Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Październik 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1723 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr LXXII/776/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych nr 2 i 4 oraz zmiany opisu granic okręgów wyborczych nr 2, 3, 4 i 5
2014 1724 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr LXXIV/815/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt
2014 1725 2014-10-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.117.2014.PPlu Wojewody Lubuskiego z dnia 25 września 2014r.
2014 1726 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmiany Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn
2014 1727 2014-10-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.123.2014TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 25 września 2014r.
2014 1728 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 247 /2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 24 września 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Zwierzyn.
2014 1729 2014-10-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.115.2014.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 29 września 2014r.
2014 1730 2014-10-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 478/14 z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania w czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego z 20 marca 2014 r. poz. 704)
2014 1731 2014-10-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 394/14 z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego nr 32 poz. 493)
2014 1732 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XL/454/14 Rady Gminy Żary z dnia 25 września 2014r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żary
2014 1733 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr LIII/315/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Dobiegniew
2014 1734 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXI.217.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 1735 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XL/455/14 Rady Gminy Żary z dnia 25 września 2014r. w sprawie zasad poboru podatków oraz opłaty targowej pobieranej w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2014 1736 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/676/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2014r. w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
2014 1737 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/681/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom
2014 1738 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/42/2014 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dla nieruchomosci niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzacych w skład Celowego Związku Gmin SGO5
2014 1739 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/41/2014 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 30 września 2014r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Celowego Związku Gmin SGO5, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Celowego Związku Gmin SGO5, na których nie zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1740 2014-10-01 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLH020018
2014 1741 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIV.238.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII.44.2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2014 1742 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIV.239.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2015
2014 1743 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr LXI/432/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach samorządowych zarządzonych na 16 listopada 2014r.
2014 1744 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr LXI/433/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 września 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Szprotawa
2014 1745 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XL/282/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu świetlicy wiejskiej w Przyborowie.
2014 1746 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/377/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/306/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 1747 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/51/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli specjalistów, nauczycieli wspomagających, doradców zawodowych oraz dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze
2014 1748 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XL/450/14 Rady Gminy Żary z dnia 25 września 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody tj. pomnika przyrody ustanowionego w drodze uchwały Rady Gminy Żary Nr XXI/133/97 z dnia 30 kwietnia 1997r.
2014 1749 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/400/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany statutu Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku.
2014 1750 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/401/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014r. w sprawie regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk wielofunkcyjnych stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
2014 1751 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/402 /14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz
2014 1752 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/403/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014r. sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
2014 1753 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/404/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzecz
2014 1754 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/407/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
2014 1755 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/409/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 1756 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/684/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzina w zakresie lokalizacji terenów usługowych i kultu religijnego"
2014 1757 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 września 2014r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2014 1758 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LVIII.441.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Zielona Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1759 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/329/14 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
2014 1760 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LXIV/367/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę nr XLVIII/252/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiacych własność Gminy Kożuchów w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
2014 1761 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/263/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/218/13 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2014
2014 1762 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/267/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu słubickiego
2014 1763 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LVI/335/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 1764 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LVI/336/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 września 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2015 r.
2014 1765 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LVI/337/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 1766 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LVI/338/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 września 2014r. w sprawie opłat targowych
2014 1767 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/406/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014r. w sprawie zakończenia organizacji gminnej instytucji kultury Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie w organizacji, zmiany nazwy i nadania jej statutu
2014 1768 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LXXIII.646.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w Mieście Zielona Góra
2014 1769 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LXXIII.647.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w Mieście Zielona Góra.
2014 1770 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LXXIII.648.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Lubuskiego
2014 1771 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr LXXIII.640.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 września 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
2014 1772 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr LXXIII.649.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
2014 1773 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/265/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
2014 1774 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/262/14 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu sulęcińskiego
2014 1775 2014-10-06 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 2 września 2014r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2014r. położonych na obszarze miasta Nowa Sól
2014 1776 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1777 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego
2014 1778 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 1779 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXIII/477/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym w Gminie Nowa Sól – Miasto
2014 1780 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXIII/478/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 września 2014r. w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Nowa Sól - Miasto i gmin, które zawarły porozumienie międzygminne z Gminą Nowa Sól - Miasto.
2014 1781 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXIII/481/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 września 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska.
2014 1782 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXIII/483/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól- Miasto w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
2014 1783 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXIII/484/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8
2014 1784 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/312/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli a także innych publicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Cybinka organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1785 2014-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Gminy Przytoczna
2014 1786 2014-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Przytoczna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 1787 2014-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna
2014 1788 2014-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Przytoczna na stałe okręgi wyborcze
2014 1789 2014-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej
2014 1790 2014-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów
2014 1791 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLV/381/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rzepin i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych
2014 1792 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXXIV/814/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2014r. w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu 01 listopada 2014 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2014 1793 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXXIV/819/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 1794 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LVIII.440.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 września 2014r. zmnieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania
2014 1795 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIV.271.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 2 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1796 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIV.272.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1797 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 0007.368.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Kargowa
2014 1798 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXXIV/796/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2014r. w sprawie likwidacji instytucji kultury pn. Grodzki Dom Kultury w Gorzowie Wlkp.
2014 1799 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXXIV/816/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Gorzowa Wlkp. do kategorii dróg gminnych
2014 1800 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXXIV/817/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Gorzowa Wlkp. do kategorii dróg gminnych
2014 1802 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LX/466/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2014 1803 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LX/467/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 września 2014r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ciecierzycach
2014 1804 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXIV/799/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy Al. 11 Listopada a rzeką Wartą
2014 1805 2014-10-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 6 października 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Małomicach
2014 1806 2014-10-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.118.2014.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 29 września 2014r.
2014 1807 2014-10-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.125.2014.PPlu Wojewody Lubuskiego z dnia 30 września 2014r.
2014 1808 2014-10-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.6.2014.JRaj Wojewody Lubuskiego z dnia 6 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXXI.620.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie hali lekkoatletycznej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze w cześci
2014 1809 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LVII/460/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1810 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LX/469/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 września 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2014 1811 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LX/470/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 września 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzierżów
2014 1812 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LVII/461/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Słubicach i nadaniu jej statutu
2014 1813 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LXII/339/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 września 2014r. w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii
2014 1814 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LXII/341/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1815 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Lubień w gminie Ośno Lubuskie
2014 1816 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 września 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
2014 1817 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w gminie Nowe Miasteczko
2014 1818 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 września 2014r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tuplice
2014 1819 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/280/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w gminie Nowe Miasteczko
2014 1820 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/281/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmian do Uchwały Nr X/54/2003 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku dotyczącej nadania Statutu Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
2014 1801 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXXIV/818/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Gorzowa Wlkp. do kategorii dróg powiatowych
2014 1821 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LVI.295.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 1822 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LVII/415/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 września 2014r. w sprawie likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy znajdującego się w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
2014 1823 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LVII/416/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 1824 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LVII/419/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2014 1825 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLII.218.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 września 2014r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
2014 1826 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr L/239/2014 Rady Gminy Gubin z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1827 2014-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.7.2014.JRaj Wojewody Lubuskiego z dnia 8 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXXI.619.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonach ul. Bartosza Głowackiego, ul. Ignacego Krasickiego oraz ul. Miodowej w Zielonej Górze
2014 1828 2014-10-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Górzyca z dnia 26 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzyca w obrębie miejscowości Górzyca
2014 1829 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LVI.299.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 września 2014r. w sprawie: nadania nazwy rondu w Gubinie.
2014 1830 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr L.294.14 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia “Programu współpracy powiatu międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”
2014 1831 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr L.295.14 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2014 1832 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/275/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 17 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Przemysłowej i ulicy Marchlewskiego w Nowym Miasteczku
2014 1833 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII.222.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 września 2014r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Górzyca
2014 1834 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1835 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Torzym
2014 1836 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w mieście Torzym i ustalenia jej przebiegu
2014 1837 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XV/43/2014 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 6 października 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2014 1838 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LVI.301.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 1839 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LVI.297.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejskiego programu "Rodzina 3+"
2014 1840 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr L.296.14 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów
2014 1841 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXVII/96/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz burmistrza
2014 1842 2014-10-10 Aneks Aneks nr 7 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 września 2014r. do porozumienia nr 53/DG/2009 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Świebodzin
2014 1843 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr 479/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 1844 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/382/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych u zbiegu ul. Ośniańskiej, Słowackiego, Konopnickiej w Rzepinie
2014 1845 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LVII/432/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 8 października 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Drezdenka i nadania jej statutu
2014 1846 2014-10-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.130.2014.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 8 października 2014r.
2014 1847 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/391/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia
2014 1848 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/267/2014 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 września 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Sól.
2014 1849 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LI/328/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 września 2014r. w sprawie nadania statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2014 1850 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLI/71/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 1851 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLI/72/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2014 1852 2014-10-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 13 października 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tuplice
2014 1853 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Radoszynie
2014 1854 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/2014 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/185/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Wschowskim
2014 1855 2014-10-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 października 2014r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie powierzenia zadań należących do kompetencji Wojewody Lubuskiego
2014 1856 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/223/2014 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015."
2014 1857 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2014 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 1858 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XL/351/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/80/11 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny
2014 1859 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XLV.259.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 15 października 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XX.113.2012 Rady Gminy Stare Kurowo w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze
2014 1860 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XL/319/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 13 października 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 1861 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XL/322/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego za wybitne wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecko-Drezdenecki
2014 1862 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XXV/232/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 18 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2014 1863 2014-10-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 30 czerwca 2014r.
2014 1864 2014-10-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie
2014 1865 2014-10-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.132.2014.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 17 października 2014r.
2014 1866 2014-10-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.8.2014.JRaj Wojewody Lubuskiego z dnia 20 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Cybince nr XLVIII/301/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Radzików, gmina Cybinka w części
2014 1867 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr LIV/410/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 16 października 2014r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Strzelce Krajeńskie, a także wskazania organu lub osób do tego uprawnionych
2014 1868 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/338/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 1869 2014-10-22 Aneks Aneks nr 6 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego; ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 8 września 2014r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
2014 1870 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr 480/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 1871 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/14 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica
2014 1872 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr LIV/409/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 16 października 2014r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy
2014 1873 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr 329/6/XLI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 października 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2014 1874 2014-10-23 Porozumienie Porozumienie nr FE-ZIT Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 3 września 2014r. w sprawie utworzenia Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra
2014 1875 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr LV/340/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 października 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2015 r.
2014 1876 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr LV/342/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lubsko
2014 1877 2014-10-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 568/14 z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2014 1878 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr 332/6/XLI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 października 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 1879 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2014 1880 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/245/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 13 października 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.
2014 1881 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/624/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku”
2014 1882 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/631/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Drezdenko
2014 1883 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/632/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Słubice
2014 1884 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLI/310/14 Rady Gminy Brody z dnia 17 października 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących etat łączony
2014 1885 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/633/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Kolsko
2014 1886 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr 220/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 października 2014r.
2014 1887 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/316/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka
2014 1888 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/317/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Cybinka
2014 1889 2014-10-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.9.2014.DKal Wojewody Lubuskiego z dnia 23 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XLVI/275/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Przemysłowej i ulicy Marchlewskiego w Nowym Miasteczku
2014 1890 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr 0007.460.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 1891 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr 0007.461.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów
2014 1892 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr 0007.462.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów
2014 1893 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr 0007.469.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 października 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 1894 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XL/249/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 października 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla logopedy
2014 1895 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XL/252/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 1896 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/267/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/165/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1897 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/268/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna
2014 1898 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/269/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2014 1899 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim”.
2014 1900 2014-10-28 Aneks Aneks nr 7 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 października 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 roku w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r. oraz aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r. zwanego dalej Porozumieniem
2014 1901 2014-10-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 547/14 z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Cybinka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży na terenie gminy
2014 1902 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/46/2014 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/42/2014 z dnia 30 września 2014 r. Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5
2014 1903 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LIV/255/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach
2014 1904 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LI/291/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdnica
2014 1905 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LIX.447.14 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 października 2014r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku
2014 1906 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/336/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 października 2014r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
2014 1907 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LIV/628/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzciel
2014 1908 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LIV/629/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pszczew
2014 1909 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LIV/630/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ośno Lubuskie
2014 1910 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LIV/634/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Województwa Lubuskiego na obwody łowieckie
2014 1911 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LIV/249/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 22 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice w obrębie Śliwnik
2014 1912 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XL/287/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2015 roku na terenie Gminy Lubiszyn.
2014 1913 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XL/286/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Lubiszyn