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.165.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 marca 2013r. o uchyleniu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1082 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.166.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1083 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2013 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.
2013 1084 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/168/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 1085 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.167.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: założenia przedszkola publicznego, przyjęcia aktu założycielskiego przedszkola oraz nadania Statutu
2013 1086 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII.169.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Kurowo
2013 1087 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII.157.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.135.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce
2013 1088 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII.160.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 1089 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1090 2013-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.72.2013.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 3 kwietnia 2013r.
2013 1091 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1092 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1093 2013-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.55.2013 Burmistrza Sulechowa z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2012
2013 1094 2013-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.89.2013.MGrz. Wojewody Lubuskiego z dnia 3 kwietnia 2013r.
2013 1095 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2013 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1096 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2013 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
2013 1097 2013-04-12 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-1(12)/2013/627/VIII/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 kwietnia 2013r.
2013 1098 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogród Bobrzański
2013 1099 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1100 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1101 2013-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/13 Wójta Gminy Żary z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 1102 2013-04-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.92.2013.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2013r.
2013 1103 2013-04-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.94.2013.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2013r.
2013 1104 2013-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za 2012 r.
2013 1105 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słońsk
2013 1106 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/13 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1107 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1108 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2013r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody
2013 1109 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/177/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1110 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa na 2013 r
2013 1111 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
2013 1112 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 11 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1113 2013-04-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.85.2013.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 12 kwietnia 2013r.
2013 1114 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017
2013 1115 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr IV.1.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 9 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1116 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr IV.2.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 9 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i opłaty za pojemnik
2013 1117 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2013 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w środkowej części miejscowości Zasieki oraz terenów na granicy miejscowości Zasieki i miejscowości Brożek
2013 1118 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/308/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2013 rok.
2013 1119 2013-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2013 1120 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 133/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 kwietnia 2013r.
2013 1121 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 134/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 kwietnia 2013r.
2013 1122 2013-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2013 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zielona Góra za 2012 rok
2013 1123 2013-04-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 22 kwietnia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Otyń przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.
2013 1124 2013-04-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 22 kwietnia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kożuchowie przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.
2013 1125 2013-04-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 22 kwietnia 2013r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Łęknicy przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.
2013 1126 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/399/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami pod nazwą "Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2013-2016"
2013 1127 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/417/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
2013 1128 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/400/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2013 1129 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 135/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 kwietnia 2013r.
2013 1130 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 136/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 kwietnia 2013r.
2013 1131 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 141/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 kwietnia 2013r.
2013 1132 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 142/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 kwietnia 2013r.
2013 1133 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 143/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 kwietnia 2013r.
2013 1134 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/406/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2013 1135 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/407/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MEDKOL" w Zielonej Górze
2013 1136 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/408/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
2013 1137 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/409/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno–Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2013 1138 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/410/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
2013 1139 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/411/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka dla Osób Uzależnionych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Nowy Dworek"
2013 1140 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/412/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze
2013 1141 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/413/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.
2013 1142 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/414/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
2013 1143 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/415/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim
2013 1144 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/416/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze
2013 1145 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/418/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
2013 1146 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 144/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 kwietnia 2013r.
2013 1147 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 145/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 kwietnia 2013r.
2013 1148 2013-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 219.2013 Burmistrza Łęknicy z dnia 29 marca 2013r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łęknica za 2012 rok
2013 1149 2013-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.121.2013.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 18 kwietnia 2013r.
2013 1150 2013-04-24 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 25 lutego 2013r.
2013 1151 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 1152 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1153 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 0007.313.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Brzezie k. Sulechowa
2013 1154 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
2013 1155 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2013 roku
2013 1156 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1157 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/420/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łęknica
2013 1158 2013-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.116.2013.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 19 kwietnia 2013r.
2013 1159 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 0007.320.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sulechów na lata 2013-2018
2013 1160 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2013 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2012 r.
2013 1161 2013-04-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 marca 2013r. Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2012
2013 1162 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr 0007.315.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2013 1163 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI.139.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bogdaniec
2013 1164 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa.
2013 1165 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubiszyn
2013 1166 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko, obejmującego część południową działki o numerze ewidencyjnym 640/1.
2013 1167 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach: Chocicz, Chocimek, Mokra i Lutol, Gmina Lubsko.
2013 1168 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/401/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Lubuskiego
2013 1169 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Gubin, w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 1170 2013-04-25 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-20(11)/2013/40/X/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 kwietnia 2013r.
2013 1171 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/13 Rady Gminy Santok z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Santok
2013 1172 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1173 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XX/217/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Czerwieńsk
2013 1174 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 1175 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/13 Rady Gminy Santok z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych, stanowiacych własność Gminy Santok.
2013 1176 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa gatunku jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) zlokalizowanego w gminie Sława w obrębie ewidencyjnym Kuźnica Głogowska na działce nr geod. 3143 – oddział 153h Leśnictwo Świętobór Nadleśnictwo Sława Śląska.
2013 1177 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie
2013 1178 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie
2013 1179 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie
2013 1180 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie
2013 1181 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie likwidacji Filii w Świniarach Szkoły Podstawowej w Murzynowie
2013 1182 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gubin.
2013 1183 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XX/218/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie miejscowości Płoty
2013 1184 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XX/219/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk.
2013 1185 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XX/221/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Płoty
2013 1186 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XX/222/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Czerwieńsk.
2013 1187 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXV/144/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2013 1188 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 106/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 13 marca 2013r.
2013 1189 2013-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.129.2013.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2013r.
2013 1190 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/231/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kożuchów
2013 1191 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów
2013 1192 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2013
2013 1193 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały XXIX/234/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin.
2013 1194 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/278/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/238/2013 z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1195 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Drezdenko
2013 1196 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/290/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom.
2013 1197 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 1198 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Drezdenko.
2013 1199 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/274/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Drezdenko przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2013 1200 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Drezdenko.
2013 1201 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/267/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drezdenko
2013 1202 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/282/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1203 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/265/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1204 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Leśną i Gorzowską w Lubniewicach
2013 1205 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr Nr XXIX/209/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice
2013 1206 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr Nr XXIX/210/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1207 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 1208 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy Słonecznej w Kowalowie
2013 1209 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXV/167/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1210 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXV/168/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1211 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 1212 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/40/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenia Miasta Żagań
2013 1213 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII.395.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego w Zielonej Górze.
2013 1214 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII.400.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 5 w Zielonej Górze.
2013 1215 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII.402.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie nadania statutów placówkom opiekuńczo - wychowawczym w Zielonej Górze.
2013 1216 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/247/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 1217 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/255/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1218 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/257/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w gminie Międzyrzecz
2013 1219 2013-04-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1069/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sława
2013 1220 2013-04-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1076/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa
2013 1221 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII.269.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania
2013 1222 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego w Świebodzinie wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie.
2013 1223 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Świebodzinie wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie
2013 1224 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Świebodzinie wchodzącej w skład Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie
2013 1225 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Deszczno
2013 1226 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XVII/ 49/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1227 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XVII/ 50/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1228 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XVII/53/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie podziału obszaru Związku Celowego Gmin MG-6 na sektory do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
2013 1229 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XVII/ 54/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Związku Celowego Gmin MG-6, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1230 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/58/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1231 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/59/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie.