Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Czerwiec 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 1284 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII.159.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1285 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIX.163.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1286 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIX.164.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Kurowo na lata 2017 – 2021
2017 1287 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIX.160.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stare Kurowo za 2016 rok
2017 1288 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Nowa Sól dla szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Nowa Sól w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Nowa Sól.
2017 1289 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól w roku 2017".
2017 1290 2017-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.136.2017.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 30 maja 2017 r.
2017 1291 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1292 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr 0007.194.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czerwieńsk, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2017 1293 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXII.186.17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym-spalinowym na obszarze wodnym Jeziora Osiek, Żabie, Ogardzka Odnoga, Lipie zlokalizowanych na terenie Gminy Dobiegniew
2017 1294 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Powiatowym Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie i Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie.
2017 1295 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/163/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok
2017 1296 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2017 1297 2017-06-02 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Wschowskiego
2017 1298 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/165/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Małomice
2017 1299 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/166/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 1300 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX.39.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowo i wsi Otyń (część).
2017 1301 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXV/156/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2017 1302 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXV/157/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Tuplice, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 1303 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXV/158/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/152/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1304 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/293/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie sposobu ustalania w komunikacji miejskiej wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
2017 1305 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr LI.621.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyznania liczby punktów za spełnianie ustawowych kryteriów rekrutacji oraz określenia kryteriów rekrutacji organu prowadzącego i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w pierwszym etapie naboru do placówek publicznych zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
2017 1306 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr LI.631.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2017 1307 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/17 Rady Gminy Brody z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/197/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017
2017 1308 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/17 Rady Gminy Brody z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/233/13 Rady Gminy Brody w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 1309 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Gozdnica
2017 1310 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola publicznego, dla których organem prowadzącym jest gmina Gozdnica
2017 1311 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/273/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Skąpe
2017 1312 2017-06-02 Porozumienie Porozumienie Województwa Dolnośląskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r.
2017 1313 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/296/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Konopnickiej w Słubicach.
2017 1314 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/272/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Niesulice, gmina Skąpe
2017 1315 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/297/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Słubice w miejscowości Kunice
2017 1316 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubrza na lata 2017-2020”
2017 1317 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg publicznych gminnych w miejscowości Mostki dla działki nr 2/17 oraz w miejscowości Lubrza dla działki nr 142 dotychczasowych kategorii dróg poprzez ich wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych
2017 1318 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego
2017 1319 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.191.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy XX-lecia w gminie Łęknica
2017 1320 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 0007.171.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Kargowa instrumentem płatniczym
2017 1321 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Szczańcu
2017 1322 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.192.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej w gminie Łęknica
2017 1323 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/17 Rady Gminy Żary z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2017 1324 2017-06-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 86/17 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary w 2016 roku.
2017 1325 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/17 Rady Gminy Żary z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 1326 2017-06-06 Komunikat Komunikat nr 11/2017 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2017 1327 2017-06-06 Komunikat Komunikat nr 1/2017 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 5 czerwca 2017 r. o podjęciu przez Radę Powiatu Krośnieńskiego uchwały nr XXIII/170/2017 z dnia 24 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego 2020
2017 1328 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX.193.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Obrońców Pokoju
2017 1329 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX.184.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej.
2017 1330 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX.182.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy Buczka
2017 1331 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX.185.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy Findera
2017 1332 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX.183.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy Fornalskiej.
2017 1333 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX.186.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego.
2017 1334 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX.187.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy Krasickiego.
2017 1335 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX.189.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy Marszałka Żymierskiego
2017 1336 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX.188.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy Nowotki.
2017 1337 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX.190.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy Sawickiej.
2017 1338 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.170.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV.135.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice
2017 1339 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.171.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.159.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1340 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/148/17 RADY MIASTA GOZDNICA z dnia 30 marca 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1341 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1342 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr 290/7/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia czasu w trakcie którego zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym
2017 1343 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 18/2, położonej w Drzeńsku, gm. Rzepin.
2017 1344 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XVII/196/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Kukadło
2017 1345 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XVII/197/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Wełmice
2017 1346 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XVII/207/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2017 1347 2017-06-08 Porozumienie Porozumienie Województwa Lubuskiego; Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego powierzonego zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi
2017 1348 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/352/06 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 kwietnia 2006 r. o ustalenie pojedynczych drzew za pomniki przyrody
2017 1349 2017-06-09 Aneks Aneks Gminy Międzyrzecz; Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania, eksploatacji i obsługi zsynchronizowanej sygnalizacji świetlnej drogowej na terenie miasta Międzyrzecz w obrębie skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi
2017 1350 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia pojedynczych drzew za pomniki przyrody
2017 1351 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/297/05 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2005 r. o uznaniu stanowiska bluszczu pospolitego za pomnik przyrody
2017 1352 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
2017 1353 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr LI.630.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum usługowego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.
2017 1354 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr LI.633.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wzgórz Piastowskich w Zielonej Górze 
2017 1355 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/17 Rady Gminy Santok z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo.
2017 1356 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/17 Rady Gminy Santok z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
2017 1357 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie nadania imienia obiektowi wielofunkcyjnemu w Lubniewicach
2017 1358 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr L/341/2014 z dnia 10 września 2014 w sprawie trybu i zasad przyznawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lubniewice”
2017 1359 2017-06-12 Informacja Informacja nr OSZ.4210.4.7.2017.14725.VII.JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 czerwca 2017 r. o decyzji Nr OSZ.4210.4.6.2017.14725.VII.JC
2017 1360 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX.174.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w zespołach edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolsko oraz określenie zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
2017 1361 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Siedlisko
2017 1362 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XLV/530/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu oraz osiągnięty wynik sportowy dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2017 1363 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XLV/532/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 1364 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XLV/533/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/498/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2017 1365 2017-06-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Drezdenku
2017 1366 2017-06-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Rzepinie
2017 1367 2017-06-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 czerwca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słońsk przeprowadzonych w dniu 11 czerwca 2017 r.
2017 1368 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 1369 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/397/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko
2017 1370 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/398/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulic na terenie miasta i gminy Drezdenko
2017 1371 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/402/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 1372 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/403/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2017 1373 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/404/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Drezdenko
2017 1374 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/405/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Drezdenko, warunków i trybu jej składania
2017 1375 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/180/17 Rady Gminy Żagań z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań
2017 1376 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XLV/531/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 1377 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/477/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1378 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XX.152.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec
2017 1379 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XX.155.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 5 czerwca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Bogdaniec
2017 1380 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/291/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Krośnie Odrzańskim
2017 1381 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/288/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1382 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/2004 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych Gminy Przewóz.
2017 1383 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/45/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 1384 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XX.154.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zwolnienia dyrektorów przedszkoli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2017 1385 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XLV/252/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański obejmującego tereny w obrębach: Cieszów i Krzywa
2017 1386 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XLV/258/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.
2017 1387 2017-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 11 czerwca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skąpe przeprowadzonych w dniu 11 czerwca 2017 r.
2017 1388 2017-06-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 117/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2016
2017 1389 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/59/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto
2017 1390 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/60/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlisko
2017 1391 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/61/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bytom Odrzański
2017 1392 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/62/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolsko
2017 1393 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/63/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól
2017 1394 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/64/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
2017 1395 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/65/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kożuchów
2017 1396 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/66/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otyń
2017 1397 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/67/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa
2017 1398 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/68/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojadła
2017 1399 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/69/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa
2017 1400 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/70/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sława
2017 1401 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr X/71/2017 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa
2017 1402 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/47/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 2 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXVII/69/08 Rady Miasta Żagań w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim
2017 1403 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/166/17 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1404 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/17 Rady Gminy Brody z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXV/166/17 Rady Gminy Brody w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1405 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr 4/2017 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na rok 2017
2017 1406 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/374/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól, obejmującego wschodnią część terenu byłego Zakładu Dozamet.
2017 1407 2017-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2017 Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "ODRA-NYSA-BÓbr" z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok
2017 1408 2017-06-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276
2017 1409 2017-06-19 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.16.2017.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 czerwca 2017 r.
2017 1410 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Radzyń gmina Sława
2017 1411 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach Wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiani" na lata 2014-2020
2017 1412 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XVII/175/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2017 1413 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XVII/178/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy Słonecznikowa w mieście Ośno Lubuskie
2017 1414 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XVII/184/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2016 r.
2017 1415 2017-06-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drezdenku
2017 1416 2017-06-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rzepinie
2017 1417 2017-06-20 Informacja Informacja Wójta Gminy Żary z dnia 30 marca 2017 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żary za 2016 rok
2017 1418 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/352/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 1419 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/353/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od ceny lub pierwszej opłaty przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste właścicielom lokali w wyniku realizacji roszczenia
2017 1420 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/354/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Międzyrzecz
2017 1421 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/355/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 1422 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/356/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 1423 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/357/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 1424 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/358/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 1425 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/359/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego w latach szkolnych 2017/2018 – 2021/2022 uczniom oddziałów klas III i w latach szkolnych 2017/2018 – 2018/2019 uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz.
2017 1426 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/360/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2017 1427 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2017
2017 1428 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/361/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru składanych ofert
2017 1429 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/365/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie trybu nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”
2017 1430 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/366/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz
2017 1431 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bytnica w 2017 roku
2017 1432 2017-06-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Wschowskiego
2017 1433 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 1434 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/159/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych i dworców udostępnianych dla przewoźników i operatorów, ustalenia zasad i warunków korzystania z tych przystanków i dworców oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Witnica
2017 1435 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XL.51.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXVI.20.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 20 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1436 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XL.54.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę Otyń
2017 1437 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/179/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Ośno Lubuskie
2017 1438 2017-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 97/17 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wymiarki w 2016 roku
2017 1444 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVI.185.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 1443 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVI.184.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zabór oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 1440 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skwierzyna
2017 1439 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVI.182.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zabór
2017 1441 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XL.58.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Otyń
2017 1442 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XL.59.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Modrzyca
2017 1445 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XL.60.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bobrowniki
2017 1446 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XL.61.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Niedoradz
2017 1447 2017-06-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Drezdenku
2017 1448 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XL.62.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zakęcie
2017 1449 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Skwierzyna.
2017 1450 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Skwierzyna
2017 1451 2017-06-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Kozie PLH320010
2017 1452 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów i logopedów w placówkach oświatowych znajdujących się na trenie Gminy Cybinka
2017 1453 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
2017 1454 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XL.63.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Konradowo
2017 1455 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XL.64.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ługi
2017 1456 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVI.181.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Droszków
2017 1457 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XL.65.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Czasław
2017 1458 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ograniczenia korzystania z jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Kłodawskim w Kłodawie
2017 1459 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVII.134.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/177/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Górzyca niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2017 1460 2017-06-24 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 23 czerwca 2017 r. Wojewódzki Rejestr Domów Pomocy Społecznej Województwo Lubuskie
2017 1461 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVII.135.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV.180.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom i wicedyrektorom szkół Gminy Górzyca
2017 1462 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVII.136.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic na terenie Gminy Górzyca
2017 1463 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVII.137.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabice
2017 1464 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVII.138.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnów
2017 1465 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI/188/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2017 roku
2017 1466 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1467 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 0007.365.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2017 1468 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 0007.366.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych Pomorsko i Brody
2017 1469 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 0007.367.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych Pomorsko, Mozów i Górki Małe
2017 1470 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 0007.368.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Cigacice
2017 1471 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 0007.369.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sulechów oraz warunków i stawek procentowych udzielanych bonifikat
2017 1472 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 0007.371.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwolnień oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
2017 1473 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 0007.372.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Brzezie k. Sulechowa
2017 1474 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej w Rzepinie
2017 1475 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Marcelego Nowotki w Rzepinie
2017 1476 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Karola Świerczewskiego w Rzepinie
2017 1477 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Walki Młodych w Rzepinie
2017 1478 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Bohaterów Radzieckich w Rzepinie
2017 1479 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr LII.655.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2017 1480 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/25/2017 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Celowego Związku Gmin SGO5 za 2016 rok
2017 1481 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 142/XXIV/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gorzowskiego w 2017 roku.
2017 1482 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 143/XXIV/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą.
2017 1483 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 144/XXIV/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorzowski.
2017 1484 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/504/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Sól
2017 1485 2017-06-28 Komunikat Komunikat nr 12/2017 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2017 1486 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVI.200.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale Nr XXV.195.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 26 maja 2017 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łagów na lata 2017-2021"
2017 1487 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzebiel i jej jednostkom organizacyjnym
2017 1488 2017-06-29 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drezdenku
2017 1489 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVI.201.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łagów
2017 1490 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/255/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w Lubsku
2017 1491 2017-06-29 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dolina Ilanki"
2017 1492 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim
2017 1493 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/173/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański
2017 1494 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/174/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy XXV Lecia PRL
2017 1495 2017-06-29 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego Rejestr Wojewody Lubuskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa
2017 1496 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 155 /2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2017 1497 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/171/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 1498 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XL/182/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.
2017 1499 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Brzeźnica.
2017 1500 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/121/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1501 2017-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim
2017 1502 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/31/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jasieniu
2017 1503 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/170/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok
2017 1504 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 0007.203.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Czerwieńsk
2017 1505 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 0007.204.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Czerwieńsk
2017 1506 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 0007.205.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1507 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/384/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych
2017 1508 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/387/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 1509 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/388/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 1510 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/389/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 1511 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/390/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 1512 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/393/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na zakup i montaż kamer zewnętrznych na budynkach wielorodzinnych.
2017 1513 2017-06-30 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego Rejestr Wojewody Lubuskiego placówek udzielających tymczasowego schronienia
2017 1514 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/2017 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Gminie Maszewo
2017 1515 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXX.168.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Stare Kurowo
2017 1516 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXX.169.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 1517 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXX.171.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Stare Kurowo
2017 1518 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków