Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Marzec 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 429 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XII.79.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Górzyca
2016 430 2016-03-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.37.2016.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 29 lutego 2016r.
2016 431 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od posiadania psów oraz opłatach lokalnych.
2016 432 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/134/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczaniec w 2016r. "
2016 433 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/207/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko
2016 434 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko
2016 435 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/212/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2016 436 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/211/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/146/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 437 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/213/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko
2016 438 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/214/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 439 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/223/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłaty za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2016 440 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gronów
2016 441 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łagów
2016 442 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XIX/105/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia kryteriów oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2016 443 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/159/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/277/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 lutego 2009 w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe.
2016 444 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/160/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Wschowa.
2016 445 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVI/14/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu "Senior –Wigor" w Zbąszynku
2016 446 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVI/15/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów przyjmowania do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbąszynek, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 447 2016-03-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 14/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2016 448 2016-03-02 Zestawienie Zestawienie nr 1/2016 Burmistrza Świebodzina z dnia 1 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Świebodzin
2016 449 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XIII/85/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Torzym
2016 450 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2016 ROK GMINY SZPROTAWA
2016 451 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.79.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2016 roku
2016 452 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.84.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Kargowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2016 453 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.85.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej oraz publicznego gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kargowa wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 454 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.86.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kargowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 455 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.89.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
2016 456 2016-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 298/2016 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie w 2016 roku.
2016 457 2016-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 299/2016 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka we Wschowie w 2016 roku.
2016 458 2016-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 300/2016 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Słonecznej 5 w 2016 roku.
2016 459 2016-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 301/2016 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36 w 2016 roku.
2016 460 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/83/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach i utworzenia zespołu pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach.
2016 461 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXII/99/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Sól.
2016 462 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.88.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kargowa na lata 2016-2020
2016 463 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVI/123/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2016 rok
2016 464 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim nr XXXIV/225/13 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 465 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVII/256/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie
2016 466 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XII/74/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 2 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez Gminę Trzebiel dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2016 467 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XII/76/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 2 marca 2016r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiel w 2016 roku.
2016 468 2016-03-03 Komunikat Komunikat nr 1 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2016r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2016 469 2016-03-03 Komunikat Komunikat nr 2 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego
2016 470 2016-03-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015.
2016 471 2016-03-03 Zestawienie Zestawienie nr 1/2016 Burmistrza Zbąszynka z dnia 2 marca 2016r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Zbąszynek
2016 472 2016-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Związku Powiatów Lubuskich
2016 473 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIII/91/16 Rady Gminy Żagań z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany w uchwale nr XII/88/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 474 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIII/94/16 Rady Gminy Żagań z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań
2016 475 2016-03-03 Porozumienie Porozumienie nr DG.031.2.2016 Burmistrza Zbąszynka; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie współfinansowania przez Powiat Świebodziński oraz Gminę Zbąszynek zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego, PCK, Kosieczyńskiej i Bolesława Chrobrego w związku z budową ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku"
2016 476 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 477 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów Gminy Deszczno oraz nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania
2016 478 2016-03-03 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 3 marca 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie
2016 479 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2016 480 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVII/263/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 481 2016-03-03 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Starosty Świebodzińskiego z dnia 29 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok.
2016 482 2016-03-03 Aneks Aneks nr 5/2016 Miasta Zielona Góra z dnia 14 stycznia 2016r. do Porozymienia Międzygminnego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór
2016 483 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2016 484 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XV/87/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016
2016 485 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/101/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie Statutu Gminy Sulęcin
2016 486 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/102/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2016 487 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/104/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Sulęcin
2016 488 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/106/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie
2016 489 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr IX/100/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 490 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem jest Gmina Słubice.
2016 491 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem jest Gmina Słubice.
2016 492 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Szprotawa
2016 493 2016-03-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GK.7113.4.2016 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 3 marca 2016r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie.
2016 494 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2016 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym
2016 495 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Białowice
2016 496 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bogaczów
2016 497 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Cieszów
2016 498 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dobroszów Mały
2016 499 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dobroszów Wielki
2016 500 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Drągowina
2016 501 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kaczenice
2016 502 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Klępina
2016 503 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kotowice
2016 504 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krzewiny
2016 505 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie nr LXIX/502/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2016 506 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XIX/14/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2016 507 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XIX/18/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 508 2016-03-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 509 2016-03-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 510 2016-03-04 Porozumienie Porozumienie Lubuskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Lubuskiego z dnia 3 marca 2016r. zawarte pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. niektórych zadań dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
2016 511 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 61/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 lutego 2016r.
2016 512 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krzywa
2016 513 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łagoda
2016 514 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Niwiska
2016 515 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pierzwin
2016 516 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Podgórzyce
2016 517 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Przybymierz
2016 518 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Skibice
2016 519 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Urzuty
2016 520 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wysoka
2016 521 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 79/XIII/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
2016 522 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2016 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa w rejonie ulicy Tęczowej oraz ulicy Brzoskwiniowej
2016 523 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 80/XIII/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Gorzowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Gorzowski oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich.
2016 524 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.103.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 marca 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXXV.219.2013 Rady Gminy Pszczew w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 525 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.104.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 marca 2016r. zmieniającej uchwałę nr XIII.71.2015 Rady Gminy Pszczew w sprawie opłaty targowej
2016 526 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.105.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 marca 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIII.72.2015 Rady Gminy Pszczew w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew
2016 527 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.106.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 marca 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 528 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.109.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI.94.2016 Rady Gminy Pszczew w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Pszczew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 529 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/113/16 Rady Gminy Żary z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VI/51/15 Rady Gminy Żary z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zasad poboru podatków oraz opłaty targowej pobieranej w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2016 530 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/114/16 Rady Gminy Żary z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
2016 531 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.110.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 marca 2016r. w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew”
2016 532 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XIX/17/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żaganiu
2016 533 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 marca 2016r. sprawie nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdnica” i przywilejów przysługujących honorowym obywatelom na terenie gminy Świdnica
2016 534 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Słone, gmina Świdnica
2016 535 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/67/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie sposobu poboru podatku rolnego
2016 536 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/68/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie sposobu poboru podatku leśnego
2016 537 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/69/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów
2016 538 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/72/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/147/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 marca 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przewóz
2016 539 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/73/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przewóz w 2016 roku.
2016 540 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/74/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/223/2006 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Przewóz
2016 541 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr X/96/16 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum dla których Gmina Bobrowice jest organem prowadzącym, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 542 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr X/97/16 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2016 roku
2016 543 2016-03-10 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 marca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2016 544 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr X.71.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Parku Kulturowego „Dolina Trzech Młynów” w Bogdańcu
2016 545 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXII/100/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 546 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXII/101/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 547 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 62/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2016
2016 548 2016-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/16 Starosty Świebodzińskiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2016r.
2016 549 2016-03-10 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 29 lutego 2016r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2015r. położonych na obszarze miasta Nowa Sól
2016 550 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIV/95/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szlichtyngowa
2016 551 2016-03-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.38.2016.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 2 marca 2016r.
2016 552 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/74/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach
2016 553 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XX/66/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie gminy Wymiarki, dla których Gmina Wymiarki jest organem prowadzącym.
2016 554 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XX/67/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wymiarki w 2016 roku.
2016 555 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XX/68/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wymiarki.
2016 556 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XX/70/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wymiarki
2016 557 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XX/71/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2016 558 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XVI/69/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 4 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Gozdnica
2016 559 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XVI/70/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 4 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola publicznego, dla których organem prowadzącym jest gmina Gozdnica
2016 560 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XVI/74/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 4 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gozdnica
2016 561 2016-03-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 marca 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2016 562 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XIII/137/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 marca 2016r. zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem
2016 563 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/130/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2016 564 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/131/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazywania sołectwom Gminy Skąpe nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenach gminy Skąpe
2016 565 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2016 566 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 marca 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2016 567 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Skąpe
2016 568 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XVI/77/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 4 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gozdnica
2016 569 2016-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 285.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 14 marca 2016r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Zielonej Górze w roku 2016
2016 570 2016-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 286.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 14 marca 2016r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2016
2016 571 2016-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 287.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 14 marca 2016r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze w roku 2016
2016 572 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/16 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania lub ruchem drogowym na drogach kategorii gminnej
2016 573 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/16 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 574 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/16 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok na rok 2016
2016 575 2016-03-15 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Bytomia Odrzańskiegpo z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Miasta Bytom Odrzański
2016 576 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/97/16 Rady Gminy Brody z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2016 577 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr 69/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 11 marca 2016r.
2016 578 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr 73/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 11 marca 2016r.
2016 579 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXV/196/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
2016 580 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016
2016 581 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dąbie
2016 582 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie na rok 2016"
2016 583 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu
2016 584 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 585 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV.101.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Czarna
2016 586 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV.102.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów oraz do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zabór
2016 587 2016-03-16 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/16 Starosty Świebodzińskiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2016r.
2016 588 2016-03-17 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Sulęcińskiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwanej dalej "Powiatową Radą"
2016 589 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Witnica
2016 590 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/159/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 marca 2016r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 591 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/161/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
2016 592 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/167/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 marca 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 593 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/168/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 594 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 14 marca 2016r. w sprawie programu osłonowego "Pomoc Gminy Bojadła w zakresie dożywiania " na lata 2016-2020
2016 595 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVII /93/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 14 marca 2016r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, na wolne miejsca, dzieci i młodzieży spoza obwodu danej szkoły oraz określenia dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacji
2016 596 2016-03-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie sprostowania błędu w § 4 uchwały z dnia 31 stycznia 2003r. nr IV/26/2003 Rady Miejskiej w Nowej Soli opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 7 z dnia 10 lutego 2003r., pod pozycją 140
2016 597 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2016 rok
2016 598 2016-03-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.48.2016.BSzu Wojewody Lubuskiego z dnia 15 marca 2016r.
2016 599 2016-03-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.56.2016 Wojewody Lubuskiego z dnia 16 marca 2016r.
2016 600 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XVII/89/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2016
2016 601 2016-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Gorzowa Wlkp. w 2016 roku.
2016 602 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIV.93.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zabór na rok 2016
2016 603 2016-03-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 21 marca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
2016 604 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 129/7/XX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 marca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 605 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 130/7/XX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Iłowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 606 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 131/7/XX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 marca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadanie jej statutu
2016 607 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 134/7/XX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
2016 608 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/160/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2016 609 2016-03-21 Aneks Aneks nr 1A DO ANEKSU NR 11 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 marca 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015r., aneksem nr 10 z dnia 28 października 2015 r., aneksem nr 11 z 6 listopada 2015 r. oraz aneksem nr 12 z dnia 22 stycznia 2016 r., zwanego dalej Porozumieniem
2016 610 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XIV/96/16 Rady Gminy Żagań z dnia 2 marca 2016r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2016 611 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII.98.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 18 marca 2016r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny.
2016 612 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII.99.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 18 marca 2016r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Łęknica.
2016 613 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV/97/16 Rady Gminy Żagań z dnia 2 marca 2016r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej, nadania kategorii drogi gminnej oraz ustalenia nowego przebiegu dla dróg gminnych
2016 614 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIII.82.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górzyca na rok 2016”
2016 615 2016-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2016
2016 616 2016-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 22 marca 2016r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 29 maja 2016 r
2016 617 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr 0007.195.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie
2016 618 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr 0007.196.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulechów
2016 619 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr 0007.197.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulechów
2016 620 2016-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 15.2016 Starosty Żagańskiego z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2016 roku
2016 621 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 marca 2016r. o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Witnica
2016 622 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV.13.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nauczycielskich dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański.
2016 623 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV.15.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy
2016 624 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVII.95.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 18 marca 2016r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica w 2016 roku
2016 625 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVI.106.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 15 marca 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/173/05 Rady Gminy Zabór z dnia 30 września 2005r w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaborze
2016 626 2016-03-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 marca 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2016 627 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XII/100/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie
2016 628 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XII/101/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami w Powiecie Krośnieńskim na lata 2016-2019”
2016 629 2016-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/16 Starosty Świebodzińskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2016r.
2016 630 2016-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Burmistrza Słubic z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Słubice
2016 631 2016-03-23 Informacja Informacja nr OŁO -4110-2(7)/2016/1249/KK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 marca 2016r.
2016 632 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr X/55/2016 Rady Gminy Bytnica z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bytnica w 2016 roku
2016 633 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr X/56/2016 Rady Gminy Bytnica z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Bytnica jest organem prowadzącym
2016 634 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr X/57/2016 Rady Gminy Bytnica z dnia 22 marca 2016r. o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bytnica i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2016 635 2016-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2016 636 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 marca 2016r. o zmianie uchwały ustalającej plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granice ich obwodów na terenie Gminy Słubice
2016 637 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/106/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
2016 638 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/107/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/325/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, związanych z nowo uruchamianą działalnością gospodarczą oraz poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej
2016 639 2016-03-24 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 439/15 z dnia 21 stycznia 2016r. określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gmin
2016 640 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII.91.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa i wyznaczenie inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2016 641 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII.92.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zarządzania poboru podatku rolnego ,leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 642 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII.90.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niegosławice w 2016 r.
2016 643 2016-03-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 960/15 z dnia 20 stycznia 2016r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice dla terenów przy ul. Wawrzyniaka
2016 644 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XI/70/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie.
2016 645 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XI/73/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2016 646 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XI/74/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr X/69/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Lipinki Łużyckie
2016 647 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XI/78/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 648 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XI/79/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 649 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XX.4.2016 Rady Gminy w Otyniu z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.124.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
2016 650 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV/109/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Przytoczna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum
2016 651 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XX.7.2016 Rady Gminy w Otyniu z dnia 18 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XL.36.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, odcinka drogi stanowiącej uprzednio przebieg drogi krajowej nr 3 w granicach administracyjnych Gminy Otyń
2016 652 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 Gminy Przytoczna”
2016 653 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XX.15.2016 Rady Gminy w Otyniu z dnia 18 marca 2016r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVI.109.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Otyń.
2016 654 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV/110/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2016
2016 655 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV/108/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej
2016 656 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV/111/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Przytoczna
2016 657 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV/113/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przytoczna
2016 658 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV/107/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna
2016 659 2016-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2016 660 2016-03-25 Zestawienie Zestawienie nr GKR.7130.9.2016 Burmistrza Sulechowa z dnia 22 marca 2016r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015 na obszarze Gminy Sulechów
2016 661 2016-03-25 Zestawienie Zestawienie nr GKN.7113.1.2016 Wójta Gminy Zabór z dnia 23 lutego 2016r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Zabór
2016 662 2016-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/16 Starosty Słubickiego z dnia 16 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Słubickiego w 2016 r.
2016 663 2016-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2016 Starosty Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 marca 2016r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu gorzowskiego w 2016 roku
2016 664 2016-03-29 Informacja Informacja nr GK-GM.7113.1.2016.WU Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 marca 2016r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok
2016 665 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim
2016 666 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr 148/16 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej
2016 667 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr 152/16 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok
2016 668 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr 153/16 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok
2016 669 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr 159/16 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej
2016 670 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwięrzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w 2016r.
2016 671 2016-03-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.85.2016.BSzu Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2016r.
2016 672 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku
2016 673 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/221/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drezdenko w 2016 roku
2016 674 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XX.9.2016 Rady Gminy w Otyniu z dnia 18 marca 2016r. w sprawie określenia jednolitych kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Otyń
2016 675 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XX.10.2016 Rady Gminy w Otyniu z dnia 18 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Otyń
2016 676 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XX.16.2016 Rady Gminy w Otyniu z dnia 18 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2016 677 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/157/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2016 roku
2016 678 2016-03-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.81.2016.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2016r.
2016 679 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XX.14.2016 Rady Gminy w Otyniu z dnia 18 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otyń
2016 680 2016-03-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.74.2016.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2016r.
2016 681 2016-03-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.60.2016.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2016r.
2016 682 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/105/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól w 2016 roku.
2016 683 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 marca 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2016 684 2016-03-29 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 685 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXV/296/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2016 roku.
2016 686 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXV/304/2016 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy Aleja ks. Witolda Andrzejewskiego
2016 687 2016-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie WÓJTA GMINY BOJADŁA z dnia 29 marca 2016r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Bojadła
2016 688 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/109/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 marca 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2016 r.
2016 689 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/112/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 marca 2016r. w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Sulęcinie
2016 690 2016-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 16 marca 2016r. w sprawie o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015 położonych na obszarze gminy Nowogród Bobrzański
2016 691 2016-03-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2016r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w II i III kwartale 2016 roku na terenie województwa lubuskiego
2016 692 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/93/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gubin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 693 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/95/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 694 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XI/71/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXV/153/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie
2016 695 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XI/80/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
2016 696 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XI/81/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/150/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 697 2016-03-31 Informacja Informacja Burmistrza Cybinki z dnia 8 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015r. położonych na obszarze Gminy Cybinka
2016 698 2016-03-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GN.7113.1.2016 Burmistrza Drezdenka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależacych do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Drezdenko
2016 699 2016-03-31 Zestawienie Zestawienie nr GM.7113.1.2016 Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 30 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze gminy Gozdnica
2016 700 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2016 r.
2016 701 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVI/23/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2016.
2016 702 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVI/27/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 marca 2016r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary.
2016 703 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 0007.201.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2017 rok
2016 704 2016-03-31 Informacja Informacja nr 0050.83.2016 Wójta Gminy Górzyca z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Górzyca
2016 705 2016-03-31 Informacja Informacja nr GK.7113.6.2016 Burmistrza Lubska z dnia 23 marca 2016r. w sprawie stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu gminy Lubsko
2016 706 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko”
2016 707 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXIV/134/12 dotyczącej ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2016 708 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasteczko w 2016 roku
2016 709 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 marca 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Nowe Miasteczko.
2016 710 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXI/77/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach
2016 711 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXI/98/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - użytku ekologicznego "Bagienko"
2016 712 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXI/99/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 marca 2016r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2016 roku
2016 713 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXI/25/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 25 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
2016 714 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XV/122/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lubniewicach
2016 715 2016-03-31 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Witnicy