Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Marzec 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 555 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.
2014 556 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 557 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/282/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2014 558 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 559 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2014 560 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
2014 561 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 562 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
2014 563 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Krzeszyce
2014 564 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLV/534/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2014 565 2014-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej
2014 566 2014-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej
2014 567 2014-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2014 568 2014-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 569 2014-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 570 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LI/402/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Deszczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 571 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LI/403/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XLV/345/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Deszczno w latach 2010 – 2015
2014 572 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LI/405/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Deszczno
2014 573 2014-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 574 2014-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Dworskiego w Iłowej
2014 575 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LXII.532.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 576 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 577 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/18/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów, prowadzonych przez Gminę Zbąszynek
2014 578 2014-03-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kręcki Łęg”.
2014 579 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/236/2014 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 580 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/2014 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnosciowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 581 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/235/2014 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 582 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.219.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w numerze uchwały z dnia 17 stycznia 2014 roku
2014 583 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.220.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łącznica
2014 584 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.221.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stare Kurowo
2014 585 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLI/590/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 586 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLI/601/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 587 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/187/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Kłodawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 588 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Kłodawa
2014 589 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.222.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członka ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Stare Kurowo w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym oraz zasad jego wypłacania
2014 590 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.224.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 591 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.225.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 592 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 593 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 594 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”.
2014 595 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przewóz na lata 2014 - 2018
2014 596 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/266/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Cybinka i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych
2014 597 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/265/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Cybinka
2014 598 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/263/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka
2014 599 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/414/14 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 600 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/418/14 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie  Statutu Sołectwa SIENIAWA ŻARSKA
2014 601 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 602 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII.251.14 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Międzyrzeckiego” na lata 2014-2017
2014 603 2014-03-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Gorzowskiego z dnia 20 stycznia 2014r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2013.
2014 604 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2014 605 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/372/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Skwierzyna
2014 606 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/373/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
2014 607 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/419/14 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie  Statutu Sołectwa SIODŁO
2014 608 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/420/14 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie  Statutu Sołectwa SUROWA
2014 609 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/421/14 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie  Statutu Sołectwa WŁOSTÓW-DĄBROWIEC
2014 610 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/422/14 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie  Statutu Sołectwa ZŁOTNIK
2014 611 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.198.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Górzyca przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania
2014 612 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.232.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Małego Ekologa w Przecławiu oraz ustalenia Statutu Klubu Małego Ekologa
2014 613 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/415/14 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 614 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/416/14 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 615 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/417/14 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 616 2014-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury
2014 617 2014-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
2014 618 2014-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 lutego 2014r. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
2014 619 2014-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłowa oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych
2014 620 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/462/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/448/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie świadczenia pieniężnego
2014 621 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/463/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w „Nowym Szpitalu we Wschowie Sp. z o.o.”.
2014 622 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XL/455/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/322/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie.
2014 623 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LIV/410/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2014 624 2014-03-06 Informacja Informacja nr OSZ-4110-34(9)/2013/2014/14725/JBo1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 marca 2014r. o decyzji Nr WCC/1199C/14725/W/OSZ/2014/JBo1
2014 625 2014-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2014 626 2014-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/14 Starosty Słubickiego z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Słubickiego w 2014 r.
2014 627 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/199/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 628 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Rzepin w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 629 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XL/347/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy Fryderyka Chopina
2014 630 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/200/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 631 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/202/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XIII/116/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
2014 632 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/203/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 633 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/201/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania  w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci  produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim  programem wspierania finansowego gmin w zakresie  dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata  2014-2020
2014 634 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 12.2014 Starosty Żagańskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2014 roku
2014 635 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 183.2014 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 5 marca 2014r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2014.
2014 636 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 184.2014 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 5 marca 2014r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze w roku 2014.
2014 637 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 185.2014 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 5 marca 2014r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Zielonej Górze w roku 2014.
2014 638 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr LXIII/709/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników na 2014 rok
2014 639 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLI/217/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych sal sportowych na terenie Gminy Zwierzyn
2014 640 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/4/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie Statutu Gminy Żary o statusie miejskim.
2014 641 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/8/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
2014 642 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/9/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 643 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/10/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 644 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/11/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 645 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/15/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2014 646 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/19/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad, poboru, terminów płatności i wysokość stawek opłaty targowej na terenie miasta Żary oraz wyznaczenia inkasentów
2014 647 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/210/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy Małomice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 648 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/213/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 649 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/214/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 650 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/250/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
2014 651 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLI/219/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia symboli gminnych oraz zasad ich używania.
2014 652 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr LVII/306/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 653 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Tuplice w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”
2014 654 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 655 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 656 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/14 Rady Miasta Gozdnica z dnia 3 marca 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Gozdnica
2014 657 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/122/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 658 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tuplice
2014 659 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 81/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 5 marca 2014r.
2014 660 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/375/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 5 marca 2014r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2014
2014 661 2014-03-10 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kargowskie Zakola Odry PLH080012
2014 662 2014-03-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.27.2014.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 7 marca 2014r.
2014 663 2014-03-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.28.2014.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 7 marca 2014r.
2014 664 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/218/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobrowice
2014 665 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/220/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego
2014 666 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/222/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowice
2014 667 2014-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 11 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w Szczawnie w 2014r.
2014 668 2014-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 11 marca 2014r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Krośnieńskiego w 2014r.
2014 669 2014-03-12 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Starosty Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 11 marca 2014r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2014 670 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XLV/261/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Templewo
2014 671 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr xlv/262/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Popowo
2014 672 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 73/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 5 marca 2014r.
2014 673 2014-03-12 Porozumienie Porozumienie międzygminne z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania oraz udzielenia przez Gminę Krosno Odrzańskie Gminie Nowa Sól-Miasto pomocy finansowej w celu realizacji części zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Przystani rzecznych na Odrze w miejscowościach: Siedlisko, Stara Wieś (Gmina Nowa Sól), Bobrowniki (Gmina Otyń), Pomorsko (Gmina Sulechów), Krępa (Gmina Zielona Góra), Nietków (Gmina Czerwieńsk), Gostchorze (Gmina Krosno Odrzańskie), Urad (Gmina Cybinka), Górzyca, Kostrzyn nad Odrą”.
2014 674 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XLV/263/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew
2014 675 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XLV/264/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2014 676 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/265/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2014 677 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr LVI/16/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie miasta Żagania
2014 678 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Świdnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 679 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/235/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 12 marca 2014r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014r.
2014 680 2014-03-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Witnica.
2014 681 2014-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GG.7113.3.2014 Burmistrza Drezdenka z dnia 13 marca 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Drezdenko
2014 682 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr LVI/19/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/77/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29.10.2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań
2014 683 2014-03-14 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-2(11)/2014/20684/II/CK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 marca 2014r.
2014 684 2014-03-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 13 marca 2014r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra za 2013 rok.
2014 685 2014-03-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 grudnia 2013r.
2014 686 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babimost
2014 687 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 396/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 688 2014-03-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 17 marca 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie przeprowadzonych w dniu 16 marca 2014r.
2014 689 2014-03-17 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Bytomia Odrzańskiegpo z dnia 17 marca 2014r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Miasta Bytom Odrzański
2014 690 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII.218.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu osłonowego"Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 691 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XLVI.372.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 14 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Zielona Góra
2014 692 2014-03-18 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Słubic z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Słubice
2014 693 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 694 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/ 2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wymiarki dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych
2014 695 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 marca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 696 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/243/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2014 rok
2014 697 2014-03-18 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Świebodzina z dnia 17 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Świebodzin
2014 698 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015
2014 699 2014-03-19 Porozumienie Porozumienie nr 5/2013/14 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Starosty Zielonogórskiego z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie prowadzenia i finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2014 700 2014-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/14 Starosty Świebodzińskiego z dnia 17 marca 2014r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2014r.
2014 701 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/214/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 17 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" w Lipinkach Łużyckich
2014 702 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubiszyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2014 703 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 marca 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubiszyn
2014 704 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII.174.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 marca 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec
2014 705 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2014 rok
2014 706 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LII/410/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 marca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2014 707 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LII/411/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 marca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2014 708 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LII/412/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 marca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ciecierzyce
2014 709 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LII/413/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 marca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2014 710 2014-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 21 marca 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie
2014 711 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LII/414/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 marca 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2014 712 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LII/415/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 marca 2014r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania
2014 713 2014-03-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Starosty Sulęcińskiego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sulęcinie.
2014 714 2014-03-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.31.2014.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 20 marca 2014r.
2014 715 2014-03-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.32.2014 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 marca 2014r.
2014 716 2014-03-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.33.2014.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 20 marca 2014r.
2014 717 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr LI/399/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Słubice
2014 718 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr LI/400/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 719 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr LI/404/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 720 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr LI/405/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego
2014 721 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr LI/409/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny przyległej nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz właścicieli lokali
2014 722 2014-03-25 Informacja Informacja nr 1/2014 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Trzebiel
2014 723 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr 0007.409.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Cigacice, w obrębie geodezyjnym Górki Małe oraz w obrębie geodezyjnym Górzykowo
2014 724 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV.241.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Łęknica
2014 725 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV.242.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości rekultywowanych gruntów po składowiskach odpadów.
2014 726 2014-03-26 Zestawienie Zestawienie nr GK.7130.1.2014.RR Burmistrza Sulechowa z dnia 21 marca 2014r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2013 na obszarze Gminy Sulechów
2014 727 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/299/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.
2014 728 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2014 729 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/293/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2014 730 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 731 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) na terenie gminy Wymiarki.
2014 732 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV.243.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 marca 2014r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii części publicznych dróg gminnych na terenie miasta Łęknica poprzez wyłączenie z użytkowania
2014 733 2014-03-26 Informacja Informacja nr 1/2014 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2013 położonych na obszarze Gminy Zielona Góra
2014 734 2014-03-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1066/13 z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie lokalizacji i zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego w Szprotawie
2014 735 2014-03-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1126/13 z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zielona Góra
2014 736 2014-03-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 888/13 z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji farmy wiatrakowej na gruntach obrębu Lubiatów w gminie Dąbie
2014 737 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr LI/398/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis.
2014 738 2014-03-26 Informacja Informacja nr RZPIIBIGK.7113.2.2014 Wójta Gminy Otyń z dnia 24 marca 2014r. ZESTAWIENIE danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Otyń
2014 739 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr LI/374/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 7 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa lub z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
2014 740 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/307/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznej Nagrody Kulturalnej Burmistrza Lubniewic
2014 741 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/341/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Międzyrzecz oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 742 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/342/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 743 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/343/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Międzyrzecka Karta Rodziny 3+
2014 744 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/346/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 745 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 402/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 746 2014-03-27 Informacja Informacja nr OSZ-4110-5(5)/2014/1286/CK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 marca 2014r. o decyzjach Nr WCC/303K/1286/W/OSZ/2014/CK
2014 747 2014-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Szprotawy
2014 748 2014-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
2014 749 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr LVIII/308/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych i dworców udostępnianych dla przewoźników i operatorów, ustalenia zasad i warunków korzystania z tych przystanków i dworców oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Witnica.
2014 750 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr LVIII/310/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy
2014 751 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr LVIII/311/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 752 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 248/2927/14 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2013 rok
2014 753 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2014 754 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX.247.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 25 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 755 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX.243.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.201.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie opłaty targowej
2014 756 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 757 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/306/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska w Jasieniu
2014 758 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/307/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 759 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/309/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 760 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/310/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 761 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/300/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubsko im. L. Kruczkowskiego
2014 762 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 763 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/543/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Lubuskiego
2014 764 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/547/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę
2014 765 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/549/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kargowa
2014 766 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/313/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Witnica
2014 767 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/376/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałego obwodu głosowania utworzonego na terenie miasta Strzelce Krajeńskie.
2014 768 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr 85/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 marca 2014r.
2014 769 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/552/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie określenia "Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej"
2014 770 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/553/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie określenia "Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej"
2014 771 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2014.
2014 772 2014-03-31 Informacja Informacja nr GK-GM.7113.1.2014 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 marca 2014r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok
2014 773 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XLII/607/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XX/244/12 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świebodzin na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 774 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XLII/608/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XX/245/12 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świebodzin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 775 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XLII/609/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 776 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XLII/619/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2014 777 2014-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2014 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie
2014 778 2014-03-31 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Leniwej Obry PLH080001