Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Marzec 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 399 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 400 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2015 401 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr 0007.18.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Kargowa liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 402 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/40/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (dla terenu przy ul. Chałubińskiego)
2015 403 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/20/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sława w latach 2015 -2019
2015 404 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty za posiadanie psa - od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Sława oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 405 2015-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 2 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łagów przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015 r.
2015 406 2015-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 2 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015 r.
2015 407 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr 17/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 408 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/18/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015
2015 409 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/38/15 Rady Gminy Santok z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia ceny za nieczystości płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Lipkach Wielkich.
2015 410 2015-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/I/2015 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Gorzowa Wlkp. w 2015 roku.
2015 411 2015-03-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 marca 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wilki nad Nysą PLH080044
2015 412 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/41/15 Rady Gminy Santok z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie Wawrów – działki nr ewid. 5/50, 5/80, 5/81.
2015 413 2015-03-03 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1.2015 Starosty Żagańskiego z dnia 2 marca 2015r. o zakończeniu modernizacji operatu ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla terenu miasta Szprotawa i gminy Żagań
2015 414 2015-03-03 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 2 marca 2015r.
2015 415 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/28/15 Rady Gminy Brody z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody
2015 416 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/37/15 Rady Gminy Żary z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Żary
2015 417 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/42/15 Rady Gminy Żary z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia wysokości stawki oprocentowania rozłożonej na raty nie uiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2015 418 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr X.43.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zasad usytuowania miejsc oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 419 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr X.44.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie statutu Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze
2015 420 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr X.45.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.
2015 421 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr X.51.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2015 422 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/77/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 423 2015-03-04 Informacja Informacja nr OSZ-4110-22(11)/2014/2015/20684/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 marca 2015r. Nr OCC/365/20684/W/OSZ/2015/RN
2015 424 2015-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zwierzyn przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015r.
2015 425 2015-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015r.
2015 426 2015-03-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Skąpe z dnia 2 marca 2015r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 r. położonych na obszarze Gminy Skąpe
2015 427 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk
2015 428 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/20/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Gozdnica publicznych szkół podstawowych i gimnazjów wraz z granicami ich obwodów oraz sieci publicznych przedszkoli
2015 429 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 430 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany do uchwały nr 19/II/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 16.04.2004r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
2015 431 2015-03-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GN.7113.1.2015 Burmistrza Drezdenka z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Drezdenko
2015 432 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 433 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/14/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 434 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/15/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany załącznika Uchwały Nr XIX/35/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie podziału Gminy Zbąszynek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 435 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel.
2015 436 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III.24.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 437 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Gminy Kłodawa z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/275/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2015 438 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Lipinki Łużyckie
2015 439 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/30/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Szczaniec
2015 440 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/13/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej
2015 441 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/15/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2015 442 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/16/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/299/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 443 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/24/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 444 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/23/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/156/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczaniec
2015 445 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 446 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2015 447 2015-03-05 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 5 lutego 2015r.
2015 448 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr 13/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015 GMINY IŁOWA
2015 449 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bobrowice na lata 2014- 2018
2015 450 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Bobrowice
2015 451 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dachowskie Ługi”
2015 452 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świebodzin
2015 453 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/91/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu
2015 454 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Santok z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2015
2015 455 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr IV.15.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019
2015 456 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzeszyce oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 457 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/142/09 Rady Gminy w Krzeszycach z dnai 17 września 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzeszyce na lata 2009 - 2015
2015 458 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/8/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim, oddanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
2015 459 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/12/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania
2015 460 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/13/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Żarach oraz nadania jej statutu
2015 461 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/15/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do miejskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim
2015 462 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/19/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2015 463 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/20/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie okreslenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień sportowych
2015 464 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 465 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Torzym
2015 466 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Bolesława Bieruta na ulicę Gorzowską w miejscowości Rudnica
2015 467 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr VI.25.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Łęknica
2015 468 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/25/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2015 469 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/26/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w gminie Witnica
2015 470 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr IV.25.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2015 rok
2015 471 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/17/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015 rok.
2015 472 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Miasta i Gminy Witnica
2015 473 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Witnica na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2015 474 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/139/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Witnica na lata 2012-2016
2015 475 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI.34.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zarządzania poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 476 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI.33.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa i wyznaczenie inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 477 2015-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.28.2015TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 6 marca 2015r.
2015 478 2015-03-09 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2015r.
2015 479 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V.21.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 5 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowego przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 480 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V.23.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XX.115.2012 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie w strefie oraz regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania
2015 481 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V.25.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 482 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V.26.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 5 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 483 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 3 marca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic
2015 484 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 3 marca 2015r. w sprawie nadawania nazw ulicom, placom i parkom na terenie gminy Krzeszyce
2015 485 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr V.30.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 5 marca 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 486 2015-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2015 Starosty Gorzowskiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Gorzowskiego na 2015 r.
2015 487 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia nowego sołectwa Szprotawka
2015 488 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Szprotawka
2015 489 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2015
2015 490 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Szprotawy
2015 491 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV.14.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII.242.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolsko
2015 492 2015-03-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr P/4/2015 Burmistrza Słubic; Wójta Gminy Górzyca z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie wspólnego projektu pod tytułem: "Bezpieczne Nadodrze - zapobieganie zagrożeniom nadzwyczajnym poprzez doposażenie OSP Górzyca i Słubice" w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
2015 493 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Ośnie Lubuskim
2015 494 2015-03-11 Aneks Aneks nr 6 Burmistrza Zbąszynka; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zbąszynek
2015 495 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 4 marca 2015r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 496 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 4 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Ośno Lubuskie oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 497 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 4 marca 2015r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Ośno Lubuskie
2015 498 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2015 rok
2015 499 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2015 500 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VII.45.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 2 marca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Otyń
2015 501 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 2 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 502 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/1/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/40/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecęce na terenie Miasta Żagań
2015 503 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/7/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu
2015 504 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/20/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 6 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wymiarki dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych.
2015 505 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/35/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli specjalistów, doradców zawodowych oraz w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze
2015 506 2015-03-12 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 12 marca 2015r.
2015 507 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr IV.12.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kolsko w zakresie projektów nowych statutów jednostek pomocniczych
2015 508 2015-03-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 0050.1.1.2015 Burmistrza Skwierzyny z dnia 9 marca 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Skwierzyna
2015 509 2015-03-13 Informacja Informacja nr GM.7113.1.2015 Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 12 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze gminy Gozdnica
2015 510 2015-03-13 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 12 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lubrza
2015 511 2015-03-13 Informacja Informacja nr OSZ-4110-1(3)/2015/1286/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 marca 2015r. o decyzji Nr WCC/303L/1286/W/OSZ/2015/JC
2015 512 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/29/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących inicjatywy utworzenia jednostki pomocniczej i nadania jej statutu.
2015 513 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/30/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2015 514 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 515 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 516 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
2015 517 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 11 marca 2015r. w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
2015 518 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 11 marca 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2015 519 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr XI.53.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 12 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 520 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr XI.56.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmian nazw ulic
2015 521 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr XI.66.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 12 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 522 2015-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 227/2015 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 9 marca 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36 w 2015 roku.
2015 523 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zasad zarządu mieniem gminnym w zakresie najmu i minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe oraz określenie stawek czynszu dzierżawnego gruntów będących własnością Gminy Bytnica
2015 524 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 13 marca 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
2015 525 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - alei 165 dębów szypułkowych w obrębie ewidencyjnym Gryżyna, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytnica
2015 526 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr XI.55.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 12 marca 2015r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 527 2015-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 228/2015 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 9 marca 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Słonecznej 5, w 2015 roku.
2015 528 2015-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 229/2015 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 9 marca 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka we Wschowie w 2015 roku.
2015 529 2015-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 231/2015 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie w 2015 roku
2015 530 2015-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.26.2015.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 12 marca 2015r.
2015 531 2015-03-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 16 marca 2015r. o wynikach wyborów Prezydenta Miasta Zielona Góra przeprowadzonych w dniu 15 marca 2015 r.
2015 532 2015-03-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 16 marca 2015r. o wynikach wyborów do Rady Miasta Zielona Góra przeprowadzonych w dniu 15 marca 2015 r.
2015 533 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2015 rok
2015 534 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 13 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa.
2015 535 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr VI/2/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zasad ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nierolniczych gruntów stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim
2015 536 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 537 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 marca 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 538 2015-03-17 Informacja Informacja nr 1/2015 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Trzebiel
2015 539 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 marca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 540 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 marca 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 541 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/45/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna
2015 542 2015-03-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Żagań z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim.
2015 543 2015-03-18 Porozumienie Porozumienie nr 031.1.2015 Gminy Bogdaniec; Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Bogdaniec opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowe Domy Samopomocy
2015 544 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 22/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 545 2015-03-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Starosty Sulęcińskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sulęcinie
2015 546 2015-03-18 Zestawienie Zestawienie nr 1/2015 Burmistrza Świebodzina z dnia 16 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok połozonych na obszarze Gminy Świebodzin
2015 547 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 548 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubrza
2015 549 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 0007.23.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których Gmina Kargowa jest organem prowadzącym
2015 550 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 0007.24.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 marca 2015r. w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Kargowej
2015 551 2015-03-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.3.2015.PGol Wojewody Lubuskiego z dnia 18 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz
2015 552 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr III/21/2015 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 553 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr III/22/2015 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 554 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr V/51/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę
2015 555 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr V/53/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015
2015 556 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr V/54/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skwierzyna
2015 557 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr V/55/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skąpe
2015 558 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr V/56/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szprotawa
2015 559 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr V/57/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rzepin
2015 560 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w "Nowym Szpitalu we Wschowie Sp. z o.o.".
2015 561 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VII/21/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 562 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V.19.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 5 marca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z siłowni plenerowych, będących własnością Gminy Kolsko.
2015 563 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V.24.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 5 marca 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kolsko
2015 564 2015-03-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/15 Starosty Świebodzińskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2015r.
2015 565 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.6.2014.2015 Wójta Gminy Lubrza; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Lubrza wykonania zadania pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1239F i 1237F w zakresie budowy chodnika i przebudowy zjazdów w m. Bucze."
2015 566 2015-03-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Nr NK-I.4131.42.2015A.Zie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 marca 2015r.
2015 567 2015-03-23 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 23 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Nowosolskiego
2015 568 2015-03-23 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 23 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Zielona Góra
2015 569 2015-03-23 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 23 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Zielona Góra
2015 570 2015-03-23 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 23 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Zielona Góra
2015 571 2015-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/I/2015 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2015
2015 572 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr VII/22/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Golinie w filię Szkoły Podstawowej im H. Sienkiewicza w Jasieniu
2015 573 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr VII/23/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wicinie w filię Szkoły Podstawowej im H.Sienkiewicza w Jasieniu
2015 574 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 258.2015 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2015.
2015 575 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 259.2015 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze w roku 2015.
2015 576 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 295.2015 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Zielonej Górze w roku 2015 r.
2015 577 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr 0007.44.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r.
2015 578 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr 0007.46.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 2 miasta Sulechów
2015 579 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr 0007.51.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2015 580 2015-03-24 Porozumienie Porozumienie nr 7/2014/15 Miasta Zielona Góra; Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie prowadzenia i finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2015 581 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV.27.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 marca 2015r. w sprawie : zmiany załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie w sprawie podziału Gminy Gubin o statusie miejskim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 582 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV.28.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 marca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 583 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V/9/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2015
2015 584 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/41/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/24/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 585 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/24/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Jasień oraz ustalenia granic ich obwodów
2015 586 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VIII/33/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 marca 2015r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych mających wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego
2015 587 2015-03-26 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Bytomia Odrzańskiegpo z dnia 5 marca 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Miasta Bytom Odrzański
2015 588 2015-03-27 Zestawienie Zestawienie nr GK.7130.14.2015.RR Burmistrza Sulechowa z dnia 25 marca 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2014 na obszarze Gminy Sulechów
2015 589 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VIII/38/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/73/11 w sprawie opłaty targowej
2015 590 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VIII/39/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/188/05 w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2015 591 2015-03-27 Porozumienie Porozumienie Lubuskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Lubuskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. niektórych zadań dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania
2015 592 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 593 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Lubniewice
2015 594 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów i zasiłków szkolnych
2015 595 2015-03-30 Informacja Informacja nr GK-GM.7113.1.2015 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 marca 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok
2015 596 2015-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GK.7113.1.2015 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 27 marca 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie
2015 597 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Cybinka, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 598 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, dla których zarządcą jest gmina Cybinka
2015 599 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy na 2016 rok.
2015 600 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Przewóz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 601 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Samorządowego Przedszkola Publicznego w Trzebielu i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Trzebiel oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 602 2015-03-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 30 marca 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Zielona Góra
2015 603 2015-03-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 30 marca 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Zielona Góra
2015 604 2015-03-30 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 30 marca 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Zielona Góra
2015 605 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Miasta Małomice
2015 606 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice w obrębie Śliwnik
2015 607 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/92/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w podziale Gminy Świebodzin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 608 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/93/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 609 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr 0007.61.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Kalsk
2015 610 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VIII/44/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany granic Sołectwa Wilenko i Sołectwa Myszęcin w Gminie Szczaniec
2015 611 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w miejscowości Krzeszyce
2015 612 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/33/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola/przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobiegniew oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia kryteriów
2015 613 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2015 614 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto
2015 615 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/56/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2015 616 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/58/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 617 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/60/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto
2015 618 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/61/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Nowa Sól – Miasto
2015 619 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/62/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do dróg gminnych
2015 620 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/63/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól- Miasto w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 621 2015-03-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.36.2015.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 30 marca 2015r.
2015 622 2015-03-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.40.2015.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 30 marca 2015r.
2015 623 2015-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w II i III kwartale 2015 roku na terenie województwa lubuskiego
2015 624 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wymiarki dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych.
2015 625 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V.25.2015 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso
2015 626 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V.27.2015 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz wykazu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 627 2015-03-31 Zestawienie Zestawienie nr GG.7114.1.2015 Wójta Gminy Pszczew z dnia 27 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze gminy Pszczew
2015 628 2015-03-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 167/14 z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2015 629 2015-03-31 Zestawienie Zestawienie nr 1/15 Wójta Gminy Żary z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Żary
2015 630 2015-03-31 Informacja Informacja nr RGKRiOŚ.7113.2.2015 Wójta Gminy Otyń z dnia 30 marca 2015r. ZESTAWIENIE danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Otyń
2015 631 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V.28.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łagów
2015 632 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V.29.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2015 633 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V.31.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łagów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2015 634 2015-03-31 Informacja Informacja nr GK.7113.6.2015 Burmistrza Lubska z dnia 31 marca 2015r. w sprawie stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu gminy Lubsko