Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Wrzesień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1732 2016-09-01 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-29(7)/2016/1249/XIV-1330/SR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 sierpnia 2016r.
2016 1733 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXII/187/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Krośnie Odrzańskim
2016 1734 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz określenia granic ich obwodów.
2016 1735 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie
2016 1736 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2016 1737 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
2016 1738 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie „Zalew” położonego na terenie Nadleśnictwa Krosno z siedzibą w Osiecznicy
2016 1739 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2016 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1740 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2016 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 1741 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2016 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego „EKO – PRZYSZŁOŚĆ”, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2016 1742 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2016 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi
2016 1743 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2016 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2016 1744 2016-09-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXIV/8/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
2016 1745 2016-09-02 Komunikat Komunikat nr 8 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2016 1746 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XVII.98.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzyca
2016 1747 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kożuchów
2016 1748 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Kożuchów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1749 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2016 1750 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 1751 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIV.118.16 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na okres nieoznaczony
2016 1752 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/187/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe
2016 1753 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XX/140/16 Rady Gminy Żary z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej nr F007505 relacji Sieniawa Żarska - Olbrachtów
2016 1754 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XX/111/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Nr XLIII/300/2014 Rady Powiatu w Żarach z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim” z późniejszymi zmianami.
2016 1755 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXII/202/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury – Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach
2016 1756 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXII/207/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice dla terenu przy ul. Daszyńskiego.
2016 1757 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie.
2016 1758 2016-09-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Otyń
2016 1759 2016-09-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 2 września 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Otyń
2016 1760 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.421.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2016 1761 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.423.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze
2016 1762 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.424.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Plac Kolejarza w Zielonej Górze
2016 1763 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.426.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ronda Stefana Batorego w Zielonej Górze
2016 1764 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.438.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 5 w Zielonej Górze
2016 1765 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.439.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 6 w Zielonej Górze
2016 1766 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.442.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zielona Góra
2016 1767 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.443.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Miasto Zielona Góra
2016 1768 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.446.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową.
2016 1769 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XX.145.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2016 1770 2016-09-05 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 5 września 2016r.
2016 1771 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XX.144.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru centralnego Łagowa
2016 1772 2016-09-05 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 182/16 z dnia 29 czerwca 2016r. w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w Gminie Trzebiechów
2016 1773 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/297/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosolskiego.
2016 1774 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej położonej na terenie miasta Nowa Sól do kategorii dróg powiatowych
2016 1775 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi położonej na terenie miasta Nowa Sól.
2016 1776 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg położonych na terenie gminy Kożuchów.
2016 1777 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej położonej na terenie gminy Otyń do kategorii dróg powiatowych
2016 1778 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.51.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2016 1779 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.52.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 1780 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szprotawa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2016 1781 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawy
2016 1782 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Ojerzyce do kategorii dróg gminnych
2016 1783 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/381/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/62/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2016 1784 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/383/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2016 1785 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Szczaniec do kategorii dróg gminnych
2016 1786 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr 153/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2016r.
2016 1787 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego z elementami zrównoważonej mobilności miejskiej dla sieci komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Nowa Sól - Miasto w gminach Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego".
2016 1788 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2016 1789 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych
2016 1790 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto
2016 1791 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 1792 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 1793 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 1794 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy nieruchomości
2016 1795 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy nieruchomości
2016 1796 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI/120/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szlichtyngowa w obrębach: Gola, Górczyna i Zamysłów.
2016 1797 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI/121/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody
2016 1798 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXI.124.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 2 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII.70.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej.
2016 1799 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXI.125.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 2 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały
2016 1800 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXI.126.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 2 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały
2016 1801 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XX.123.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 2 września 2016r. w sprawie: warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1802 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XX.125.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę w/s opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Gubin o statusie miejskim
2016 1803 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/110/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1804 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XX.129.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 2 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim instrumentem płatniczym
2016 1805 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXI.129.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 2 września 2016r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, zbywania i cofania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Kolsko.
2016 1806 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXV/178/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1807 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/123/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 6 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych
2016 1808 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 5 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1809 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 5 września 2016r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu i nadania mu Statutu
2016 1810 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 5 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2016 1811 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól.
2016 1812 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr 167/7/XXVI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1813 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr 168/7/XXVI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1814 2016-09-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 12 września 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Bojadła
2016 1815 2016-09-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 12 września 2016r. o sprostowaniu błędu
2016 1816 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XVIII.9.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII.4.2015 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2016
2016 1817 2016-09-13 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Otyń
2016 1818 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 169/7/XXVI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2016 1819 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 8 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, ktorych właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jasień, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1820 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XX.114.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 8 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 1821 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XX.115.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 8 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych
2016 1822 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XX.116.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego za udział członka ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Stare Kurowo w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz zasad jego wypłacania
2016 1823 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXV/224/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 12 września 2016r. w sprawie regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk wielofunkcyjnych stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
2016 1824 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXV/225/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 12 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1825 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 170/7/XXVI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2016 1826 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 172/7/XXVI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 6 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1827 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 173/7/XXVI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 6 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych
2016 1828 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 174/7/XXVI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 6 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa
2016 1829 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/16 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
2016 1830 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/16 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic na drogi gminne w miejscowości Czechów
2016 1831 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/16 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na drogę kategorii powiatowej w miejscowości Czechów
2016 1832 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXV/208/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 września 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie
2016 1833 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 175/7/XXVI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa
2016 1834 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 176/7/XXVI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miejscowości Szczepanów
2016 1835 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 177/7/XXVI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Czerna, gmina Iłowa
2016 1836 2016-09-14 Informacja Informacja BURMISTRZA MIASTA ŻARY z dnia 13 września 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Żary o statusie miejskim
2016 1837 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXI/73/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 września 2016r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu Żarska Karta Seniora
2016 1838 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXI/74/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2016 1839 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXI/75/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 września 2016r. w sprawie Statutu Gminy Żary o statusie miejskim
2016 1840 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXI/83/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 września 2016r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2016 1841 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXI/96/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 września 2016r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim
2016 1842 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 2 września 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siedlisko
2016 1843 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 2 września 2016r. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siedlisko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1844 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 2 września 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 1845 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 2 września 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlisku
2016 1846 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 2 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlisko
2016 1847 2016-09-15 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 września 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie
2016 1848 2016-09-15 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-10(13)/2016/620/XIII/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 września 2016r.
2016 1849 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Skwierzyna na rok 2016
2016 1850 2016-09-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.249.2016.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 lipca 2016r.
2016 1851 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXV.41.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otyń
2016 1852 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr 17/2016 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 15 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2016 1853 2016-09-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 16 września 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
2016 1854 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XII/132/16 Rady Gminy Bobrowice z dnia 6 września 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bobrowice na lata 2016-2019
2016 1855 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XII/140/16 Rady Gminy Bobrowice z dnia 6 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bobrowice
2016 1856 2016-09-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Lipinki Łużyckie z realizacji budżetu Gminy Lipinki Łużyckie za rok 2015
2016 1857 2016-09-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr OSE.833.1.2016 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Wschowie.
2016 1858 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 15 września 2016r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cybinka
2016 1859 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 15 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie Gminy Cybinka
2016 1860 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 15 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cybinka
2016 1861 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/68/2015 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru na terenie miasta i gminy Cybinka
2016 1862 2016-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 19 września 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bojadłach przeprowadzonych w dniu 18 września 2016 r.
2016 1863 2016-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 19 września 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulechowie przeprowadzonych w dniu 18 września 2016 r.
2016 1864 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/288/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ośno Lubuskie
2016 1865 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/289/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wędrzyn
2016 1866 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/290/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulęcin
2016 1867 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XX/139/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości najemcom korzystającym z pierwszeństwa ich nabycia, a także stawki procentowej od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
2016 1868 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/293/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko - Przemęckie"
2016 1869 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/294/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Bronków - Janiszowice"
2016 1870 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/295/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Ilanki"
2016 1871 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XX/140/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8 września 2016r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „Mądra głowa” dla dzieci uczęszczających w Gminie Trzciel w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych.
2016 1872 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr 160/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 15 września 2016r.
2016 1873 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/296/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Rynny Obrzycko - Obrzańskie"
2016 1874 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/305/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania oraz noszenia
2016 1875 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/16 Rady Gminy Żagań z dnia 13 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tomaszowo
2016 1876 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/16 Rady Gminy Żagań z dnia 13 września 2016r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Bożnów nazwy ulicy Lawendowa
2016 1877 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII.140.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 19 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/121/05 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łęknica o statusie miejskim
2016 1878 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 8 września 2016r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu „Skwierzyńska Karta Seniora”.
2016 1879 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/103/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 12 września 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gozdnica
2016 1880 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/104/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 12 września 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gozdnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1881 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/105/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/94/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdnica
2016 1882 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.53.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedoradzu
2016 1883 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/106/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 12 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 1884 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/107/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 12 września 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gozdnica na lata 2016 - 2021
2016 1885 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XV/94/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 września 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1886 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XV/95/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przewóz.
2016 1887 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XV/97/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi: Dąbrowa Łużycka, Potok i Przewóz, gmina Przewóz.
2016 1888 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XV/96/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Przewóz
2016 1889 2016-09-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.288.2016BSzu Wojewody Lubuskiego z dnia 21 września 2016r.
2016 1890 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2016 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg położonych na terenie gminy Otyń.
2016 1891 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/124/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bytom Odrzański
2016 1892 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/128/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 września 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bytom Odrzański
2016 1893 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 15 września 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brzeźnica
2016 1894 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XV/86/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 15 września 2016r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzeźnica
2016 1895 2016-09-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 430/16 z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
2016 1896 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół, wicedyrektorom oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa w szkołach, dla których organem jest Gmina Gubin, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinowym
2016 1897 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 22 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sława
2016 1898 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1899 2016-09-26 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-14(13)/2016/1286/XVIII/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 września 2016r.
2016 1900 2016-09-26 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 26 września 2016r.
2016 1901 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr 0007.261.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 września 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Sulechów i nadania jej statutu
2016 1902 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/132/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 września 2016r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy
2016 1903 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich.
2016 1904 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Katedralnej, Północnej oraz Sienkiewicza w Strzelcach Krajeńskich
2016 1905 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie cmentarza przy ul. Przemysłowej w Strzelcach Krajeńskich
2016 1906 2016-09-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.285.2016.BSzu Wojewody Lubuskiego z dnia 21 września 2016r.
2016 1907 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XIX/195/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2016 1908 2016-09-27 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bojadła
2016 1909 2016-09-27 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
2016 1910 2016-09-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.284.2016.BSZU Wojewody Lubuskiego z dnia 26 września 2016r.
2016 1911 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr 0007.266.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 września 2016r. w sprawie cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie
2016 1912 2016-09-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 27 września 2016r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie zarządzonych na dzień 4 grudnia 2016 r.
2016 1913 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany do uchwały nr XII/87/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 czerwca 2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2016-2020
2016 1914 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany do uchwały nr XII/96/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2016 1915 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany do uchwały nr XII/94/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1916 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XVIII.100.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzyca
2016 1917 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XVIII.101.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 września 2016r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 1918 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXV/135/16 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/66/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów przebywających w Internacie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
2016 1919 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
2016 1920 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXII.114.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 września 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa i wyznaczenie inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2016 1921 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXII.115.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 września 2016r. w sprawie zarządzania poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1922 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/275/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Drezdenko dotyczących projektów statutów sołectw
2016 1923 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/278/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 września 2016r. w sprawie opłaty miejscowej
2016 1924 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/279/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1925 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/280/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 września 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 1926 2016-09-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.287.2016.BSzu Wojewody Lubuskiego z dnia 27 września 2016r.
2016 1927 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/361/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 1928 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/362/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy
2016 1929 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/363/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków przez osoby korzystające z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych
2016 1930 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/364/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków przez osoby korzystające z usług ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzinie
2016 1931 2016-09-30 Komunikat Komunikat nr 9 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2016r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2016 1932 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr 168/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 28 września 2016r.
2016 1933 2016-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w IV kwartale 2016 roku i I kwartale 2017 roku na terenie województwa lubuskiego
2016 1934 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr 191/7/XXVII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1935 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krzeszyce XV/95/2016 z dnia 27.06.2016r. w sprawie określenia zadań i obowiązków administratora cmentarzy komunalnych w Rudnicy, Studzionce, Kołczynie i w Muszkowie oraz określenia zasadz ich korzystania
2016 1936 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1937 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/283/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 września 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych dróg zamiejskich, wewnętrznych
2016 1938 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr 0007.146.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg, stanowiących własność Gminy Czerwieńsk, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 1939 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr 0007.147.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwieńsk na lata 2016- 2020
2016 1940 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr 0007.148.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerwieńsk
2016 1941 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/16 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Santok dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych
2016 1942 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/16 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czechów
2016 1943 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/16 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipki Wielkie
2016 1944 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr 102/XVII/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gorzowskiego w 2016 roku
2016 1945 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr 104/XVII/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.