Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Listopad 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1818 2015-11-02 Aneks Aneks nr 10 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 października 2015r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., oraz aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015 r. zwanego dalej Porozumieniem
2015 1819 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr X/75/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i udziale w gruncie sprzedawanych na rzecz ich najemców w drodze bezprzetargowej.
2015 1820 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr X/76/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 października 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
2015 1825 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr X/83/15 Rady Gminy Żary z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 1826 2015-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.157.2015.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 29 października 2015r.
2015 1821 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/89/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2015 1822 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/91/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 października 2015r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
2015 1823 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/59/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie
2015 1824 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/61/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 2009 r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2015 1827 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr 206/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 28 października 2015r.
2015 1828 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/66/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 października 2015r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czerwieńsk na lata 2015 - 2018"
2015 1829 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr 209/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 30 października 2015r.
2015 1830 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr 210/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 30 października 2015r.
2015 1831 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie preferencyjnych stawek za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej związanej z budową szybkich sieci szerokopasmowych w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu-Programu operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)”
2015 1832 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/129/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych
2015 1833 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/130/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 1834 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/91/15 Rady Gminy Santok z dnia 27 października 2015r. w sprawie Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Santok na rok 2016
2015 1835 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XV/68/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Wróblów Gmina Sława
2015 1836 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XV/70/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 października 2015r. W sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym w miejscowości Lubogoszcz do kategorii dróg gminnych.
2015 1837 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/54/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 października 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania.
2015 1838 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIX/137/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kożuchów w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
2015 1839 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIX/138/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Kożuchów
2015 1840 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIX/139/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1841 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIX/147/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów
2015 1842 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/55/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.
2015 1843 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/195/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp.
2015 1844 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/204/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 1845 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice
2015 1846 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Małomice w 2016 roku
2015 1847 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącymi mieszkańcami gminy Małomice”
2015 1848 2015-11-03 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lipinki Łużyckie
2015 1849 2015-11-03 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Krośnieńskiego
2015 1850 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII.222.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
2015 1851 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII.224.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta.
2015 1852 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII.226.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
2015 1853 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr VII/67/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 1854 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr VII/68/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 1855 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2015 1856 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr VII/70/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej
2015 1857 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr VII/71/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2015 1858 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr VII/77/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2015 1859 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2015 1860 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XVI/70/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/217/13 Rady gminy Bledzew z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2015 1861 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XVI/74/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1862 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/70/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy
2015 1863 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/71/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1864 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/72/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny
2015 1865 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/73/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty miejscowej w miejscowości Długie
2015 1866 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/75/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych urządzeń związanych z ochroną wód na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2015 1867 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/199/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 1868 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/201/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 października 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzin.
2015 1869 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/202/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 1870 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/57/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od tych czynności w roku 2016
2015 1871 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/60/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015
2015 1872 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVI/75/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1873 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVI/79/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Bledzew oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2015 1874 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr 102/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 1875 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/96/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/81/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2015 1876 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/70/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 1877 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII.66.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2015 1878 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII.67.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy.
2015 1879 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1880 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 1881 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2015 1882 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1883 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Siedlisko
2015 1884 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 października 2015r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2015 1885 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/124/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 października 2015r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2015 1886 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/125/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Żary o statusie miejskim.
2015 1887 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1888 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 1889 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Przewóz
2015 1890 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2015 1891 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.
2015 1892 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/142/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 1893 2015-11-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Lubuskiego
2015 1894 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/66/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów przebywających w Internacie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
2015 1895 2015-11-05 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.2.2015 WÓJTA GMINY BOJADŁA; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 20 października 2015r.
2015 1896 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami
2015 1897 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami
2015 1898 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami
2015 1899 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XV/64/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 października 2015r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2015 1900 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/126/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.
2015 1901 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/127/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
2015 1902 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/128/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2015 1903 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/129/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 1904 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/130/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenów położonych pomiędzy ulicą Głogowską i torami kolejowymi w kierunku na Kożuchów do granicy z terenami Gminy Nowa Sól
2015 1905 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2016 rok
2015 1906 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 1907 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XII.70.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej
2015 1908 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XII.71.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 1909 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XII.72.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 1910 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 października 2015r. w sprawie programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
2015 1911 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1912 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomosci
2015 1913 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/120/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały NR XIV/140/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wschowa.
2015 1914 2015-11-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.160.2015AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 2 listopada 2015r.
2015 1915 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/76/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 1916 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/73/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 1917 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1918 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 1919 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/73/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Szczaniec
2015 1920 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2015 1921 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Szczaniec
2015 1922 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Smardzewo
2015 1923 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ojerzyce
2015 1924 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrówka Mała
2015 1925 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Opalewo
2015 1926 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wilenko
2015 1927 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Koźminek
2015 1928 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brudzewo
2015 1929 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kiełcze
2015 1930 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wolimirzyce
2015 1931 2015-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Województwa Lubuskiego
2015 1932 2015-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Powiatu Krośnieńskiego
2015 1933 2015-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.162.2015.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 5 listopada 2015r.
2015 1934 2015-11-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 listopada 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzeszyce przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2015 r.
2015 1935 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr X.63.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 października 2015r. W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gubina.
2015 1936 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr X.65.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 1937 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/57/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IX/54/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Maszewo
2015 1938 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI.60.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 1939 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI.61.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1940 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI.63.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zabór
2015 1941 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI.64.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zabór
2015 1942 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI.65.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia dla Gminy Zabór liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 1943 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr X.66.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 1944 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr X.67.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do niniejszych formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 1945 2015-11-10 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipinki Łużyckie
2015 1946 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 października 2015r. w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.
2015 1947 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 1948 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 1949 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1950 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/58/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Maszewo
2015 1951 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów.
2015 1952 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na rok 2016
2015 1953 2015-11-10 Aneks Aneks nr 11 Wojewody Lubuskiego z dnia 6 listopada 2015r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015r. oraz aneksem nr 10 z dnia 28 października 2015 r., zwanego dalej Porozumieniem
2015 1954 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr X/100/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 października 2015r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2015 1955 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr X/101/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 października 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Skąpe
2015 1956 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Bodzowa, Sobolic i Kropiwnika w zakresie projektów statutów sołectw: Bodzów i Sobolice
2015 1957 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr X/103/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2015 1958 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/92/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
2015 1959 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/102/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2015 1960 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/44/2015 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wyłączonego z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z siedzibą we Wschowie, Plac Kosynierów 1.
2015 1961 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI.108.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2015 1962 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XII.75.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zielonogórski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1963 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X.58.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Stare Kurowo na 2016 rok
2015 1964 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X.59.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1965 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X.60.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej oraz zasad jej poboru
2015 1966 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X.61.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 6 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pławin
2015 1967 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIV.78.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów
2015 1968 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/104/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2015 1969 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 1970 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2015 1971 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2016 r.
2015 1972 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/102/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 września 2015r. w sprawie sposobu składania deklaracji oraz określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Witnica
2015 1973 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2015 1974 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Tuplice
2015 1975 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Tuplice
2015 1976 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XV/111/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/466/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
2015 1977 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XV/114/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 1978 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XV/115/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 1979 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XV/110/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1980 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XVII/77/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy na 2016 rok.
2015 1981 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/82/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1982 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/83/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 1983 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/84/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 1984 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/86/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
2015 1985 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/87/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia na rok 2016 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą
2015 1986 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/92/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2015 1987 2015-11-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 16 listopada 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brody przeprowadzonych w dniu 15 listopada 2015 r.
2015 1988 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/151/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 12 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „ZAMEK” w Kożuchowie
2015 1989 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr VII/55/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 1990 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Trzebiechów
2015 1991 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/107/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 1992 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2015 1993 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 października 2015r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016
2015 1994 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/170/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zasad dzierżawy gruntów
2015 1995 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XVI.109.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Otyń.
2015 1996 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębie Drezdenko
2015 1997 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2016 rok
2015 1998 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/134/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej opłaty targowej
2015 1999 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2000 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2001 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Krzeszyce
2015 2002 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 2003 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XV/72/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 13 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice
2015 2004 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XV/73/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Miejskiej w Małomicach Nr XIV/66/2015 z dnia 26 października 2015r.
2015 2005 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XV/74/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami
2015 2006 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XV/75/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 13 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok
2015 2007 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr X/59/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 2008 2015-11-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lipinki Łużyckie
2015 2009 2015-11-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Brzeźnica
2015 2010 2015-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.25.2015.PGol Wojewody Lubuskiego z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/82/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka usługowego dla zachodniej części miasta Żagania Centrum-Zachód - obszar A
2015 2011 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/121/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
2015 2012 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/122/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulechów
2015 2013 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/123/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Międzyrzecz
2015 2014 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/124/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku
2015 2015 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 23 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2016 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 23 października 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień od tej opłaty oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa
2015 2017 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 23 października 2015r. w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2015 2018 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XII/100/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Osowa Sień, gmina Wschowa
2015 2019 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do niniejszych formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2020 2015-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.164.2015.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 17 listopada 2015r.
2015 2021 2015-11-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 19 listopada 2015r.
2015 2022 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 74/7/XV/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 2023 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 75/7/XV/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2015 2024 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 76/7/XV/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2025 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 17 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2026 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2027 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/136/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016r.
2015 2028 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/137/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 2029 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/138/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
2015 2030 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/139/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2015 2031 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie w sprawie wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów
2015 2032 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr 77/7/XV/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2015 2033 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr 78/7/XV/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
2015 2034 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr II/10/2015 Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich z dnia 21 września 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Związku Powiatów Lubuskich na 2015 rok
2015 2035 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr II/13/2015 Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich z dnia 21 września 2015r. w sprawie ustalenia treści zmian w Statucie Związku Powiatów Lubuskich
2015 2036 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/43/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2037 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIII/94/15 Rady Gminy Santok z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2038 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIII/96/15 Rady Gminy Santok z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
2015 2039 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIII/97/15 Rady Gminy Santok z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Santok w przedmiocie projektów statutów sołectw
2015 2040 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIII/98/15 Rady Gminy Santok z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2041 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIII/95/15 Rady Gminy Santok z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego
2015 2042 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia stawek podatków lokalnych
2015 2043 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2016.
2015 2044 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2045 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/134/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku”
2015 2046 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/136/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Rynna Pławska"
2015 2047 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/138/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żary
2015 2048 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/139/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinka drogi krajowej nr 92 (od km 16+100 do km 34+500)
2015 2049 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/142/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego
2015 2050 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.204.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Barcikowice
2015 2051 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.205.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Drzonków
2015 2052 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.206.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jany.
2015 2053 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.207.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jarogniewice
2015 2054 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.208.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jeleniów
2015 2055 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.209.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kiełpin
2015 2056 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.210.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krępa.
2015 2057 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.211.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łężyca
2015 2058 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.212.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ługowo
2015 2059 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.213.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowy Kisielin
2015 2060 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.214.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ochla
2015 2061 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.215.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przylep
2015 2062 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.216.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Racula
2015 2063 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.217.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stary Kisielin
2015 2064 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.218.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sucha
2015 2065 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.219.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zatonie
2015 2066 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.220.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zawada
2015 2067 2015-11-23 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzeźnica
2015 2068 2015-11-23 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipinki Łużyckie
2015 2069 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2070 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/137/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10.”
2015 2071 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/141/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10."
2015 2072 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII.73.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 2073 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2074 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VII/73/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych
2015 2075 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VII/74/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2015 2076 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VII/76/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2077 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VII/77/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 2078 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VII/79/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2015 2079 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr X/45/2015 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016".
2015 2080 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/58/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.
2015 2081 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/62/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2082 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/63/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2083 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/64/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych w Gminie Bojadła.
2015 2084 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/65/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
2015 2085 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 0007.144.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie
2015 2086 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 0007.147.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.128.2015 z dnia 20.10.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów
2015 2087 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 0007.148.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym w Gminie Sulechów
2015 2088 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 0007.150.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu Sulechowska Karta Seniora
2015 2089 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/93/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2090 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/66/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym w Gminie Bojadła
2015 2091 2015-11-24 Aneks Aneks nr 7 Burmistrza Zbąszynka; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zbąszynek
2015 2092 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 213/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 listopada 2015r.
2015 2093 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 214/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 listopada 2015r.
2015 2094 2015-11-24 Informacja Informacja nr 0801-SW.0320.2.2015.13 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2015 2095 2015-11-25 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 297/15 z dnia 10 września 2015r. określenie wzorów formularzy podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości
2015 2096 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 0007.142.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami Gminy Sulechów na lata 2015-2018
2015 2097 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/140/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10."
2015 2098 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr VII/75/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 2099 2015-11-26 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 323/15 z dnia 16 września 2015r. określenie wzorów formularzy obowiazujących w zakresie wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 2100 2015-11-26 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 333/15 z dnia 16 września 2015r. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włascicieli nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2015 2101 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/79/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia programu współpracy w roku 2016 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2015 2102 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XI.80.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2103 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XI.81.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2016
2015 2104 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XI.82.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2105 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XI.83.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 2106 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XI.85.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łagów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2016r.
2015 2107 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.55.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.
2015 2108 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.56.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2109 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.57.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Kargowa
2015 2110 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.62.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
2015 2111 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.67.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kargowa oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2015 2112 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/73/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 2113 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/98/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016
2015 2114 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/99/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubsko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2115 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/100/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Lubsko albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2015 2116 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/103/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2117 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/104/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2016
2015 2118 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/108/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2015 2119 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/109/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Lubsko
2015 2120 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/110/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2121 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 220/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 listopada 2015r.
2015 2122 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 222/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 listopada 2015r.
2015 2123 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 223/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 listopada 2015r.
2015 2124 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 231/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 listopada 2015r.
2015 2125 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 110/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 2126 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 0007.58.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji podatkowych na terenie gminy Kargowa
2015 2127 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 0007.59.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa
2015 2128 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/63/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca Regulamin przyznawania stypendium i nagrody Starosty Słubickiego
2015 2129 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/64/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2016 roku
2015 2130 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/65/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015
2015 2131 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/85/15 Rady Gminy Żary z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Żary
2015 2132 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/86/15 Rady Gminy Żary z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie Gminy Żary
2015 2133 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/89/15 Rady Gminy Żary z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2015 2134 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie Programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku
2015 2135 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2015 2136 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, wysokości i terminu wynagrodzenia za inkaso
2015 2137 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 2138 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2015 2139 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/102/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 2140 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV.233.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze
2015 2141 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV.241.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego.
2015 2142 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV.242.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej
2015 2144 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV.245.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
2015 2145 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/94/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej – ul. Rumiankowej w Świdnicy.
2015 2146 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/95/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2015 2147 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/96/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 2148 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/84/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku leśnego
2015 2149 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/75/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustanowieniapomnika przyrody – głaz narzutowy o nazwie „GŁAZ ANDRZEJA” zlokalizowanego w gminie Sława w obrębie ewidencyjnymTarnów Jeziernyna działce nr geod. 3035 na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska w leśnictwie Tarnów Jezierny w oddziale 35a.
2015 2150 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/76/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2016 roku i latach kolejnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2015 2151 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2152 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/79/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2015 2143 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV.243.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.