Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Grudzień 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2505 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2017 2506 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII.228.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Gubin o statusie miejskim
2017 2507 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII.229.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 2508 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/191/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok
2017 2509 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/187/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuplice
2017 2510 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/188/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Tuplice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 2511 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/278/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018
2017 2512 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/279/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2017 2513 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/280/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/113/15 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017 2514 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/286/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubsko, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2017 2515 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 2516 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Słońsk
2017 2517 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Słońsk
2017 2518 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy
2017 2519 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2017 2520 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2017 2521 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 2522 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2016 poz. 1817 z późn. zm) na 2018 rok”
2017 2523 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bytnica
2017 2524 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Cybinka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok
2017 2525 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/312/17 Rady Gminy Santok z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
2017 2526 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/313/17 Rady Gminy Santok z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2018 rok na obszarze Gminy Santok
2017 2527 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/319/17 Rady Gminy Santok z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/225/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2017
2017 2528 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/252/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2017 2529 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/156/08 z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2017 2530 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.
2017 2531 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/17 Rady Gminy Żagań z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 2532 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/17 Rady Gminy Żagań z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Żagań na 2018 r.
2017 2533 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/17 Rady Gminy Żagań z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVI/189/13 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 2534 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/17 Rady Gminy Żagań z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żagań
2017 2535 2017-12-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 632/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Stefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze
2017 2536 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/215/2017 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów.
2017 2537 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/216/2017 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na rok 2018
2017 2538 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2539 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI.114.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Otyń
2017 2540 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 339/7/XLIV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Iłowa
2017 2541 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 340/7/XLIV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2017 2542 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 341/7/XLIV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
2017 2543 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/17 Rady Gminy Żagań z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Gryżyce, gmina Żagań
2017 2544 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017 2545 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłków i pomocy w naturze w formie żywności oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z tych zwrotów, jak również w sprawie trybu ich pobierania
2017 2546 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Przytoczna i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2017 2547 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2017 2548 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów i doradców zawodowych
2017 2549 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/137/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2550 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 2551 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/17 Rady Gminy Żagań z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XIII/91/16 Rady Gminy Żagań z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 2552 2017-12-04 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.16.2017 Gminy Łagów; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Łagów realizacji zadania pn.: "Przebudowa chodnika w pasie dr. pow. nr 1225F w m. Toporów"
2017 2553 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/217/2017 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.
2017 2554 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr X/30/2017 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Celowego Związku Gmin SGO5 i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2555 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LI/300/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.
2017 2556 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LI/302/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 2557 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.181.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Gminy Stare Kurowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 – 2022
2017 2558 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.182.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Stare Kurowo
2017 2559 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.183.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Stare Kurowo na 2018 rok
2017 2560 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LIX.761.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic: Leona Wyczółkowskiego i Aleja Wojska Polskiego oraz w rejonie ulicy Józefa Chełmońskiego w Zielonej Górze.
2017 2561 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LIX.763.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu.
2017 2562 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LIX.769.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
2017 2563 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LIX.770.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego
2017 2564 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LIX.807.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
2017 2565 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LIX.810.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w rejonie linii kolejowej nr 273 w Zielonej Górze.
2017 2566 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LIX.814.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Park Braniborski”.
2017 2567 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2568 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2569 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2017 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego
2017 2570 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/315/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skwierzynie i nadania jej statutu
2017 2571 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.195.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2572 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.196.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2017 2573 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.203.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
2017 2574 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLV/216/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli
2017 2575 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr LIX.771.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2017 2576 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/354/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2017 2577 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/355/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 2578 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/356/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2017 2579 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/357/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 – 2017”
2017 2580 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/358/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2581 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/361/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
2017 2582 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.184.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 2583 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 2584 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2585 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok
2017 2586 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV w obrębie Nowe Kramsko oraz dla przebiegu ścieżki rowerowej w obrębie Kolesin w Gminie Babimost
2017 2587 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
2017 2588 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Miasteczko
2017 2589 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX.223.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łagów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2018.
2017 2590 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/325/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2591 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/326/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2592 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/327/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochód budżetu Gminy Wschowa innym instrumentem płatniczym
2017 2593 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/330/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 2594 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/142/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim
2017 2595 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/143/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2017 2596 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/144/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2017 2597 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/146/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 2598 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/157/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2017 2599 2017-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XLII/18/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 2600 2017-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 grudnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich przeprowadzonych w dniu 3 grudnia 2017 r.
2017 2601 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2602 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/272/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
2017 2603 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII.208.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Elfiki, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Niegosławice oraz nadania mu statutu
2017 2604 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII.209.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Fasolki, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Niegosławice oraz nadania mu statutu
2017 2605 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII.212.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostki organizacyjne Gminy Niegosławice
2017 2606 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XL/224/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie
2017 2607 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LX.815.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
2017 2608 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LX.816.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zielona Góra
2017 2609 2017-12-06 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siedlisko
2017 2610 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LVII/328/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
2017 2611 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/338/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2017 2612 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/349/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
2017 2613 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/350/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/334/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka „Radosny Maluszek” w Witnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Witnica oraz nadania mu statutu.
2017 2614 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/351/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2018 roku
2017 2615 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/353/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LVII/328/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie i uchylenia uchwały Nr LVIII/309/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia programu pt: „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
2017 2616 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/17 Rady Gminy Żary z dnia 23 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie stawek i opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których wlaścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Żary
2017 2617 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LV/676/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Gorzowie Wlkp.
2017 2618 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LV/677/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp., na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2017 2619 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LV/678/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp.
2017 2620 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LV/686/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 2621 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LV/687/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 2622 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LV/688/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.
2017 2623 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2017 2624 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
2017 2625 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych w miejscowości Radęcin, gmina Dobiegniew
2017 2626 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2627 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Dobiegniew
2017 2628 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIII/430/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.
2017 2629 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIII/431/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
2017 2630 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIII/432/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 2631 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIII/439/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ul. Chopina i Góreckiego)
2017 2632 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XL/222/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
2017 2633 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/551/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
2017 2634 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/552/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego, zarządzenia poboru podatku rolnego na terenie Gminy Świebodzin
2017 2635 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/553/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu drewna przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku leśnego, zarządzenia poboru podatku leśnego na terenie Gminy Świebodzin
2017 2636 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/554/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2017 2637 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/555/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świebodzin
2017 2638 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/560/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Świebodzin
2017 2639 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/561/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świebodzin na lata 2018 - 2022
2017 2640 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/564/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 2641 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr DG.III.8014.62.2017 Gminy Skąpe; Województwa Lubuskiego z dnia 24 listopada 2017 r. Województwem Lubuskim w sprawie powierzenia Gminie Skąpe części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych polegającego na przebudowie drogi woj. Nr 276 relacji Krosno Odrzańskie – Świebodzin na odcinku od km 28 + 407 do 29 + 406,5 - chodnik wraz z zatoką postojową w miejscowości Skąpe
2017 2642 2017-12-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 515/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żaganiu
2017 2643 2017-12-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 721/17 z dnia 21 września 2017 r. w przedmiocie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2017 roku
2017 2644 2017-12-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 701/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2017 roku
2017 2645 2017-12-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 583/17 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Miasteczko
2017 2646 2017-12-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 799/17 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasteczko
2017 2647 2017-12-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 861/17 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania Członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków ich funkcjonowania w Nowej Soli
2017 2648 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/97/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości, wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, a także wzorów informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny
2017 2649 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/98/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny, a także informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 2650 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/101/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
2017 2651 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XL.224.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2017 2652 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XL.225.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad i trybu przyznawania nagród dla sportowców za osiągnięte wyniki sportowe
2017 2653 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe.
2017 2654 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/145/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie do Rejestru Należności Publicznoprawnych zobowiązań podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest Gmina Żary o statusie miejskim
2017 2655 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/167/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2656 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/168/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2657 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/172/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wymiarki.
2017 2658 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/174/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
2017 2659 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.195.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia “Programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”
2017 2660 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII.213.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niegosławicach z dnia 7 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Niegosławice
2017 2661 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/176/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wymiarki w 2018 roku.
2017 2662 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 18/2017 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 4 grudnia 2017 r. Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" na rok 2017
2017 2663 2017-12-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 702/17 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiel
2017 2664 2017-12-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 840/17 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Nowej Soli
2017 2665 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/03
2017 2666 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/17 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
2017 2667 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2017 2668 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/202/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2017 2669 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/203/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2017 2670 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/205/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2017 2671 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/206/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez własciciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2672 2017-12-11 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 117/I/2017 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2017 2673 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII.231.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina
2017 2674 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII.232.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Gubin o statusie miejskim
2017 2675 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2676 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2677 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenie ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
2017 2678 2017-12-11 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą
2017 2679 2017-12-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 815/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego powoływania w Nowym Miasteczku
2017 2680 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na 2018 rok Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2017 2681 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2682 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XLIV/262/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014 roku dotyczącej poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz terminów płatności dla inkasentów.
2017 2683 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/17 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2684 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2685 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.18.2017 Gminy Szczaniec; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Szczaniec wykonania zadania pn.: "Budowa parkingu i chodnika w pasie dr. pow. nr 1210F w m. Szczaniec"
2017 2686 2017-12-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 854/17 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica
2017 2687 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 265/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 grudnia 2017 r.
2017 2688 2017-12-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy Gorzowskie PLH080058
2017 2689 2017-12-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dolina Ilanki”
2017 2690 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/311/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 2691 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2018 roku
2017 2692 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr LII/284/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2693 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018”
2017 2694 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłodawa
2017 2695 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr LII/282/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 2696 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr LII/283/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Szczaniec
2017 2697 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/343/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019.
2017 2698 2017-12-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 735/17 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Kolsko
2017 2699 2017-12-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 862/17 z dnia 5 października 2017 r. w sprawieregulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szlichtyngowa
2017 2700 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr NK-I.4131.205.2017.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2017 r.
2017 2701 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr NK-I.4131.265.2017.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2017 r.
2017 2702 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr NK-I.4131.266.2017.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2017 r.
2017 2703 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr NK-I.4131.267.2017.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2017 r.
2017 2704 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr NK-I.4131.197.2017 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2017 r.
2017 2705 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr NK-I.4131.268.2017 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2017 r.
2017 2706 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2017 2707 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/258/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2017 2708 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/257/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Wilkanowo, gmina Świdnica
2017 2709 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2710 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Gubin.
2017 2711 2017-12-14 Aneks Aneks nr 1 ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 września 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2017 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
2017 2712 2017-12-14 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.17.2017 Gminy Szczaniec; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie remontu pobocza dr. pow. nr 1217F w m. Wilenko
2017 2713 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2017 2714 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/208/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2017 2715 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI.113.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Modrzyca.
2017 2716 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.
2017 2717 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.2.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2018
2017 2718 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.8.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
2017 2719 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.10.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 2720 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr 320 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Celowego Związku Gmin CZG-12 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2017
2017 2721 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/171/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 2722 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/173/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 2723 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI.116.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od ceny lub pierwszej opłaty przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste właścicielom lokali w wyniku realizacji roszczenia
2017 2724 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/194/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Sulęcinie
2017 2725 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XLVI.117.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
2017 2726 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2018.
2017 2727 2017-12-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 18 grudnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Otyń przeprowadzonych w dniu 17 grudnia 2017 r.
2017 2728 2017-12-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.262.2017.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2017 r.
2017 2729 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLII/261/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
2017 2730 2017-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 19 grudnia 2017 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siedlisko zarządzonych na dzień 25 lutego 2018 r.
2017 2731 2017-12-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 723/17 z dnia 27 września 2017 r. w przedmiocie przyjęcia Programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siedlisko w 2017 roku
2017 2732 2017-12-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 798/17 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania w Gminie Otyń
2017 2733 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/187/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów.
2017 2734 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/188/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie sposobu poboru podatku rolnego.
2017 2735 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/189/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie sposobu poboru podatku leśnego.
2017 2736 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLI/230/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Krajeńskich
2017 2737 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/269/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 2738 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy
2017 2739 2017-12-20 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
2017 2740 2017-12-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprostowania błędu w numerze uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 15 grudnia 2016r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016r. pod pozycją 2684
2017 2741 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XX/196/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
2017 2742 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XX/198/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2018
2017 2743 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Letnica, gmina Świdnica
2017 2744 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/266/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.
2017 2745 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”
2017 2746 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/72/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2018
2017 2747 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/35/2017 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin SGO5 na 2018 rok
2017 2748 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr 0007.211.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2018 rok
2017 2749 2017-12-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2017 2750 2017-12-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sprostowania błędu w numerze uchwały Rady Gminy Gubin z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 21 sierpnia 2017r., poz. 1758
2017 2751 2017-12-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 828/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brody
2017 2752 2017-12-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 842/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko
2017 2753 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI.229.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.102.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Łagów
2017 2754 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI.228.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI.37.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2017 2755 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI.230.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX.68.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 04 sierpnia 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 2756 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/195/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wierzbnica Gmina Bytom Odrzański
2017 2757 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w obrębie Marwice
2017 2758 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/368/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLII/355/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2017 2759 2017-12-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.81.2017 Burmistrza Bytomia Odrzańskiegpo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim
2017 2760 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/342/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem bądź zarządcą jest Gmina Wschowa oraz warunków korzystania z tych przystanków
2017 2761 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/328/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. o utworzeniu gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań”
2017 2762 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXX/223/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Babimost instrumentem płatniczym
2017 2763 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/343/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Deszczno
2017 2764 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXX/225/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych Gminy Babimost oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 2765 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/344/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym „Bajkowa Przystań” z siedzibą w Maszewie
2017 2766 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/345/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno
2017 2767 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXX/226/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w Gminie Babimost
2017 2768 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej powiatu na 2018 rok
2017 2769 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXX/227/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Babimost
2017 2770 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.217.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
2017 2771 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.220.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niegosławicach z dnia 7 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Niegosławice
2017 2772 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2017 2773 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego
2017 2774 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w 2018 roku
2017 2775 2017-12-27 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
2017 2776 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 290/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 20 grudnia 2017 r.
2017 2777 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 291/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 20 grudnia 2017 r.
2017 2778 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLVII.121.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Otyń.
2017 2779 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/185/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wymiarki.
2017 2780 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/222/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2018
2017 2781 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/237/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2017 2782 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/242/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczej Straży Pożarnej
2017 2783 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 0007.468.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Nowy Świat w gminie Sulechów
2017 2784 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/331/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
2017 2785 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/168/17 Rady Gminy Maszewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Maszewo na rok 2018
2017 2786 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2018r.
2017 2787 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w roku 2018
2017 2788 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2018 roku.
2017 2789 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie.
2017 2790 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiechów
2017 2791 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie
2017 2792 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie
2017 2793 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/215/17 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 poz. 573) na rok 2018
2017 2794 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/221/17 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2017 2795 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/222/17 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Żaganiu oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2796 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2797 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej na terenie Gminy Bytnica
2017 2798 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytnica na 2018 rok
2017 2799 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Bytnica na lata 2017-2021
2017 2800 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sława na zadanie ograniczenia niskiej emisji, poprzez wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława na rok 2018.
2017 2801 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2018.
2017 2802 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LVII/702/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2017 2803 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LVII/713/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 2804 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/179/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2017 2805 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XL/603/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok
2017 2806 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XL/610/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego
2017 2807 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XL/612/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie likwidacji aglomeracji Krzeszyce
2017 2808 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LXI.821.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2017 2809 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LXI.824.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
2017 2810 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LXI.825.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2017 2811 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LXI.827.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
2017 2812 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LXI.831.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia na 2018 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2017 2813 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LXI.833.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Zielonej Górze.
2017 2814 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LXI.834.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2017 2815 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XX/200/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2018 rok
2017 2816 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XLV/277/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
2017 2817 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie
2017 2818 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/278/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta.
2017 2819 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/284/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
2017 2820 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/286/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą nr XL/353/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2017 2821 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/206/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na rok 2018
2017 2822 2017-12-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE W 2016 ROKU
2017 2823 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVII.124.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwała budżetowa na rok 2018 Gminy Otyń
2017 2824 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/338/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok
2017 2825 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/340/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na terenie Gminy Deszczno
2017 2826 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Nr XXXI/193/2017 r. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”
2017 2827 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XIX/231/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2018
2017 2828 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LXI.818.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018.
2017 2829 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LXI.837.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
2017 2830 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LXI.838.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego na skutek stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub wskutek stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.
2017 2831 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LXI.839.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości.
2017 2832 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LIV/480/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Drezdenko instrumentem płatniczym
2017 2833 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2018.
2017 2834 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 343/7/XLV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagradzania i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa
2017 2835 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 346/7/XLV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2017 2836 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/194/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2837 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/195/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małomice
2017 2838 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/199/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchylająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącymi mieszkańcami gminy Małomice”
2017 2839 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/200/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok
2017 2840 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/202/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok
2017 2841 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
2017 2842 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków ustalania odpłatności za świadczenia, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2017 2843 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/348/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/271/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2017”
2017 2844 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/356/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żlobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Słubice albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2017 2845 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2018 rok
2017 2846 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 2847 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/183/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2018 rok
2017 2848 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2849 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie
2017 2850 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Klubie Seniora w Cybince
2017 2851 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LI/417/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Kożuchów
2017 2852 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/420/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018
2017 2853 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty
2017 2854 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2017 2855 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.262.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Pszczew instrumentem płatniczym
2017 2856 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu
2017 2857 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/178/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 2858 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiel
2017 2859 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2018
2017 2860 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/81/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2018
2017 2861 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX.1.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2018.
2017 2862 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
2017 2863 2017-12-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LXI.1.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze.
2017 2864 2017-12-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 734/17 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Mieście Nowa Sól
2017 2865 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brzeźnica na lata 2017 – 2020.
2017 2866 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.172.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2017 2867 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.173.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV.180.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom i wicedyrektorom szkół Gminy Górzyca
2017 2868 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.174.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Górzyca oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania