Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Sierpień 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1501 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr LI/242/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych
2014 1502 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zielonogórski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1503 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XLI/147/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Przytoczna
2014 1504 2014-08-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.95.2014.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 31 lipca 2014r.
2014 1505 2014-08-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.105.2014.MDud Wojewody Lubuskiego z dnia 30 lipca 2014r.
2014 1506 2014-08-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Burmistrza Zbąszynka z dnia 31 grudnia 2013r. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2013 roku
2014 1507 2014-08-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 335/14 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdnica
2014 1508 2014-08-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 345/14 z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Zielona Góra
2014 1509 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr 460/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 1510 2014-08-06 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-27(7)/2014/585/XI/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 sierpnia 2014r.
2014 1511 2014-08-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2014r. z wykonania budżetu Gminy Pszczew za 2013 rok
2014 1512 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LIV/415/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych Gminy Drezdenko.
2014 1513 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LIV/416/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Drezdenko.
2014 1514 2014-08-07 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 sierpnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kręcki Łęg” (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 3 marca 2014 r. poz. 578)
2014 1515 2014-08-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Drezdenka z dnia 26 czerwca 2014r.
2014 1516 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr 192/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 sierpnia 2014r.
2014 1517 2014-08-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 291/14 z dnia 28 maja 2014r. w przedmiocie likwidacji Ośrodka Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku w celu przekształcenia w części niedotyczącej działalności rekreacyjnej i sportowej w Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku
2014 1518 2014-08-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Słońsk z dnia 27 czerwca 2014r. z wykonania budżetu gminy Słońsk za 2013 rok
2014 1519 2014-08-12 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-17(11)/2014/14725/V/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 sierpnia 2014r.
2014 1520 2014-08-14 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-19(10)/2014/1249/XII-1330/APo1/jc Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 sierpnia 2014r.
2014 1521 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr LXV/87/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 7 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr LXII/75/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim
2014 1522 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/331/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznym przedszkolu, prowadzonym przez Gminę Lubniewice
2014 1523 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/332/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Lubniewice, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 1524 2014-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.106.2014AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 7 sierpnia 2014r.
2014 1525 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/326/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Kłodawa
2014 1526 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/327/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy Kłodawa
2014 1527 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 11 lipca 2014r. Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie i podległym jej jednostkom organizacyjnym.
2014 1528 2014-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.101.2014.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 5 sierpnia 2014r.
2014 1529 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/393/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Międzyrzecz
2014 1530 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/394/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Międzyrzecz
2014 1531 2014-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.89.2014.IBoł Wojewody Lubuskiego z dnia 9 lipca 2014r.
2014 1532 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/303/14 Rady Gminy Brody z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i nauczycieli prowadzących świetlice szkolne
2014 1533 2014-08-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 417/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Witnica (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 28 marca 2014r. poz. 766)
2014 1534 2014-08-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I Wójta Gminy Gubin z dnia 24 czerwca 2014r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Gubin za 2013 rok
2014 1535 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/372/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta i gminy Rzepin
2014 1536 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/373/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta i gminy Rzepin oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1537 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/319/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2014 1538 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/320/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
2014 1539 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/2014 Rady Gminy Brody z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki
2014 1540 2014-08-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 266/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w przedmiocie ustalenia na terenie gminy Niegosławice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 1541 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie
2014 1542 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie
2014 1543 2014-08-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice oraz kompleksu nr 2 Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą
2014 1544 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLI.40.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Otyń
2014 1545 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr LIV/329/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie określenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański
2014 1546 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr LVIII/325/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1547 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr LVIII/326/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 1548 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI.242.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 1549 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI.243.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 1550 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr LIV/328/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie rozmiaru zniżek godzin i tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli gminy Nowogród Bobrzański
2014 1551 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr LVI/444/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Słubice publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych
2014 1552 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr LVI/446/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Słubice
2014 1553 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/262/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 1554 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XLIII.265.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew
2014 1555 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasteczko.
2014 1556 2014-08-27 Informacja Informacja nr SW/0310-0005/14 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2014 1557 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 0007.358.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 0007.147.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Kargowa.
2014 1558 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 0007.359.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Kargowa.
2014 1559 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2014 1560 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne prowadzone przez gminę Siedlisko
2014 1561 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LVI/448/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Słubice
2014 1562 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.357.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 1563 2014-08-29 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-20(8)/2014/627/IX/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 sierpnia 2014r.
2014 1564 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/234/2014 Rady Gminy Gubin z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Gubin publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych