Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Grudzień 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 2153 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2014 poz. 1118 z późn. zm) na 2016 rok”
2015 2154 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej
2015 2155 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bytnica
2015 2156 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2157 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytnica
2015 2158 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XXV.244.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2015 2159 2015-12-01 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 405/15 z dnia 17 września 2015r. ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli specjalistów , nauczycieli wspomagających, doradców zawodowych oraz naucvzycieli, którym powierzono funkcje kierownicze
2015 2160 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVII/80/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty miejscowej
2015 2161 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVII/81/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości i zasad pobierania opłaty targowej
2015 2162 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVII/82/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od nieruchomości
2015 2163 2015-12-01 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 424/15 z dnia 24 września 2015r. pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp.
2015 2164 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XXV.237.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 14.
2015 2165 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/108/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Myszęcin
2015 2166 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/111/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 2167 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/116/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2015 2168 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/118/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczaniec
2015 2169 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/117/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2170 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/101/15 Rady Gminy Santok z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwaly nr XIII/94/15 z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2171 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/102/15 Rady Gminy Santok z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/15 z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego
2015 2172 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/103/15 Rady Gminy Santok z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Santok nr XIII/98/15 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2173 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2174 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 2175 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2176 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2177 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2178 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2016
2015 2179 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2015 2180 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli określonych rodzajów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 2181 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 2182 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty
2015 2183 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 2184 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2185 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2186 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/80/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż Gmina Strzelce Krajeńskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2187 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/81/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2188 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/82/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2189 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/83/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
2015 2190 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII.77.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kolsko.
2015 2191 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII.78.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”
2015 2192 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII.79.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2015 2193 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/84/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 2194 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/87/15 Rady Gminy Żary z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 2195 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/113/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Szczaniec z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
2015 2196 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVII/83/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji do celów podatku rolnego
2015 2197 2015-12-01 Informacja Informacja nr OSZ-4110-17(3)/2015/627/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 grudnia 2015r.
2015 2198 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI.84.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2199 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/215/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej realizowanej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”
2015 2200 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/216/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z miasteczka ruchu drogowego przy ul. Paderewskiego w Gorzowie Wlkp.
2015 2201 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/217/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków, skwerów i placów miejskich w Gorzowie Wlkp.
2015 2202 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/218/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Bulwaru Nadwarciańskiego w Gorzowie Wlkp.
2015 2203 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/219/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt.
2015 2204 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/220/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na terenie dla niego wyznaczonym
2015 2205 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/221/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników na 2014 rok
2015 2206 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/222/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 2207 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/223/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok
2015 2208 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/229/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016
2015 2209 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/232/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 2210 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/233/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gorzowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2015 2211 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/237/2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Pogodna
2015 2212 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/238/2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Ozima
2015 2213 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/239/2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Leszczynowa
2015 2214 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/240/2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Jęczmienna
2015 2215 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/243/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2015 2216 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2217 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 2218 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: określenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Rzepinie i w Kowalowie oraz ustalenia opłat za usługi cmentarne
2015 2219 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/49/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24 sierpnia 2009 r.
2015 2220 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 2221 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice
2015 2222 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/85/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2015 2223 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/86/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 2224 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice
2015 2225 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
2015 2226 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2227 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2228 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową
2015 2229 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2230 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2231 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/79/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbie
2015 2232 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/80/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dąbie
2015 2233 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/81/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia i zasad poboru opłaty miejscowej oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2234 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/86/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
2015 2235 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.67.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku
2015 2236 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.70.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2237 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.71.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2238 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.72.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew
2015 2239 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.75.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty adiacenckiej spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej
2015 2240 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.79.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII.64.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zaliczenia ulic w Pszczewie do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 2241 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV.70.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknicy.
2015 2242 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV.71.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy na 2016 rok.
2015 2243 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV.72.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.67.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy.
2015 2244 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV.74.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w przedmiocie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2015 2245 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV.76.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 2246 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV.77.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2015 2247 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/125/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2248 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/132/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2015 2249 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/133/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2015 2250 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2251 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/136/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Międzyrzecz
2015 2252 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/82/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 2253 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości
2015 2254 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji dotyczącej podatku rolnego
2015 2255 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji dotyczącej podatku leśnego
2015 2256 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
2015 2257 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV.75.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
2015 2258 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/153/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej, zasad jej pobierania oraz wyznaczenia inkasenta
2015 2259 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/155/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów
2015 2260 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/156/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Kożuchów
2015 2261 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/157/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie Programu współpracy w 2016 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2015 2262 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/161/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kożuchów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2263 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/65/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”
2015 2264 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/69/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
2015 2265 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/70/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/239/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
2015 2266 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/71/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2267 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/72/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2268 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/73/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 2269 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/114/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 2270 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
2015 2271 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 2272 2015-12-03 Komunikat Komunikat nr 3 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 listopada 2015r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2015 2273 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 2274 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 2275 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2276 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 2277 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 2278 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 2279 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2015 2280 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XV.63.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2281 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XV.64.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych
2015 2282 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XV.66.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II.5.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 2283 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XV.69.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
2015 2284 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/77/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie
2015 2285 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/81/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2286 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/82/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2287 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/83/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2288 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/84/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 2289 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/88/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
2015 2290 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/89/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
2015 2291 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/90/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulęcin
2015 2292 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzoru informacji dotyczącej podatku od nieruchomości
2015 2293 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzoru informacji dotyczącej podatku rolnego
2015 2294 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzoru informacji dotyczącej podatku leśnego
2015 2295 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2296 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2297 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
2015 2298 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/90/15 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2016 rok Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2015 2299 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Nowe Miasteczko
2015 2300 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/84/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie”.
2015 2301 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/67/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 2302 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/69/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Bobrowice
2015 2303 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/70/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2304 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/71/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice
2015 2305 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/58/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
2015 2306 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/59/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2015 2307 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/60/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2015 2308 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/61/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2309 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/66/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Torzym
2015 2310 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/67/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r.
2015 2311 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/71/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawek opłaty
2015 2312 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.
2015 2313 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 2314 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn.
2015 2315 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatkowych.
2015 2316 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/82/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 2317 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/83/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Babimost
2015 2318 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 2319 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2320 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2321 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gubin
2015 2322 2015-12-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gubin z dnia 30 czerwca 2015r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GUBIN ZA 2014R.
2015 2323 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2324 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/69/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
2015 2325 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2326 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IX/58/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Maszewo
2015 2327 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
2015 2328 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok
2015 2329 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2015 2330 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X.61.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2016 roku
2015 2331 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X.62.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2016 roku
2015 2332 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X.60.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Górzyca na lata 2016-2020
2015 2333 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/111/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku
2015 2334 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/112/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 2335 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/113/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2015 2336 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/114/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2015 2337 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X.63.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2015 2338 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2015 2339 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2015 2340 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zbąszynek
2015 2341 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zbąszynek przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2342 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zbąszynek
2015 2343 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/141/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2015 2344 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/142/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2345 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/143/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2346 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/144/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2347 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/146/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 listopada 2015r. sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 2348 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/149/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
2015 2349 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/115/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2015 2350 2015-12-07 Komunikat Komunikat nr 1 Wójta Gminy Maszewo z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie podjęcia prze Radę Gminy Maszewo uchwały o przyjęciu ”Programu Rozwoju Gminy Maszewo na lata 2015-2020”.
2015 2351 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2015 2352 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/215/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
2015 2353 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/216/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu drewna przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku leśnego, zarządzenia poboru podatku leśnego na terenie Gminy Świebodzin
2015 2354 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/217/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego na terenie Gminy Świebodzin
2015 2355 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/220/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2015 2356 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/221/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Świebodzin
2015 2357 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 59/XI/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.
2015 2358 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 61/XI/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2015 2359 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 62/XI/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Gorzowskiego przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2360 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/69/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny
2015 2361 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV.65.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 2362 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/119/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2363 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/128/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2364 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/129/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szprotawa
2015 2365 2015-12-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr Porozumienie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie przejęcia przez Miasto i Gminę Witnica od Gminy Bogdaniec zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Bogdaniec
2015 2366 2015-12-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.175.2015.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2015r.
2015 2367 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/101/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny
2015 2368 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/70/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2369 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/72/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2370 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV.73.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2015 2371 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2372 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 2373 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2374 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2375 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 2376 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
2015 2377 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Słońsk.
2015 2378 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII.79.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 2379 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2015 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec
2015 2380 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr VIII.52.2015 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2381 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr VIII.53.2015 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 2382 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr VIII.54.2015 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i  deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 2383 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr VIII.55.2015 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2016
2015 2384 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/66/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka
2015 2385 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/67/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Cybinka
2015 2386 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/68/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru na terenie miasta i gminy Cybinka
2015 2387 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/69/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru załączników do deklaracji i informacji
2015 2388 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/85/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 2389 2015-12-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr GKŚ.7240.0009.2015 Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 16 października 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Kolsko, Gminę Kożuchów, Gminę Nowa Sól, Gminę Otyń i Gminę Siedlisko - Gminie Nowa Sól – Miasto zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
2015 2390 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2015 2391 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2392 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/50/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica
2015 2393 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/51/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gozdnica
2015 2394 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/52/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2395 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/53/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów
2015 2396 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/54/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.
2015 2397 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 113/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 2398 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie opłaty targowej, ustalenia jej wysokości, sposobu poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
2015 2399 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/100/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2015 2400 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/102/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 2401 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/103/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016 - 2019”
2015 2402 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/105/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie Statutu Gminy Krosno Odrzańskie.
2015 2403 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 119/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 2404 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 22 i nr 24 w obrębie Rogi
2015 2405 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenów położonych w rejonie Jeziora Lubiąż
2015 2406 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/72/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych na terenie gminy Torzym
2015 2407 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 2408 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/139/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Witnica na lata 2012 – 2016
2015 2409 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/224/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2015 2410 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin SGO5 na 2016 rok
2015 2411 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/101/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2412 2015-12-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.173.2015 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 listopada 2015r.
2015 2413 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.69.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2015 2414 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.73.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej oraz jej wysokości
2015 2415 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.74.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 2416 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.75.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr X.65.2015 z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 2417 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.77.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr X.66.2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 2418 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/59/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2419 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/60/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Żagań na 2016 rok
2015 2420 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/61/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań
2015 2421 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/62/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/150/12 Rady Gminy Żagań z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz Uchwały Nr IV/24/15 Rady Gminy Żagań z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów
2015 2422 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/66/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i zasad jej poboru.
2015 2423 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.76.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr X.67.2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do niniejszych formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2424 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku
2015 2425 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 2426 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 2427 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Żagań, a także określenia inkasenta.
2015 2428 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
2015 2429 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
2015 2430 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: nadania Statutu Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu
2015 2431 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2015 2432 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/218/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin
2015 2433 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/219/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świebodzin
2015 2434 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI.3.2015 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.w sprawie
2015 2435 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/50/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2015 2436 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/51/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wymiarki w 2016 roku.
2015 2437 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/53/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2438 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII.80.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2016”
2015 2439 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.68.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 2440 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.69.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 2441 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.70.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r.
2015 2442 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.71.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt. przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2016 rok
2015 2443 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.72. 2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2444 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.73.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie regulaminu porządkowego na cmentarzach komunalnych położonych na terenie Gminy Zabór
2015 2445 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.74.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Zabór
2015 2446 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.75.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zabór z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
2015 2447 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.77.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia trybu powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady działalności Pożytku Publicznego w Zaborze
2015 2448 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.78.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2003 Rady Gminy Zabór z dnia 10 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zabór
2015 2449 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.79.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2450 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.80.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2015 2451 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.81.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 22 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Zabór
2015 2452 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.67.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 2453 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII.68.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2454 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/71/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2455 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII.76.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr X/53/07 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pszczew
2015 2456 2015-12-10 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-31(10)/2015/627/X/APo1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 grudnia 2015r.
2015 2457 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.64.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia na lata 2012 – 2016 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stare Kurowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2015 2458 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.65.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zasad jej poboru
2015 2459 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 85/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
2015 2460 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 86/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa
2015 2461 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 87/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2462 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 88/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów
2015 2463 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 89/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2464 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 90/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2465 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 91/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2466 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 93/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2467 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 92/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podmiotach i przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 2468 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.90.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2469 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/86/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 2470 2015-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.26.2015.DKal Wojewody Lubuskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/59/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie
2015 2471 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2472 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2473 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 2474 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/63/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2015 2475 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/64/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2015 2476 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/65/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2015 2477 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/127/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 2478 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/128/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2479 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/129/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2480 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/130/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/480/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 2481 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/131/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2482 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/132/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/565/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2015 2483 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/52/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 2484 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/109/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2016 r.
2015 2485 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/349/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2015 r.
2015 2486 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica.
2015 2487 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/74/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 2488 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/73/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2015 2489 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/72/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017
2015 2490 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/69/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2491 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/71/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie gminy Brody
2015 2492 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/68/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały w sprawie zarządu i korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Brody
2015 2493 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/65/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 2494 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/66/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2495 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/63/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 2496 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubiszyn
2015 2497 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2016 roku na terenie Gminy Lubiszyn
2015 2498 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubiszyn
2015 2499 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”
2015 2500 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV.80.15 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia “Programu współpracy powiatu międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”
2015 2501 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2502 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/49/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Tuplice.
2015 2503 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach
2015 2504 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w obrębie Marwice
2015 2505 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek rolny na terenie Gminy Lubiszyn.
2015 2506 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/67/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016r.
2015 2507 2015-12-14 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 404/15 z dnia 7 października 2015r. uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew
2015 2508 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/72/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2509 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/70/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2510 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych
2015 2511 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/93/15 Rady Gminy Żary z dnia 11 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XI/85/15 Rady Gminy Żary z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Żary
2015 2512 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/94/15 Rady Gminy Żary z dnia 11 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XI/86/15 Rady Gminy Żary z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie Gminy Żary
2015 2513 2015-12-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Lubuskiego
2015 2514 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Tuplice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2015 2515 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/95/15 Rady Gminy Żary z dnia 11 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XI/87/15 Rady Gminy Żary z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 2516 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/66/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wysokości opłaty miejscowej.
2015 2517 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/68/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wysokości opłaty targowej.
2015 2518 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/67/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,podatek rolny i podatek leśny.
2015 2519 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/70/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowa Sól.
2015 2520 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/74/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 2521 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/112/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2015 2522 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.
2015 2523 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII.118.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Otyń oraz zwolnień w tym podatku
2015 2524 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII.119.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 2525 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII.120.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 2526 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII.121.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2527 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII.124.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
2015 2528 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa
2015 2529 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kłodawa
2015 2530 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/84/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kłodawa
2015 2531 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/85/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Kłodawa
2015 2532 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/69/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
2015 2533 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/71/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 2534 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/72/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 2535 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/140/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2536 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 2537 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/144/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko
2015 2538 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/145/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2015 2539 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/146/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 2540 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/147/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 2541 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/148/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2542 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/150/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2015 2543 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/151/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych
2015 2544 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/152/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko
2015 2545 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr X/57/11 z dnia 31.08.2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, nauczycielom zajęć rewalidacyjnych
2015 2546 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 października 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok”
2015 2547 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 2548 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/58/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny, informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek leśny oraz załączników do tych informacji i deklaracji
2015 2549 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/113/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 2550 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/67/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2015 2551 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 2552 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/57/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wzorów formularzy podatkowych
2015 2553 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/58/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdnica
2015 2554 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/153/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Bagniewo
2015 2555 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/154/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Czartowo
2015 2556 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/155/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Drawiny
2015 2557 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/156/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Goszczanowiec
2015 2558 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/157/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Goszczanowo
2015 2559 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/158/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Goszczanówko
2015 2560 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/159/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Gościm
2015 2561 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/160/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Górzyska
2015 2562 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/161/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Grotów
2015 2563 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Karwin
2015 2564 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/163/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Kijów
2015 2565 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/164/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Klesno
2015 2566 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/165/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Kosin
2015 2567 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/166/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Lipno
2015 2568 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/167/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Lubiatów
2015 2569 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/168/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Lubiewo
2015 2570 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/169/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Marzenin
2015 2571 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/170/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Modropole
2015 2572 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/171/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Niegosław
2015 2573 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/172/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Osów
2015 2574 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/173/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Przeborowo
2015 2575 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/174/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Rąpin
2015 2576 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/175/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Stare Bielice
2015 2577 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/176/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Trzebicz
2015 2578 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/177/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Trzebicz Nowy
2015 2579 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/178/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Zagórze
2015 2580 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/179/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Zielątkowo
2015 2581 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/180/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy placu Wileńskiego w miejscowości Drezdenko
2015 2582 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/73/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zatwierdzenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 2583 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 0007.159.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie Gminy Sulechów
2015 2584 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 0007.163.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2015 2585 2015-12-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.178.2015.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 14 grudnia 2015r.
2015 2586 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2015 2587 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
2015 2588 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 236/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 2 grudnia 2015r.
2015 2589 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 237/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 2 grudnia 2015r.
2015 2590 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/71/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
2015 2591 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/72/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2015 2592 2015-12-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 43/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia stref ochronnych ujęcia wody powierzchniowej "SADOWA" z rzeki Obrzycy w km 2+880 w miejscowości Głuchów, gmina Trzebiechów, powiat Zielona Góra, województwo lubuskie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze
2015 2593 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/113/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 2594 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/114/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016
2015 2595 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/70/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2015 2596 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 0007.161.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulechów
2015 2597 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 0007.158.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2016
2015 2598 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2599 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 0007.165.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów na wolne miejsca dzieci i młodzieży spoza obwodu danej szkoły oraz określenia dokumentów potwierdzających kryteria
2015 2600 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/133/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2601 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XV/109/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/213/09 Rady Gminy Santok z dnia 28 maja 2009 r dotyczącej przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok.
2015 2602 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XV/110/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych , prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla logopedy
2015 2603 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI.85.15 Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok
2015 2604 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI.88.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 2605 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVII/81/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/75/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2606 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVII/82/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/76/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2607 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVII/83/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 2608 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVII/84/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/151/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 2609 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XIV.82.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII.71.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 2610 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr VIII/84/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/68/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 2611 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr VIII/85/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2015 2612 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2015 2613 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2614 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 2615 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XV/126/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej w Gminie Słubice
2015 2616 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez własciciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2617 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XV/132/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2015 2618 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr VIII/94/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2016 rok
2015 2619 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.
2015 2620 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/80/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych w 2016 r.
2015 2621 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XII.4.2015 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2016
2015 2622 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XII.6.2015 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2016.
2015 2623 2015-12-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Województwa Lubuskiego
2015 2624 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/88/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Gminy Bledzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020
2015 2625 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV.92.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów
2015 2626 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/127/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad w zakresie obrotu nieruchomościami
2015 2627 2015-12-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi koło Wymiarek PLH080059
2015 2628 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zwany dalej Funduszem Zdrowotnym
2015 2629 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad poboru opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2015 2630 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/101/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową
2015 2631 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 2632 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII.94.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2015 2633 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr 118.2015 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym
2015 2634 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/129/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2015r. o zmianie uchwały ustalającej plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Słubice
2015 2635 2015-12-23 Informacja Informacja nr 1/2015 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 15 października 2015r. w sprawie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze za 2014 rok
2015 2636 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 96/7/XVII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), ustalenia ich liczby oraz wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Iłowa
2015 2637 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 97/7/XVII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu
2015 2638 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 98/7/XVII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2015 2639 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2016 rok
2015 2640 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2015 2641 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XI.67.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2015 2642 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna
2015 2643 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XI.65.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Górzyca
2015 2644 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna
2015 2645 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubiszyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2015 2646 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubiszyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2015 2647 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 0007.68.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2016 rok
2015 2648 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 0007.75.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kargowa
2015 2649 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 0007.77.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Kargowa
2015 2650 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 242/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 grudnia 2015r.
2015 2651 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 243/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 grudnia 2015r.
2015 2652 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 244/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 grudnia 2015r.
2015 2653 2015-12-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XII/6/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 października 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lewobrzeżnej strony Krosna Odrzańskiego pomiędzy rzeką Odrą, kanałem rzeki Odry, a polderami rzeki Odry w obrębie Krosno Odrzańskie.
2015 2654 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 129/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 2655 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/142/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 2656 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.
2015 2657 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 2658 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/92/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie, dokumentów niezbędnych do potwierdzania ich spełnienia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
2015 2659 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/97/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienie kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2015 2660 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/116/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie opłaty targowej, ustalenia jej wysokości, sposobu poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
2015 2661 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 130/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 2662 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od nieruchomości
2015 2663 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji do celów podatku rolnego.
2015 2664 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku leśnego
2015 2665 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji na podatek od nieruchomości
2015 2666 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego
2015 2667 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
2015 2668 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2015 2669 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
2015 2670 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2015 2671 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, wysokości i terminu wynagrodzenia za inkaso
2015 2672 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego „EKO – PRZYSZŁOŚĆ”, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2015 2673 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2016
2015 2674 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XIV/99/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 2675 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XIV/101/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic
2015 2676 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XIV/104/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Kostrzyn nad Odrą dotyczących modernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
2015 2677 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/113/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 2678 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 247/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 grudnia 2015r.
2015 2679 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 248/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 grudnia 2015r.
2015 2680 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 256/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 grudnia 2015r.
2015 2681 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 257/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 grudnia 2015r.
2015 2682 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 258/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 grudnia 2015r.
2015 2683 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 259/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 grudnia 2015r.
2015 2684 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 260/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 grudnia 2015r.
2015 2685 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 261/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 grudnia 2015r.
2015 2686 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 262/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 grudnia 2015r.
2015 2687 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 263/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 grudnia 2015r.
2015 2688 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 264/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 grudnia 2015r.
2015 2689 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 265/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 grudnia 2015r.
2015 2690 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr 266/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 grudnia 2015r.
2015 2691 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr 267/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 grudnia 2015r.
2015 2692 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr 268/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 grudnia 2015r.
2015 2693 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr 269/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 grudnia 2015r.
2015 2694 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr 270/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 grudnia 2015r.
2015 2695 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr 271/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 grudnia 2015r.
2015 2696 2015-12-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.189.2015.TDom. Wojewody Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2015r.
2015 2697 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, będących własnością Gminy Witnica
2015 2698 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XX/249/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody
2015 2699 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XX/250/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.
2015 2700 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XX/251/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
2015 2701 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XX/252/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Miasto Gorzów Wielkopolski i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.
2015 2702 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XX/255/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
2015 2703 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XX/258/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.
2015 2704 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XX/260/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XI/120/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określania zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów
2015 2705 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2015 2706 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2015 2707 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie budowy pomnika w miejscowości Żarki Wielkie
2015 2708 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2016
2015 2709 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII.92.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwała budżetowa Gminy Łagów na rok 2016
2015 2710 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
2015 2711 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy.
2015 2712 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytnica na 2016 rok
2015 2713 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/80/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2015 2714 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/82/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie utraty mocy w całości Uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XII/66/15 z dnia 27 listopada 2015r.
2015 2715 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/83/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 2716 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/84/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 2717 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 grudnia 2015r. o zmianie Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
2015 2718 2015-12-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 marca 2015r. z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2014 rok
2015 2719 2015-12-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.27.2015.DKal Wojewody Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/100/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Osowa Sień, gmina Wschowa.
2015 2720 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/93/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie
2015 2721 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/94/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2722 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV.89.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 2723 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII.85.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce
2015 2724 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII.86.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia Parku Gminnego w Droszkowie i wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Gminnego
2015 2725 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII.92.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2726 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Sławy za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Sława.
2015 2727 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2016.
2015 2728 2015-12-30 Aneks Aneks nr 7 ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie zmiany finansowania w roku 2015 zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
2015 2729 2015-12-30 Aneks Aneks nr 8 ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmiany finansowania w roku 2015 zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
2015 2730 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiel.
2015 2731 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/74/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.
2015 2732 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/79/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Torzym
2015 2733 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXII/163/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji)
2015 2734 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXII/175/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kożuchów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2735 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr IX.66.2015 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2736 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/56/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymiarkach w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
2015 2737 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/27/2015 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2016
2015 2738 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/147/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2016 rok
2015 2739 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Maszewo z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Maszewo na rok 2016
2015 2740 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/130/08 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2015 2741 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie: utraty mocy uchwały Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad pobierania opłat od posiadania psów
2015 2742 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.249.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2016
2015 2743 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.253.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie statutu Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy
2015 2744 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.254.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie statutu Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie
2015 2745 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.258.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2015 2746 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.260.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2015 2747 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.261.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Zielona Góra instrumentem płatniczym
2015 2748 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.262.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zielona Góra
2015 2749 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.264.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie w Zielonej Górze oraz terminu jej płatności i sposobu wnoszenia
2015 2750 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.267.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych
2015 2751 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2016 rok
2015 2752 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku
2015 2753 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/78/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zbąszynek przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2754 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII.83.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII.160.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 2755 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Trzciel oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2756 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XI.74.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzyca na 2016r.
2015 2757 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr 69/XII/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gorzowskiego w 2016 roku
2015 2758 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr 71/XII/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2016r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego
2015 2759 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr 72/XII/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 59/XI/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.
2015 2760 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/326/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania zmienionej uchwałą Nr XXIX/232/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 22 maja 2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
2015 2761 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/88/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego na rok 2016 w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”
2015 2762 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na rok 2016 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2015 2763 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/90/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na rok 2016 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2015 2764 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/91/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubrza
2015 2765 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/145/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Międzyrzecz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 2766 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/116/15 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku
2015 2767 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku
2015 2768 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016 rok
2015 2769 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/75/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2016
2015 2770 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w roku 2016.
2015 2771 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016
2015 2772 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok
2015 2773 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV.85.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV.73.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2015 2774 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV.83.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica
2015 2775 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 36/2015 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na rok 2016
2015 2776 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 37/2015 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały 28/2015 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR” z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2777 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/152/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zielona Góra
2015 2778 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/153/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świdnica
2015 2779 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/154/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gozdnica
2015 2780 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Lubsko w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2781 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
2015 2782 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubsko, przyznania poszczególnym kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 2783 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2016 rok
2015 2784 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Brójce, gmina Trzciel.
2015 2785 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2016
2015 2786 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok
2015 2787 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2016 roku
2015 2788 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 2789 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/239/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 2790 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/240/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzin
2015 2791 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2015 2792 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego
2015 2793 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, świadczących w powiecie strzelecko-drezdeneckim opiekę i wychowanie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej
2015 2794 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr X/73/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2795 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIV/143/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/129/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2796 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIV/146/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawiezmiany uchwały nr XIV/140/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wschowa
2015 2797 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/92/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2016
2015 2798 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/48/2015 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 2799 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/49/2015 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Wschowskiego.
2015 2800 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/78/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych