Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Maj 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1232 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII.147.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 1233 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących etat łączony oraz w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2013 1234 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krzeszycach - dla działki ozn. nr ewid. 941/7
2013 1235 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Krzeszyce do kategorii dróg gminnych
2013 1236 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom
2013 1237 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2013 Rady Gminy Siedlisko z dnia 25 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siedlisko
2013 1238 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 224/6/XXV/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
2013 1239 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 225/6/XXV/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 kwietnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1240 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto.
2013 1241 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
2013 1242 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/177/13 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Świdnica na rok 2013
2013 1243 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2013 1244 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 1245 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1246 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Babimost
2013 1247 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1248 2013-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3.2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Jutrzenka” w Zwierzynie
2013 1249 2013-05-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.142.2013.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 6 maja 2013r.
2013 1250 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXI.148.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
2013 1251 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/291/13 Rady Gminy Żary z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zasad poboru podatków oraz opłaty targowej pobieranej w drodze inkasa,  ustalenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2013 1252 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Białobłocie
2013 1253 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno
2013 1254 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/318/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno
2013 1255 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/319/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 1256 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2013 1257 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/180/13 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Sulęcin.
2013 1258 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/294/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Murzynowie poprzez likwidację Filii w Świniarach Szkoły Podstawowej w Murzynowie.
2013 1259 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/295/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji 2 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie
2013 1260 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/296/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji 2 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie
2013 1261 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki ewidencyjnej nr 458, obręb Brzozowiec, na terenie gminy Deszczno
2013 1262 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/317/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Ulim
2013 1263 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/314/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice.
2013 1264 2013-05-07 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2013r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2013 1265 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/318/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Słubice
2013 1266 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/315/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1267 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr 157/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 kwietnia 2013r.
2013 1268 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XVII/157/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Lipinki Łużyckie udziałów i akcji spółek prawa handlowego
2013 1269 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XVII/158/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/140/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia  27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela  nieruchomości zamieszkałej
2013 1270 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XVII/159/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/149/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia  07 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2013 1271 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XVII/160/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/150/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia  7 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną  przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1272 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/134/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo
2013 1273 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zagospodarowania złoża Połęcko na terenie gminy Maszewo
2013 1274 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bledzew i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1275 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/545/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Gorzowie Wlkp.
2013 1276 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/548/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie szczególnych zasad użytkowania obiektów gminnych oraz zasad ochrony obiektów i obszarów zabytkowych położonych w strefie śródmiejskiej Gorzowa Wlkp.
2013 1277 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/549/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt.
2013 1278 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/556/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2013 1280 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr 158/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 kwietnia 2013r.
2013 1281 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr 168/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 kwietnia 2013r.
2013 1282 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr 169/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 kwietnia 2013r.
2013 1283 2013-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 maja 2013r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Żarskiego
2013 1284 2013-05-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 23/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2013 1279 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr 74/194/13 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2012
2013 1285 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XVII/163/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXV/153/09 Rady  Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu  określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków,  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych  zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem  prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie
2013 1286 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Brzeźnica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2013 1287 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 kwietnia 2013r. przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różankach
2013 1288 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Przedszkole w Wojcieszycach”
2013 1289 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłodawa
2013 1290 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 kwietnia 2013r. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłodawa oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 1291 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2013 1292 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/13 Rady Gminy Santok z dnia 7 maja 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Santoku
2013 1293 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.199.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Gubin o statusie miejskim
2013 1294 2013-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2.2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi, będącymi własnością Gminy Zwierzyn oraz wypożyczania sprzętu stanowiącego wyposażenie tych sal.
2013 1295 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały.
2013 1296 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Witnica
2013 1297 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/159/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2013 1298 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1299 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVII.172.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Gminy Kolsko nie będących w zarządzie Zespołów Edukacyjnych.
2013 1300 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/162/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Bobrowice
2013 1301 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 181/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 8 maja 2013r.
2013 1302 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/32/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbąszynek
2013 1303 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/31/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Rogozińcu oraz powierzenia Burmistrzowi Zbąszynka ustalania wysokości opłat za korzystanie
2013 1304 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/348/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2013.
2013 1305 2013-05-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. niektórych zadań dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
2013 1306 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/161/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania  z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bobrowice
2013 1307 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXV/227/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie przekształcenia Liceum Uzupełniającego dla młodzieży w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie
2013 1308 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXV/228/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie przekształcenia Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim
2013 1309 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXV/230/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie
2013 1310 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXV/232/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim
2013 1311 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/346/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla działek oznaczonych nr ewid. 970, 1025, 1026 i 1029 we Wschowie
2013 1312 2013-05-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.145.2013.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 6 maja 2013r.
2013 1313 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr II/9/2013 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5
2013 1314 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr II/10/2013 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1315 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr II/11/2013 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5
2013 1316 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr II/ 12 /2013 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1317 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr III/13/2013 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1318 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/30/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Usług Komunalnych w Zbąszynku
2013 1319 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXX.164.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 6 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej uczestniczącego w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2013 1320 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/13 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2013r.
2013 1321 2013-05-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 1322 2013-05-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 1323 2013-05-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 1324 2013-05-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 1325 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2013 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5
2013 1326 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXX.165.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 6 maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice
2013 1327 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXX.166.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 6 maja 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1328 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXX.167.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 6 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1329 2013-05-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 1330 2013-05-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 1331 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szprotawy
2013 1332 2013-05-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 1333 2013-05-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 1334 2013-05-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 1335 2013-05-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie
2013 1336 2013-05-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 2 Wójt Gminy Trzebiel z dnia 27 marca 2013r. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Trzebiel na 31 grudnia 2012r.
2013 1337 2013-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2013 Wójta Gminy Santok z dnia 15 maja 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Santok za 2012 rok
2013 1338 2013-05-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 158/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice
2013 1339 2013-05-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 1340 2013-05-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 1341 2013-05-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 1342 2013-05-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 1343 2013-05-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 1344 2013-05-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 1345 2013-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.67.2013 Burmistrza Kożuchowa z dnia 13 maja 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2012 rok.
2013 1346 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/288/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko
2013 1347 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/289/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2013 1348 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/292/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i cofania stypendium edukacyjnego za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2013 1349 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 14 maja 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bogaczowie
2013 1350 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/2013 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego
2013 1351 2013-05-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 23 kwietnia 2013r. z wykonania budżetu Gminy Niegosławice za 2012 rok
2013 1352 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/286/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Drezdenko
2013 1353 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1354 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2013 1355 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/430/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 maja 2013r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Lubuskie pełni funkcję podmiotu tworzącego
2013 1356 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/431/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 maja 2013r. w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Obwód Lecznictwa Kolejowego" w Gorzowie Wlkp. i nadania nowego statutu
2013 1357 2013-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 72 Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim
2013 1358 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr 34/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 13 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1359 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/347/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych A-128-P,U i B–33–U
2013 1360 2013-05-21 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 1361 2013-05-21 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 1362 2013-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/2013 Burmistrza Lubniewic z dnia 14 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za rok 2012
2013 1363 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie: stypendiów i nagród sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2013 1364 2013-05-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 20 maja 2013r. o wynikach wyborów przedterminowych do Rady Miasta Żagań przeprowadzonych w dniu 19 maja 2013 r.
2013 1365 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Lubniewice
2013 1366 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubniewice
2013 1367 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr 258 Zgromadzenia Związku Celowego Związku Gmin CZG-12 z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2013
2013 1368 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie sposobów realizacji lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2013 1369 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 maja 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
2013 1370 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/176 /13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babimost
2013 1371 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/177 /13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 maja 2013r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1372 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 1373 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr 195/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 maja 2013r.
2013 1374 2013-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/13 Starosty Świebodzińskiego z dnia 22 maja 2013r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2013r.
2013 1375 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr 0007.242.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kargowa
2013 1376 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/546/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wlkp.
2013 1377 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/216/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 marca 2013r w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.
2013 1378 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/217/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 marca 2013r w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1379 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 maja 2013r. o zmianie uchwały Nr XXVII/166/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013
2013 1380 2013-05-23 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 28 marca 2013r. z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2012.
2013 1381 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu Wschowskiego, których właścicielem lub zrządzającym jest Powiat Wschowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1382 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr R/29/2002 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego.
2013 1383 2013-05-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Bytomia Odrzańskiegpo z dnia 10 maja 2013r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2012 rok
2013 1384 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/35/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 maja 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Zbąszynku
2013 1385 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1386 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2013
2013 1387 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sława
2013 1388 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr VI.3.2013 ZGROMADZENIA ZIELONOGÓRSKIEGO ZWIĄZKU GMIN z dnia 10 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i opłaty za pojemnik.
2013 1389 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr VI.4.2013 ZGROMADZENIA ZIELONOGÓRSKIEGO ZWIĄZKU GMIN z dnia 10 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1390 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/36/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/76/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2013 1391 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/281/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/277/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/234/2013 z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin
2013 1392 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/282/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/234/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin.
2013 1393 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/39/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie miejscowowści Dąbrówka Wlkp. i Rogoziniec
2013 1394 2013-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.18.1.2013 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
2013 1395 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 230/6/XXVI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1396 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2013 1397 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/148/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2013 1398 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/147/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Dąbie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1399 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1400 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 maja 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
2013 1401 2013-05-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Celowego Związku Gmin CZG-12 z dnia 1 marca 2013r. z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2012
2013 1402 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 maja 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
2013 1403 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/188/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1404 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1405 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia
2013 1406 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
2013 1407 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII.176.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 22 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz zasad udzielania zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
2013 1408 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Przytoczna – obręb Wierzbno
2013 1409 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 112/1 w obrębie Strychy
2013 1410 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania w obszarach 7 i 8, obręb Przytoczna
2013 1411 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1412 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1413 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/158/13 Rady Gminy Dąbie z dnia 31.01.2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie
2013 1414 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie założenia internatu w Nowym Miasteczku
2013 1415 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 maja 2013r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1416 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 maja 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1417 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXX/40/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzone nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Zbąszynek
2013 1418 2013-05-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.139.2013 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 maja 2013r.
2013 1419 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII.275.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 21 maja 2013r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Ochli
2013 1420 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII.171.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 22 maja 2013r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stare Kurowo za 2012 rok
2013 1421 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie założenia publicznej szkoły policealnej w Nowym Miasteczku
2013 1422 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Nowym Miasteczku
2013 1423 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 0007.326.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2013 1424 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/379/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2013 1425 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/469/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 1426 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/46/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1427 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Miasteczku
2013 1428 2013-05-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 maja 2013r.
2013 1429 2013-05-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 maja 2013r.
2013 1430 2013-05-29 Informacja Informacja nr NU/0310-0023/13 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 13 maja 2013r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2013 1431 2013-05-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 maja 2013r.
2013 1432 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/299/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 maja 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1433 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie założenia publicznej szkoły zawodowej w Nowym Miasteczku
2013 1434 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - technikum w Nowym Miasteczku
2013 1435 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XLV/237/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim w filię Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie