Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Czerwiec 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1109 2014-06-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 130/14 z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zasad ustuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Żagania
2014 1110 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr LIV/424/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 maja 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2014 1111 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr 0007.345.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1112 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr 0007.346.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.174.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1113 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr LXVII.575.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
2014 1114 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr 427/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 1115 2014-06-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Celowego Związku Gmin CZG-12 z dnia 5 marca 2014r. z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2013
2014 1116 2014-06-02 Aneks Aneks nr 2 Powiatu Nowosolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 13 maja 2014r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2014 1117 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/364/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 maja 2014r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2014 1118 2014-06-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 30 maja 2014r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Szprotawie
2014 1119 2014-06-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 30 maja 2014r. o zmianie w składzie Rady Miasta Żagań
2014 1120 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2014
2014 1121 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/644/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1122 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr LVIII/43/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka usługowego dla zachodniej części miasta Żagania Centrum-Zachód
2014 1123 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.24.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr VI/43/2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1124 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr L/304/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków
2014 1125 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr 141/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 28 maja 2014r.
2014 1126 2014-06-03 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1.2014 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2014r. z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2013
2014 1127 2014-06-03 Aneks Aneks Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja 2014r. Aneks do Porozumienia międzygminnego z dnia 2 sierpnia 2013 r. sprawie realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja parku w Ochli” na terenie gminy Zielona Góra
2014 1128 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.258.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat.
2014 1129 2014-06-03 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Powiatu Leszczyńskiego; Powiatu Wschowskiego z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie finansowania w 2014 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON
2014 1130 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/223/2006 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Przewóz
2014 1131 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 maja 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przewóz na lata 2014 - 2018
2014 1132 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/311/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2014
2014 1133 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 maja 2014r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zarzadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2014 1134 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2014 1135 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 1136 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Dąbie, w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 1137 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 maja 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica
2014 1138 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLI.254.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew
2014 1139 2014-06-03 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
2014 1140 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 maja 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2014 1141 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Ośno Lubuskie
2014 1142 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLI.255.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Szarcz w obrębie Pszczew i w obrębie Zielomyśl w gminie Pszczew
2014 1143 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLI.256.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew w obrębie Pszczew
2014 1144 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/496/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolach publicznych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wschowa.
2014 1145 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Piaskowej, Podgórnej, Gronowskiej, Zachodniej i Słubickiej
2014 1146 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/14 Rady Gminy Żagań z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/215/13 Rady Gminy Żagań z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Żagań
2014 1147 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/14 Rady Gminy Żagań z dnia 29 maja 2014r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie gminy Żagań
2014 1148 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/14 Rady Gminy Żagań z dnia 29 maja 2014r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy
2014 1149 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/295/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany treści aktu założycielskiego pod nazwą „Orzeczenie o organizacji przedszkola”
2014 1150 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/35/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 maja 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2014 1151 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XL.210.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się na terenie gminy Górzyca o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 1152 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr LII/316/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomosci w 2014 r.
2014 1153 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr LII/317/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 maja 2014r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta i gminy Nowogród Bobrzański.
2014 1154 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr LII/318/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.
2014 1155 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLV/364/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Skąpe
2014 1156 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr LX/338/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Kożuchów w ramach pomocy de minimis
2014 1157 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.
2014 1158 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/244/14 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu sulęcińskiego
2014 1159 2014-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.72.2014.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 3 czerwca 2014r.
2014 1160 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/444/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól
2014 1161 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/445/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowa Sól, obejmującego działki nr 92/4, 93/3, 102/13 i 102/7, położone przy ul. Wesołej
2014 1162 2014-06-06 Obwieszczenie Obwieszczenie RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Powiatu Międzyrzeckiego
2014 1163 2014-06-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 92/14 z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego i jednostek organziacyjnych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, udzielenia ulg w spłacaniu należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych
2014 1165 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI/298/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzciel.
2014 1166 2014-06-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 czerwca 2014r.
2014 1167 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LXVII.576.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014 1168 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LXVII.581.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Raculi.
2014 1169 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LXVII.588.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2014r. w sprawie nadania statutu HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze.
2014 1170 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LXVII.589.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 1171 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LXVIII/751/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi w ośrodku wsparcia – Domu Dziennego Pobytu w Gorzowie Wlkp.
2014 1172 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siedlisko.
2014 1173 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LI/389/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne solectwa
2014 1174 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LI/390/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 3 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Krajeńskie
2014 1175 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LI/393/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie
2014 1176 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LI/395/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałego okręgu wyborczego utworzonego na terenie miasta Strzelce Krajeńskie
2014 1177 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LI/396/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie przeniesienia pomnika
2014 1178 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Siedlisko, w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 1179 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/251/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 maja 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Świdnica
2014 1180 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LXVIII/752/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 2 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt.
2014 1181 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XL.243.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Niegosławice
2014 1182 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/300/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1183 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/301/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2014 1184 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/302/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1185 2014-06-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 216/14 z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego poz. 2799)
2014 1186 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/303/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
2014 1187 2014-06-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 160/14 z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zielona Góra (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego z 2013 r. poz. 2592)
2014 1188 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XL.244.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niegosławice
2014 1189 2014-06-11 Postanowienie Postanowienie nr NK-I.4131.75.2014.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 10 czerwca 2014r.
2014 1164 2014-06-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.75.2014.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 5 czerwca 2014r.
2014 1190 2014-06-11 Informacja Informacja nr 1/2014 Starosty Żarskiego z dnia 10 czerwca 2014r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie opracowania ewidencyjnej mapy numerycznej oraz założenia ewidencji budynków i lokali
2014 1191 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr L/373/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 maja 2014r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
2014 1192 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr L/374/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji.
2014 1193 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr L/375/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2014
2014 1194 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr L/376/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 maja 2014r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2014 1195 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr L/377/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy bulwarowi przy Rzecznym Porcie Pasażerskim w Krośnie Odrzańskim
2014 1196 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XIII/37/2014 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Celowgo Związku Gmin SGO5 za 2013 rok
2014 1197 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XLI/272/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa
2014 1198 2014-06-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Lubska z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2013 rok
2014 1199 2014-06-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 148/14 z dnia 3 kwietnia 2014r. ustalenia liczby punków sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy Małomice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 1200 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/576/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia "Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Zielona Góra"
2014 1201 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/577/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iłowa
2014 1202 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/578/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przytoczna
2014 1203 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLV/252/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/218/13 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2014
2014 1204 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/579/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie
2014 1205 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/235/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym
2014 1206 2014-06-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Burmistrza Słubic z dnia 31 marca 2014r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słubice za rok 2013
2014 1207 2014-06-17 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1084/III/2014 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwanej dalej „Powiatową Radą”
2014 1208 2014-06-17 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 czerwca 2014r.
2014 1209 2014-06-17 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego Wojewódzki Rejestr Domów Pomocy Społecznej
2014 1210 2014-06-17 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim
2014 1211 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 0007.353.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie nagrody Burmistrza Kargowej w ramach lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa
2014 1212 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 0007.355.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2014 1213 2014-06-17 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2014 Starosty Żarskiego z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmiany ogłoszenia Nr 1/2014 z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujacych na terenie Powiatu Żaraskiego oraz w Powiatowych Domach Dziecka w Żarach i w Lubsku w 2014 roku
2014 1214 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 1215 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/326/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie trybu i zasad przyznawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Lubniewice
2014 1216 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/327/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice
2014 1217 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/174/2014 Rady Gminy Bytnica z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej przedszkola samorządowego w Gminie Bytnica
2014 1218 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr LIV/421/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Słubice na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2014 1219 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr LIV/424/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słubice oraz warunków zwolnień z tych opłat
2014 1220 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr LIV/435/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie udzielania bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Słubice przeznaczonych na cele kulturalne
2014 1221 2014-06-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 28 marca 2014r. z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za 2013 r.
2014 1222 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Strzelecko-Drezdeneckiemu i jego jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 1223 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Słońsk na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1224 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Słońsk
2014 1225 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 1226 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 434/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 1227 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 0007.435.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sulechów
2014 1228 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XLV/290/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych na terenie Gminy Cybinka
2014 1229 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr LIII.413.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zielona Góra w ramach pomocy de minimis
2014 1230 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr LIII.416.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 1231 2014-06-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.80.2014.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2014r.
2014 1232 2014-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr BR.0050.160.2014 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bogdaniec za 2013 rok
2014 1233 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/14 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Sulęcińskiego
2014 1234 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr L/239/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym
2014 1235 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr LVI/437/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Deszczno
2014 1236 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr LVI/441/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, odcinka drogi stanowiącej uprzednio przebieg drogi krajowej nr 3 w granicach administracyjnych Gminy Deszczno
2014 1237 2014-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 356/14 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2013 r.
2014 1238 2014-06-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr FB.3031.4.2014.IB Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 24 marca 2014r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2014 1239 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/309/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany przebiegu ulic Letniej i Wiosennej w miejscowości Kłodawa
2014 1240 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/310/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany przebiegu ulic Klonowej i Kalinowej w miejscowości Santocko
2014 1241 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/311/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany przebiegu ulic Chabrowej i Bratkowej w miejscowości Różanki
2014 1242 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/313/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zdroisko
2014 1243 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/314/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko
2014 1244 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/315/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybakowo
2014 1245 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/316/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chwalęcice
2014 1246 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/317/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa
2014 1247 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/590/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Województwa Lubuskiego na obwody łowieckie
2014 1248 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/591/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
2014 1249 2014-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2014 r.
2014 1250 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI/312/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany przebiegu ulic Dębowej w miejscowości Zdroisko
2014 1251 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/215/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w oddziałach łączonych
2014 1252 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/227/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Lipinkach Łużyckich
2014 1253 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LIII.274.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina
2014 1254 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LIII.275.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1255 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LIII.276.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim stanowiących pomoc de minimis
2014 1256 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXX/309/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Płoty
2014 1257 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXX/310/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Czerwieńsk
2014 1258 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXX/312/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany nazwy części ul. Polnej w Czerwieńsku
2014 1259 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXX/313/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach dla, których Gmina Czerwieńsk jest organem prowadzącym
2014 1260 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/14 Rady Gminy Żagań z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany tytułu uchwały nr XXXV/253/14 Rady Gminy Żagań z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Trzebowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Tomaszowie
2014 1261 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LXI/344/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1262 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LXI/353/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 24 czerwca 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe
2014 1263 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII.263.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łęknica
2014 1264 2014-06-27 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego Placówek Zapewniających Miejsca Noclegowe
2014 1265 2014-06-27 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa
2014 1266 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Łagów z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Łagów
2014 1267 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/373/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 - 2016
2014 1268 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/377/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i Gminy Międzyrzecz
2014 1269 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/378/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w Gminie Międzyrzecz
2014 1270 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/384/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, odcinków drogi stanowiącej uprzednio drogę krajową nr 3, w granicach administracyjnych gminy Międzyrzecz
2014 1271 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/388/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz
2014 1272 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/389/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzecz
2014 1273 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr LI/307/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dobiegniew
2014 1274 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII.262.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica.
2014 1275 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/589/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Województwa Lubuskiego na obwody łowieckie
2014 1276 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/256/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Świdnica.
2014 1277 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/257/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świdnica.
2014 1278 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/267/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr VII/25/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 1279 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/272/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1280 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Krzeszyce
2014 1281 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LXVIII.593.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
2014 1282 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/266/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Świdnica, stanowiących pomoc de minimis.
2014 1283 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/269/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów i studentów na stałe zameldowanych i zamieszkałych na terenie gminy Świdnica.
2014 1284 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/270/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów motywacyjno-socjalnych uczniom i studentom na stałe zameldowanych i zamieszkałych na terenie gminy Świdnica.
2014 1285 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/273/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/251/14 Rady Gminy Świdnica w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Świdnica
2014 1286 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) zlokalizowanego w gminie Sława w obrębie ewidencyjnym Kuźnica Głogowska na działce nr geod. 3098/1, na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska w leśnictwie Stare Strącze w oddziale 98ax.
2014 1287 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/317/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 listopada 2013r.nr XLI/273/13 w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania opłaty targowej
2014 1288 2014-06-30 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-14(8)/2014/40/XI/APo1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 czerwca 2014r.
2014 1289 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/256/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/218/13 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2014
2014 1290 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/258/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 czerwca 2014r. o zmianie uchwały Rady Powiatu Słubickiego Nr XXXI/184/13 z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
2014 1291 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 440/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 1292 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LX/324/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Witnica
2014 1293 2014-06-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Santok za 2013 rok
2014 1294 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XL/307/14 Rady Gminy Santok z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Typu "A i B" w Santoku i nadania statutu
2014 1295 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XL/308/14 Rady Gminy Santok z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Czechów, dla działki o numerze ewidencji gruntów 114
2014 1296 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LX/325/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii
2014 1297 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LX/326/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1298 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LX/327/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie wsi Dąbroszyn czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2014 1299 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LX/329/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/282/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2014 r.
2014 1300 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI.213.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych Nr 4 i Nr 15 utworzonych na terenie Gminy Górzyca
2014 1301 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI.214.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX.155.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 maja 2013 r w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2014 1302 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LIII.277.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielenia tych ulg
2014 1303 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/291/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/198/2009 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia nauczycielom i wychowawcom zatrudnionym w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Żarski