Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Kwiecień 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 635 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Żagań z dnia 26 marca 2015r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa ,opłaty od posiadania psów oraz wysokości wynagradzania inkasentów
2015 636 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Żagań z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 637 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Żagań z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żagań
2015 638 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Żagań z dnia 26 marca 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w latach 2015-2020
2015 639 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr IX/46/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kożuchów
2015 640 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kożuchów
2015 641 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII.30.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały określającej kryteria drugiego etapu rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Łęknica
2015 642 2015-04-01 Ogłoszenie Ogłoszenie nr I/2015 WÓJTA GMINY BOJADŁA z dnia 31 marca 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Bojadła
2015 643 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Brody z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/194/09 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy Brody
2015 644 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII.32.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalania stawek opłaty za pojemniki o określonej pojemności
2015 645 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII.33.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Łęknica
2015 646 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Brody z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/215/09 Rady Gminy Brody z dnia 30 września 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania
2015 647 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/15 Rady Gminy Brody z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brody oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 648 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 649 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
2015 650 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/48/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 651 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 0007.52.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie cennika opłat za korzystanie z Basenu Miejskiego w Sulechowie
2015 652 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Brody z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Brody składników mienia do korzystania
2015 653 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr IX/37/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Witnica
2015 654 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr IX/39/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 655 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V.34.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 656 2015-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2015 Burmistrza Iłowej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 r. położonych na obszarze Gminy Iłowa
2015 657 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/139/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Witnica na lata 2012-2016
2015 658 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Brody z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Brody oraz powierzenia Wójtowi Gminy Brody uprawnień w zakresie ustalanie cen i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich Gminy Brody
2015 659 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Gminy Brody z dnia 26 marca 2015r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XLII/316/14 Rady Gminy Brody z dnia 13 listopada 2014r. dotyczącej uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r.
2015 660 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Witnica
2015 661 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/19/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ronda
2015 662 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 663 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 664 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/48/15 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów
2015 665 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr vi/49/15 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipki Wielkie
2015 666 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 667 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 668 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/50/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 669 2015-04-02 Informacja Informacja Burmistrza Cybinki z dnia 27 marca 2015r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 r. położonych na obszarze Miasta Cybinka
2015 670 2015-04-02 Informacja Informacja Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie stawek czynszów w niepublicznym zasobie mieszkaniowym
2015 671 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 marca 2015r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2015 672 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IX/38/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 673 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie Statutu Sołectwa Szprotawka
2015 674 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Leszno Dolne i Szprotawka w przedmiocie uchwalenia statutów sołectw Leszno Dolne i Szprotawka
2015 675 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 676 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/22/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sława
2015 677 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/23/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr XXII/151/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach miasta Sławy
2015 678 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2015 679 2015-04-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Świdnica z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIII/134/12 Rady Gminy Świdnica z 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świdnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2015 680 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie Prawo energetyczne
2015 681 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 682 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 marca 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zwierzyn
2015 683 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/60/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 684 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej w Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp.
2015 685 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1 w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 w Gorzowie Wlkp.
2015 686 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przekształcenia Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp.
2015 687 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Sportowych w Gorzowie Wlkp.
2015 688 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sztuki
2015 689 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2015 690 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/55/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Skąpe
2015 691 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/53/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2015 692 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2015r.
2015 693 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2015r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa
2015 694 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kręgielni mieszczącej się w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
2015 695 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/27/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kortów tenisowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
2015 696 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk piłkarskich i bieżni w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
2015 697 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/29/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babimost
2015 698 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 699 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/31/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 700 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/32/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 701 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/33/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Babimost
2015 702 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/34/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Babimost
2015 703 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr 37/7/VII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę Iłowa w roku szkolnym 2015/2016, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 704 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw z terenu Gminy Lubiszyn
2015 705 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/21/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 706 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Żary o statusie miejskim.
2015 707 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/28/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Odziałami Integracyjnymi w Żarach i nadania Statutu
2015 708 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 marca 2015r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie – pani MAGDALENY SŁOMIŃSKIEJ do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego
2015 709 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 marca 2015r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie
2015 710 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/49/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 marca 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2015 711 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński
2015 712 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2015 713 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Wymiarki zasad poboru podatków i ustalenia wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych
2015 714 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2015 715 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2015 716 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2015 717 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/27/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Wymiarki zasad poboru podatków i ustalenia wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych
2015 718 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 719 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubiszyn
2015 720 2015-04-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.47.2015.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2015r.
2015 721 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 722 2015-04-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.58.2015.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 3 kwietnia 2015r.
2015 723 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr LI/398/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2015 724 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/34/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2015 725 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2015 726 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 marca 2015r. o zmianie uchwały ustalającej plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granicach ich obwodów na terenie Gminy Słubice
2015 727 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/297/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosolskiego.
2015 728 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Torzym, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2015 729 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IX.56.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów w Gminie Otyń.
2015 730 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/15/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim
2015 731 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wydania dowodu rejestracyjnego pojazdu, prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem bez opłat w związku ze zmianami administracyjnymi
2015 732 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 733 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2011 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na obszarze Gminy Siedlisko i wyznaczenia inkasenta
2015 734 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.54.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2014
2015 735 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Tuplice, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2015 736 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XIII.71.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Zielonej Górze.
2015 737 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XIII.72.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 738 2015-04-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.37.2015.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 3 kwietnia 2015r.
2015 739 2015-04-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.5.2015.PGol Wojewody Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/40/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (dla terenu przy ul. Chałubińskiego)
2015 740 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 marca 2015r. w sprawie lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2015 741 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 26/290/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok
2015 742 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2015 rok.
2015 744 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.23.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 marca 2015r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Międzyrzeczu
2015 745 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.24.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 marca 2015r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu
2015 743 2015-04-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.59.2015 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 kwietnia 2015r.
2015 746 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.25.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu
2015 747 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.26.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 marca 2015r. w sprawie nadania imienia Technikum nr 1
2015 748 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.27.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Technikum w Międzyrzeczu
2015 749 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.28.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Technikum w Międzyrzeczu
2015 750 2015-04-09 Zestawienie Zestawienie nr GKN.7113.1.2015 Wójta Gminy Zabór z dnia 17 marca 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Zabór
2015 751 2015-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/15 Starosty Słubickiego z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Słubickiego w 2015 r.
2015 752 2015-04-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Nowosolskiego
2015 753 2015-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie sprostowania błędu w dacie uchwały nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy na 2016 rok, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2015r., pod pozycją 599
2015 754 2015-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 13.2015 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 r.
2015 755 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2015 756 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 757 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr IV.29.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górzyca na rok 2015”
2015 758 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr IV.30.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Górzyca
2015 759 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr IX/85/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Gorzów Wlkp., które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2015 760 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowe Miasteczko.
2015 761 2015-04-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 13 kwietnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Babimoście przeprowadzonych w dniu 12 kwietnia 2015 r.
2015 762 2015-04-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 13 kwietnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bojadła przeprowadzonych w dniu 12 kwietnia 2015 r.
2015 763 2015-04-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 13 kwietnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sławie przeprowadzonych w dniu 12 kwietnia 2015 r.
2015 764 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VI.27.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborze uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2015 765 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VI.30.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.140.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy
2015 766 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VI.31.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert
2015 767 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VI.32.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 26 marca 2015r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zabór
2015 768 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 769 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 770 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI.31.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.14.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 lutego 2015 r. dotyczącej zmiany uchwały Nr XXXVII.243.2014 Rady Gminy Kolsko w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolsko.
2015 771 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VII/66/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto
2015 772 2015-04-14 Komunikat Komunikat nr 1 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 kwietnia 2015r. o podjęciu przez Zarząd Województwa uchwały w sprawie przyjęcia Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2015 – 2020
2015 773 2015-04-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 895/14 z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Torzym dla terenu w obrębie Boczów
2015 774 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IX.52.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na osiedlu Ogrodowym w Otyniu
2015 775 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 776 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi usuwania nieczystości płynnych z nieruchomości.
2015 777 2015-04-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 kwietnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Deszczno przeprowadzonych w dniu 12 kwietnia 2015r.
2015 778 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VIII/43/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczaniec w 2015r.’’
2015 779 2015-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 35/I/2015 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2015 780 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/14/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 781 2015-04-16 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w okręgu wyborczym nr 9
2015 782 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/21/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2015 783 2015-04-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015
2015 784 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/65/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niegosławice
2015 785 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/66/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 786 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/70/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2015 787 2015-04-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 788 2015-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2015 Starosty Gorzowskiego z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu gorzowskiego w 2015 roku
2015 789 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 790 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr 88/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 15 kwietnia 2015r.
2015 791 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/16/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 792 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/24/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 793 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VIII/35/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/151/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 794 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 16 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/16/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Maszewo
2015 795 2015-04-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr NK-I.420.2.2014TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”
2015 796 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 16 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 797 2015-04-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.25.2015.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 6 marca 2015r.
2015 798 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/12/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
2015 799 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VIII/29/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 marca 2015r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2015 800 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VIII/32/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2015 801 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VIII/33/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/73/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2015 802 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłat lokalnych.
2015 803 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 804 2015-04-23 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzyca
2015 805 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VI/51/15 Rady Gminy Żary z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zasad poboru podatków oraz opłaty targowej pobieranej w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2015 806 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VI/53/15 Rady Gminy Żary z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w budynkach o charakterze mieszkalnym w okresie od 04.05.2015 r. do 30.09.2015 r.
2015 807 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy niewymienionych w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2015 808 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/21/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bledzew w obrębie Stary Dworek
2015 809 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/34/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/150/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 810 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr 0007.28.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola prowadzonego przez Gminę Kargowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2015 811 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr 0007.29.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Kargowej
2015 812 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr 0007.32.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 813 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 16 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015 ROK GMINY SZPROTAWY
2015 814 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr 26/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 815 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr 28/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 816 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2015 817 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/25/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015
2015 818 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr 32/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 819 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI.32.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V.21.2015 Rady Gminy Pszczew w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowego przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 820 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI.33.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca  uchwałę Nr XXXV.219.2013 Rady Gminy Pszczew w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 821 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI.34.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 822 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr 18/2015 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi ,,Odra-Nysa-Bóbr" w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2015 823 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr 19/2015 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku
2015 824 2015-04-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.71.2015.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2015r.
2015 825 2015-04-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.72.2015.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2015r.
2015 826 2015-04-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr IV/1/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
2015 827 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
2015 828 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV/24/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2015
2015 829 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Krośnie Odrzańskim
2015 830 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IX/31/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasieniu
2015 831 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 0007.65.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Nowy Świat i w obrębie geodezyjnym 2 miasta Sulechów
2015 832 2015-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.65.2015.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2015r.
2015 833 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry
2015 834 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/209/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej w Gminie Słubice, zasad jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso.
2015 835 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 836 2015-04-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Lubniewic z dnia 30 marca 2015r. z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2014 rok
2015 837 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII.33.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2015.
2015 838 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2015 839 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego – interwencyjnego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
2015 840 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/45/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna
2015 841 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2015
2015 842 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VIII.39.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalania ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
2015 843 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/30/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków
2015 844 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV
2015 845 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy osiedlu w miejscowości Gościm
2015 846 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drezdenko
2015 847 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2015 848 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Drezdenko
2015 849 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VIII.40.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęknica
2015 850 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2015 851 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 852 2015-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.80.2015.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 27 kwietnia 2015r.
2015 853 2015-04-30 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 13 kwietnia 2015r. do Porozumienia z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania w zakresie zarządzania, administrowania i utrzymania drogi powiatowej nr 1187F od granicy miasta Zielona Góra do mostu w miejscowości Cigacice, włącznie z mostem
2015 854 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Deszczno
2015 855 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 lutego 2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Samorządowego w Deszcznie
2015 856 2015-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.69.2015.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2015r.
2015 857 2015-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.78.2015.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2015r.
2015 858 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V.34.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Górzyca
2015 859 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 860 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII.41.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Łęknica
2015 861 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/38/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Płoty
2015 862 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec