Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Styczeń 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XV/125/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Słubice na rok 2016
2016 2 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/82/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2016
2016 3 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę XIX/176/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 września 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Krośnieńskiego
2016 4 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”
2016 5 2016-01-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.192.2015.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 30 grudnia 2015r.
2016 6 2016-01-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.28.2015.PGol Wojewody Lubuskiego z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębie Drezdenko.
2016 7 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok
2016 8 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Deszczno w związku z uczestniczeniem w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2016 9 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2016 10 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/141/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2016 11 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/142/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2016 12 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Karnin
2016 13 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Deszczno
2016 14 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Kiełpin
2016 15 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/139/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Wschowa jest organem prowadzącym, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 16 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/136/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
2016 17 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr VIII/83/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany statutu gminy Bytom Odrzański
2016 18 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Borek
2016 19 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2016 rok.
2016 20 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/79/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2016 21 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII.71.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie warunków i kryteriów udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych należących do Gminy Stare Kurowo
2016 22 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XXI/99/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/285/14 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018
2016 23 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sterków
2016 24 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2016
2016 25 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/162/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
2016 26 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI.77.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 27 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI.79.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2016 28 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI.80.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Niegosławice
2016 29 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr 0007.174.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie
2016 30 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Krośnieńskiego przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 31 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI.81.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2016 rok
2016 32 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bojadła na lata 2015 - 2020
2016 33 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/83/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy
2016 34 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/81/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Cybinka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok
2016 35 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/82/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cybinka na lata 2016-2020
2016 36 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/152/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 37 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/170/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach
2016 38 2016-01-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lubrza
2016 39 2016-01-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lubrza
2016 40 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr VIII/82/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2016 41 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2016
2016 42 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2016 43 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XV.86.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2016 rok
2016 44 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/171/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
2016 45 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVII/85/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania statutu podmiotowi leczniczemu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
2016 46 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVII/86/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2016 r.
2016 47 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2015 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym w Gminie Bojadła
2016 48 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVII/93/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok
2016 49 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice
2016 50 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 51 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 52 2016-01-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.1.2016TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 5 stycznia 2016r.
2016 53 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiszyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2016 54 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku
2016 55 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/84/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Nowosolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 56 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 22 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2016 r. Powiatu Żarskiego
2016 57 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gubin
2016 58 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/89/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbie na rok 2016
2016 59 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/91/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2016 60 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr 66/XII/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2016 rok.
2016 61 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/256/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
2016 62 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zwierzyn, dokumentów niezbędnych do potwierdzania ich spełnienia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2016 63 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, publicznych i niepublicznych przedszkoli, a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Zwierzyn organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2016 64 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/88/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatkowych.
2016 65 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVI/191/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej opłaty targowej
2016 66 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVI/192/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Drezdenko
2016 67 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjum prowadzonego przez Gminę Witnica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum.
2016 68 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr 104/7/XVIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Kowalice, gmina Iłowa
2016 69 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr 105/7/XVIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Jankowa Żagańska, gmina Iłowa
2016 70 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr 106/7/XVIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa
2016 71 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/118/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok
2016 72 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/121/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Skąpe
2016 73 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/95/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2016 rok
2016 74 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.128.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 21 grudnia 2015r. uchwała budżetowa na rok 2016 Gminy Otyń
2016 75 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/61/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 76 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Witnica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej.
2016 77 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIII/87/15 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 78 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIII/89/15 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego o nazwie ”Wydma nad Dużym Stawem”
2016 79 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok
2016 80 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/63/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Gozdnica na 2016 rok
2016 81 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym
2016 82 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XI/76/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok
2016 83 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie nr DG.I.8060.17.2015 Województwa Dolnośląskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania
2016 84 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr IX/75/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2016
2016 85 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/155 /15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2016.
2016 86 2016-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.200.2015TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 5 stycznia 2016r.
2016 87 2016-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.199.2015TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 7 stycznia 2016r.
2016 88 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/81/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2016 rok.
2016 89 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII.82.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2016 r.
2016 90 2016-01-11 Porozumienie Porozumienie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Gorzów Wielkopolski niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2016 91 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/235/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2016 rok
2016 92 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr III/17/2015 Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Związku Powiatów Lubuskich na 2016 rok
2016 93 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/96/15 Rady Gminy Żary z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2016 rok
2016 94 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2016 95 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania nagrody Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury dla uczniów szkół podległych Powiatowi Strzelecko-Drezdeneckiemu
2016 96 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr X/78/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
2016 97 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/117/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Skwierzyna jest organem prowadzącym.
2016 98 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/118/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/98/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
2016 99 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/76/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 100 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/77/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 101 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XII/71/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 102 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/193/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2016 103 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/194/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Drezdenko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół.
2016 104 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/91/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2016
2016 105 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/86/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016 GMINY SZLICHTYNGOWA
2016 106 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa
2016 107 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Powiatu Świebodzińskiego.
2016 108 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/111/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Żagań, a także określenia inkasenta.
2016 109 2016-01-13 Aneks Aneks nr 1 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 17 listopada 2015r. do Porozumienia nr 1/2015 z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie finansowania w 2015 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON
2016 110 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/78/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2016 r.
2016 111 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
2016 112 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/148/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w Gminie Nowa Sól – Miasto.
2016 113 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/52/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 114 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/200/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bledzew i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 115 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/177/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 116 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym
2016 117 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Lipinki Łużyckie
2016 118 2016-01-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.3.2016TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2016r.
2016 119 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Przewóz na rok 2016.
2016 120 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
2016 121 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XV.103.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2016 rok
2016 122 2016-01-14 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-47(10)/2015/2016/282/XIV/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 stycznia 2016r.
2016 123 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych
2016 124 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/287/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminów określających: 1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; 2) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, 3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Witnica.
2016 125 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok
2016 126 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2016 127 2016-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Sulęcińskiego z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Tursku
2016 128 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2016 rok
2016 129 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/266/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 130 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/267/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę nr IX/85/2015 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Gorzów Wlkp., które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2016 131 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/268/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp.
2016 132 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XV.79.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2016 rok Gminy Łęknica.
2016 133 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XVI/99/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
2016 134 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XV/108/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
2016 135 2016-01-15 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-11(17)/2015/2016/13859/V/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2016r.
2016 136 2016-01-15 Porozumienie Porozumienie nr 12/2015/16 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
2016 137 2016-01-15 Aneks Aneks nr 1 Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 8 grudnia 2015r. do Porozumienia Nr 12/2015/16 z dnia 24.09.2015 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
2016 138 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr 273/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 30 grudnia 2015r.
2016 139 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII.276.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra.
2016 140 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII.277.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra.
2016 141 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII.278.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2016 142 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII.279.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze.
2016 143 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 274/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 30 grudnia 2015r.
2016 144 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 277/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 30 grudnia 2015r.
2016 145 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 278/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 30 grudnia 2015r.
2016 146 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 279/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 30 grudnia 2015r.
2016 147 2016-01-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.5.2015 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Łęknica przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2016 148 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 1/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 13 stycznia 2016r.
2016 149 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XV/80/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2016
2016 150 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/269/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 151 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rzepin
2016 152 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr IX.60.2015 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
2016 153 2016-01-19 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubrza
2016 154 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XV/81/ 2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia w innych dziedzinach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła
2016 155 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XV/82/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 11 stycznia 2016r. uchwała budżetowa na rok 2016
2016 156 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/69/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015
2016 157 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/73/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słubickiego
2016 158 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/81/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Zwierzyn.
2016 159 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr 134/15 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok
2016 160 2016-01-20 Wyrok Wyrok nr I SA/GO 349/15 z dnia 24 września 2015r. określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym w Gminie Sulechów
2016 161 2016-01-20 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 726/15 z dnia 10 listopada 2015r. ustalenia dla Gminy Zabór liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 162 2016-01-20 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 765/15 z dnia 10 listopada 2015r. Ustalenia dla Gminy Zabór liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 163 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/85/15 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brody na rok 2016
2016 164 2016-01-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Zielonogórskiego z dnia 18 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku
2016 165 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości, wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, a także wzorów informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny
2016 166 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny, a także informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 167 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr III/20/2015 Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2015 Zgromadzenia Związku Powiatów lubuskich z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ustalenia treści zmian w Statucie Związku Powiatów Lubuskich
2016 168 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 102/7/XVIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016 GMINY IŁOWA
2016 169 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XX/123/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2016 170 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XX/125/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/155/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. , zmienioną uchwałą Nr XXVII/171/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczaniec, oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2016 171 2016-01-22 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 543/15 z dnia 4 listopada 2015r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko - obręb Radowo
2016 172 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/113/15 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2016
2016 173 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/120/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2016
2016 174 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/126/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/116/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2016 175 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2016
2016 176 2016-01-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Kożuchowie
2016 177 2016-01-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie
2016 178 2016-01-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.14.2016.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 22 stycznia 2016r.
2016 179 2016-01-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.21.2016.MDud Wojewody Lubuskiego z dnia 22 stycznia 2016r.
2016 180 2016-01-25 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Żary
2016 181 2016-01-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Starosty Żarskiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonującuych na terenie Powiatu Żarskiego oraz w Powiatowych Domach Dziecka w Żarach i w Lubsku w 2016 r.
2016 182 2016-01-25 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 22 stycznia 2016r.
2016 183 2016-01-25 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 22 stycznia 2016r.
2016 184 2016-01-25 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 18 stycznia 2016r.
2016 185 2016-01-26 Załącznik Załącznik Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 22 stycznia 2016r.
2016 186 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr 0007.175.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 stycznia 2016r. zmieniająca Statut Gminy Sulechów
2016 187 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XI/72/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 25 stycznia 2016r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 188 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XI/73/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia odpłatności, zasad korzystania i wynajmowania hali sportowej w Trzebiechowie
2016 189 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XI/74/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 25 stycznia 2016r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 190 2016-01-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.8.2016.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 25 stycznia 2016r.
2016 191 2016-01-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie w 2016 r.
2016 192 2016-01-27 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 stycznia 2016r.
2016 193 2016-01-27 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 22 stycznia 2016r.
2016 194 2016-01-27 Porozumienie Porozumienie nr DG.031.1.1.2016 Burmistrza Zbąszynka; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zbąszynek
2016 195 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015r. uchwała budżetowa na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
2016 196 2016-01-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.1.2016.PGol Wojewody Lubuskiego z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Brójce, gmina Trzciel
2016 197 2016-01-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1.2016 Starosty Zielonogórskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu zielonogórskiego w 2016 roku
2016 198 2016-01-28 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 26 stycznia 2016r.
2016 199 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIX/95/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Sulęcinie nr XIV/64/15 z dnia 29-09-2015 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sulęciński oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich
2016 200 2016-01-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Starosty Sulęcińskiego z dnia 11 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sulęcińskiego za 2015 rok
2016 201 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2016 rok.
2016 202 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/32/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 203 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/110/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Nowym Miasteczku
2016 204 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2016 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2016r.
2016 205 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr 18/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 stycznia 2016r.