Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Lipiec 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1601 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/245/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie wsi Dąbroszyn czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.
2013 1602 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/236/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic
2013 1603 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/237/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2013 1604 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 251/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2013 1605 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/252/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kożuchów w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
2013 1606 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/254/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kożuchów
2013 1607 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 1608 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bytnica
2013 1609 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/226/13 Rady Gminy Santok z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Santok
2013 1610 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2013 Rady Gminy Santok z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Santok.
2013 1611 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/236/13 Rady Gminy Santok z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy miejscowościami Wawrów i Janczewo w gminie Santok
2013 1612 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/238/13 Rady Gminy Santok z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w miejscowości Janczewo.
2013 1613 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/231/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Czerwieńsk, w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 1614 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/234/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie miejscowości Płoty
2013 1615 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII.202.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy
2013 1616 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 205/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 czerwca 2013r.
2013 1617 2013-07-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 1 lipca 2013r. o zmianie w składzie Rady Miasta Żagań
2013 1618 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/318/13 Rady Gminy Żary z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
2013 1619 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1620 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1621 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/148/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20.12.2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2013 1622 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/311/13 Rady Gminy Żary z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie  wsi Drożków i Lubanice
2013 1623 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli
2013 1624 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/13 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
2013 1625 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
2013 1626 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIII.147.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Bogdaniec
2013 1627 2013-07-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Lubska z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2012 rok
2013 1628 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/260/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli
2013 1629 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
2013 1630 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie
2013 1631 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2013 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły
2013 1632 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2013 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Strzelecko-Drezdenecki udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1633 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2013 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Strzelecko-Drezdenecki
2013 1634 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/307/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko
2013 1635 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/308/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej
2013 1636 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drezdenko.
2013 1637 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV.286.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Ochli
2013 1638 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV.287.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Raculi
2013 1639 2013-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 169 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubiszyn
2013 1640 2013-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 170 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rzepinie
2013 1641 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr LI.436.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
2013 1642 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr LI.439.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2013 1643 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2013 1644 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krosno Odrzańskie
2013 1645 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim.
2013 1646 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany ustalenia zasad korzystania ze stołówki i wysokości opłaty za posiłki w szkołach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie.
2013 1647 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim
2013 1648 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV.288.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Nowym Kisielinie
2013 1649 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/206/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel
2013 1650 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr 319/13 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2013 rok
2013 1651 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.184.2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubiszyn
2013 1652 2013-07-03 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-34(9)/2013/13859/IIIZM3/MŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej odbiorców z terenu województwa lubuskiego w miejscowościach: Kostrzyn nad Odrą, Krosno Odrzańskie, Sulechów, Wędrzyn, Żagań
2013 1653 2013-07-03 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVIII/1/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz określenia granic obwodów tych szkół
2013 1654 2013-07-03 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVIII/2/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Centrum Artystyczno – Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim
2013 1655 2013-07-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 170/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminiu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa
2013 1656 2013-07-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 240/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra
2013 1657 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV.282.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Łężycy
2013 1658 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2013 1659 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu w Sulęcinie
2013 1660 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/172/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Miasteczko.
2013 1661 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gubin Nr XXXVIII/146/2002 z dnia 27 lutego 2002 r. sprawie ustalenia sieci oraz obwodów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Gubin.
2013 1662 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie stypendiów i nagród sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2013 1663 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/65/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr VIII/97/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2013 1664 2013-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/2013 Wójta Gminy Przewóz z dnia 11 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, planu finansowego samorządowej instytucji kultury, oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2012.
2013 1665 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2013 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła.
2013 1666 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojadła
2013 1667 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/187/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewid. Trześniów gmina Ośno Lubuskie
2013 1668 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 1669 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/297/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Szprotawskiego Domu Kultury w Szprotawie
2013 1670 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/312/13 Rady Gminy Żary z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie Statutu Gminy Żary
2013 1671 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/303/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
2013 1672 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2013 Rady Gminy Siedlisko z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Siedlisko
2013 1673 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2013 Rady Gminy Siedlisko z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlisko
2013 1674 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bobrowice
2013 1675 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Nowogród Bobrzański
2013 1676 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański, części obrębu Białowice i części obrębu 2 Nowogród Bobrzański
2013 1677 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/302/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szprotawy
2013 1678 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/305/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie lokalizacji i zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego w Szprotawie
2013 1679 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/309/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/244/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawy
2013 1680 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Wschowskiego.
2013 1681 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu Przedszkolu w Wojcieszycach
2013 1682 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/147/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/134/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo
2013 1683 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX.181.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Kurowo
2013 1684 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Gminy Zwierzyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1685 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
2013 1686 2013-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4.2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Jutrzenka” w Zwierzynie
2013 1687 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII.183.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.144.2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1688 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII.184.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.143.2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów
2013 1689 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/13 Rady Gminy Brody z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 1690 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/13 Rady Gminy Brody z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody
2013 1691 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i granic ich obwodów oraz ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2013 1692 2013-07-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 164/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Cigacice, w obrębie geodezyjnym Górki Małe oraz w obrębie geodezyjnym Górzykowo
2013 1693 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2013 1694 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/13 Rady Gminy Brody z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
2013 1695 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/13 Rady Gminy Brody z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
2013 1696 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.176.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1697 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.177.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1698 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.178.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Niegosławice
2013 1699 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.179.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy
2013 1700 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/45/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbąszynek
2013 1701 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/372/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/321/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa.
2013 1702 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV.167.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.160.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1703 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV.168.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.148.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
2013 1704 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr X/52/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie założenia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie.
2013 1705 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
2013 1706 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 1 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia – Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Babimoście
2013 1707 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr IV/15/2013 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5
2013 1708 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/201/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bytomiu Odrzańskim
2013 1709 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/202/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminu
2013 1710 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1711 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1712 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 222/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 3 lipca 2013r.
2013 1713 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 230/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 3 lipca 2013r.
2013 1714 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/205/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański
2013 1715 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/206/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański
2013 1716 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XVII.175.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru centralnego Łagowa.
2013 1717 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeźnica na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”.
2013 1718 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/13 Rady Gminy Brody z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2013 1719 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 231/6/XXVII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy
2013 1720 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 236/6/XXVII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1721 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 237/6/XXVII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1722 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr LII/602/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Miasta Gorzowa Wlkp.
2013 1723 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1724 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica
2013 1725 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 1726 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/97/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy
2013 1727 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie sposobu sprawiana pogrzebu
2013 1728 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/457/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 lipca 2013r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2013 1729 2013-07-09 Decyzja Decyzja nr OSZ –4210-23(10)/2013/1286/XV/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 lipca 2013r.
2013 1730 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 38/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 12 czerwca 2013r. sprawie zmiany Uchwały 20/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR” z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1731 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 39/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 12 czerwca 2013r. zmiany uchwały Nr 34/2013 z dnia 1 marca 2013 r. Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1732 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 1733 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tuplice
2013 1734 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2013r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody na terenie Gminy Tuplice
2013 1735 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1736 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/334/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/223/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Deszczno
2013 1737 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/336/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 1738 2013-07-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.193.2013.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 8 lipca 2013r.
2013 1739 2013-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 8 lipca 2013r. o zmianie w składzie Rady Miasta Żagań
2013 1740 2013-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 182 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szczaniec
2013 1741 2013-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 183 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęknicy
2013 1742 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/68/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/101/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2013 1743 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/69/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/103/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1744 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/70/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Bolesławiecką i Żarską.
2013 1745 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/71/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla Łąkowa” w Żaganiu.
2013 1746 2013-07-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 marca 2013r. z wykonania budżetu Powiatu Gorzowskiego za 2012 rok.
2013 1747 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII.1.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia budżetu Zielonogórskiego Związku Gmin na rok 2013.
2013 1748 2013-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.195.2013.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 3 lipca 2013r.
2013 1749 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 lipca 2013r. określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zadań
2013 1750 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1751 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1752 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2013 1753 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr LII/595/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp.
2013 1754 2013-07-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 15 lipca 2013r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Szprotawie
2013 1755 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 321/13 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2013 rok
2013 1756 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/368/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część wschodnia
2013 1757 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Santockie Zakole”.
2013 1758 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/304/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie Statutu Gminy Skwierzyna.
2013 1759 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/306/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Skwierzyna oraz określenia granic obwodów szkół mających siedzibę na obszarze Gminy Skwierzyna.
2013 1760 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/307/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna
2013 1761 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
2013 1762 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 1763 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy części ulicy Waszkiewicza w mieście Skwierzyna i dokonanie podziału geodezyjnego
2013 1764 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krośnieńskiego
2013 1765 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krośnieńskiego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2012 rok
2013 1766 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 1767 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 16 lipca 2013r. o zmianie uchwały Nr XXVII/166/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013
2013 1768 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Niegosław
2013 1769 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXX/241/13 Rady Gminy Brody z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziory Wysokie
2013 1770 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXX/242/13 Rady Gminy Brody z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brody Nr XXIX/237/13 z dnia 25 czerwca 2013r.
2013 1771 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXX/243/13 Rady Gminy Brody z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
2013 1772 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/79/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 11 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/79/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29 października 2012r w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1773 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/83/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 11 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/8/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2013 1774 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
2013 1775 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/162/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku w sprawie założenia internatu w Nowym Miasteczku
2013 1776 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/226/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 1777 2013-07-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Międzyrzecza z dnia 27 marca 2013r. z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2012
2013 1778 2013-07-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.203.2013.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie
2013 1779 2013-07-24 Lista Lista Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 lipca 2013r. lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na okręg Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
2013 1780 2013-07-24 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-34(8)/2013/585/X/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lipca 2013r.
2013 1781 2013-07-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ŁZG.0011.3.2012 ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN z dnia 26 marca 2012r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA 2011 R.
2013 1782 2013-07-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ŁZG.0011.3.2013 ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN z dnia 25 marca 2013r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA 2012 R.
2013 1783 2013-07-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.200.2013 Wojewody Lubuskiego z dnia 23 lipca 2013r.
2013 1784 2013-07-26 Informacja Informacja nr OSZ-4110-20,21(4)/2013/22721/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 lipca 2013r. o podmiocie ubiegającym sie o koncesję
2013 1785 2013-07-26 Informacja Informacja nr OSZ-4110-16(4)/2013/13998/AB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 lipca 2013r. o decyzji Nr WCC/1213B/13998/W/OSZ/2013/ABr
2013 1786 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 237/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 lipca 2013r.
2013 1787 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 239/2013 z dnia 24 lipca 2013r.
2013 1788 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 265/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 lipca 2013r.
2013 1789 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 266/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 lipca 2013r.
2013 1790 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr 258/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 lipca 2013r.
2013 1791 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr 259/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 lipca 2013r.
2013 1792 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr 260/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 lipca 2013r.