Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Sierpień 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1793 2013-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.209.2013TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 30 lipca 2013r.
2013 1794 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVIII/161/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowym Miasteczku.
2013 1795 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVIII/157/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku w sprawie założenia publicznej szkoły policealnej w Nowym Miasteczku.
2013 1796 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVIII/158/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku w sprawie założenia publicznej szkoły zawodowej w Nowym Miasteczku.
2013 1797 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVIII/159/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - technikum w Nowym Miasteczku.
2013 1798 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVIII/160/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Miasteczku.
2013 1799 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXII.199.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pszczew na lata 2013 – 2018
2013 1800 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXII.201.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 1801 2013-08-07 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2013r. położonych na obszarze miasta Nowa Sól.
2013 1802 2013-08-07 Informacja Informacja nr OSZ-4110-15(9)/2013/1286/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 lipca 2013r. o decyzji Nr WCC/303J/1286/W/OSZ/2013/JC
2013 1803 2013-08-07 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-26(15)/2013/14725/IV/CK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 lipca 2013r.
2013 1804 2013-08-07 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-30(6)/2013/1249/XI-1330/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 sierpnia 2013r.
2013 1805 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XLII/314/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/243/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawy
2013 1806 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XLII/315/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/269/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 stycznia 2013r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Szprotawy
2013 1807 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XLII/316/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/247/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie programu współpracy Gminy Szprotawa w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2013 1808 2013-08-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 271/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 maja 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2013 roku
2013 1809 2013-08-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Burmistrza Słubic z dnia 29 marca 2013r.
2013 1810 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 324/13 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2013 rok
2013 1811 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 272/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 2 sierpnia 2013r.
2013 1812 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/216/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew
2013 1813 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1814 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2013 1815 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu świetlicy wiejskiej w Ownicach
2013 1816 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII.175.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 21 czerwca 2013r.
2013 1817 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Skąpe
2013 1818 2013-08-09 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 198/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 maja 2013r. w przedmiocie opłaty miejscowej
2013 1819 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1820 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2013 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła.
2013 1821 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2013 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bojadła.
2013 1822 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/343/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2013 1823 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/344/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2013 1824 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/345/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2013 1825 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/346/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ulim
2013 1826 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/347/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV-27/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 marca 1999 roku
2013 1827 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/348/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-28/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 marca 1999 roku.
2013 1828 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr L/251/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminów określających:  1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;  2) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,  3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw  dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Witnica
2013 1829 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr L/252/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Witnica.
2013 1830 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr L/253/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tych zajęć.
2013 1831 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr L/254/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Witnica
2013 1832 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI.296.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Ochli
2013 1833 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI.298.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zielona Góra
2013 1834 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr 276/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 7 sierpnia 2013r.
2013 1835 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr 277/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 7 sierpnia 2013r.
2013 1836 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr 333/13 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2013 rok
2013 1837 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2013
2013 1838 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XL/239/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
2013 1839 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2013 1840 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr 280/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 7 sierpnia 2013r.
2013 1841 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XLI.210.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących etat łączony
2013 1842 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
2013 1843 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXI.55.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie: nadania Statutu samorządowej instytucji kultury – Gminnemu Centrum Kultury w Otyniu
2013 1844 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXI.56.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1845 2013-08-19 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 19 sierpnia 2013r. USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO
2013 1846 2013-08-20 Porozumienie Porozumienie nr EP.033.1.2013 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 12 kwietnia 2013r. Zarządu Powiatu Wschowskiego w sprawie objęcia specjalistyczną opieką psychologiczno-pedagogiczną w zakresie diagnozowania, wydawania opinii i orzeczeń dzieciom i młodzieży autystycznej z terenu Powiatu Wschowskiego
2013 1847 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr VI/19/2013 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2013 z dnia 15 marca 2013 r. Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5.
2013 1848 2013-08-20 Informacja Informacja nr NU/0310-0044/13 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie wykazu umorzeń dokonanych przez naczelników urzędów skarbowych woj. lubuskiego oraz Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.
2013 1849 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia herbu i flagi Gminy Lubniewice
2013 1850 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie w sprawie uznania za użytek ekologiczny
2013 1851 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr VII/21/2013 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/19/2013 z dnia 23 lipca 2013r. Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2013 z dnia 15 marca 2013r. Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5.
2013 1852 2013-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/13 Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2012 rok.
2013 1853 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Lubniewice w Gminie Lubniewice.
2013 1854 2013-08-22 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.3.2013 Zarząd Powiatu Zielonogórskiego z dnia 6 maja 2013r. Zarząd Powiatu Zielonogórskiego o przejęcie zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi przez Gminę Babimost
2013 1855 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa oświetlenia na os. Eden w Drzonkowie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1856 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa oświetlenia wokół remizy strażackiej w Drzonkowie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1857 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy w Drzonkowie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1858 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa placu festynowego w Krępie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1859 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika (dokończenie) w Nowym Kisielinie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1860 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ul. Odrzańskiej w Nowym Kisielinie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1861 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa placu festynowego wraz z oświetleniem w Nowym Kisielinie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1862 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja ul. Odrzańskiej w Nowym Kisielinie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1863 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół krzyża w Nowym Kisielinie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1864 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja parku w Ochli” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1865 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja ul. Turystycznej w Przylepie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1866 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa garażu dla potrzeb OSP w Starym Kisielinie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1867 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa świetlicy z punktem bibliotecznym w Starym Kisielinie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1868 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Remont dachu w budynku świetlicy w Zatoniu” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1869 2013-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjno-sportowy w Zawadzie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 1870 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/13 Rady Gminy Żagań z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bożnowie
2013 1871 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/13 Rady Gminy Żagań z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXVI/189/13 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1872 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/13 Rady Gminy Żagań z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1873 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/13 Rady Gminy Żagań z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/165/12 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1874 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu publicznej szkole ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcące w Nowym Miasteczku.
2013 1875 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu publicznej szkole policealnej w Nowym Miasteczku.
2013 1876 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/161/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowym Miasteczku.
2013 1877 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmian do uchwały nr XXXI/175/13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
2013 1878 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmian do uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010 roku dotyczącej wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłat od posiadania psów, oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
2013 1879 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
2013 1880 2013-08-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I Wójta Gminy Gubin z dnia 27 czerwca 2013r. z wykonania budżetu gminy za 2012r.
2013 1881 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego.
2013 1882 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kostrzyn nad Odrą
2013 1883 2013-08-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 26 sierpnia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brody przeprowadzonych w dniu 25 sierpnia 2013 r.
2013 1884 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu publicznej szkole zawodowej w Nowym Miasteczku.
2013 1885 2013-08-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 212 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żagań
2013 1886 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu publicznej szkole ponadgimnazjalnej - technikum w Nowym Miasteczku.
2013 1887 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 269 /13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości, zasad pobierania opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta.
2013 1888 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 270 /13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kożuchów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2013 1889 2013-08-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.215.2013.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 26 sierpnia 2013r.
2013 1890 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XL/329/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzelce Krajeńskie.
2013 1891 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XL/330/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy Gwiaździsta ulicy projektowanej, położonej na terenie miejscowości Strzelce Krajeńskie w obrębie geodezyjnym 17 – Strzelce Krajeńskie
2013 1892 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału.
2013 1893 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu dostrczania wody i odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Kłodawa
2013 1894 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/489/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 1895 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/499/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
2013 1896 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.259.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk w Smolnie Wielkim
2013 1897 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.260.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa
2013 1898 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr 284/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 28 sierpnia 2013r.
2013 1899 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr LIV/610/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.
2013 1900 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr 288/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 28 sierpnia 2013r.
2013 1901 2013-08-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2012 rok.
2013 1902 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie: zasad i trybu korzystania z świetlicy oraz sali w Nowym Żabnie na terenie Gminy Nowa Sól.