Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Czerwiec 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1132 2016-06-01 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-9(7)/2016/13998/V/SR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 maja 2016r.
2016 1133 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr X/103/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1134 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr X/109/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 20 maja 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bytom Odrzański oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1135 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr X/110/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 20 maja 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2016 roku
2016 1136 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr X/115/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 20 maja 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Bytom Odrzański
2016 1137 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2016 1138 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2016 1139 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia miejscowości na terenie Gminy Dąbie, w których pobiera się opłatę miejscową
2016 1140 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Dąbie w ramach pomocy de minimis
2016 1141 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia i zasad poboru opłaty miejscowej oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1142 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dąbie Nr XIV/113/2016 z dnia 15 marca 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie na rok 2016"
2016 1143 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/91/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słońsk
2016 1144 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVII.104.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członka ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Stare Kurowo w działaniach ratowniczo- gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz zasad jego wypłacania
2016 1145 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 maja 2016r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Brzeźnica.
2016 1146 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XX.101.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian opisu granic okręgu wyborczego
2016 1147 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XX.102.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2016 1148 2016-06-01 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Burmistrza Zbąszynka z dnia 31 grudnia 2015r. z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2015 rok
2016 1149 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/138/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Wielowieś i Zarzyń.
2016 1150 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI/167/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej, budowy pola golfowego, budynków oraz infrastruktury technicznej w miejscowości Kalinowo, gmina Skąpe
2016 1151 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXII/191/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
2016 1152 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXII/195/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz
2016 1153 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXII/196/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1154 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXII/197/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2016 1155 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXII/198/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2016 1156 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXII/199/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Międzyrzecz oraz sposobu składania deklaracji
2016 1157 2016-06-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 119/16 z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Międzyrzecz
2016 1158 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XX.124.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1159 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XX.125.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Pszczew
2016 1160 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XX.126.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1161 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XX/110/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych cmentarzy komunalnych Gminy Zwierzyn.
2016 1162 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie
2016 1163 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkola oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Dobiegniew
2016 1164 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dobiegniewie
2016 1165 2016-06-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.153.2016.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 30 maja 2016r.
2016 1166 2016-06-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.163.2016.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 31 maja 2016r.
2016 1167 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVII.97.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stare Kurowo za 2015 rok
2016 1168 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XIX/191/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2016
2016 1169 2016-06-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bogdaniec Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGDANIEC ZA 2015 ROK
2016 1170 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XIX/199/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Wschowa dotyczących budżetu miasta i gminy Wschowa na rok 2017.
2016 1171 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2016 1172 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
2016 1173 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Kożuchów
2016 1174 2016-06-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 czerwca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Santockie Zakole
2016 1175 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XV/94/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1176 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XV/95/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1177 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XV/96/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/192/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz warunków i trybu jej składania
2016 1178 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIX/39/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 maja 2016r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XXXVII/25/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku do wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
2016 1179 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 1180 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XV/100/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Siedlisko
2016 1181 2016-06-03 Komunikat Komunikat nr 3 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2016r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020  - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2016 1182 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVI/165/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 maja 2016r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 1183 2016-06-03 Aneks Aneks nr 13 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015r., aneksem nr 10 z dnia 28 października 2015 r., aneksem nr 11 z dnia 6 listopada 2015 r., aneksem nr 12 z dnia 22 stycznia 2016 r. oraz aneksem nr 1A do aneksu nr 11 z dnia 1 marca 2016 r., zwanego dalej Porozumieniem
2016 1184 2016-06-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-4131.165.2016.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 1 czerwca 2016r.
2016 1185 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII.24.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/36/2007 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 1186 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII.25.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.86.2015 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie "Żurawie Bagno"
2016 1187 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.375.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra.
2016 1188 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.376.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze
2016 1189 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.381.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 1190 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.382.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian nazw ulic w Zielonej Górze
2016 1191 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.387.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zielona Góra.
2016 1192 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII.27.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 23 maja 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otyń na rok 2016
2016 1193 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII.31.2016 Rady Gminy w Otyniu z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.9.2016 Rady Gminy w Otyniu z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia jednolitych kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Otyń
2016 1194 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Lubiszyn do kategorii dróg gminnych
2016 1195 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia w Baczynie oddziałów zamiejscowych Przedszkola Gminnego w Lubiszynie
2016 1196 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2016 1197 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIII.32.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 23 maja 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Otyń
2016 1198 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/44/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 30 maja 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2016 1199 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym w Kożuchowie”
2016 1200 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/165/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim
2016 1201 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/166/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie.
2016 1202 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/167/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie „Ostoja Skórzyn”
2016 1203 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/169/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego obszarów położonych na terenie Nadleśnictwa Krosno z siedzibą w Osiecznicy o nazwie "Bagna Jeziora Moczydło"
2016 1204 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/170/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1205 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/171/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie odstąpienia od odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
2016 1206 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/172/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2016 1207 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/173/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2016 1208 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/175/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki
2016 1209 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/45/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 30 maja 2016r. o zmianie uchwały Nr XIX/17/2016 Rady Miasta Żagań w sprawie: przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żaganiu
2016 1210 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 2 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2016 1211 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 2 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/168/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych
2016 1212 2016-06-07 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 287/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świdnica
2016 1213 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XVII/99/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie
2016 1214 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XVII/100/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 31 maja 2016r. zmieniając uchwałę Nr XXII/123/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2016 1217 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 maja 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w 2016 roku.
2016 1218 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XIX/131/16 Rady Gminy Żary z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1219 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XIX/132/16 Rady Gminy Żary z dnia 2 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żary
2016 1220 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XIX/133/16 Rady Gminy Żary z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1221 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XIX/134/16 Rady Gminy Żary z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1222 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XX/178/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 1215 2016-06-07 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody w miejscowości Gorzów Wielkopolski, ujęcie "Centralne"
2016 1216 2016-06-07 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ujęcie "Kłodawa" w miejscowości Kłodawa
2016 1223 2016-06-08 Porozumienie Porozumienie ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO; Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 kwietnia 2016r. stron w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia Porozumienia z dnia 28 maja 2010r. zawartego pomiędzy Powiatem Nowotomyskim i Powiatem Międzyrzeckim w sprawie przejęcia przez Powiat Międzyrzecki prowadzenia zadania publicznego
2016 1224 2016-06-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.173.2016 Wojewody Lubuskiego z dnia 7 czerwca 2016r.
2016 1225 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2016 1226 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Skwierzynie i nadania jej statutu
2016 1227 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/179/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice
2016 1228 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/182/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1229 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVII/90/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Tuplicach
2016 1230 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVII/91/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 maja 2016r. zmiany uchwały Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2016 1231 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr II/2/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Celowego Związku Gmin SGO5 za 2015 rok
2016 1232 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XX/180/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1233 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XX/181/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 1234 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XXI/168/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uznania za pomniki przyrody dębów szypułkowych i bezszypułkowych oraz sosny pospolitej rosnących na terenie Nadleśnictwa Krosno z siedzibą w Osiecznicy
2016 1235 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XX/121/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Cybinka za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2016 1236 2016-06-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Bojadła
2016 1237 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVIII.106.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zasad usytuowania miejsc oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2016 1238 2016-06-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.2.2016 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Trzebiel przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2016 1239 2016-06-10 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Żagań o statusie miejskim zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.
2016 1240 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XVIII.113.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny
2016 1241 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych ich numeracji oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych Gminy Szprotawa
2016 1242 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Szprotawy
2016 1243 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/91/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia programu Współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
2016 1244 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szprotawa
2016 1245 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Szprotawa
2016 1246 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański obejmującego tereny w obrębie nr 2 miasta Nowogród Bobrzański
2016 1247 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Nowogród Bobrzański, obręb Klępina
2016 1248 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/39/2016 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr II/19/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 1249 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/40/2016 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
2016 1250 2016-06-13 Komunikat Komunikat nr 4 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 czerwca 2016r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2016 1251 2016-06-13 Protokół Protokół Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Witnicy z dnia 12 czerwca 2016r.
2016 1252 2016-06-13 Porozumienie Porozumienie Gminy Kożuchów; Wojewody Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 1253 2016-06-13 Porozumienie Porozumienie Miasta Zielona Góra; Wojewody Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 1254 2016-06-14 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry PLH080014
2016 1255 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/89/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016
2016 1256 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/90/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2016 roku.
2016 1257 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/101/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016
2016 1258 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XXV/108/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016
2016 1259 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XXV/109/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Reczynek w gminie Ośno Lubuskie
2016 1260 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/260/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z jezior do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych.
2016 1261 2016-06-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.3.2016.DKal Wojewody Lubuskiego z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIII/85/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi: Dąbrowa Łużycka, Potok i Przewóz, gmina Przewóz
2016 1262 2016-06-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.4.2016.DKal Wojewody Lubuskiego z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIII/84/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Przewóz
2016 1263 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXX/165/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1264 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na obszarach wodnych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
2016 1265 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016 rok
2016 1266 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXI/156/16 Rady Gminy Santok z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czechów
2016 1267 2016-06-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Lubska z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2015 rok
2016 1268 2016-06-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bojadła
2016 1269 2016-06-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.200.2016.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 czerwca 2016r.
2016 1270 2016-06-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulechowie.
2016 1271 2016-06-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wyborów ponownych Wójta Gminy Lubrza
2016 1272 2016-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX.116.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1273 2016-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX.117.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Gubin o statusie miejskim
2016 1274 2016-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX.118.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina
2016 1275 2016-06-21 Komunikat Komunikat nr 5 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego
2016 1276 2016-06-21 Komunikat Komunikat nr 1/2016 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 21 czerwca 2016r. o podjęciu przez Radę Powiatu Sulęcińskiego uchwały Nr XXIII/124/16 z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do roku 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do roku 2020
2016 1277 2016-06-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 czerwca 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Witnicy przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 2016 r.
2016 1278 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/112/16 Rady Gminy Bobrowice z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1279 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX/88/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gozdnica
2016 1280 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXI/172/09 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowe Miasteczko dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2016 1281 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmian do uchwały nr XXIV/134/12 dotyczącej ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2016 1282 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ciecierzyce
2016 1283 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2016 1284 2016-06-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 22 czerwca 2016r.
2016 1285 2016-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.188.2016.BSzu Wojewody Lubuskiego z dnia 20 czerwca 2016r.
2016 1286 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/187/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2016 1287 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Deszczno
2016 1288 2016-06-23 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt osoby w jednostce Policji
2016 1289 2016-06-23 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-25(9)/2016/1249/XIII-1330/SR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 czerwca 2016r.
2016 1290 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 0007.106.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 1291 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 0007.108.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Kargowa
2016 1292 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/210/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 1293 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/211/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2016 1294 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Głębokie na terenie gminy Międzyrzecz
2016 1295 2016-06-24 Uchwała Uchwała nr XII/87/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2016-2020
2016 1296 2016-06-24 Uchwała Uchwała nr XII/95/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2016 1297 2016-06-24 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-19(5)/2016/14725/VI/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 czerwca 2016r.
2016 1298 2016-06-24 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego Wojewódzki Rejestr Domów Pomocy Społecznej
2016 1299 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/94/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1300 2016-06-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Santok z wykonania budżetu Gminy Santok za rok 2015
2016 1301 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/173/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Skąpe
2016 1302 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/176/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe
2016 1303 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/177/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1304 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/179/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1305 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/180/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia
2016 1306 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/181/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
2016 1307 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/178/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1308 2016-06-27 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-22(4)/627/X/2016/APo1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 czerwca 2016r.
2016 1309 2016-06-27 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 27 czerwca 2016r.
2016 1310 2016-06-27 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 27 czerwca 2016r.
2016 1311 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/126/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i stypendiów za osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami
2016 1312 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/127/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród, stypendiów i wyróżnień dla zawodników i trenerów wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie kultury fizycznej oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2016 1313 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/250/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przytoczna
2016 1314 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/252/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zielona Góra
2016 1315 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/259/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej nr 161
2016 1316 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/260/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wskazania dodatkowych miast, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM
2016 1317 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/266/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2016 1318 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XIX/62/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim
2016 1319 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XIX/63/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie Statutu Gminy Żary o statusie miejskim
2016 1320 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów i studentów na stałe zameldowanych i zamieszkałych na terenie gminy Świdnica.
2016 1321 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów motywacyjno-socjalnych uczniom i studentom na stałe zameldowanym i zamieszkałym na terenie gminy Świdnica.
2016 1322 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy
2016 1323 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdnica
2016 1324 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych na terenie gminy Świdnica
2016 1325 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI.133.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pszczew
2016 1326 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI.136.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom
2016 1327 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 0007.242.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1328 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1329 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1330 2016-06-29 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego Rejestr Wojewody Lubuskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa
2016 1331 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 0007.232.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
2016 1332 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica
2016 1333 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Dąbie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1334 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Dąbie
2016 1335 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2016 1336 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1337 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dla części obrębów geodezyjnych: Połupin, Szczawno, Ciemnice w gminie Dąbie.
2016 1338 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Połupin w gminie Dąbie
2016 1339 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno w gminie Dąbie
2016 1340 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciemnice w gminie Dąbie.
2016 1341 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie
2016 1342 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/93/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2016 1343 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/96/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2016 1344 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński
2016 1345 2016-06-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Górzyca z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Górzyca
2016 1346 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice.
2016 1347 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI/188/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Słubice instrumentem płatniczym
2016 1348 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI.95.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Górzyca oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1349 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 0007.243.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1350 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/54/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 23 czerwca 2016r. o zmianie uchwały Nr VI/54/2003 Rady Miasta Żagań, w sprawie Statutu Gminy Żagań o statusie miejskim
2016 1351 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/56/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1352 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/57/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2016 1353 2016-06-30 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego Rejestr Wojewody Lubuskiego placówek zapewniających miejsca noclegowe
2016 1354 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XII/70/2016 Rady Gminy Bytnica z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bytnicy
2016 1355 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI.106.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Niegosławice
2016 1356 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1357 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/195/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice dla terenu przy ul. Jedności Robotniczej
2016 1358 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiel
2016 1359 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1360 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzebiel
2016 1361 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 1362 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2016 1363 2016-06-30 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 225/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kłodawa
2016 1364 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Świdnica