Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Lipiec 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1219 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok
2015 1220 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej do zarządzania gminnym zasobem lokalowym
2015 1221 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 24 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lewobrzeżnej strony Krosna Odrzańskiego pomiędzy rzeką Odrą, kanałem rzeki Odry, a polderami rzeki Odry w obrębie Krosno Odrzańskie.
2015 1222 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego teren położony przy Al. Wolności.
2015 1223 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony w zachodniej części Nowej Soli przy os. Armii Krajowej i przy ul. Zawadzkiego Zośki).
2015 1224 2015-07-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr IX/4/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
2015 1225 2015-07-01 Postanowienie Postanowienie nr NK-I.4131.107.2015.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2015r.
2015 1226 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
2015 1227 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/61/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/201/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 31.10.2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2015 1228 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/58/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/158/13 Rady Gminy Dąbie z dnia 31.01.2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie
2015 1229 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/43/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Torzym, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2015 1230 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/47/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1231 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX.50.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2015 1232 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX.51.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole
2015 1233 2015-07-01 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubiszyn
2015 1234 2015-07-01 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Santok
2015 1235 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko
2015 1236 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 1237 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. Programu „Karta Dużej Rodziny”
2015 1238 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 1239 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/123/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
2015 1240 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX.52.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2015 1241 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX.53.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie międzyrzeckim
2015 1242 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr XI.52.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
2015 1243 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmainy uchwały nr V/29/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Przewóz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1244 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/223/2006 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Przewóz
2015 1245 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX.55.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 1246 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX.56.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie dopuszczenia zapłaty środków publicznych stanowiących dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego instrumentem płatniczym
2015 1247 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr XI.53.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Łęknica
2015 1248 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/53/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2015 1249 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/148/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świebodzin
2015 1250 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/149/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Świebodzin w referendum ogólnokrajowym
2015 1251 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/153/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu – „Świebodzińska Rodzina 3+” na terenie Gminy Świebodzin
2015 1252 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/73/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2015 1253 2015-07-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 18/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
2015 1254 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr X/70/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1255 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr X/75/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr X/106/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu w Skwierzynie
2015 1256 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr X/76/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2015 1257 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.49.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Stare Kurowo
2015 1258 2015-07-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.104.2015.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2015r.
2015 1259 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/75/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w "Nowym Szpitalu we Wschowie Sp. z o.o.".
2015 1260 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/77/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIX/572/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy udzielanego w ramach pomocy de minimis.
2015 1261 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów
2015 1262 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwom Gminy Trzebiechów nieruchomości, na których znajdują się świetlice wiejskie oraz uchwalenia regulaminu tych świetlic
2015 1263 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Trzebiechowie
2015 1264 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/81/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2015 1265 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/52/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Długie
2015 1266 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach
2015 1267 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Gminy Tuplice nr XVI/82/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania z obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa i logopedy
2015 1268 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Tuplice na lata 2015-2019
2015 1269 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XIII/84/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Bielic i Lasocina w zakresie projektów statutów sołectw
2015 1270 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XIII/85/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w statucie Gminy Kożuchów
2015 1271 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XIII/88/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Kożuchów
2015 1272 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XIII/89/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2015 1273 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów likwidacji zbiorników na nieczystości płynne na terenie Gminy Kożuchów.
2015 1274 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Świdnica na rok 2015
2015 1275 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Małomice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1276 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowości Chichy, Śliwnik Gmina Małomice
2015 1277 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XII/55/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie: zmiany § 84 ust. 1 Statutu Gminy Sława
2015 1278 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XII/56/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Sława.
2015 1279 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 47/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 1280 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Szprotawy
2015 1281 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1282 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 48/7/XI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1283 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2015 1284 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie opłat cmentarnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Świdnica
2015 1285 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr X/44/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
2015 1286 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr X/45/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę nr XLVIII/272/14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2015 roku
2015 1287 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr X/46/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015
2015 1288 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 56/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2015 1289 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 49/7/XI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2015 1290 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 50/7/XI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2015 1291 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 51/7/XI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów
2015 1292 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/50/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sława
2015 1293 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 52/7/XI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik”
2015 1294 2015-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.111.2015.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 2 lipca 2015r.
2015 1295 2015-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Przewóz z dnia 4 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, planu finansowego samorządowej instytucji kultury, oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2014.
2015 1296 2015-07-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień od tej opłaty oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa
2015 1297 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/47/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie
2015 1298 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szprotawka
2015 1299 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leszno Dolne
2015 1300 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XII/45/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański obejmującego tereny w obrębie nr 1 miasta Nowogród Bobrzański
2015 1301 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XII/54/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia
2015 1302 2015-07-07 Decyzja Decyzja nr OSZ –4210-9(9)/2015/1286/XVII/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 lipca 2015r.
2015 1303 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/79/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2015 1304 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/81/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1305 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 54/7/XI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Iłowa, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2015 1306 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XII/47/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański.
2015 1307 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/75/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Witnica dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Witnica
2015 1308 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 55/7/XI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2015 1309 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/66/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach etatu łączonego
2015 1310 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne
2015 1311 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/46/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.
2015 1312 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XII.73.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Bobrownikach, podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Otyniu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Otyniu
2015 1313 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych i wodach płynących gminy Kolsko.
2015 1314 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gorzowskiego za 2014 rok.
2015 1315 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XII/42/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, boisk sportowych i placów rekreacji, obiektów sportowych typu „ORLIK” na terenie Gminy Nowa Sól.
2015 1316 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej
2015 1317 2015-07-08 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Nowosolskiego z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nowej Soli na kadencję w latach 2015 - 2019
2015 1318 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XII.74.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modrzyca (część)
2015 1319 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XII.75.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Ługi
2015 1320 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XII.76.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Ługi
2015 1321 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XII.77.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 1322 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XII.78.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Otyń, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2015 1323 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/54/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/197/13 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017 zmienioną uchwałą XXXV/283/14 z dnia 27 stycznia 2014r. oraz uchwałą nr XLII/314/14 z dnia 13 listopada 2014r.
2015 1324 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.136.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
2015 1325 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.138.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra
2015 1326 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.145.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze.
2015 1327 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.147.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania statutu Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze
2015 1328 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.150.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w Mieście Zielona Góra
2015 1329 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.151.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta Zielona Góra w referendum ogólnokrajowym
2015 1330 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1331 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/82/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkalnym zasobem mieszkaniowym Gminy Drezdenko na lata 2012 - 2016
2015 1332 2015-07-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 czerwca 2015r. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Lipinki Łużyckie za 2014 rok
2015 1333 2015-07-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Słubic z dnia 31 marca 2015r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słubice za rok 2014.
2015 1334 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/49/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 1335 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/53/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 1336 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XVIII.146.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta
2015 1337 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.56.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kolsko.
2015 1338 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.57.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jesionka
2015 1339 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.49.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kolsko
2015 1340 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Konotop
2015 1341 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.48.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jesiona
2015 1342 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/52/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Sulęcin
2015 1343 2015-07-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 58/15 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Ulim
2015 1344 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.52.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mesze
2015 1345 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lipka
2015 1346 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.53.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sławocin
2015 1347 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.55.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Uście
2015 1348 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.54.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Tyrszeliny
2015 1349 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Słońsk.
2015 1350 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 1351 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Słońsk
2015 1352 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum
2015 1353 2015-07-13 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt osoby w jednostce Policji
2015 1354 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone
2015 1355 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Świdnica, gmina Świdnica
2015 1356 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego na terenie gminy Świdnica
2015 1357 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 1358 2015-07-14 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzeźnica
2015 1359 2015-07-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 lipca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzyca przeprowadzonych w dniu 12 lipca 2015r.
2015 1360 2015-07-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 1361 2015-07-14 Porozumienie Porozumienie Gminy Żagań o statusie miejskim; Wojewody Lubuskiego z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2015 1362 2015-07-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.13.2015.PGol Wojewody Lubuskiego z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/66/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru w rejonie ulic Łąkowa, Garbarska, Nowa i ks. A Kostki.
2015 1363 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Siedlisko
2015 1364 2015-07-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.15.2015.DKal Wojewody Lubuskiego z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/64/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki, Głogowskiej, Konradowskiej i Obrońców Warszawy.
2015 1365 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr 138/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 8 lipca 2015r.
2015 1366 2015-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO ZA ROK 2014
2015 1367 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/31/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica
2015 1368 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IX/36/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Żagań, a także określenia inkasenta.
2015 1369 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta Żagań w referendum ogólnokrajowym
2015 1370 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/50/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Babimost przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 1371 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/56/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w referendum ogólnokrajowym.
2015 1372 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Babimost.
2015 1373 2015-07-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 1374 2015-07-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Babimost na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2015 1375 2015-07-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.113.2015.MDud Wojewody Lubuskiego z dnia 14 lipca 2015r.
2015 1376 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr X/39/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy
2015 1377 2015-07-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Żagań z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu
2015 1378 2015-07-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Żagań z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2015 1379 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/53/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Bledzew przy udziale środków pozyskanych w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
2015 1380 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/94/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
2015 1381 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2015 1382 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/51/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 1383 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/72/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały NR XXXIV/277/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 lutego 2009 w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe.
2015 1384 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/63/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 1385 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/64/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2015 1386 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/65/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/50/15 w sprawie czasowego wyłączenia terenów z prowadzenia działalności handlowej.
2015 1387 2015-07-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.107.2015.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 16 lipca 2015r.
2015 1388 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr XII/52/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bledzew na lata 2015-2018
2015 1389 2015-07-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lipca 2015r.
2015 1390 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/65/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru położonego w rejonie ul Wolsztyńskiej, Niepodległości, Daszyńskiego, Polnej i Solnej we Wschowie.
2015 1391 2015-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.14.2015.DKal Wojewody Lubuskiego z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/65/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru położonego w rejonie ul. Wolsztyńskiej, Niepodległości, Daszyńskiego, Polnej i Solnej we Wschowie
2015 1392 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2015 1393 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Nowogród Bobrzański w referendum ogólnokrajowym
2015 1394 2015-07-21 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
2015 1395 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Słońsk do kategorii dróg gminnych
2015 1396 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenie go z użytkowania.
2015 1397 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr X/84/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2015 1398 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/19/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1399 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr X/85/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
2015 1400 2015-07-22 Porozumienie Porozumienie nr FE-ZIT/2015 Miasta Zielona Góra z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra
2015 1401 2015-07-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 15 czerwca 2015r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za 2014 r.
2015 1402 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/46/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania na zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu Miasta i Gminy Torzym w 2015r.
2015 1403 2015-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.17.2015.DKal Wojewody Lubuskiego z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej nr ewid. 23, położonej w obrębie geodezyjnym Karkoszów.
2015 1404 2015-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.16.2015.PGol Wojewody Lubuskiego z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Zachodniej i Lawendowej.
2015 1405 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XVI/73/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lubsko
2015 1406 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XVI/77/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie utworzenia Żłobka Nr 1 w Lubsku oraz nadania mu statutu
2015 1407 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XIV/59/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Nowogród Bobrzański do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu.
2015 1408 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XIV/60/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Nowogród Bobrzański do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu.
2015 1409 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr V/55/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia trybu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bodzów w przedmiocie podziału sołectwa
2015 1410 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 0007.95.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sulechów w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r.
2015 1411 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2014
2015 1412 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/84/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendiów szkolnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Gminę Skąpe
2015 1413 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/76/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część północna
2015 1414 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych
2015 1415 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie zmian opisu stałych obwodów głosowania w Gminie Szprotawa
2015 1416 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/76/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2015 1417 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Żary o statusie miejskim w referendum ogólnokrajowym.
2015 1418 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/19/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1419 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr XII/49/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/269/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew
2015 1420 2015-07-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.21.2015.BToł Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/49/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/269/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew.
2015 1421 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr XV/143/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmiany siedziby oraz zmiany opisu siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1422 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr XV/144/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 1423 2015-07-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Czerwieńska z dnia 30 marca 2015r. z wykonania budżetu Gminy Czerwieńsk za rok 2014
2015 1424 2015-07-29 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2015 1425 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2015 1426 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2015 1427 2015-07-30 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 23/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej przy ul. Gubińskiej w Krośnie Odrzańskim
2015 1428 2015-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.18.2015.PGol Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/76/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych- część północna
2015 1429 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2015 1430 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/40/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy
2015 1431 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 153/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 lipca 2015r.