Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Lipiec 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1365 2016-07-01 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Buki Zdroiskie''
2016 1366 2016-07-01 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Wielkie"
2016 1367 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2016 rok
2016 1368 2016-07-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Kargowej z dnia 20 czerwca 2016r. z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2015 rok
2016 1369 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2016 Rady Miejskiej Jasień z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i prządku na terenie Gminy Jasień
2016 1370 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2016 Rady Miejskiej Jasień z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1371 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2016 Rady Miejskiej Jasień z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, terminów i miejsca składania deklaracji, warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1372 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2016 Rady Miejskiej Jasień z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów i logopedów
2016 1373 2016-07-01 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 232/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mironice
2016 1374 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2015 r.
2016 1375 2016-07-01 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 228/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zdroisko
2016 1376 2016-07-01 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 235/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Chwalęcice
2016 1377 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ograniczenia korzystania z jednostek pływających z napędem motorowym na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach
2016 1378 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/54/11 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatków:od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa
2016 1379 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słońsk za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Słońsk
2016 1380 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/58/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żagań przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
2016 1381 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XV/95/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia zadań i obowiązków administratora cmentarzy komunalnych w Rudnicy, Studzionce, Kołczynie i w Muszkowie oraz określenia zasad z ich korzystania
2016 1382 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/16 Rady Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1383 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/16 Rady Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1384 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/16 Rady Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2016 1385 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 155/7/XXIV/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2016 1386 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 156/7/XXIV/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 czerwca 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy
2016 1387 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 159/7/XXIV/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa
2016 1388 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.115.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Będów, Nietkowice, Bródki, Laski, Nietków, Wysokie i Czerwieńsk
2016 1389 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.116.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk
2016 1390 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.117.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Będów w Gminie Czerwieńsk
2016 1391 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.118.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobrzęcin i Wysokie w Gminie Czerwieńsk
2016 1392 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.119.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Laski w Gminie Czerwieńsk
2016 1393 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.120.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Nietkowice i Bródki w Gminie Czerwieńsk
2016 1394 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.121.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietkowice w Gminie Czerwieńsk
2016 1395 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.122.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietków w Gminie Czerwieńsk
2016 1396 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.126.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk
2016 1397 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.127.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1398 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX.110.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach
2016 1399 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XV/111/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
2016 1400 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XV/112/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
2016 1401 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XV/113/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1402 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2016 1403 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalania Statutu Powiatu Żarskiego
2016 1404 2016-07-04 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-20(5)/2016/22721/I/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lipca 2016r.
2016 1405 2016-07-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Pamięcin"
2016 1406 2016-07-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Uroczysko Grodziszcze"
2016 1407 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/16 Rady Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brody
2016 1408 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.128.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
2016 1409 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.129.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1410 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.130.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Czerwieńsk w 2016 roku
2016 1411 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.131.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Płoty
2016 1412 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.132.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i wiejskich domów kultury na terenie Gminy Czerwieńsk
2016 1413 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.134.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwieńsku
2016 1414 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 92/XV/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia symboli Powiatu Gorzowskiego: herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, pieczęci, sztandaru, Laski Przewodniczącego Rady Powiatu Gorzowskiego i Łańcucha Starosty Gorzowskiego.
2016 1415 2016-07-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Mokradła Sułowskie"
2016 1416 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Sława
2016 1417 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXV/103/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1418 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXII/184/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2016 1419 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXII/186/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim
2016 1420 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXII/189/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1421 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXII/190/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2016 1422 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXII/191/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie
2016 1423 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo
2016 1424 2016-07-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 226/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wojcieszyce
2016 1425 2016-07-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 233/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Santocko
2016 1426 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminy Kożuchów
2016 1427 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr 93/XV/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Gorzowskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania.
2016 1428 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr 95/XV/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego
2016 1429 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr 88/XV/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gorzowskiego za 2015 rok.
2016 1430 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 2
2016 1431 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXV/102/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wymiarki
2016 1432 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice”
2016 1433 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1434 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1435 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/78/2016 Rady Gminy Tuplice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1436 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuplice w 2016 roku
2016 1437 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXV/101/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1438 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXI/196/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach
2016 1439 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zatrudnianych w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym
2016 1440 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawy
2016 1441 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie
2016 1442 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII.117.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 1443 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII.118.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1444 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII.120.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Droszków
2016 1445 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 158/7/XXIV/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa
2016 1446 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 0007.234.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych Pomorsko i Brody
2016 1447 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/48/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbąszynek
2016 1448 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/49/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1449 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/50/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1450 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/51/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zbąszynek
2016 1451 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/52/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 1452 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna
2016 1453 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1454 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Gubin publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2016 1455 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1456 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gubin oraz określenia granic obwodów tych szkół.
2016 1457 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gubin
2016 1458 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1459 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI.117.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach
2016 1460 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI.118.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w drodze wewnętrznej
2016 1461 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI.116.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1462 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubrza
2016 1463 2016-07-07 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 230/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w przedmiocie uchwalenia statutu Sołectwa Rybakowo
2016 1464 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna
2016 1465 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2016 1466 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2016 roku
2016 1467 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/200/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom
2016 1468 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/205/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa.
2016 1469 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Przyborowie.
2016 1470 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Gimnazjum w Przyborowie.
2016 1471 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXV/115/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Małomice na 2016 rok
2016 1472 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice
2016 1473 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Gminie Lubniewice
2016 1474 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice
2016 1475 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek cen za wywóz nieczystości płynnych obowiązujących na terenie Gminy Lubniewice
2016 1476 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubniewice
2016 1477 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/123/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2015 r.
2016 1478 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przyborowie
2016 1479 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól.
2016 1480 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIII.98.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bogdaniec
2016 1481 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/187/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Krośnie Odrzańskim
2016 1482 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Okopowej w Sulęcinie
2016 1483 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęcin
2016 1484 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1485 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Sulęcin
2016 1486 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 1487 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków i wysokości stawek procentowych bonifikaty od ceny lub pierwszej opłaty przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste właścicielom lokali w wyniku realizacji roszczenia
2016 1488 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia warunków i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sulęcin na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania
2016 1489 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Sulęcin
2016 1490 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/125/16 Rady Gminy Żagań z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół , pedagogów, logopedów, psychologów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żagań
2016 1491 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI.115.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica.
2016 1492 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
2016 1493 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1494 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 0007.245.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulechów
2016 1495 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 0007.246.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1496 2016-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 11 maja 2016r. o zmianie zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych
2016 1497 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 0007.244.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 7 lipca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie
2016 1498 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/143/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
2016 1499 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/150/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie czasowego wyłączenia terenów z prowadzenia działalności handlowej
2016 1500 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwierzyn
2016 1501 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/267/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na dofinansowanie kosztów modernizacji ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowy proekologicznego ogrzewania
2016 1502 2016-07-11 Aneks Aneks nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015r., aneksem nr 10 z dnia 28 października 2015 r., aneksem nr 11 z dnia 6 listopada 2015 r., aneksem nr 12 z dnia 22 stycznia 2016 r., aneksem nr 1A z dnia 1 marca 2016 r. do aneksu nr 11 oraz aneksem nr 13 z dnia 29 kwietnia 2016 r., zwanego dalej Porozumieniem
2016 1503 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Lubieszowie
2016 1504 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2016 1505 2016-07-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Zabór z dnia 27 czerwca 2016r. z wykonania budżetu Gminy Zabór za rok 2015
2016 1506 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1507 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Witnica dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Witnica
2016 1508 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych sal sportowych na terenie Gminy Witnica.
2016 1509 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Witnica w miejscowości Dąbroszyn
2016 1510 2016-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.223.2016.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 8 lipca 2016r.
2016 1511 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr III/4/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1512 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr III/5/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 8 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XV/43/2014 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2016 1513 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.393.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 1514 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.397.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 12 .
2016 1515 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.399.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2016 1516 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.404.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Edukacyjnemu nr 4 w Zielonej Górze.
2016 1517 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.406.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Edukacyjnemu nr 5 w Zielonej Górze
2016 1518 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.408.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Edukacyjnemu nr 6 w Zielonej Górze.
2016 1519 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.410.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Edukacyjnemu nr 7 w Zielonej Górze.
2016 1520 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.412.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Edukacyjnemu nr 8 w Zielonej Górze.
2016 1521 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.413.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
2016 1522 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.414.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu autodromu w Zielonej Górze – sołectwo Stary Kisielin.
2016 1523 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.415.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2016 1524 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1525 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/144/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1526 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/145/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2016 1527 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/148/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2016 1528 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/149/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic
2016 1529 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/152/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kostrzyn nad Odrą
2016 1530 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlisko
2016 1531 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr III/6/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz od ogródków działkowych
2016 1532 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr III/7/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5
2016 1533 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr III/8/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Celowego Związku Gmin SGO5 i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1534 2016-07-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 4 Starosty Sulęcińskiego z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie naboru kandydatów w celu uzupełnienia składu członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2016 1535 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/318/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Świebodzinie
2016 1536 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/319/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych, będących w zakresie zadań własnych Gminy Świebodzin
2016 1537 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/320/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 1538 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/321/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków przez osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Pomocy, ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzinie
2016 1539 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/322/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2016 1540 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/330/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin.
2016 1541 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/331/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016 1542 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Gimnazjum w Lubieszowie
2016 1543 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2016 1544 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1545 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1546 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 1547 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1548 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie.
2016 1549 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/350/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2016 1550 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/352/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2016 1551 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/353/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2016 1552 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/361/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 1553 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/363/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w gorzowskich placówkach samorządowych nieobjętych regulacją ustawy - Karta Nauczyciela
2016 1554 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/364/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wlkp.
2016 1555 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/365/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 1556 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/368/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
2016 1557 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/369/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/655/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania
2016 1558 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/94/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdnica
2016 1559 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/95/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 1560 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/96/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1561 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/121/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach
2016 1562 2016-07-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 182/16 z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr X/57/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, nauczycielom zajęć rewalidacyjnych
2016 1563 2016-07-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 227/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Różanki
2016 1564 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXX/212/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2016 1565 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXX/217/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto
2016 1566 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXX/218/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól
2016 1567 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/97/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1568 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/172/16 Rady Gminy Santok z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czechów
2016 1569 2016-07-13 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 234/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łośno
2016 1570 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/170/16 Rady Gminy Santok z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
2016 1571 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Lubiszynie
2016 1572 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/367/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
2016 1573 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania
2016 1574 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skwierzyna.
2016 1575 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2016 1576 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1577 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1578 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Skwierzyna
2016 1579 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/42/2016 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie
2016 1580 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XV/83/2016 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/105/2008 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających z napędem spalinowym na niektórych Jeziorach Powiatu Wschowskiego.
2016 1581 2016-07-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Kożuchowa Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA 2015 ROK
2016 1582 2016-07-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 marca 2016r. z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2015 rok
2016 1583 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XI/118/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim wokół jeziora Reczynek
2016 1584 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XI/119/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Smogóry w gminie Ośno Lubuskie
2016 1585 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/268/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym - spalinowym na obszarach wodnych na terenie gminy Drezdenko
2016 1586 2016-07-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.205.2016.BSzu Wojewody Lubuskiego z dnia 1 czerwca 2016r.
2016 1587 2016-07-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.217.2016.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 5 lipca 2016r.
2016 1588 2016-07-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.209.2016.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 12 lipca 2016r.
2016 1589 2016-07-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.219.2016.BSzu Wojewody Lubuskiego z dnia 12 lipca 2016r.
2016 1590 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn
2016 1591 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubiszyn w 2016 roku
2016 1592 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2016 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1593 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII/131/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2016 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016 r.
2016 1594 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII/132/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/279/09 z dnia 02.09.2009r. w sprawie trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i innych dodatków
2016 1595 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2016 1596 2016-07-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2016r.
2016 1597 2016-07-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry
2016 1598 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiszyn
2016 1599 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w rejonie ul. Gorzowskiej przy zachodniej granicy miasta Strzelce Krajeńskie
2016 1600 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/349/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zaktualizowanego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla komunikacji miejskiej Gorzowa Wlkp. i gmin sąsiadujących, z którymi Miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2025.
2016 1601 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/112/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmian uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2016 1602 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/114/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa
2016 1603 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2016 1604 2016-07-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2016r.
2016 1605 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew
2016 1606 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 1607 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 1608 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXV/66/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1609 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXV/65/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2016 1610 2016-07-18 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 15 lipca 2016r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Wymiarki przed upływem kadencji
2016 1611 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 11/2016 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych w Bobrowicach, Bytnicy, Gubinie i Maszewie
2016 1612 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 12/2016 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 15 lipca 2016r. Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" w sprawie określenia częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
2016 1613 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 13/2016 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 15 lipca 2016r. Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1614 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 14/2016 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1615 2016-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.218.2016.BSzu Wojewody Lubuskiego z dnia 18 lipca 2016r.
2016 1616 2016-07-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 229/16 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Różanki
2016 1617 2016-07-19 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 129/16 z dnia 18 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w Gminie Zbąszynek
2016 1618 2016-07-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody„Wilanów”
2016 1619 2016-07-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Rzeka Przyłężek"
2016 1620 2016-07-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Buczyna Łagowska"
2016 1621 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa
2016 1622 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa
2016 1623 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2016 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa
2016 1624 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/340/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kłodawa
2016 1625 2016-07-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody„Bogdanieckie Grądy”
2016 1626 2016-07-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dębowa Góra"
2016 1627 2016-07-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Zimna Woda"
2016 1628 2016-07-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody„Morenowy Las”
2016 1629 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1630 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel
2016 1631 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 1632 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 1633 2016-07-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody„Nad Jeziorem Trześniowskim”
2016 1634 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1635 2016-07-21 Informacja Informacja nr 1/2016 Starosty Żarskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie opracowania ewidencyjnej mapy numerycznej oraz założenia ewidencji budynków i lokali
2016 1636 2016-07-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.228.2016.BSzu Wojewody Lubuskiego z dnia 19 lipca 2016r.
2016 1637 2016-07-21 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.2.2016 Wójta Gminy Łagów; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 6 lipca 2016r. powierzenie Gminie Łagów realizacji zadania pn. "Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1225F - ul. Świerczewskiego w m. Toporów
2016 1638 2016-07-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 189/16 z dnia 11 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 22 i 24 w obrębie Rogi
2016 1639 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Nowe Miasteczko publicznych przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów.
2016 1640 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
2016 1641 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr 163/7/XXV/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 lipca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu
2016 1642 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr 164/7/XXV/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2016 1643 2016-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-4131.250.2016.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 22 lipca 2016r.
2016 1644 2016-07-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 25 lipca 2016r. o wynikach wyborów ponownych Wójta Gminy Lubrza przeprowadzonych w dniu 24 lipca 2016 r.
2016 1645 2016-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.226.2016.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 22 lipca 2016r.
2016 1646 2016-07-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa
2016 1647 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających, zatrudnianych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzepin.
2016 1648 2016-07-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Łużyckiego Związku Gmin
2016 1649 2016-07-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.256.2016.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 lipca 2016r.
2016 1650 2016-07-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.225.2016.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 22 lipca 2016r.
2016 1651 2016-07-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
2016 1652 2016-07-29 Komunikat Komunikat nr 7 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 lipca 2016r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2016 1653 2016-07-29 Komunikat Komunikat nr 6 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia zmian w Programie Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego