Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Luty 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 268 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXII.86.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 GMINY OTYŃ
2017 269 2017-02-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujących w województwie lubuskim
2017 270 2017-02-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć
2017 271 2017-02-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2017 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Środkowej Odry wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć
2017 272 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/17 Rady Gminy Brody z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Brody
2017 273 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI.168.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr XII.73.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej oraz jej wysokości
2017 274 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX.170.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
2017 275 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/28/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2017 276 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/17 Rady Gminy Santok z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Santok
2017 277 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/251/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2017 278 2017-02-01 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Starosty Żarskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Żarskiego oraz w Powiatowych Domach Dziecka w Żarach i w Lubsku.
2017 279 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 62/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 30 stycznia 2017 r.
2017 280 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/17 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa.
2017 281 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/17 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej.
2017 282 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/17 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Szlichtyngowa.
2017 283 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/328/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2017 284 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/332/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
2017 285 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/333/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 286 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2017 287 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 288 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnychna terenie Gminy Szczaniec.
2017 289 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XL/305/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2017 290 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XL/306/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 stycznia 2017 r. W sprawie ustalenia dla Gminy Nowa Sól – Miasto liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2017 291 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/17 Rady Gminy Santok z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, dla działki o numerze ewidencji gruntów 15
2017 292 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XLIII.523.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie statutu Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.
2017 293 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa
2017 294 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/328/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie
2017 295 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szprotawa przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2017 296 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 297 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI.185.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty rodzicom za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej
2017 298 2017-02-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.16.2017.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2017 r.
2017 299 2017-02-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.20.2017.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2017 r.
2017 300 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gubin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Gubin.
2017 301 2017-02-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 17 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku
2017 302 2017-02-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 303 2017-02-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2017 304 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXX/242/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 rok
2017 305 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXII/184/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne oraz oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Dąbiu
2017 306 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXII/185/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Dąbie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 307 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXII/186/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawieprzyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie na rok 2017"
2017 308 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński na rok 2017
2017 309 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Żarskiego dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 310 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/327/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Drezdenko
2017 311 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXX/150/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 15 grudnia 2016 r. W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NA 2017 ROK
2017 312 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2017 313 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych w 2017 r.
2017 314 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od posiadania psów oraz opłatach lokalnych.
2017 315 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zwierzyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 316 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlisko
2017 317 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Nowa Sól.
2017 318 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
2017 319 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Siedlisko
2017 320 2017-02-06 Informacja Informacja nr RGKRiOŚ.7113.2.2017 Wójta Gminy Otyń z dnia 2 lutego 2017 r. ZESTAWIENIE danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Otyń
2017 321 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/16 Rady Gminy Żary z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2017 rok
2017 322 2017-02-06 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 6 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 323 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX.179.2016 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2017 rok
2017 324 2017-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/17 Starosty Świebodzińskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2017r.
2017 325 2017-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/17 Starosty Świebodzińskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2017r.
2017 326 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/250/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2017 rok.
2017 327 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII.6.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zakęcie (część) oraz w miejscowości Otyń (część) – dz. 289/1, 290/2, 291/2 i cz. dz. 284/12.
2017 328 2017-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.10.2017.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 2 lutego 2017 r.
2017 329 2017-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.21.2017.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 6 lutego 2017 r.
2017 330 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodawa
2017 331 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXIII/182/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 332 2017-02-08 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 7 lutego 2017 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I –II półrocze 2016r. położonych na obszarze miasta Nowa Sól.
2017 333 2017-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Krośnieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku
2017 334 2017-02-08 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 335 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzeszyce
2017 336 2017-02-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Krośnieńskiego w 2017 r.
2017 337 2017-02-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie w 2017 r.
2017 338 2017-02-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 695/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kożuchów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 339 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII.123.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec
2017 340 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII.126.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Bogdaniec
2017 341 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII.128.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 342 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2017 343 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIII.173.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/155/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie
2017 344 2017-02-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 710/16 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie
2017 345 2017-02-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 880/16 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Bytomiu Odrzańskim
2017 346 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 166/16 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok
2017 347 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 168/16 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok
2017 348 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 174/16 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok
2017 349 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 181/16 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok
2017 350 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 187/16 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej
2017 351 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 188/16 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok
2017 352 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 192/16 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok
2017 353 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIII.174.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łagów
2017 354 2017-02-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 759/16 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2017 355 2017-02-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 694/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kożuchów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2017 356 2017-02-09 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: słubickiego i gorzowskiego
2017 357 2017-02-10 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 10 lutego 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 358 2017-02-13 Aneks Aneks nr 1B DO ANEKSU NR 15 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r., aneksem nr 8 z dnia 6 listopada 2014 r., aneksem nr 9 z dnia 13 października 2015 r., aneksem nr 10 z dnia 28 października 2015 r., aneksem nr 11 z dnia 6 listopada 2015 r., aneksem nr 12 z dnia 22 stycznia 2016 r. , aneksem nr 1A z dnia 1 marca 2016 r. do aneksu nr 11, aneksem nr 13 z dnia 29 kwietnia 2016 r., aneksem nr 14 z dnia 27 czerwca 2016 r., aneksem nr 15 z dnia 8 września 2016 r., aneksem nr 16 z dnia 22 września 2016 r., aneksem nr 1A z dnia 10 listopada 2016 r. do aneksu nr 15, aneksem nr 1A z dnia 14 listopada 2016 r. do aneksu nr 16, aneksem nr 1B z dnia 21 listopada 2016 r. do aneksu nr 16 oraz aneksem nr 1A z dnia 28 listopada 2016 r. do aneksu nr 14, zwanego dalej Porozumieniem
2017 359 2017-02-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 19/I/2017 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ujawnienia danych objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie przebiegu granic działek ewidencyjnych rzeki Kłodawka z działkami ewidencyjnymi przyległymi do rzeki z obrębu 5-Śródmieście
2017 360 2017-02-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 696/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży określonych uchwałą nr V/32/2003 Rady Miejskiej w Kożuchowie
2017 361 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim
2017 362 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/128/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wymiarki
2017 363 2017-02-13 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2017 364 2017-02-13 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2017 365 2017-02-13 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2017 366 2017-02-14 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 13 lutego 2017 r.
2017 367 2017-02-14 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 13 lutego 2017 r.
2017 368 2017-02-14 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Zielona Góra w sprawie powierzenia zadań z zakresu geodezji i kartografii.
2017 369 2017-02-14 Aneks Aneks nr 6/2017 Miasta Zielona Góra z dnia 4 stycznia 2017 r. do porozumienia międzygminnego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór
2017 370 2017-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sprostowania błędu w treści § 10, 11 i 12 uchwały Rady Gminy Żagań nr XXI/153/16 z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 2 stycznia 2017r., poz. 6
2017 371 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego nr 9 miasta i gminy Sulęcin
2017 372 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Skwierzyna.
2017 373 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skwierzyna oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 374 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2017 375 2017-02-15 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 13 lutego 2017 r.
2017 376 2017-02-15 Załącznik Załącznik Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 13 lutego 2017 r.
2017 377 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/2017 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków
2017 378 2017-02-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku
2017 379 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/168/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
2017 380 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 78/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 13 lutego 2017 r.
2017 381 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr 80/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 13 lutego 2017 r.
2017 382 2017-02-16 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 383 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 384 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta i gminy Sulęcin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 385 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasteczko na rok 2017
2017 386 2017-02-17 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 387 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 353/2017 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka we Wschowie w 2017 roku.
2017 388 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 354/2017 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Słonecznej 5 w 2017 roku.
2017 389 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2017 390 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych o nazwach „Rogi” oraz „Torfowiska Rogi”
2017 391 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice
2017 392 2017-02-17 Porozumienie Porozumienie nr PZZD 2/2016 Wójta Gminy Trzebiechów; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 20 października 2016 r.
2017 393 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 355/2017 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36 w 2017 roku.
2017 394 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 395 2017-02-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 20 lutego 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bojadłach przeprowadzonych w dniu 19 lutego 2017 r.
2017 396 2017-02-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2017 Starosty Sulęcińskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sulęcińskiego za 2016 rok
2017 397 2017-02-21 Porozumienie Porozumienie nr DG.I.8061.20.2016 Województwa Dolnośląskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania
2017 398 2017-02-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.1.2017.PD BURMISTRZA MIASTA ŻARY z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Brody przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2017 399 2017-02-21 Komunikat Komunikat nr 1/17 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały nr XXVII/150/17 w sprawie przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022
2017 400 2017-02-21 Zestawienie Zestawienie nr 1/2017 Burmistrza Zbąszynka z dnia 15 lutego 2017 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Zbąszynek
2017 401 2017-02-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2017 402 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/218/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz zespole szkół prowadzonych przez gminę Deszczno
2017 403 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Deszczno
2017 404 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Deszczno w latach 2017 – 2027
2017 405 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/155/17 Rady Gminy Żagań z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Stary Żagań i Pożarów, gmina Żagań
2017 406 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/156/17 Rady Gminy Żagań z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 407 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/158/17 Rady Gminy Żagań z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, opłaty od posiadania psów oraz wysokości wynagradzania inkasentów
2017 408 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/159/17 Rady Gminy Żagań z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 409 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/164/17 Rady Gminy Żagań z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań , które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 410 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/165/17 Rady Gminy Żagań z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkujących poza obwodem publicznej szkoły podstawowej na terenie Gminy Żagań , które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I , liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 411 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/166/17 Rady Gminy Żagań z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Stary Żagań nazwy ulicy Migdałkowa
2017 412 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/167/17 Rady Gminy Żagań z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXI/150/16 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 413 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/149/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 414 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/150/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla dzieci spoza obwodu szkolnego do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 415 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/151/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 4 września 2013 r. nr XXIII/193/2013 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole Publiczne w Ośnie Lubuskim prowadzone przez Gminę Ośno Lubuskie
2017 416 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/153/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2017 417 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/155/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim
2017 418 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/157 /2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 419 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/162/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2017 420 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/163/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Ośno Lubuskie oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 421 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/164/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2017 422 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/248/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Skąpe
2017 423 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 20 lutego 2017 r. o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Bytnica i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2017 424 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej dla której Gmina Bytnica jest organem prowadzącym
2017 425 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 426 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002
2017 427 2017-02-22 Zestawienie Zestawienie nr GKN.7113.2017 Wójta Gminy Zabór z dnia 3 lutego 2017 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Zabór
2017 428 2017-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa
2017 429 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na 2017 r. Powiatu Żarskiego
2017 430 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/158/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do klasy pierwszej szkoły podstawowej na wolne miejsca dzieci spoza obwodu danej szkoły oraz określenia dokumentów potwierdzających kryteria
2017 431 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/159/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2017 roku
2017 432 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich w latach szkolnych 2017/2018 – 2019/2020
2017 433 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
2017 434 2017-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 435 2017-02-22 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. niektórych zadań dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
2017 436 2017-02-22 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 437 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2017 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach
2017 438 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2017 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2017 439 2017-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 210.2017 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Zielonej Górze w roku 2017.
2017 440 2017-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 211.2017 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze w roku 2017.
2017 441 2017-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 212.2017 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2017.
2017 442 2017-02-23 Komunikat Komunikat nr 3/2017 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2017 r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2017 443 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2017 444 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr 0007.150.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Kargowa, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 445 2017-02-23 Informacja Informacja BURMISTRZA MIASTA ŻARY z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Żary o statusie miejskim.
2017 446 2017-02-23 Informacja Informacja nr OSZ.4110.14,15.9.2016.2017.334.RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lutego 2017 r. o decyzji Nr OSZ.4110.14.6.2016.2017.334.RN i o decyzji Nr OSZ.4110.15.6.2016.2017.334.RN
2017 447 2017-02-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
2017 448 2017-02-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów
2017 449 2017-02-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa
2017 450 2017-02-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadanie jej statutu
2017 451 2017-02-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 452 2017-02-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych
2017 453 2017-02-24 Informacja Informacja nr 0801_SW.0320.1.2017.1 Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2017 454 2017-02-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.30.2017.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 22 lutego 2017 r.
2017 455 2017-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie sprostowania błędu w treści załącznika nr 4 do uchwały Rady Gminy Dąbie nr XI/91/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 7 stycznia 2016r., poz. 59
2017 456 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.172.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
2017 457 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/17 Rady Gminy Brody z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolu gminnym prowadzonym przez Gminę Brody
2017 458 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/17 Rady Gminy Brody z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 459 2017-02-24 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 460 2017-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa
2017 461 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2017 462 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2017 463 2017-02-24 rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii Rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowej Soli z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach
2017 464 2017-02-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
2017 465 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XLI/230/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pierzwin
2017 466 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XLI/231/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowogród Bobrzański na 2017 rok”
2017 467 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XLI/232/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2017 468 2017-02-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2017 469 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/398/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Zbąszyńska Dolina Obry"
2017 470 2017-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.28.2017.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lutego 2017 r.
2017 471 2017-02-28 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć
2017 472 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/399/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Barlinecka"
2017 473 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/400/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017
2017 474 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/410/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego"
2017 475 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/411/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania oraz noszenia
2017 476 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI.139/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2017 477 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Trzebiechów oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 478 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
2017 479 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2017 480 2017-02-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 20/I/2017 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2017 481 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIV.162.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zabór
2017 482 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIV.164.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 483 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIV.165.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2017 484 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIV.166.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 485 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI/488/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2017 roku.
2017 486 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
2017 487 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 488 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 489 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2017 Rady Gminy Maszewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maszewo w 2017 roku
2017 490 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/138/17 Rady Gminy Maszewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Maszewo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków