Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Październik 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2164 2018-10-01 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.15.7.2018.1249.XVI-1330.RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 września 2018 r.
2018 2165 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LVI/456/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok
2018 2166 2018-10-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.142.2018.ACZE Wojewody Lubuskiego z dnia 27 września 2018 r.
2018 2167 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/281/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 2168 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/276/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Strzelce Krajeńskie lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 2169 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LVII/325/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Świdnica – obręb Świdnica
2018 2170 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LVII/327/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone
2018 2171 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LVII/328/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla mieszkańców gminy Świdnica oraz mieszkańców innej gminy
2018 2172 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LVII/329/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Świdnica w latach 2018-2022”
2018 2173 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LVII/330/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie regulaminu przydziału mieszkań socjalnych na terenie gminy Świdnica
2018 2174 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/275/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy
2018 2175 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/315/18 Rady Gminy Żary z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabik
2018 2176 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/278/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
2018 2177 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LV/512/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz
2018 2178 2018-10-03 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żaganiu z dnia 3 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu żagańskiego
2018 2179 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.235.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec w obrębie Bogdaniec w rejonie ul. Pocztowej.
2018 2180 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.236.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, logopedy, psychologa, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne
2018 2181 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.237.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 2182 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII.230.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego łącznego zobowiązania pieniężnego, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso
2018 2183 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LII/238/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1285 F ul. Sikorskiego w Słońsku
2018 2184 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVII/331/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Świdnica
2018 2185 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 203/XXXIX/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok
2018 2186 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 206/XXXIX/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego
2018 2187 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/244/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1285 F ul. Sikorskiego w Słońsku
2018 2188 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/245/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu z drogi i jego przechowywaniu na parkingu strzeżonym na rok 2019
2018 2189 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/246/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/197/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2018 r.
2018 2190 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/247/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród finansowych dla najlepszych sportowców z Powiatu Sulęcińskiego
2018 2191 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/249/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/219/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad wspierania edukacji uczniów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Sulęciński
2018 2192 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/18 Rady Gminy Żagań z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żagań
2018 2193 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/352/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej w Kiełczu
2018 2194 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/354/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej w Ojerzycach
2018 2195 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/355/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej w Wilenku
2018 2196 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LI/323/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2197 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIV/337/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany do załącznika Statutu Biblioteki Publicznej w Sławie
2018 2198 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIV/339/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz zasad i trybu korzystania z zadaszonego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Strączu i Krzepielowie oraz sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie i Szkole Podstawowej w Ciosańcu.
2018 2199 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIV/340/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
2018 2200 2018-10-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.146.2018.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 26 września 2018 r.
2018 2201 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr 202/XXXIX/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gorzowskiego
2018 2202 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXV.1034.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2018 2203 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXV.1035.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
2018 2204 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXV.1037.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Zielona Góra maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 2205 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXV.1038.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
2018 2206 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXV.1051.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy parku w Zielonej Górze.
2018 2207 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXV.1056.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piwnej w Zielonej Górze.
2018 2208 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXV.1058.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Generała Władysława Sikorskiego w Zielonej Górze
2018 2209 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXV.1062.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2018 2210 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXV.1063.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania.
2018 2211 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/457/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
2018 2212 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/461/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2018 2213 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/462/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Łochowice
2018 2214 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/463/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice
2018 2215 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/464/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany przebiegu ulic Polnej i Dąbrowskiego w Krośnie Odrzańskim oraz nadania nowych nazw ulicom
2018 2216 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/348/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych, w tym schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 2217 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/243/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 2218 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LI/324/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie
2018 2219 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVI.248.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kolsko Nr XXXIII.238.2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolsko.
2018 2220 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/389/18 Rady Gminy Santok z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Santok przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2221 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/442/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Słubice
2018 2222 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/443/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016 – 2022
2018 2223 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/446/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie 2 Golice, gmina Słubice
2018 2224 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/447/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad w zakresie obrotu nieruchomościami
2018 2225 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LIII/252/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słubickiego
2018 2226 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LIII/254/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia wyskości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na rok 2019
2018 2227 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LIII/255/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu słubickiego
2018 2228 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2018 2229 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 181 w ciągu ul. Pierwszej Brygady w Drezdenku, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160 (skrzyżowanie ulic Pierwszej Brygady, Kościuszki, Piłsudskiego, Sienkiewicza) do wybudowanego ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 181 w miejscowości Niegosław
2018 2230 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/252/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”
2018 2231 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXV.1064.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w wieku do lat 6.
2018 2232 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX.253.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu powiatu międzyrzeckiego
2018 2233 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX.254.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2234 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr L/347/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/171/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie w sprawie Statutu Gminy Rzepin
2018 2235 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.1.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żagańskiego
2018 2236 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.9.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć.
2018 2237 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.6.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.3.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 lutego 2018r w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2238 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.10.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2018 2239 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Dąbie, Gmina Dąbie
2018 2240 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2018 2241 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/322/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia ’’Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”
2018 2242 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Dąbie
2018 2243 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 404/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 2244 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 405/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 2245 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLV/327/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XLIV/323/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie Gminy Lubniewice
2018 2246 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX.315.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał rady gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 2247 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/388/18 Rady Gminy Santok z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok
2018 2248 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIV/221/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Wymiarki zasad poboru podatków i ustalenia wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych
2018 2249 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIV/222/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2018 2250 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XL.209.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018 2251 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XL.210.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Górzyca
2018 2252 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXIX/857/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Gorzowska Karta Dużej Rodziny”
2018 2253 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXIX/859/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia części drogi wewnętrznej ul. Gwiaździstej w Gorzowie Wielkopolskim do kategorii dróg gminnych
2018 2254 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXIX/864/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 2255 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXIX/868/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na zachód od ul. Dobrej
2018 2256 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/338/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłodawa
2018 2257 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/303/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 2258 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/304/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 2259 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/305/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - odcinka drogi publicznej
2018 2260 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - odcinka drogi publicznej
2018 2261 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/307/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Przytoczna
2018 2262 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/353/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Smardzewo do kategorii dróg gminnych
2018 2263 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 402/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2264 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 406/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa oraz zmianie uchwały nr 304/6/XXXVIII/14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa
2018 2265 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LX/491/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2018 2266 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LX/492/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Kożuchów
2018 2267 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LX/493/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg gminnych
2018 2268 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXVIII/545/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Nowa Sól
2018 2269 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXVIII/546/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Nowa Sól w dziedzinie sportu i kultury
2018 2270 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXVIII/547/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: nadania nazwy nieruchomości.
2018 2271 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXVIII/548/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenu położonego wzdłuż drogi S3.
2018 2272 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXII/388/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 2273 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXII/389/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu gminy Nowogród Bobrzański
2018 2274 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LVII.49.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 2275 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LVII.50.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 2276 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXV/262/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Ośna Lubuskiego Specjalnej Strefy Rewitalizacji
2018 2277 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIX.314.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pszczew
2018 2278 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jego przebiegu
2018 2279 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 września 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenia go z użytkowania
2018 2280 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXXV/547/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Witnica.
2018 2281 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXXV/548/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/349/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
2018 2282 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/74/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Zbąszynek na 2019 rok
2018 2283 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LVII/465/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Krosno Odrzańskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 2284 2018-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.153.2018.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 3 października 2018 r.
2018 2285 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LII/433/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2286 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr 207/XXXIX/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 24 września 2018 r. o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1404F położonego na działce ewidencyjnej nr 122/1 w miejscowości Wojcieszyce Gmina Kłodawa, poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
2018 2287 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr 208/XXXIX/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 24 września 2018 r. o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej odcinki drogi nr 1282F położonego na działce ewidencyjnej nr 223/2, 224/3, 258/3, 224/2 w miejscowości Ulim, Gmina Deszczno, celem zaliczenia do dróg gminnych.
2018 2288 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr L/328/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2018 2289 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr L/329/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
2018 2290 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr L/331/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sól spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2018 2291 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/ 263/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/284/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Ośno Lubuskie
2018 2292 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/390/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 2293 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/391/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowogród Bobrzański
2018 2294 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/392/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2018 2295 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/394/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r
2018 2296 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/396/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu
2018 2298 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/712/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/691/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Świebodzin maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Świebodzin oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2299 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/715/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Świebodzin
2018 2300 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/90/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Żary o statusie miejskim
2018 2301 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/91/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Żarach
2018 2302 2018-10-10 Aneks Aneks Gminy Świebodzin; Województwa Lubuskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. do Porozumienia nr DG.III.8014.46.2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Świebodzin prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych polegającego na budowie skrzyżowania w ramach inwestycji pn. „Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 276 (ul. Słowiańska) z drogą gminną (ul. Gronowa) w Świebodzinie”
2018 2303 2018-10-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 585/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie
2018 2304 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/334/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin w obrębie Długoszyn w rejonie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
2018 2305 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/338/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/252/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.
2018 2306 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLV/399/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 2307 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLV/400/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2308 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LII/259/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 września 2018 r. o zmianie uchwały Nr XV/80/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosolskiego dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2018 2309 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LII/260/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowosolskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2018 2310 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LII/261/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów
2018 2311 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LII/262/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego
2018 2312 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/92/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Żarach
2018 2313 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/93/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia cen urzędowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określenia osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zwierząt i bagażu.
2018 2314 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/94/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w mieście Żary oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2018 2315 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/95/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2018 2316 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/98/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 2317 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/99/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2018 2318 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/100/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2018 2319 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Słońsk
2018 2320 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LIX/342/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 5 października 2018 r. o uchyleniu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin w obrębie Długoszyn w rejonie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
2018 2321 2018-10-11 Porozumienie Porozumienie Gminy Santok; Województwa Lubuskiego z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Santok prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie
2018 2322 2018-10-11 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.5.2018 Gminy Zbąszynek; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Zbąszynek wykonania zadania pn.: "Remont nawierzchni dr. pow. nr 1210F w zakresie utwardzenia, w m. Dąbrówka Wlkp."
2018 2323 2018-10-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.151.2018 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 października 2018 r.
2018 2297 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/707/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin, na północ od skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Łukową
2018 2324 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LV/502/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu i nadaniu jej statutu
2018 2325 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LV/503/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2018 2326 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LV/504/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej, kompleksu boisk sportowych "Moje boisko ORLIK 2012", Stadionu Miejskiego im. dr Adama Szantruczka, Pływalni Miejskiej "Kasztelanka" w Międzyrzeczu oraz Ośrodka Wypoczynkowego "Głębokie" w Głębokim
2018 2327 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LXXV.1065.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2018 2328 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LXXV.1066.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2018 2329 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2018 2330 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVII.297.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: nadania nazwy amfiteatrowi.
2018 2331 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVII.298.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zniesienia pomników przyrody na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w 2018 roku
2018 2332 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVII.299.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną wchodzących w skład pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim
2018 2333 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LVII/466/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 października 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LVI/456/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok
2018 2334 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LVI/286/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019
2018 2335 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LVI/287/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jasień
2018 2336 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LVI/ 288/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jest organem prowadzącym
2018 2337 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
2018 2338 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 2339 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 2340 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Krośnieńskiego
2018 2341 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Krośnieńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł
2018 2342 2018-10-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej
2018 2343 2018-10-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LVI/19/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 2344 2018-10-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LVI/20/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2018 2345 2018-10-12 Porozumienie Porozumienie Gminy Drezdenko; Wojewody Lubuskiego z dnia 12 października 2018 r. Wojewody Lubuskiego w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację projektu w ramach „programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2018 2346 2018-10-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.149.2018 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie
2018 2347 2018-10-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.160.2018.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 11 października 2018 r.
2018 2348 2018-10-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.9.2018.PPar Wojewody Lubuskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXXIII.1003.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Dąbrówki, ul. Jedności i ul. Polną w Zielonej Górze.
2018 2349 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LV/505/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Międzyrzecz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2350 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/386/18 Rady Gminy Santok z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej oraz placowi w miejscowości Santok
2018 2351 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/400/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Skąpe
2018 2352 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LIV/336/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sława
2018 2353 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 października 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia, innych składników wynagrodzenia oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słońsk
2018 2354 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słońsk
2018 2355 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2002 Rady Gminy w Przewozie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Przewóz.
2018 2356 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
2018 2357 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLI.214.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Górzyca
2018 2358 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII.261.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2359 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII.262.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Niegosławice
2018 2360 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII.264.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 99/3 w obrębie Krzywczyce w gminie Niegosławice
2018 2361 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII.265.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2018 2362 2018-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr WG.0050.21.2018 Wójtowi Gminy Zwierzyn z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 2363 2018-10-15 Porozumienie Porozumienie Gminy Kargowej; Województwa Lubuskiego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kargowa prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego
2018 2364 2018-10-15 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.12.2018 Gminy Łagów; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Łagów wykonania zadania pn.: "Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1237F w m. Żelechów"
2018 2365 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LV/225/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 10 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wymiarki
2018 2366 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/328/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbie
2018 2367 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/329/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie na rok 2019"
2018 2368 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/285/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 2369 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/286/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Żłobkowi Samorządowemu w Strzelcach Krajeńskich
2018 2370 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/287/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
2018 2371 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.
2018 2372 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2018 2373 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, wysokości i terminu wynagradzania za inkaso
2018 2374 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 2375 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzebiel
2018 2376 2018-10-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 064.25.2018 Gminy Szlichtyngowa; Miasta Leszna z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno
2018 2377 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LII/258/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2018 2378 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/284/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Krajeńskie.
2018 2379 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/288/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2018 2380 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/403/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szprotawy
2018 2381 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/406/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
2018 2382 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/411/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowa Kopernia
2018 2383 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/412/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LVIII/381/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 27 lipca 2018 r. w sprawie ograniczenia na terenie Gminy Szprotawa godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 2384 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LIV/258/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
2018 2385 2018-10-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację projektu w ramach „programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2018 2386 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/339/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta.
2018 2387 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/340/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
2018 2388 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/342/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2018 2389 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/345/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zniesienia opłaty od posiadania psów
2018 2390 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLV/352/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Trzciel
2018 2391 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLV/353/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla odbiorców usług Gminy Trzciel
2018 2392 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr 0007.287.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 2393 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr 0007.289.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany zasad przyznawania Nagrody Burmistrza dla dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Kargowa
2018 2394 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLIX.279.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica
2018 2395 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLIX.280.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2396 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLV/398/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulic Moniuszki, Garbarskiej, Wałowej, Herbergera we Wschowie.
2018 2397 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/125/16 z dn. 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Torzym
2018 2398 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 0007.286.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kargowa
2018 2399 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIX.278.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łęknica
2018 2400 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LIV/254/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sulęcińskiego
2018 2401 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/328/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego program współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
2018 2402 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/329/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice
2018 2403 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLVI.234.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Stare Kurowo
2018 2404 2018-10-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-4131.163.2018 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 października 2018 r.
2018 2405 2018-10-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.154.2018.AŁab Wojewody Lubuskiego z dnia 18 października 2018 r.
2018 2406 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLI/301/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”
2018 2407 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 0007.577.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 2408 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 0007.582.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2409 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 0007.583.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 2410 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 0007.584.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2411 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 0007.585.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Sulechów
2018 2412 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/195/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2018 2413 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLII/318/18 Rady Gminy Żary z dnia 18 października 2018 r. w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
2018 2414 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 17 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Cybinka
2018 2415 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr L/391/18 Rady Gminy Santok z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Santok
2018 2416 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
2018 2417 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzebiechów
2018 2418 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018 2419 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszyce
2018 2420 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/402/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Skąpe
2018 2421 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLII/341/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kostrzyn nad Odrą, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych
2018 2422 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/18 Rady Gminy Brody z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 2423 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/18 Rady Gminy Brody z dnia 16 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brody
2018 2424 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/276/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
2018 2425 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/277/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szlichtyngowa.
2018 2426 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXI/874/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
2018 2427 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXI/877/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LVIII/720/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2428 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXI/893/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2429 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXIII/398/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok
2018 2430 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXIII/399/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2019 rok
2018 2431 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXIII/400/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Nowogród Bobrzański
2018 2432 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXIII/401/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w samorządowym klubie dziecięcym w Nowogrodzie Bobrzańskim
2018 2433 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXIII/402/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 2434 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LVII/450/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słubice
2018 2435 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.268.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2019
2018 2436 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.269.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany w Statutu Gminy Łagów
2018 2437 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/196/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 2438 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/199/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/80/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maszewo
2018 2439 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/200/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/150/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego
2018 2440 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLV/85/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości
2018 2441 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLV/86/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
2018 2442 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LI.324.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zielonogórski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2443 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LI.325.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 2444 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LI.327.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat zielonogórski jest podmiotem tworzącym
2018 2445 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/269/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/60/2003 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Dobiegniew
2018 2446 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/270/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dobiegniewie
2018 2447 2018-10-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego
2018 2448 2018-10-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubuskiego
2018 2449 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Bytom Odrzański
2018 2450 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bytom Odrzański
2018 2451 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Wierzbnica gmina Bytom Odrzański
2018 2452 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/251/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w m. Wierzbnica gmina Bytom Odrzański
2018 2453 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LIX/470/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Krośnie Odrzańskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz nadania mu statutu
2018 2454 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LIX/471/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim
2018 2455 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLV/310/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 2456 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLV/311/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 17 października 2018 r. w sprawie statutu Gminy Przytoczna
2018 2457 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/244/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tuplice
2018 2458 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/245/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuplice
2018 2459 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/246/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Tuplice
2018 2460 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipinki Łużyckie
2018 2461 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLV/84/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2018 2462 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LI.323.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019”
2018 2463 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXV.240.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2019
2018 2464 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXV.242.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Bogdaniec
2018 2465 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LVIII/332/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu „ZASŁUŻONY DLA GMINY ŚWIDNICA”
2018 2466 2018-10-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 października 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Łęgi koło Słubic"
2018 2467 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLV/405/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/221/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wschowa.
2018 2468 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LIII/434/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/61/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 czerwca 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Deszczno
2018 2469 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologów i logopedów
2018 2470 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów
2018 2471 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 2472 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 2473 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 2474 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Babimost
2018 2475 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babimost
2018 2476 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i udziale w gruncie sprzedawanych na rzecz ich najemców w drodze bezprzetargowej
2018 2477 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
2018 2478 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmującego tereny położone w obrębach: Nowe Kramsko, Stare Kramsko, Kolesin, Podmokle Wielkie, Podmokle Małe i miasto Babimost
2018 2479 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/18 Rady Gminy Brody z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w statucie gminy
2018 2480 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LVII/254/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok
2018 2481 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LVII/404/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
2018 2482 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/244/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 18 października 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód budżetu Gminy Słońsk, instrumentem płatniczym
2018 2483 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/94/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 19 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2018 2484 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/95/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 19 października 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
2018 2485 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/718/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok
2018 2486 2018-10-29 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 2487 2018-10-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.162.2018.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 23 października 2018 r.
2018 2488 2018-10-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.171.2018AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 26 października 2018 r.
2018 2489 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Babimost
2018 2490 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmującego tereny położone w obrębie miasta Babimost
2018 2491 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr 0007.581.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 2492 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVII/405/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
2018 2493 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVII/408/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Skwierzyna
2018 2494 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVII/411/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skwierzyna
2018 2495 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVII/412/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna
2018 2496 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVII/415/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej na terenie gminy Skwierzyna
2018 2497 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/80/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żagań o statusie miejskim
2018 2498 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LXI/503/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Kożuchowie oraz nadania jej statutu
2018 2499 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LXI/504/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Kożuchów
2018 2500 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LIII/263/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.
2018 2501 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LIII/266/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2019.
2018 2502 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LIII/267/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu nowosolskiego
2018 2503 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/720/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świebodzin"
2018 2504 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/721/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 2505 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr 212/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 października 2018 r.
2018 2506 2018-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr WG.0050.23.2018 Wójta Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 2507 2018-10-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.174.2018.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 26 października 2018 r.
2018 2508 2018-10-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.167.2018.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r.
2018 2509 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LVIII/92/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Starego Miasta" w Żaganiu - obszar A,
2018 2510 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LXVII/576/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Drezdenko
2018 2511 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LX/343/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Sulęcin
2018 2512 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 0007.586.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 października 2018 r. o zmianie Statutu Gminy Sulechów
2018 2513 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLI/254/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2019.
2018 2514 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLI/255/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.
2018 2515 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLI/256/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalania Statutu Powiatu Żarskiego
2018 2516 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLI/257/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać projekty.
2018 2517 2018-10-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2017 rok
2018 2518 2018-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.168.2018.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r.
2018 2519 2018-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.172.2018.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r.
2018 2520 2018-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.173.2018.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r.