Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Sierpień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1654 2016-08-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 336/16 z dnia 18 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Wróblów gmina Sława
2016 1655 2016-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2016 Wójta Gminy Przewóz z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2015
2016 1656 2016-08-02 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dąbrowa Brzeźnicka im. Bolesława Grochowskiego"
2016 1657 2016-08-02 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dębowy Ostrów"
2016 1658 2016-08-02 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Święte"
2016 1659 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego
2016 1660 2016-08-03 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Nad Młyńską Strugą"
2016 1661 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXV/138/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie
2016 1662 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXX/251/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 1663 2016-08-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Żurawie Bagno"
2016 1664 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XX/153/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Kostrzyn nad Odrą
2016 1665 2016-08-08 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 5 sierpnia 2016r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko przed upływem kadencji
2016 1666 2016-08-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 sierpnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej we Wschowie przeprowadzonych w dniu 7 sierpnia 2016 r.
2016 1667 2016-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.271.2016.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 5 sierpnia 2016r.
2016 1668 2016-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 5 sierpnia 2016r.
2016 1669 2016-08-08 Zestawienie Zestawienie nr 1/2016 Burmistrza Sławy z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 r. położonych na obszarze Gminy Sława
2016 1670 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.420.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z kompleksu przyrodniczo-edukacyjnego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze.
2016 1671 2016-08-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 sierpnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bledzew przeprowadzonych w dniu 7 sierpnia 2016 r.
2016 1672 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr 138/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 lipca 2016r.
2016 1673 2016-08-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 3035-8-2016 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 24 marca 2016r. z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2015
2016 1674 2016-08-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 231/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Santoczno
2016 1675 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr 141/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 lipca 2016r.
2016 1676 2016-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.252.2016.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 5 sierpnia 2016r.
2016 1677 2016-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.231.2016AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 5 sierpnia 2016r.
2016 1678 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/120/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 1679 2016-08-11 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Otyń PLH080040
2016 1680 2016-08-12 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-15(9)/2016/638/XII/SR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 sierpnia 2016r.
2016 1681 2016-08-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.220.2016.BSzu Wojewody Lubuskiego z dnia 22 lipca 2016r.
2016 1682 2016-08-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.275.2016.ASZC Wojewody Lubuskiego z dnia 11 sierpnia 2016r.
2016 1683 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXII/128/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie określenie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cybinka
2016 1684 2016-08-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Tuplice
2016 1685 2016-08-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.264.2016.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 11 sierpnia 2016r.
2016 1686 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr 10/2016 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 1687 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr 15/2016 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1688 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/120/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie -Prawo energetyczne
2016 1689 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/117/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016 rok
2016 1690 2016-08-17 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tuplice
2016 1691 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2016 1692 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 1693 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Witnica
2016 1694 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
2016 1695 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIX/150/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr X/57/11 z dnia 31.08.2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, nauczycielom zajęć rewalidacyjnych
2016 1696 2016-08-22 Uchwała Uchwała nr XXV/142/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bledzew dla fragmentu obrębu Bledzew
2016 1697 2016-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie „Osiedla Nad Obrą” i ulicy Poznańskiej
2016 1698 2016-08-22 Uchwała Uchwała nr 0007.259.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Sulechów
2016 1699 2016-08-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Rybojady"
2016 1700 2016-08-22 Uchwała Uchwała nr 9/2016 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 15 lipca 2016r. Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1701 2016-08-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2016r. z wykonania budżetu za 2015 rok
2016 1702 2016-08-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Radowice"
2016 1703 2016-08-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Mesze"
2016 1704 2016-08-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kręcki Łęg"
2016 1705 2016-08-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bażantarnia"
2016 1706 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr XX/140/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przytoczna
2016 1707 2016-08-25 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 367/16 z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kolsko
2016 1708 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice
2016 1709 2016-08-25 Informacja Informacja nr 0801-SW.0320.9.2016.1 Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2016 1710 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu użytkowania boiska sportowego w Lubniewicach przy ul. Harcerskiej
2016 1711 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania, rozliczania i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2016 1712 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2016 1713 2016-08-29 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie określenia obszarów zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt – wścieklizną, a także sposobu ich oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r., poz.1059)
2016 1714 2016-08-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.283.2016.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. Zgromadzenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”
2016 1715 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XXI/57/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1716 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XXI/58/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/52/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 1717 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XXI/59/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2016 1718 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XXI/61/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Zbąszynek
2016 1719 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów
2016 1720 2016-08-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie statutu Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego
2016 1721 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXII.139.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ”
2016 1722 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXII.140.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 1723 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXII.141.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg w Pszczewie do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 1724 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2016 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących etat łączony oraz w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2016 1725 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXII.142.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 1726 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII.433.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli.
2016 1727 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII.434.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.
2016 1728 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII.441.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
2016 1729 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII.436.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania statutu Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Zielonej Górze.
2016 1730 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/188/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów szkolnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Gminę Skąpe
2016 1731 2016-08-31 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Barlinecka PLB080001